Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
10 min 3 sec
David Germano
Video Overview
Creators: 
Unknown

The prominent artist and art historian Tenpa Rabten, professor emeritus from Tibet University in Lhasa, gives a lecture on the brushes and paints involved in the creation of a tangka.

颜料的产地和加工方,大多产于西藏,少量产于内地。颜料还有主要色彩、次要色彩等分法。 杰出的艺术家兼美术史学家,西藏大学教授丹巴热旦就唐卡创作中画笔和颜料的使用进行讲座。

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • བརྟན་པ་རབ་བརྟན
 • བརྟན་པ་རབ་བརྟན
      འདི་ལ་མཐིང་ཟེར་གྱི་རེད་མཐིང་། ཚོན་འདིའི་མིང་ལ་མཐིང་ཟེར། མཐིང་འདི་བོད་མཐིང་། བོད་ཀྱི་མཐིང་འདི། བོད་མཐིང་འདི་གང་ནས་དོན་༿ཐོན་༾ཀྱི་ཡོའོ་རེད་༿ཡོད་རེད་༾ཟེར་ན། དོན་ས་འདི་སྙེ་མོ་ནས་དོན་གྱི་རེད། སྙེ་མོ། 
  ____'di la mthing zer gyi red mthing /_tshon 'di'i ming la mthing zer/_mthing 'di bod mthing /_bod kyi mthing 'di/_bod mthing 'di gang nas don {thon }kyi yo'o red {yod red }zer na/_don sa 'di snye mo nas don gyi red/_snye mo/_
 • བརྟན་པ་རབ་བརྟན
     སྙེ་མོ་ནས། ཨོའོ་་་ དོན་ནི་འདིའི། ཐིང་འདི། ཨོའོ་་་ལས་སྣོན་གང་འདྲས་བྱེད་དགོས་རེད་ཟེར་ན། ཨ་ནི་་་ཁོ། ཨོའོ་་་མཐིང་འདི་སྔན་༿སྔོན་༾ལ་ཨ་ལས། ཨན་་་ས་དང་སྔན་༿སྔོན་༾ལ་ཁོ་འདུག་ཟེ་ཞིབ་ཞིབ་གཅིག་བཟོས་བྱས། བརྡུང་བྱས། ཞིབ་ཞིབ་འདུག་ཟེ་རོབ་ཙམ་ཆགས་སོང་ན། ཨ་ནི་་་ས། ས་དང་གད་སྙིགས་རྦད་དེ་མར་བཤོ་རྒྱུ་རེད། 
  ___snye mo nas/_o'o _don ni 'di'i/_thing 'di/_o'o las snon gang 'dras byed dgos red zer na/_a ni kho/_o'o mthing 'di sngan {sngon }la a las/_an sa dang sngan {sngon }la kho 'dug ze zhib zhib gcig bzos byas/_brdung byas/_zhib zhib 'dug ze rob tsam chags song na/_a ni sa/_sa dang gad snyigs rbad de mar bsho rgyu red/_
 • བརྟན་པ་རབ་བརྟན
   ཨ་ནི་་་ཁོ་རང་གཅིག་པོ་ཁ་གཙང་དུ་དབྱེ་ཕྱེ་ནས། དབྱེ་ཕྱེ་ནས། ཨ་ནི་་་གཞུག་གུར་༿རྗེས་ལ་༾སྒོག་ཏིང་༿གཏུན་ཡང་འབྲི་སྲོལ་ཡོད་༾ནང་དུ་དབུར་བྱས་འདུག་ཟེ། བཟོ་གྱི་ཡོའོ་རེད་༿ཡོད་རེད།༾ ད་འདི་ཚོ་བོད་ཚོན་བཟོ་སྟངས་མང་ཆེ་བ་ད་ག་རེད། གཅིག་པ་རེད།    འདི་ལ་མཐིང་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད།༿ཡོད་རེད་༾ འདི་ལ་ནམ་མཁའི་སྔོ་སངས་ཟེར། རྒྱུ་ཆ་གཅིག་ནས་བཏོན་པ་རེད། འདི་ཏོག་ཙམ་སྐྱ་བ་ཡོའོ་རེད་༿ཡོད་རེད་༾ ཚོས་འདི་ཁ་ཏོག་ཙམ་དཀར་ར༿བ་༾ཡོའོ་རེད་༿ཡོད་རེད་༾འདི་ལས། འདིས་གནམ་བཟོ་ཡས་རེད། ནམ་མཁའི་སྔོ་སངས་ཟེར་དུས་སྒང་ནས། འདི་འདྲས་གཅིག་རེད། 
  _a ni kho rang gcig po kha gtsang du dbye phye nas/_dbye phye nas/_a ni gzhug gur {rjes la }sgog ting {gtun yang 'bri srol yod }nang du dbur byas 'dug ze/_bzo gyi yo'o red {yod red/}_da 'di tsho bod tshon bzo stangs mang che ba da ga red/_gcig pa red/_ __'di la mthing zer gyi yo'o red/{yod red }_'di la nam mkha'i sngo sangs zer/_rgyu cha gcig nas bton pa red/_'di tog tsam skya ba yo'o red {yod red }_tshos 'di kha tog tsam dkar ra{ba }yo'o red {yod red }'di las/_'dis gnam bzo yas red/_nam mkha'i sngo sangs zer dus sgang nas/_'di 'dras gcig red/_
 • བརྟན་པ་རབ་བརྟན
    འདི་ལ་མཐིང་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད།༿ཡོད་རེད་༾ འདི་ལ་ནམ་མཁའི་སྔོ་སངས་ཟེར། རྒྱུ་ཆ་གཅིག་ནས་བཏོན་པ་རེད། འདི་ཏོག་ཙམ་སྐྱ་བ་ཡོའོ་རེད་༿ཡོད་རེད་༾ ཚོས་འདི་ཁ་ཏོག་ཙམ་དཀར་ར༿བ་༾ཡོའོ་རེད་༿ཡོད་རེད་༾འདི་ལས། འདིས་གནམ་བཟོ་ཡས་རེད། ནམ་མཁའི་སྔོ་སངས་ཟེར་དུས་སྒང་ནས། འདི་འདྲས་གཅིག་རེད། 
  __'di la mthing zer gyi yo'o red/{yod red }_'di la nam mkha'i sngo sangs zer/_rgyu cha gcig nas bton pa red/_'di tog tsam skya ba yo'o red {yod red }_tshos 'di kha tog tsam dkar ra{ba }yo'o red {yod red }'di las/_'dis gnam bzo yas red/_nam mkha'i sngo sangs zer dus sgang nas/_'di 'dras gcig red/_
 • བརྟན་པ་རབ་བརྟན
