Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
24 min 20 sec
David Germano
Video Overview
Creators: 
Unknown

Tenpa Rabten gives a lecture on the preperation of the tangka cloth and the sketching of a tangka.

棉布上作画优于别的布,以前用印度的布,现在用国内的棉布。棚好布上好白灰,再熨五次。 画唐卡的布用棉布。

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • བརྟན་པ་རབ་བརྟན
   ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། དང་པོ་རས་གཞི་འདི་གང་འདྲས་ཟེ་བཟོ་དགོས་རེད། འོང་། དང་པོ་རས་གཞི་འདི་གང་འདྲས་ཟེ་བཟོ་དགོས་རེད་ཟེར་ན། རས་འདི་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་སྲིང་བལ་གྱི་རས་གཅིག་དགོས་རེད། སྲིང་བལ་གྱི་རས། དཔེར་ན་ང་ཚོ་རས་གཞན་དག། རྫས་འགྱུར་གྱི་བཟོས་བཞག་པའི་རས་ཡོའོ་༿ཡོད་༾རེད་པཱ། དེ་འདྲས་ཀྱི་ཡོང་གི་མ་རེད། ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་སྲིང་བལ་གྱི་རས་དགོས་རེད། དེ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། སྲིང་བལ་གྱི་རས་འདི་ཡིན་ན་དུས་ཚོད་རྒྱུན་རིང་པོ་ག་ཚོད་ཕྱིན་ནའི། ཨ་ནི། ཁོ། འཕྲོ་བརླག་འགྲོ་གི་མ་རེད། ཁོའི་སྒང་གི་ཚོས་འདི་དང། ཁོ་ཏག་ཏག་བསྡད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོའོ་རེད་༿ཡོད་རེད་༾།
  _ga re red zer na/_dang po ras gzhi 'di gang 'dras ze bzo dgos red/_'ong /_dang po ras gzhi 'di gang 'dras ze bzo dgos red zer na/_ras 'di yin gcig min gcig sring bal gyi ras gcig dgos red/_sring bal gyi ras/_dper na nga tsho ras gzhan dag/_rdzas 'gyur gyi bzos bzhag pa'i ras yo'o {yod }red pA/_de 'dras kyi yong gi ma red/_ga re red zer na/_yin gcig min gcig sring bal gyi ras dgos red/_de dgos pa'i rgyu mtshan ga re red zer na/_sring bal gyi ras 'di yin na dus tshod rgyun ring po ga tshod phyin na'i/_a ni/_kho/_'phro brlag 'gro gi ma red/_kho'i sgang gi tshos 'di dang/_kho tag tag bsdad thub kyi yo'o red {yod red }/
 • བརྟན་པ་རབ་བརྟན
    ད་ཡང་དེ་མིན་གྱི་ང་ཚོས་དཔེར་ན། ཏི་ཆོའོ་ལན་༼རྒྱ་སྐད་ཡིན་ཞིང་དོན་ནི་རས་ཀྱི་རིགས་ཤིག༽ཟེར་མཁན་རས་དེ་འདྲས་ཡོའོ་རེད་༿ཡོད་རེད་༾པཱ་ལགས། དེ་འདྲས་སྒང་ལ་བྲིས་པ་ཡིན་ན། ཁོ་ལོ་འགའ་རོའོ་༿མང་པོ་༾འགྲོ་དུས་སྒང་ནས་ཁོ་བྲལ་ཡོང་གི་རེད། བྱས་ཙང་འདི་རེད། བྱས་ཙང་ང་ཚོས་དེང་སང་སྲིང་བལ་རས་སྒང་ལ་བྲིས་ཀྱི་ཡོའོ་རེད༿ཡོད་རེད་༾ སྲིང་བལ་གྱི་རས་སྒང་ལ་བྲིས་ཡས་ཀྱི་སྲོལ་འདི་ཡིན་ན། གནའ་སྔ་མོ་ནས་ཡོད་ཡོད་པ་རེད།  གནའ་སྔ་མོ་སྔོ་མོ་བྲིས་པའི་ཐང་ག་དེ་ཚོ། རས་འདི་གང་ནས་ཉོ་གི་ཡོའོ་རེད་༿ཡོད་རེད་༾ང་ཚོས། ད་ཁ་ཆེའི་ད་ཀསྨིར་དང་། ཨོང་་་ རྒྱ་གར་དང་དེ་ཚོ་ནས་འཐག་གི་ཡོའོ་རེད།༿ཡོད་རེད་༾ རེད་དེ་སྐབས་དེ་དུས། ཨོང་་་ སྐབས་དེ་དུས་འཐག་བཞག་པའི་རས་ཡོའོ་༿ཡོད་༾མ་རེད་ད། འཕྲུལ་འཁོར་གྱི་རས། རས་འཐག་དེ་འདྲས་ཡོའོ་༿ཡོད་༾མ་རེད། དེ་དུས་སྒང་ནས་སྣམ་བུ་ནང་བཞིན་གཅིག་འདུག
