Skip to main content Skip to search
05 Sep 2018
3 min 44 sec
Samten Yeshi
Video Overview
Creators: 
Sonam Tobgye

Rayla Raychung Ma, an old Boedra song is very popular and common song sang in every events and occasions at all parts of the country. The verses of the song describes about a precious right turned conch. It is believed that this particular conch is considered as treaseure and sacred that was emerged from golden and silver lake of Padmai village in China. The conch was brought by a popular marchent Norbu Zangpo and the cost of the conch is equvalent to hundred and eight kilograms of gold. The residence of the conch is at the alter and the conch was blown by a spiritual master known as Namkhai Nyingpo, a great Bhutanese saint of Nyingpa sect from Bumthang district. Ater blowing of the conch, its spiritual sound got florished all over the heaven. Thus, the lyrics of the song discloses the sacredness of the conch.

 

བོད་ཀྱི་འཁྲུངས་འཁྲུངས་སྐེད་ནག་འདི་ འཛམ་གླིང་ནང་ཡོད་པའི་ བྱའི་རིགས་ལས་ དཀོན་དྲགས་ཅིག་ཨིནམ་ད་ བྱ་འདི་ཚུ་གནམ་བྱཱར་ལུ་བོད་ཀྱི་རི་ཐང་ཚུ་ནང་སྡོད་དོ་ཡོདཔད་ གནམ་དགུན་འབད་བ་ཅིན་ འབྲུག་གི་ས་ཁ་མཐོ་བའི་ས་གནས་ཕོབ་སྦྱིས་ཁ་དང་ བུམ་སྡེ་གླིང་ཚུ་ནང་སྡོདཔ་ཨིན། བྱ་འདི་གནམ་མེད་ས་མེད་ དཀོན་དྲགས་ཅིག་འབདཝ་ལས་ འབྲུག་གི་མཁས་མཆོག་འདི་ཚུ་གིས་ འདིའི་སྐོར་ལས་ འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་སྟེ་ ཞབས་བྲོ་ལེ་ཤ་ཅིག་བརྩམས་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ ད་ལྟོའི་གླུ་གཞས་འདི་ནང་ཡང་  བོད་སྡོད་མི་འཁྲུངས་འཁྲུངས་འདི་ འཛམ་གླིང་བསྐོར་ཏེ་འཕུ་ཡི་ར་ མཐའན་མཇུག་ལུ་ ཆོས་འཁོར་ཐང་ནང་ཆགས་མས་ཟེར་མས། མ་གཞི་ཆོས་འཁོར་ཐང་ཟེར་མི་འདི་ ག་ཏེ་ཨིན་ན་ཁ་གསལ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་མ་བཀོད་རུང་ ས་གནས་འདི་འཛམ་གླིང་ནང་གི་ ས་དགའ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ འཁྲུངས་འཁྲུངས་སྐེད་ནག་འདི་ཚུ་ འདི་ནང་སྡོདཔ་དོ་ཡོདཔ་ད་ ད་རུང་ གླུ་གཞས་འདི་ནང་ བྱ་འདིའི་རྐངམ་འདི་གསེར་དང་ གཡུ་གི་སྦེ་བཟོ་ཡོདཔ་སྦེ་མས། ཏེ་མཇུག་བསྡུའི་ཚིག་བཅད་གསུམ་ནང་ གླུ་གཞས་ཉན་མི་འདི་ཚུ་ལུ་ ནང་པའི་བླ་ཆེན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་དང་ མ་འོངས་པའི་སངས་རྒྱས་ཇོ་བོ་བྱམས་པ་མགོན་པོ་ འདི་ལས་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ཚུའི་རྗེས་སུ་འཇུག་དགོ་ཟེར་མས། 

 

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • གསང་བསྔགས་ཆོས་འཛོམས། Sanga Chozom
  རས་ལ་རས་ཆུང་མ། །རྒྱ་ནག་པདྨའི་ཡུལ་ལ། །མཚོ་ལ་གསེར་མཚོ་གཡུ་མཚོ། །རས་ལ་རས་ཆུང་མ། །རས་ཆུང་ཚེ་རིང་མ། །
 • གསང་བསྔགས་ཆོས་འཛོམས། Sanga Chozom
  རས་ལ་རས་ཆུང་མ། །འདི་གི་ནང་ལས་འཐོན་པའི། །ནོར་བུ་དུང་དཀར་གཡས་འཁྱིལ། །རས་ལ་རས་ཆུང་མ། །རས་ཆུང་ཚེ་རིང་མ། །
 • གསང་བསྔགས་ཆོས་འཛོམས། Sanga Chozom
  རས་ལ་རས་ཆུང་མ། །དུང་དཀར་ང་རའི་(རང་)ཞུ་མཁན། །ཚོང་དཔོན་ནོར་བུ་བཟང་པོ། །རས་ལ་རས་ཆུང་མ། །རས་ཆུང་ཚེ་རིང་མ། །
 • གསང་བསྔགས་ཆོས་འཛོམས། Sanga Chozom
  རས་ལ་རས་ཆུང་མ། །དུང་དཀར་ང་ཡི་གོང་ཐང། །གསེར་སྲང་བརྒྱ་དང་རྩ་བརྒྱད། །རས་ལ་རས་ཆུང་མ། །རས་ཆུང་ཚེ་རིང་མ། །
 • གསང་བསྔགས་ཆོས་འཛོམས། Sanga Chozom
  རས་ལ་རས་ཆུང་མ། །དུང་དཀར་ང་རའི་གདན་ས། །མཆོད་བཤམ་ཁྲ་མོའི་སྟེང་དུ། །རས་ལ་རས་ཆུང་མ། །རས་ཆུང་ཚེ་རིང་མ། །
 • གསང་བསྔགས་ཆོས་འཛོམས། Sanga Chozom
  རས་ལ་རས་ཆུང་མ། །དུང་དཀར་ང་རའི་(རང་)འཕུ་མཁན། །དགེ་སློང་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ། །རས་ལ་རས་ཆུང་མ། །རས་ཆུང་ཚེ་རིང་མ། །
 • གསང་བསྔགས་ཆོས་འཛོམས། Sanga Chozom
  རས་ལ་རས་ཆུང་མ། །དུང་དཀར་ང་ཡི་གསུང་སྐད། །སྟེང་ཕྱོགས་ལྷ་ལ་གོ་ཡོད། །རས་ལ་རས་ཆུང་མ། །རས་ཆུང་ཚེ་རིང་མ། །
 • གསང་བསྔགས་ཆོས་འཛོམས། Sanga Chozom
  རས་ལ་རས་ཆུང་མ། །ལྷ་ཡི་བུ་དང་བུ་མོ། །ཁམས་གསང་འབྱོན་པའི་འབྱོན་གླུ། །རས་ལ་རས་ཆུང་མ། །རས་ཆུང་ཚེ་རིང་མ། །
 • གསང་བསྔགས་ཆོས་འཛོམས། Sanga Chozom
  ལགས་སོ། བཀའ་དྲིན་ཆེ་ལགས། ཧ་ཧ་ཧ་་་་།། །།