    འདི་ལ་སྤང་མ་ཟེར་གྱི་རེད། ལྗང་ཁུ་འདི་རེད། སྤང་མ། འདིས་ས་གཞི་སྤང་མ་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད་༿ཡོད་རེད།༾ ད་ས་བཟོ་ཡས་ཀྱི། ད་འདི་འདི་འདྲས་ས་གཞི། 
  __'di la spang ma zer gyi red/_ljang khu 'di red/_spang ma/_'dis sa gzhi spang ma zer gyi yo'o red {yod red/}_da sa bzo yas kyi/_da 'di 'di 'dras sa gzhi/_
 • བརྟན་པ་རབ་བརྟན
   ཨོའོ་་་ ད་ཚོས་སོ་སོ་ངས་ངོ་སྤྲོད་ཞུས་ཨཱ།  གཙོ་བོ་འདི། ད་འདི་ལ་ཐིང་། འདི་ལ་ནམ་མཁའི་སྔོ་སངས་། འདི་ལ་སྤང་མ། འདི་ལ་ས་གཞི་སྤང་མ་ཟེར། མིང་། ཨོའོ་་་ འདི་འདྲས་རེད། 
  _o'o _da tshos so so ngas ngo sprod zhus A/__gtso bo 'di/_da 'di la thing /_'di la nam mkha'i sngo sangs /_'di la spang ma/_'di la sa gzhi spang ma zer/_ming /_o'o _'di 'dras red/_
 • བརྟན་པ་རབ་བརྟན
   འདི་ལ་སྤྲིན་པའི་སྔོ་སིལ་ཟེར་གྱི་རེད། སྤྲིན་པའི་སྔོ་སིལ་ཟེར་གྱི་རེད། འདི་ལ། ཚོས་འདི་ལ། འོ་་་ འདི་ལ་སྔོ་སིལ་ཡང་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད༿ཡོད་རེད།༾ འདི་ལ་མཚལ་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད༿ཡོད་རེད།༾ མཚལ། འོ་་་ མཚལ་བྱས། འདི་ལ་ལི་ཁྲི་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད༿ཡོད་རེད།༾ འོ་་་ལི་ཁྲི། 
  _'di la sprin pa'i sngo sil zer gyi red/_sprin pa'i sngo sil zer gyi red/_'di la/_tshos 'di la/_'o _'di la sngo sil yang zer gyi yo'o red{yod red/}_'di la mtshal zer gyi yo'o red{yod red/}_mtshal/_'o _mtshal byas/_'di la li khri zer gyi yo'o red{yod red/}_'o li khri/_
 • བརྟན་པ་རབ་བརྟན
   ཨོ་་་ འདི་ལ་ཇ་ཁ་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད༿ཡོད་རེད་།༾ ཇ་ཁ་ཟེར་ཉན་༿མཁན་༾གྱི་ཚོས་འདི་ང་ཚོས་འདྲེས་སྦྱོར་བྱས། བྱས་ནས་བཟོས་བཞག་པའི་ཚོས་རེད། འདི། ཚོས་འདི་འདྲེས་སྦྱོར་བྱས་ནས་བཟོས་པ་གཅིག་རེད། 
  _o _'di la ja kha zer gyi yo'o red{yod red /}_ja kha zer nyan {mkhan }gyi tshos 'di nga tshos 'dres sbyor byas/_byas nas bzos bzhag pa'i tshos red/_'di/_tshos 'di 'dres sbyor byas nas bzos pa gcig red/_
 • བརྟན་པ་རབ་བརྟན
   འདིའི་རྒྱུ་ཆ་འདི། ཨོའོ་་་ཚོས་དཀར་རག་བྱས། ཨོའོ་་་ ལི་ཁྲི་འདི་བྱས། ཨོའོ་་་དེ་ནས་སེར་པོ་འདི་བྱས། སེར་པོ་དེའི་སེར་པོ་འདི་བྱས། དེ་ནས་སྤང་མ་ཏོག་ཙམ་བཀྲེས་༿བསྲེས་༾དེ་ནས་སྣག་ཚ་ཏོག་ཙམ་བཀྲེས་༿བསྲེས་༾འོ་་་ འདུག་ཟེ་བྱས་ནས་འདྲེས་སྦྱོར་བྱས་ནས་བཟོས་པ་རེད།ད་འདི། 
  _'di'i rgyu cha 'di/_o'o tshos dkar rag byas/_o'o _li khri 'di byas/_o'o de nas ser po 'di byas/_ser po de'i ser po 'di byas/_de nas spang ma tog tsam bkres {bsres }de nas snag tsha tog tsam bkres {bsres }'o _'dug ze byas nas 'dres sbyor byas nas bzos pa red/da 'di/_
 • བརྟན་པ་རབ་བརྟན
   ཇ་ཁ་མདོག་ཟེར་ན། འདི་ལ། ཇ། ང་རང་ཚོའི་ཇ་འཐུང་ཡས་ཀྱི་ཇའི་མདོག་འདྲ་པོ་ཡོད་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད༿ཡོད་རེད།༾ ད། འདི་ལ་ཇ་ཁ་ཟེར། ད་ཚོས་འདི་ཚོ་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། རྩ་བའི་ཚོས་རེད་པཱ། ཁོ་འདྲེས་སྦྱོར་བྱས་ཡོའོ་༿ཡོད་༾མ་རེད། ཁོ་རང་རང་རེད། འདི་ཚོ་འགང་ག་༿ཚང་མ་༾མཁྱེན་སོང་ངམ། 
  _ja kha mdog zer na/_'di la/_ja/_nga rang tsho'i ja 'thung yas kyi ja'i mdog 'dra po yod zer gyi yo'o red{yod red/}_da/_'di la ja kha zer/_da tshos 'di tsho ga re red zer na/_rtsa ba'i tshos red pA/_kho 'dres sbyor byas yo'o {yod }ma red/_kho rang rang red/_'di tsho 'gang ga {tshang ma }mkhyen song ngam/_
 • བརྟན་པ་རབ་བརྟན