  __da yang de min gyi nga tshos dper na/_ti cho'o lan (rgya skad yin zhing don ni ras kyi rigs shig)zer mkhan ras de 'dras yo'o red {yod red }pA lags/_de 'dras sgang la bris pa yin na/_kho lo 'ga' ro'o {mang po }'gro dus sgang nas kho bral yong gi red/_byas tsang 'di red/_byas tsang nga tshos deng sang sring bal ras sgang la bris kyi yo'o red{yod red }_sring bal gyi ras sgang la bris yas kyi srol 'di yin na/_gna' snga mo nas yod yod pa red/__gna' snga mo sngo mo bris pa'i thang ga de tsho/_ras 'di gang nas nyo gi yo'o red {yod red }nga tshos/_da kha che'i da kasmira dang /_ong _rgya gar dang de tsho nas 'thag gi yo'o red/{yod red }_red de skabs de dus/_ong _skabs de dus 'thag bzhag pa'i ras yo'o {yod }ma red da/_'phrul 'khor gyi ras/_ras 'thag de 'dras yo'o {yod }ma red/_de dus sgang nas snam bu nang bzhin gcig 'dug
 • བརྟན་པ་རབ་བརྟན
   རས་དེ་ཚོ། ཞེང་ཁ་ཆུང་ཆུང་དེ་ག་ཙམ་འདུག བྱས་ཙང་ཐང་ག་ཆེན་པོ་དེ་ཚོ་བྲིས་དུས། དཀྱིལ་ནས་འཚེམ་བུ་བརྒྱབ་ནས། དེ་གྱད༿དེ་ཚོ་༾ ཨོའོ་་་ རས་དེ་ཚོ་གང་འདྲས་ཅིག་ཡོའོ་རེད་༿ཡོད་རེད་༾ཟེར་ན། ང་ཚོ་འདི་ཡོའོ་རེད༿ཡོད་རེད།༾ རྩྭ་རས། ཨོའོ་་་རྩྭ་རས་ནང་བཞིན་རེད། རི་མོ་དེ་ཚོ་ཧྲབ་བེ་ཧྲབ་བེ་རེད་ཤག ད་ཡིན་ནའི་ང་ཚོས་དབུར་རྡོ་བརྒྱབ་ནས་བཟོས་ཡོའོ་རེད་༿ཡོད་རེད་༾པཱ་ལགས། ཡིན་ནའི་ང་ཚོས་དེང་སང་རྩས། ཨོང་་་ སྔ་མ་ནས་ཡང་། ཨོང་་་ རས་རྒྱ་གར་གྱི་རས་དེ་ཚོ་སྤུས་དག་པོ་ཡོའོ་རེད་༿ཡོད་རེད་༾ ཀ་ཅི་ཟེར་ཉན་༿མཁན༾འདིའི་སྒང་ལ་བྲིས་ཡོའོ་རེད༿ཡོད་རེད།༾ འདི་སྲིང་བལ་གྱི་རས་རེད་ད། སྲིང་བལ་གྱི་རས། བྱས་ཙང་འདུག་ཟེ་རེད། བྱས་ཙང་ང་ཚོས་དེང་སང་། ང་རང་ཚོའི་ད་རྒྱ་ནག་ནས་ཡར་དོན་པའི་སྲིང་བལ་གྱི་རས་སྒང་ལ་ང་ཚོས་བྲིས་ཀྱི་ཡོའོ་རེད༿ཡོད་རེད།༾ འདི་བཟོ་གི་ཡོའོ་རེད༿ཡོད་རེད།༾ འདི་བཟོས་ཙང་། སྲིང་བལ་རས་འདིའི་སྒང་ལ། སྔན་༿སྔོན་༾ལ་མཐའ་འདིར་སྨྱུག་མ་འདི་གཏང་དགོས་རེད།
  _ras de tsho/_zheng kha chung chung de ga tsam 'dug_byas tsang thang ga chen po de tsho bris dus/_dkyil nas 'tshem bu brgyab nas/_de gyad{de tsho }_o'o _ras de tsho gang 'dras cig yo'o red {yod red }zer na/_nga tsho 'di yo'o red{yod red/}_rtswa ras/_o'o rtswa ras nang bzhin red/_ri mo de tsho hrab be hrab be red shag_da yin na'i nga tshos dbur rdo brgyab nas bzos yo'o red {yod red }pA lags/_yin na'i nga tshos deng sang rtsas/_ong _snga ma nas yang /_ong _ras