Skip to main content Skip to search
05 Sep 2018
3 min 44 sec
Samten Yeshi
Video Overview
Creators: 
Sonam Tobgye

"Rayla Raychung Ma" is an old Boedra song commonly performed during every special event or occasion all over the country. The lyrics described a precious twisted sea shell. It is believed that this particular shell is a sacred treasure, emerging from the golden and silver lake of Padmai village in China. The shell was brought by a popular merchant named Norbu Zangpo and its cost is equivalent to 108 kilograms of gold. The shell rests on the altar and was blown by a spiritual master known as Namkhai Nyingpo, a great Bhutanese saint of the Nyingpa sect of Buddhism, hailing from Bumthang district. After blowing the shell, its spiritual sound was propelled all over heaven.

 

བོད་ཀྱི་འཁྲུངས་འཁྲུངས་སྐེད་ནག་འདི་ འཛམ་གླིང་ནང་ཡོད་པའི་ བྱའི་རིགས་ལས་ དཀོན་དྲགས་ཅིག་ཨིནམ་ད་ བྱ་འདི་ཚུ་གནམ་བྱཱར་ལུ་བོད་ཀྱི་རི་ཐང་ཚུ་ནང་སྡོད་དོ་ཡོདཔད་ གནམ་དགུན་འབད་བ་ཅིན་ འབྲུག་གི་ས་ཁ་མཐོ་བའི་ས་གནས་ཕོབ་སྦྱིས་ཁ་དང་ བུམ་སྡེ་གླིང་ཚུ་ནང་སྡོདཔ་ཨིན། བྱ་འདི་གནམ་མེད་ས་མེད་ དཀོན་དྲགས་ཅིག་འབདཝ་ལས་ འབྲུག་གི་མཁས་མཆོག་འདི་ཚུ་གིས་ འདིའི་སྐོར་ལས་ འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་སྟེ་ ཞབས་བྲོ་ལེ་ཤ་ཅིག་བརྩམས་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ ད་ལྟོའི་གླུ་གཞས་འདི་ནང་ཡང་  བོད་སྡོད་མི་འཁྲུངས་འཁྲུངས་འདི་ འཛམ་གླིང་བསྐོར་ཏེ་འཕུ་ཡི་ར་ མཐའན་མཇུག་ལུ་ ཆོས་འཁོར་ཐང་ནང་ཆགས་མས་ཟེར་མས། མ་གཞི་ཆོས་འཁོར་ཐང་ཟེར་མི་འདི་ ག་ཏེ་ཨིན་ན་ཁ་གསལ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་མ་བཀོད་རུང་ ས་གནས་འདི་འཛམ་གླིང་ནང་གི་ ས་དགའ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ འཁྲུངས་འཁྲུངས་སྐེད་ནག་འདི་ཚུ་ འདི་ནང་སྡོདཔ་དོ་ཡོདཔ་ད་ ད་རུང་ གླུ་གཞས་འདི་ནང་ བྱ་འདིའི་རྐངམ་འདི་གསེར་དང་ གཡུ་གི་སྦེ་བཟོ་ཡོདཔ་སྦེ་མས། ཏེ་མཇུག་བསྡུའི་ཚིག་བཅད་གསུམ་ནང་ གླུ་གཞས་ཉན་མི་འདི་ཚུ་ལུ་ ནང་པའི་བླ་ཆེན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་དང་ མ་འོངས་པའི་སངས་རྒྱས་ཇོ་བོ་བྱམས་པ་མགོན་པོ་ འདི་ལས་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ཚུའི་རྗེས་སུ་འཇུག་དགོ་ཟེར་མས། 

 

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • གསང་བསྔགས་ཆོས་འཛོམས། Sanga Chozom
  རས་ལ་རས་ཆུང་མ། །རྒྱ་ནག་པདྨའི་ཡུལ་ལ། །མཚོ་ལ་གསེར་མཚོ་གཡུ་མཚོ། །རས་ལ་རས་ཆུང་མ། །རས་ཆུང་ཚེ་རིང་མ། །
 • གསང་བསྔགས་ཆོས་འཛོམས། Sanga Chozom
  རས་ལ་རས་ཆུང་མ། །འདི་གི་ནང་ལས་འཐོན་པའི། །ནོར་བུ་དུང་དཀར་གཡས་འཁྱིལ། །རས་ལ་རས་ཆུང་མ། །རས་ཆུང་ཚེ་རིང་མ། །
 • གསང་བསྔགས་ཆོས་འཛོམས། Sanga Chozom
  རས་ལ་རས་ཆུང་མ། །དུང་དཀར་ང་རའི་(རང་)ཞུ་མཁན། །ཚོང་དཔོན་ནོར་བུ་བཟང་པོ། །རས་ལ་རས་ཆུང་མ། །རས་ཆུང་ཚེ་རིང་མ། །
 • གསང་བསྔགས་ཆོས་འཛོམས། Sanga Chozom
  རས་ལ་རས་ཆུང་མ། །དུང་དཀར་ང་ཡི་གོང་ཐང། །གསེར་སྲང་བརྒྱ་དང་རྩ་བརྒྱད། །རས་ལ་རས་ཆུང་མ། །རས་ཆུང་ཚེ་རིང་མ། །
 • གསང་བསྔགས་ཆོས་འཛོམས། Sanga Chozom
  རས་ལ་རས་ཆུང་མ། །དུང་དཀར་ང་རའི་གདན་ས། །མཆོད་བཤམ་ཁྲ་མོའི་སྟེང་དུ། །རས་ལ་རས་ཆུང་མ། །རས་ཆུང་ཚེ་རིང་མ། །
 • གསང་བསྔགས་ཆོས་འཛོམས། Sanga Chozom
  རས་ལ་རས་ཆུང་མ། །དུང་དཀར་ང་རའི་(རང་)འཕུ་མཁན། །དགེ་སློང་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ། །རས་ལ་རས་ཆུང་མ། །རས་ཆུང་ཚེ་རིང་མ། །
 • གསང་བསྔགས་ཆོས་འཛོམས། Sanga Chozom
  རས་ལ་རས་ཆུང་མ། །དུང་དཀར་ང་ཡི་གསུང་སྐད། །སྟེང་ཕྱོགས་ལྷ་ལ་གོ་ཡོད། །རས་ལ་རས་ཆུང་མ། །རས་ཆུང་ཚེ་རིང་མ། །
 • གསང་བསྔགས་ཆོས་འཛོམས། Sanga Chozom
  རས་ལ་རས་ཆུང་མ། །ལྷ་ཡི་བུ་དང་བུ་མོ། །ཁམས་གསང་འབྱོན་པའི་འབྱོན་གླུ། །རས་ལ་རས་ཆུང་མ། །རས་ཆུང་ཚེ་རིང་མ། །
 • གསང་བསྔགས་ཆོས་འཛོམས། Sanga Chozom
  ལགས་སོ། བཀའ་དྲིན་ཆེ་ལགས། ཧ་ཧ་ཧ་་་་།། །།