   ཨོ་་་ ཡང་ཚོས་འདི་ཚོ་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། སྔོ་སིལ་ཟེར་ཡས་འདི་ཚོ་སྔོ་སངས་ནང་ལ་དཀར་རག་བཀྲེས་༿བསྲེས་༾པ་རེད་པཱ་ལ། ཡང་དཀར་པོ་བཀྲེས་༿བསྲེས་༾དགོས་རེད། ཡང་འདི། འདྲེས་སྦྱོར་བྱས་ཀྱོག་༿པ་༾རེད། འདི་ཚོ། 
  _o _yang tshos 'di tsho ga re red zer na/_sngo sil zer yas 'di tsho sngo sangs nang la dkar rag bkres {bsres }pa red pA la/_yang dkar po bkres {bsres }dgos red/_yang 'di/_'dres sbyor byas kyog {pa }red/_'di tsho/_
 • བརྟན་པ་རབ་བརྟན
   འདྲེས་སྦྱོར་བྱས་པའི་ཚོན་བྱ་ནི། ཚོན་འདི་ཚོ་འགང་ག་༿ཚང་མ་༾ལོགས་ཡན་ལག་ཚོན་ཟེར་གྱི་རེད་པཱ་ལ།  ལགས་འོང་། ཨན་་་རྩ་བའི་ཚོན་ཟེར་ཉན་༿མཁན་༾དེ་ཁོ། ཨན་་་ ཚོན། ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད། འདྲེས་སྦྱོར་བྱེད་མ་དགོས་པའི་རིགས་དེ་རྩ་བའི་ཚོན་ཟེར་གྱི་རེད། ང་ཚོས། 
  _'dres sbyor byas pa'i tshon bya ni/_tshon 'di tsho 'gang ga {tshang ma }logs yan lag tshon zer gyi red pA la/__lags 'ong /_an rtsa ba'i tshon zer nyan {mkhan }de kho/_an _tshon/_ga re zer dgos red/_'dres sbyor byed ma dgos pa'i rigs de rtsa ba'i tshon zer gyi red/_nga tshos/_
 • བརྟན་པ་རབ་བརྟན
   ཨན་་་འདྲེས་སྦྱོར་མང་པོ་བྱས་པའི་ཚོན་དེ་ཚོ་ནི་ཡན་ལག་ཚོན་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད༿ཡོད་རེད།༾ ཡན་ལག་གི་ཚོན་སྒང་ལ་ཉིང་ལག་གི་ཚོན་ཡོའོ་རེད་༿ཡོད་རེད་༾པཱ། བྱས་ཙང་འདི་འདྲས་ཟེར་བྱས་བྱས་ནི་ཚོན་ལའི་༿ལ་ཡང་༾སྣེ་ཁ་མང་པོ་ཡོའོ་རེད༿ཡོད་རེད།༾ ཨན་་་ ཨེ་༿འདི་༾འདྲས་རེད། 
  _an 'dres sbyor mang po byas pa'i tshon de tsho ni yan lag tshon zer gyi yo'o red{yod red/}_yan lag gi tshon sgang la nying lag gi tshon yo'o red {yod red }pA/_byas tsang 'di 'dras zer byas byas ni tshon la'i {la yang }sne kha mang po yo'o red{yod red/}_an _e {'di }'dras red/_
 • བརྟན་པ་རབ་བརྟན
   བྱས་ཙང་ང་ཚོ་རྗེས་མ་ནས་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། ཚོས་ཀྱི་སྐོར་ལ། ད་འདི་མིང་ལ་ནག་སྲེ་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད༿ཡོད་རེད།༾ ད་འདིའི། འདི་སྣག་ཚ་དང་དཀར་རག་བཀྲེས་༿བསྲེས་༾ཀྱོག་རེད། དཀར་རག་འདི་ག་ནས་འདོན་༿ཐོན་༾གྱི་ཡོའོ་རེད་༿ཡོད་རེད་༾ཟེར་ན། 
  _byas tsang nga tsho rjes ma nas ga re red zer na/_tshos kyi skor la/_da 'di ming la nag sre zer gyi yo'o red{yod red/}_da 'di'i/_'di snag tsha dang dkar rag bkres {bsres }kyog red/_dkar rag 'di ga nas 'don {thon }gyi yo'o red {yod red }zer na/_
 • བརྟན་པ་རབ་བརྟན
   གཙང་རིན་སྤུངས་ཟེར་ཉན་༿མཁན་༾འདི་ནས་དོན་གྱི་ཡོའོ་རེད༿ཡོད་རེད།༾ འོ་་་ཚོས་འདི་དོན་ས་འདི། ད། འདི་སེར་པོ་འདི་བ་བླ་རེད་པཱ་ལ། བ་བླ་ཟེར་ཉན་༿མཁན་༾འདི་ག་ནས་དོན་གྱི་ཡོའོ་རེད་༿ཡོད་རེད་༾ཟེར་ན། ཁམས་ནས་དོན་གྱི་ཡོའོ་རེད༿ཡོད་རེད།༾ ཁམས། ཁམས་ཁུལ་ནས་དོན་གྱི་ཡོའོ་རེད༿ཡོད་རེད།༾ 
  _gtsang rin spungs zer nyan {mkhan }'di nas don gyi yo'o red{yod red/}_'o tshos 'di don sa 'di/_da/_'di ser po 'di ba bla red pA la/_ba bla zer nyan {mkhan }'di ga nas don gyi yo'o red {yod red }zer na/_khams nas don gyi yo'o red{yod red/}_khams/_khams khul nas don gyi yo'o red{yod red/}_
 • བརྟན་པ་རབ་བརྟན
   ཨོའོ་་་ད་འདི་ཚོ་ནི་དེ་ནི་སྤང་སྐྱ་རེད། སྤང་སྐྱ་ཟེར་ན། ད་འདི་ལྗང་གུ་འདི་དཀར་དཀར་པོ་ཆགས་པ་དེ་སྤང་སྐྱ་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད༿ཡོད་རེད།༾ དེ་ནི་ཡང་ཁོ་སྐྱ་རུ་གཏང་བ་རེད་པཱ། འདི་ལ་མཚལ་སྨུག་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད༿ཡོད་རེད།༾ མཚལ་སྨུག་ཟེར་ཉན་༿མཁན་༾སྣག་ཚ་འདི།འདི།མཚལ་འདིའི་ནང་ལ་སྣག་ཚ་བྱས་ཀྱོག་༿པ་༾རེད། 
  _o'o da 'di tsho ni de ni spang skya red/_spang skya zer na/_da 'di ljang gu 'di dkar dkar po chags pa de spang skya zer gyi yo'o red{yod red/}_de ni yang kho skya ru gtang ba red pA/_'di la mtshal smug zer gyi yo'o red{yod red/}_mtshal smug zer nyan {mkhan }snag tsha 'di/'di/mtshal 'di'i nang la snag tsha byas kyog {pa }red/_
 • བརྟན་པ་རབ་བརྟན
   ད་མཚལ་འདི་སྔ་མོ་ཡིན་ན་སྔ་མོ་ང་ཚོ་མཚལ་གྱི་རྒྱུ་ཆ་ཞིག་ཡོའོ་རེད་༿ཡོད་རེད་༾པཱ། མཚལ་གྱི་རྒྱུ་ཆ་འདི་ལྷོ་བྲག་སྨན་རྩའི་ཟེར་བྱས་བྱས་ལྷོ་བྲག་ནས་དོན་༿ཐོན་༾གྱི་རེད། ལྷོ་བྲག་སྨན་ཐང་ནས་དོན་ཡོའོ་རེད་༿ཡོད་རེད་༾དེ་དུས་ཕྱིར་ཡོའོ་༿ཡོད་༾མ་རེད། འདི། 
  _da mtshal 'di snga mo yin na snga mo nga tsho mtshal gyi rgyu cha zhig yo'o red {yod red }pA/_mtshal gyi rgyu cha 'di lho brag sman rtsa'i zer byas byas lho brag nas don {thon }gyi red/_lho brag sman thang nas don yo'o red {yod red }de dus phyir yo'o {yod }ma red/_'di/_
 • བརྟན་པ་རབ་བརྟན
   མཚལ་ཁ་བཀག་ཟེར་ཡས་གཅིག་ཡོའོ་རེད༿ཡོད་རེད།༾ བྱས་ཙང་།ཨན་་་མང་ཆེའི་རྒྱུ་ཆ་འདི་ང་རང་ཚོའི་མེས་རྒྱལ་ནང་ཁུལ་དང་། ཨན་་་ རྒྱ་གར། འདི་འདྲས་ནས་ཨ་ནི་་་ཚུར་འདི་བྱེད་དགོས་རེད། ང་ཚོས་ཨོའོ་་་ མཚལ་དབུར་ཡས་ཀྱི་རྒྱུ་གཅིག་ཡོའོ་རེད་༿ཡོད་རེད་༾པཱ་མི། མཚལ་དབུར་ཡས་ཀྱི་རྒྱུ་ཆ་འདི།ཨོའོ་་་ དེང་སང་།ཨོའོ་་་མ་ནས། ཁྲེན་ཏུའུ་དང་ཅིག་དག་ལ་མངག་བྱས་ཉོ་གྱི་ཡོད། 
  _mtshal kha bkag zer yas gcig yo'o red{yod red/}_byas tsang /an mang che'i rgyu cha 'di nga rang tsho'i mes rgyal nang khul dang /_an _rgya gar/_'di 'dras nas a ni tshur 'di byed dgos red/_nga tshos o'o _mtshal dbur yas kyi rgyu gcig yo'o red {yod red }pA mi/_mtshal dbur yas kyi rgyu cha 'di/o'o _deng sang /o'o ma nas/_khren tu'u dang cig dag la mngag byas nyo gyi yod/_
 • བརྟན་པ་རབ་བརྟན
   ཨོའོ་་་ཡང་།ད་ལི་ཁྲི་འདི་ཡའིཨི༼ཡང་༽ང་རང་ཚོའི་ཡང་མེས་རྒྱལ་ནང་ཁུལ་ནས་དོན་ཀྱོག་༿ཐོན་པའི་༾ལི་ཁྲི་རེད། སྔ་མོ་ཡིན་ན་རྒྱ་གར་ནས་འཁྱེར་ཡོང་གི་ཡོའོ་རེད༿ཡོད་རེད།༾ དེང་སང་ཡང་། ཨོའོ་་་ མེས་རྒྱལ་ནང་ཁུལ་ནས་ཡར་འཁྱེར་ཡོང་གི་ཡོའོ་རེད༿ཡོད་རེད།༾ ལི་ཁྲི་འདི། ལགས་རེད། 
  _o'o yang /da li khri 'di ya'ii(yang )nga rang tsho'i yang mes rgyal nang khul nas don kyog {thon pa'i }li khri red/_snga mo yin na rgya gar nas 'khyer yong gi yo'o red{yod red/}_deng sang yang /_o'o _mes rgyal nang khul nas yar 'khyer yong gi yo'o red{yod red/}_li khri 'di/_lags red/_
 • བརྟན་པ་རབ་བརྟན
   ད་ཡང་འདི་ང་ཚོ་བོད་ཀྱི་ཚོན་རེད། བོད་ཚོན་ལི་ཁྲི་རེད། འདི།འདི་གཉིས་གཉིས་གཅིག་པ་མ་རེད། ཡིན་ཡས་བྱས་ན། འདི་ལ། བོད་ཚོན་ལི་ཁྲི་འདི་མདོངས་རོས་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད༿ཡོད་རེད།༾ འདིའི་ཚོས་འདི། འདི་ང་ཚོ་བོད་ནས་དོན་ཀྱོག་༿ཐོན་པའི་༾འདི་ཁམས་ཁུལ་ནས་དོན་༿ཐོན་༾གྱི་རེད། ཡང་འདི། 
  _da yang 'di nga tsho bod kyi tshon red/_bod tshon li khri red/_'di/'di gnyis gnyis gcig pa ma red/_yin yas byas na/_'di la/_bod tshon li khri 'di mdongs ros zer gyi yo'o red{yod red/}_'di'i tshos 'di/_'di nga tsho bod nas don kyog {thon pa'i }'di khams khul nas don {thon }gyi red/_yang 'di/_
 • བརྟན་པ་རབ་བརྟན
   འདི་དང་སེར་པོ་འདི་གཉིས། འདི་དང་འདི་ཁམས་ཁུལ་ནས་དོན་གྱི་རེད་རྡོ་ཙོག་རེད། འདི་གཉིས་གཉིས། འདི་ཚོ་འགང་ག་༿ཚང་མ་༾རྡོ་ཙོག་རེད། རྡོས་བཟོས་བཞག་ཀྱོག་༿བཞག་པ་༾རེད། 
  _'di dang ser po 'di gnyis/_'di dang 'di khams khul nas don gyi red rdo tsog red/_'di gnyis gnyis/_'di tsho 'gang ga {tshang ma }rdo tsog red/_rdos bzos bzhag kyog {bzhag pa }red/_
 • བརྟན་པ་རབ་བརྟན
   འོ་་་ འདི་ནི་ཡང་སྤང་མ་ཟེར་ཡས་འདི་ཡའི་༿ཡང་༾བོད་ཚོན་སྤང་མའི་གྲས་རེད། ཡང་འདི། ལགས་འོང་། འདི། སྤང་མའི་གྲས་རེད། འདི་ཡའི་༿ཡང་༾བོད་ཚོན་རེད། འདི་བོད་ཚོན། ཨོའོ་་་བོད། འདི་ཡའི་༿ཡང་༾བོད་ཚོན་ཅིག་རེད། ཁ་ནག་པོ་འདི། བོད་ཚོན། ཨོའོ་་་འདི་འདྲས་རེད། 
  _'o _'di ni yang spang ma zer yas 'di ya'i {yang }bod tshon spang ma'i gras red/_yang 'di/_lags 'ong /_'di/_spang ma'i gras red/_'di ya'i {yang }bod tshon red/_'di bod tshon/_o'o bod/_'di ya'i {yang }bod tshon cig red/_kha nag po 'di/_bod tshon/_o'o 'di 'dras red/_
 • བརྟན་པ་རབ་བརྟན
   ད།ཚོས་འདི་དང་འདི་འདྲ་བ་མང་པོ་ཞེ་པོ་ཅིག་ཡོའོ་རེད༿ཡོད་རེད།༾ ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། ད་འདི་ཕར་ལ། ཨོའོ་་་ སྔོཨོ། འདི་ནི་སྔོ་སངས་ཟེར་ཉན་༿མཁན་༾འདི་རེད། སྔོ་སངས་ཟེར་ན་ཆུ་ལ་གཏོང་ཡས་ཀྱི་ཆུ།ཆུའི་མདོག་ཁ་རེད། ད་འདི། འདི་འདྲས་ཟེ་བྱས་བྱས་ཚོས། འདི་འདྲས་ཟེར། ལགས། ཡོའོ་རེད།༿ཡོད་རེད་༾ 
  _da/tshos 'di dang 'di 'dra ba mang po zhe po cig yo'o red{yod red/}_ga re red zer na/_da 'di phar la/_o'o _sngoo/_'di ni sngo sangs zer nyan {mkhan }'di red/_sngo sangs zer na chu la gtong yas kyi chu/chu'i mdog kha red/_da 'di/_'di 'dras ze byas byas tshos/_'di 'dras zer/_lags/_yo'o red/{yod red }_
 • བརྟན་པ་རབ་བརྟན
   ད། འདི་ནི། ཨན་་་ ངང་པ་ཟེར་ཉན་༿མཁན་༾འདི། ས་ངང་པ། འདི་དང་འདི་ཚོ་ཆ་རེད། འདི་གཉིས་གཉིས་ད་ཆ་རེད། འདི་གཉིས་གཉིས། ས་ངང་པ་ཟེར། ད་ང་ཚོ་བོད་རང་ནས་འཕན་པོ་ནས་དོན་གྱི་རེད། ས་དེ། འདི། འདི། ང་ཚོ་འཕན་པོ། འཕན་ཡུལ་ནས་དོན་གྱི་རེད། 
  _da/_'di ni/_an _ngang pa zer nyan {mkhan }'di/_sa ngang pa/_'di dang 'di tsho cha red/_'di gnyis gnyis da cha red/_'di gnyis gnyis/_sa ngang pa zer/_da nga tsho bod rang nas 'phan po nas don gyi red/_sa de/_'di/_'di/_nga tsho 'phan po/_'phan yul nas don gyi red/_
 • བརྟན་པ་རབ་བརྟན
   འཕན་པོའི། ས་ཨ་་་ ངང་པ་འདི་ད། ཨོའོ་་་ བྲག་ཡེར་པ་ལ་ཡའི་༿ཡང་༾ཡོའོ་རེད༿ཡོད་རེད།༾ ང་ཚོའི་འདི་འཕན་པོ་ནས་འཁྱེར་ཡོང་ཀྱོག་༿ཡོང་པ་༾རེད། ངའི་འདི་ཡང་འཕན་པོ་ནས་འཁྱེར་ཡོང་ཀྱོག་༿ཡོང་པ་༾རེད། འདི་འདྲས་ཅིག་རེད། ད་དེ་བཞིན་རྒྱ་ཚོས་རམས་མདངས་རྒྱག་ཡས་དེ་ཚོ་ནི་མང་ཆེ་བ་ཅིག ཨོའོ་་་ ཁ་ཅིག་ནི་ང་ཚོས།ཡང་།ཨོའོ་་་ མེས་རྒྱལ་ནང་ཁུལ་ནས་དོན་པའི་ཧྲང་ཧད་ནས་དོན་པའི་ཚོན་ཁ་ཤས་བེད་སྤྱོད་གཏང་གི་ཡོད། མདངས་རྒྱག་ཡས། 
  _'phan po'i/_sa a _ngang pa 'di da/_o'o _brag yer pa la ya'i {yang }yo'o red{yod red/}_nga tsho'i 'di 'phan po nas 'khyer yong kyog {yong pa }red/_nga'i 'di yang 'phan po nas 'khyer yong kyog {yong pa }red/_'di 'dras cig red/_da de bzhin rgya tshos rams mdangs rgyag yas de tsho ni mang che ba cig_o'o _kha cig ni nga tshos/yang /o'o _mes rgyal nang khul nas don pa'i hrang had nas don pa'i tshon kha shas bed spyod gtang gi yod/_mdangs rgyag yas/_
 • བརྟན་པ་རབ་བརྟན
   ད།ཨ་་་ ང་ཚོ་བོད་རང་ནས་བཟོས་པ་འདི་འདྲས་རྒྱ་ཚོས་ཟེར་ཉན་༿མཁན་༾འདྲ་པོ་ད་ག་ནང་བཞིན་རམས་ཟེར་ཉན་༿མཁན་༾འདྲ་པོདེ་ཚོ་ང་ཚོ་བོད་རང་ནས། དེ་རམས་ཡའི་༿ཡང་༾ཕྱིས་སུ་ད། ཨོའོ་་་ ང་ཚོ། རྒྱུ་ཆ་འདི་བལ་ཡུལ་ནས་ཚུར་ཉོ་གི་ཡོའོ་རེད༿ཡོད་རེད།༾ 
  _da/a _nga tsho bod rang nas bzos pa 'di 'dras rgya tshos zer nyan {mkhan }'dra po da ga nang bzhin rams zer nyan {mkhan }'dra pode tsho nga tsho bod rang nas/_de rams ya'i {yang }phyis su da/_o'o _nga tsho/_rgyu cha 'di bal yul nas tshur nyo gi yo'o red{yod red/}_
 • བརྟན་པ་རབ་བརྟན
   བལ་ཡུལ་ནས་ཉོས་ང་ཚོས་བཟོ་ཀྱི་ཡོའོ་རེད༿ཡོད་རེད།༾ ཡིན་ནའི་བསླབ་གྲྭ་༿སློབ་གྲྭ་༾ནས། འོ་འདི་འདྲས་ལ་བྱས་ཙང་ད། ཚོས་སྐོར་འདི། སྔོན་ལ་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས་འདི་འདྲས་ཤིག་རེད། ལ་འོང་། 
  _bal yul nas nyos nga tshos bzo kyi yo'o red{yod red/}_yin na'i bslab grwa {slob grwa }nas/_'o 'di 'dras la byas tsang da/_tshos skor 'di/_sngon la ngo sprod mdor bsdus 'di 'dras shig red/_la 'ong /_
 • བརྟན་པ་རབ་བརྟན
   ཨོའོ་་་འདི་བྱས། ད།ལག་ཆ་ལག་ཆ་བཞག་ན། ད་སྔ་མ་ཡིན་ན་ང་ཚོ་བོད་ཀྱི་པིར་ཡོའོ་རེད་༿ཡོད་རེད་༾དེ།  ངའི་འདི་ལ་བོད་ཀྱི་པིར་ཁྱོན་ནས་༿རྩ་བ་༾མེད།ད། ཨན་་་ང་རང་ཚོ་བོད། བོད་པས། བོད།བོད་རིགས་ཀྱིས་བཟོས་བཞག་པའི་པིར་གཅིག་ཡའི་༿ཀྱང་༾ཡོའོ་༿ཡོད་༾མ་རེད།ད། ངའི་འདའི་༿འདི་ལ་༾འགང་ག་༿ཚང་མ་༾ད། སྟབས་བདེ་པོ་བྱས་ནི་ད།ཚང་མ་ལོགས་ཉོས་བཞག་ཀྱོག་༿བཞག་པ་༾ཤ་སྟག་རེད། 
  _o'o 'di byas/_da/lag cha lag cha bzhag na/_da snga ma yin na nga tsho bod kyi pir yo'o red {yod red }de/__nga'i 'di la bod kyi pir khyon nas {rtsa ba }med/da/_an nga rang tsho bod/_bod pas/_bod/bod rigs kyis bzos bzhag pa'i pir gcig ya'i {kyang }yo'o {yod }ma red/da/_nga'i 'da'i {'di la }'gang ga {tshang ma }da/_stabs bde po byas ni da/tshang ma logs nyos bzhag kyog {bzhag pa }sha stag red/_
 • བརྟན་པ་རབ་བརྟན
   ཁྱེད་རང་ཚོ་གཟིགས་ཨ་་་ ད།ངས་ཡང་པིར་འདི་གྱད་༿འདི་ཚོ་༾ངོ་སྤྲོད་ཅིག་ཞུས། ལགས་སོ། གའི་༿གང་ཡང་༾བྱེད་ཀྱི་མ་རེད་ད་གར་བཞག་བཞག་གནང་ན་འགྲིག་ཀྱི་རེད། འོ་་་ངས་ངོ་སྤྲོད་ཅིག་ཞུས། རེད་པཱ། འོ། ད་འདིའི་ནང་གི་བཅད་པིར་ག་པར་འདུག བཅད་པིར། 
  _khyed rang tsho gzigs a _da/ngas yang pir 'di gyad {'di tsho }ngo sprod cig zhus/_lags so/_ga'i {gang yang }byed kyi ma red da gar bzhag bzhag gnang na 'grig kyi red/_'o ngas ngo sprod cig zhus/_red pA/_'o/_da 'di'i nang gi bcad pir ga par 'dug_bcad pir/_
 • བརྟན་པ་རབ་བརྟན
   ད།པིར་འདི་གྱད་༿འདི་ཚོ་༾འདི། ཨན་་་ སྔ་མ་ང་རང་ཚོ་རང་གིས་རང་སྟོབས་རང་སྤེལ་བྱས་བྱས་༿ནས་༾བཟོ་ཀྱི་ཡོའོ་རེད༿ཡོད་རེད།༾ རི་མོ་འབྲི་མཁན་སོ་སོས་བཟོ་དགོས་རེད། ད་ག་རེད། ང་རང་ཚོའི་བོད་པའི་ཨམ་ཆི་༿སྨན་པ་༾དང་ཆ་རེད། སོ་སོའི་སྨན་སོ་སོས་བཟོས། སོ་སོས། སོ་སོས་རྩ་བལྟས། སོ་སོས་སྨན་བཟོས། སོ་སོས་སྨན་སྟེར་འགང་ག་༿ཚང་མ་༾བྱེད་ཀྱི་རེད་པཱ་ལགས། 
  _da/pir 'di gyad {'di tsho }'di/_an _snga ma nga rang tsho rang gis rang stobs rang spel byas byas {nas }bzo kyi yo'o red{yod red/}_ri mo 'bri mkhan so sos bzo dgos red/_da ga red/_nga rang tsho'i bod pa'i am chi {sman pa }dang cha red/_so so'i sman so sos bzos/_so sos/_so sos rtsa bltas/_so sos sman bzos/_so sos sman ster 'gang ga {tshang ma }byed kyi red pA lags/_
 • བརྟན་པ་རབ་བརྟན
   ང་ཚོ་རི་མོ་འབྲི་མཁན་ཡིན་ནའི་༿ཡང་༾སྔ་མ་ཡིན་ན་སོ་སོའི་པིར་སོ་སོས་བཟོས། སོ་སོའི་ཚོན་སོ་སོས། ཨན་་་འདུས་སྦྱོར་བྱས། སོ་སོའི་ཐང་ཀ་སོ་སོས་འདི། ཆ་ཚང་བ་ཁོ་རང་བསླབ་དགོས་རེད།ད། ད་འདི་འདྲས་ཆ་ཚང་ཤེས་པ། ད།མི་ག་ཚད་༿ཚོད་༾བསྡད་ཡོའོ་རེད༿ཡོད་རེད།༾ 
  _nga tsho ri mo 'bri mkhan yin na'i {yang }snga ma yin na so so'i pir so sos bzos/_so so'i tshon so sos/_an 'dus sbyor byas/_so so'i thang ka so sos 'di/_cha tshang ba kho rang bslab dgos red/da/_da 'di 'dras cha tshang shes pa/_da/mi ga tshad {tshod }bsdad yo'o red{yod red/}_
 • བརྟན་པ་རབ་བརྟན
   ཨོའོ་་་ ད།མི་གཅིག་གཉིས། གསུམ་ཙམ་ཅིག་བསྡད་ཨ་ཡོད། འདི་མ་གཏོགས་བསྡད་མིན་འདུག ལྷ་སར་རེད་ད་ལ་ཡང་། ལུང་པ་གཞན་དག་ལ་ཡང་། བོད་ལྗོངས་ས་ཁུལ་གཞན་དག་ལ་ཡ་ཡོད། ཡོད། ཡོད་སྲིད་ཀྱི་རེད་པཱ་ལ། དེ་མིན་ད། ཡོད་་་་། ཡོད་ད་ཡོད་མི། ཞེ་དྲག་ཡོང་གི་རེད་པཱ། 
  _o'o _da/mi gcig gnyis/_gsum tsam cig bsdad a yod/_'di ma gtogs bsdad min 'dug_lha sar red da la yang /_lung pa gzhan dag la yang /_bod ljongs sa khul gzhan dag la ya yod/_yod/_yod srid kyi red pA la/_de min da/_yod /_yod da yod mi/_zhe drag yong gi red pA/_
 • བརྟན་པ་རབ་བརྟན
   ད།ང་ཚོ་དགེ་ཕྲུག་གསར་པ་འདི་ཚོས་ཆ་ཚང་ཤེས་ཀྱི་ཡོའོ་༿ཡོད་༾མ་རེད། ད།འགང་ག་༿ཚང་མ་༾ལོགས་ཚོན་འགང་ག་༿ཚང་མ་༾ཉོས་བཞག ཉོས་ཆོག་ཆོག་ཡོའོ་ཡོད་༾རེད་པཱ་ལགས། ད་པིར་འདི་ཚོ་ཡའི་༿ཡང་༾ཉོས་ཆོག་ཆོག་ཡོའོ་རེད་༿ཡོད་རེད་༾པཱ། ད་ཐ་ན་ངས་ཡའི་༿ཀྱང་༾བཟོ་གི་༿ཡི་༾ཡོའོ་༿ཡོད་༾མ་རེད་པཱ་ལགས། ད། 
  _da/nga tsho dge phrug gsar pa 'di tshos cha tshang shes kyi yo'o {yod }ma red/_da/'gang ga {tshang ma }logs tshon 'gang ga {tshang ma }nyos bzhag_nyos chog chog yo'o yod }red pA lags/_da pir 'di tsho ya'i {yang }nyos chog chog yo'o red {yod red }pA/_da tha na ngas ya'i {kyang }bzo gi {yi }yo'o {yod }ma red pA lags/_da/_
 • བརྟན་པ་རབ་བརྟན
   བེད་སྤྱོད་གཏང་། ཁོ་ཚོས་ཡའི་༿ཀྱང་༾བེད་སྤྱོད་གཏང་བྱས་འདི་བྱས་པ་རེད། བྱས་ཙང་པིར་འདིའི་མིང་ལ་བཅད་པིར་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད༿ཡོད་རེད།༾ འདི་ལ། འདི་ལ་བཅད་པིར། པིར་འདིའི་མིང་ལ་བཅད་པིར་ཟེར། བཅད་པིར་ཟེར་དུས་ག་རེ་རེད། 
  _bed spyod gtang /_kho tshos ya'i {kyang }bed spyod gtang byas 'di byas pa red/_byas tsang pir 'di'i ming la bcad pir zer gyi yo'o red{yod red/}_'di la/_'di la bcad pir/_pir 'di'i ming la bcad pir zer/_bcad pir zer dus ga re red/_
 • བརྟན་པ་རབ་བརྟན
    བཅད་རྒྱག་ཡས། ཕ་པོ་༿ཕྲ་པོ་༾རི་མོ་ཕ་པོ་༿ཕྲ་པོ་༾འབྲི་ཡས་དེ་རེད། འདི། རྩེ་འདི་ཕ་པོ་༿ཕྲ་མོ་འམ་རྣོ་པོ་༾ཞེ་པོ་ཡོའོ་རེད༿ཡོད་རེད།༾ འདི། འོ་་་ད།འདི་སྤྱན་བཟོ་ཡས་དང་འདི་ཚོ་རེད། པིར་འདི་བཅད་པིར་ཟེར། 
  __bcad rgyag yas/_pha po {phra po }ri mo pha po {phra po }'bri yas de red/_'di/_rtse 'di pha po {phra mo 'am rno po }zhe po yo'o red{yod red/}_'di/_'o da/'di spyan bzo yas dang 'di tsho red/_pir 'di bcad pir zer/_
 • བརྟན་པ་རབ་བརྟན
   ད།འདི་པིར། འདི་བཅད་པིར་འདི་ཏོག་ཙམ། ཏོག་ཙམ་སྦོམ་པ་ཡོའོ་ར།དབ༹ བཅད་པིར་སྦོམ་པ་འདི་ཚོས་ག་རེ་བྱེད་དགོས་རེད་ཟེར་ན། ན་བཟའི་བཅད་རྒྱག་ཡས་དང་ད་ག་ནང་བཞིན་གྱི་ད་འདི་ཕར་བྲག་ཀྱི་བཅད་རྒྱག་ཡས་འདི་འདྲས་རེད། བཅད་པིར་ཕྲ་བ་འདིས་སྤྱན་བཟོ་ཡས་དང་འདི་འདྲས་རེད། 
  _da/'di pir/_'di bcad pir 'di tog tsam/_tog tsam sbom pa yo'o ra/dava_bcad pir sbom pa 'di tshos ga re byed dgos red zer na/_na bza'i bcad rgyag yas dang da ga nang bzhin gyi da 'di phar brag kyi bcad rgyag yas 'di 'dras red/_bcad pir phra ba 'dis spyan bzo yas dang 'di 'dras red/_
 • བརྟན་པ་རབ་བརྟན
   ད།དཔེ་ཆ་བཞག་ན། ཨོའོ་་་ འདིའི་མིང་ལ་བྱུག་པིར་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད༿ཡོད་རེད།༾ད། ཚོན་བྱུག་ཡས་འདི་ལ་བྱུག་པིར་ཟེར། ང་ཚོས་ཚོན་བྱུག བྱུག་དགོས་རེད་པཱ་ལགས། ཚོན་བྱུག་ཡས་ཀྱི་པིར་རེད། 
  _da/dpe cha bzhag na/_o'o _'di'i ming la byug pir zer gyi yo'o red{yod red/}da/_tshon byug yas 'di la byug pir zer/_nga tshos tshon byug_byug dgos red pA lags/_tshon byug yas kyi pir red/_
 • བརྟན་པ་རབ་བརྟན
   འོ་་་ ད།འདི་ཚོ། འོ་་་ ཡང་པིར་འདིའི་གྲས་འདི་འོ་་་ འོ་་་ ཆུང་ས་ལ་བྱུག་པིར་བྱས་ནའི་༿ན་ཡང་༾འགྲིག་གི་རེད། ཡང་དེ་ནས་མདངས་རྒྱག་ཡས་ཀྱི་པིར་ཡའི་༿ཡང་༾ད་ག་བྱས་ནའི་འགྲིག་གི་རེད། མདངས་པིར་ཟེར་བྱས་ཅུང་ཟད་ཕ་བ་༿ཕྲ་བ་༾ཡོའོ་རེད༿ཡོད་རེད།༾ ད། 
  _'o _da/'di tsho/_'o _yang pir 'di'i gras 'di 'o _'o _chung sa la byug pir byas na'i {na yang }'grig gi red/_yang de nas mdangs rgyag yas kyi pir ya'i {yang }da ga byas na'i 'grig gi red/_mdangs pir zer byas cung zad pha ba {phra ba }yo'o red{yod red/}_da/_
 • བརྟན་པ་རབ་བརྟན
   འོ་་་ མདངས་རྒྱག་ཡས་ཀྱི་པིར། རེད་དེ་ད། མདངས་པིར་འདི་ཚོ་ཟད་ཏོ་ཞེ་པོ་ཅིག་འདུག འདི། ད།མདངས། འདི་ཡའི་༿ཡང་༾བྱུག་པིར་རེད། བྱུག་པིར་བྱས། ད།འདི་གཉིས་གཉིས། པིར་ཁ་ལེབ་སོ་ལེབ་ཟེར་གྱི་རེད་འདི་ལ། སོ་ནང་བཞིན་ལེབ་ལེབ་ཡོད་བྱས་པ་རེད། འདི་ཡིན་ནའི་ཐང་ཀར་ཞེ་དྲག་རང་བེད་སྤྱོད་ཡོའོ་༿ཡོད་༾མ་རེད། 
  _'o _mdangs rgyag yas kyi pir/_red de da/_mdangs pir 'di tsho zad to zhe po cig 'dug_'di/_da/mdangs/_'di ya'i {yang }byug pir red/_byug pir byas/_da/'di gnyis gnyis/_pir kha leb so leb zer gyi red 'di la/_so nang bzhin leb leb yod byas pa red/_'di yin na'i thang kar zhe drag rang bed spyod yo'o {yod }ma red/_
 • བརྟན་པ་རབ་བརྟན
   བྱས་ཙང་ཤིང་ཚོན་ལ་བེད་སྤྱོད་མང་བ་གཏང་གི་རེད། དེ་ཡིན་ནའི་འོ།འདི་འདྲས་ཅིག་རེད། དེ་ཡང་།ང་ཚོ་སྣུམ་ཚོན་རི་མོ་བྲིས་ཡས་ཀྱི་ཨོ་་་ལག་ཆ་རེད། ཡིན་ཡས་འདི་ཡིན་ནའི་ང་ཚོས་དེང་སང་བེད་སྤྱོད་ཏོག་ཙམ་ཏོག་ཙམ་གཏང་གི་ཡོའོ་རེད༿ཡོད་རེད།༾ ད།ཡང་འདི་དེ་འདྲས་ཅིག་ལབ་པ་རེད། 
  _byas tsang shing tshon la bed spyod mang ba gtang gi red/_de yin na'i 'o/'di 'dras cig red/_de yang /nga tsho snum tshon ri mo bris yas kyi o lag cha red/_yin yas 'di yin na'i nga tshos deng sang bed spyod tog tsam tog tsam gtang gi yo'o red{yod red/}_da/yang 'di de 'dras cig lab pa red/_
 • བརྟན་པ་རབ་བརྟན
    འོ་་་ པིར་འདི་ཡའི་༿ཡང་༾ཨན་་་རྩེ་དེ་མ་རྫོགས་གོང་ལ་མདངས་པིར་བྱས། བེད་སྤྱོད་ཞེ་དྲག་གཏང་ནས་རྩེ་དེ་རྫོགས་སོང་ན། ཨ་ནི་་་བྱུག་པིར་བྱེད་ཀྱི་ཡོའོ་རེད༿ཡོད་རེད།༾ འོ་ད་འདི་འདྲས་རེད། མདངས་པིར་ཟེར་དུས་མདངས་རྒྱག་ཡས་པིར་བྱས། བྱུག་པིར་ཟེར་དུས་ཚོན་བྱུག་ཡས་པིར་བྱས། བཅད་པིར་ཟེར་དུས་བཅད་རྒྱག་ཡས་པིར་བྱས། འོ་ད།འོ་འདི་འདྲས་ཟེར་རེད། ད་པིར་ལ་མི་འདྲ་བ་འོ་་་འདི་འདྲས་ཡོའོ་རེད༿ཡོད་རེད།༾ ད། 
  __'o _pir 'di ya'i {yang }an rtse de ma rdzogs gong la mdangs pir byas/_bed spyod zhe drag gtang nas rtse de rdzogs song na/_a ni byug pir byed kyi yo'o red{yod red/}_'o da 'di 'dras red/_mdangs pir zer dus mdangs rgyag yas pir byas/_byug pir zer dus tshon byug yas pir byas/_bcad pir zer dus bcad rgyag yas pir byas/_'o da/'o 'di 'dras zer red/_da pir la mi 'dra ba 'o 'di 'dras yo'o red{yod red/}_da/_
 • བརྟན་པ་རབ་བརྟན
   ད་དུང་ག་རེ་ཡོའོ་རེད་༿ཡོད་རེད་༾ཟེར་ན། ཕག་མདོ་ཡོའོ་རེད། ཕག་མདོ། ཕག་མདོ་ཟེར་ན་ཕག་པའི་ཟེ་ཡི་སྔོན་ལ་དེས་བཟོས་བཞག་པའི་སྦོམ་པོ་འདི་ག་ཙམ་འདི་འདྲས་ཡོའོ་རེད༿ཡོད་རེད།༾ སྔ་མོ་དེས་འདི་ཕར་རྩིག་པའི་ལྡེབས་ལ་བྱུག་ཡས་ཀྱི་ཚོས་གཞི་བྱུག་ཡས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་ཅིག་རེད། 
  _da dung ga re yo'o red {yod red }zer na/_phag mdo yo'o red/_phag mdo/_phag mdo zer na phag pa'i ze yi sngon la des bzos bzhag pa'i sbom po 'di ga tsam 'di 'dras yo'o red{yod red/}_snga mo des 'di phar rtsig pa'i ldebs la byug yas kyi tshos gzhi byug yas kyi yo byad cig red/_
 • བརྟན་པ་རབ་བརྟན
   རེད་དེ་དུས་ཕྱིས་ལ་དེ་ཚོ་ཡོའོ་༿ཡོད་༾མ་རེད་ད་ལག་ལེན། མིས་ཉོས་ཆོག་ཆོག་ཡོའོ་རེད་༿ཡོད་རེད་༾པཱ། ཁ་ལེབ་ལེབ་དེ་ཚོ་ཨོང་་་ཁོ་ཉོས་བྱས་བེད་སྤྱོད་གཏང་གི་ཡོའོ་རེད༿ཡོད་རེད།༾ད། ཨོའོ་་་ཨེ་༿འདི་༾འདྲས་རེད་ད། ད་ལག་ཆ་མི་འདྲ་བ་ཁ་ཤས་འདི་འདྲས་ཡོའོ་རེད༿ཡོད་རེད།༾ འོ་་་རྒྱུ་མཚན་འདྲ་པོ་འོ་་་ཞུས་ན་འདི་འདྲས་འདྲ་ཅིག་རེད། ད། ལག་ཆའི་སྐོར་ལ་འདི་འདྲས་འདྲ་ཅིག ཚོན་སྐོར་འདི་འདྲས་འདྲ་ཅིག་རེད། དེ་མཁྱེན་སོང་ང་། ངས་མདོར་བསྡུས་འདྲ་ཅིག་ཞུས་ན། 
  _red de dus phyis la de tsho yo'o {yod }ma red da lag len/_mis nyos chog chog yo'o red {yod red }pA/_kha leb leb de tsho ong kho nyos byas bed spyod gtang gi yo'o red{yod red/}da/_o'o e {'di }'dras red da/_da lag cha mi 'dra ba kha shas 'di 'dras yo'o red{yod red/}_'o rgyu mtshan 'dra po 'o zhus na 'di 'dras 'dra cig red/_da/_lag cha'i skor la 'di 'dras 'dra cig_tshon skor 'di 'dras 'dra cig red/_de mkhyen song nga /_ngas mdor bsdus 'dra cig zhus na/_