rgya gar gyi ras de tsho spus dag po yo'o red {yod red }_ka ci zer nyan {mkhan}'di'i sgang la bris yo'o red{yod red/}_'di sring bal gyi ras red da/_sring bal gyi ras/_byas tsang 'dug ze red/_byas tsang nga tshos deng sang /_nga rang tsho'i da rgya nag nas yar don pa'i sring bal gyi ras sgang la nga tshos bris kyi yo'o red{yod red/}_'di bzo gi yo'o red{yod red/}_'di bzos tsang /_sring bal ras 'di'i sgang la/_sngan {sngon }la mtha' 'dir smyug ma 'di gtang dgos red/
 • བརྟན་པ་རབ་བརྟན
   ཨོང་་་ སྨྱུག་མ་འདི་བཏང་བྱས་བཙེམ་དགོས་རེད་འདི། སྨྱུག་མ་འདི་བཙེམ། སྨྱུག་མ་འདི་སྒང་ལ་བཙེམ་ཚར་སོང་ན། གཞི་ནས་ཨ་ནི་་་རྒྱང་སྒྲོམ་ཟེར། འདི་ལ། འདིའི་མིང་ལ་རྒྱང་སྒྲོམ་ཟེར་གྱི་རེད། འདི་ལ། འདི་ལ་མཐའ་སྨྱུག་ཟེར་གྱི་རེད། འདི། སྨྱུག་མ་འདིའི་མིང་ལ་མཐའ་སྨྱུག ཨོང་་་ འདི་ལ་རྒྱང་སྒྲོམ་ཟེར་གྱི་རེད། འདི་ལ་རྒྱང་སྐུད་ཟེར་གྱི་རེད། སྐུད་པ་འདི་ལ། ཨོང་་་ རྒྱང་སྐུད། ཨོང་་་ འདི་ལ་རྒྱང་སྒྲོམ། འདི་ལ་རྒྱང་སྐུད། ཨོང་་་ ད་རྒྱང་སྐུད་འདི། ཨ་ནི་་་དེའི་ནང་ལ། ཨོང་་་རས་འདི་བཙེམ་ཚར་སོང་ན། གཞི་ནས་རྒྱང་སྒྲོམ་ནང་འདི་ཨ་ནི་་་རྒྱང་སྐུད་ཀྱིས་འདུག་ཟེ་འཐེན། ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། ཕར་ཐང་ཐང་ཡག་པོ་འཐེན་ཡས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་རེད། སྟོང་ཆ་ཏོག་ཙམ་བཞག་འདུག་གང་འདའི་༿འདིར་༾ ཁོ་འཐེན་ཡས་ལ།  འཐེན་ས་གཅིག་དགོས་ཡུལ་གཅིག་དགོས་རེད་པཱ། དཔེར་ན་ང་ཚོས་སྣུམ་ཚོན་རི་མོ་བྲིས་དུས་ཀྱི་རས་ཀྱི་རས་གཞི་བཟོ་སྟངས་དང་། ང་ཚོའི་འདིའི་ཁྱད་པར་འདི་ཡོའོ་རེད་༿ཡོད་རེད་༾ད།
  _ong _smyug ma 'di btang byas btsem dgos red 'di/_smyug ma 'di btsem/_smyug ma 'di sgang la btsem tshar song na/_gzhi nas a ni rgyang sgrom zer/_'di la/_'di'i ming la rgyang sgrom zer gyi red/_'di la/_'di la mtha' smyug zer gyi red/_'di/_smyug ma 'di'i ming la mtha' smyug_ong _'di la rgyang sgrom zer gyi red/_'di la rgyang skud zer gyi red/_skud pa 'di la/_ong _rgyang skud/_ong _'di la rgyang sgrom/_'di la rgyang skud/_ong _da rgyang skud 'di/_a ni de'i nang la/_ong ras 'di btsem tshar song na/_gzhi nas rgyang sgrom nang 'di a ni rgyang skud kyis 'dug ze 'then/_ga re red zer na/_phar thang thang yag po 'then yas kyi thabs shes red/_stong cha tog tsam bzhag 'dug gang 'da'i {'dir }_kho 'then yas la/__'then sa gcig dgos yul gcig dgos red pA/_dper na nga tshos snum tshon ri mo bris dus kyi ras kyi ras gzhi bzo stangs dang /_nga tsho'i 'di'i khyad par 'di yo'o red {yod red }da/
 • བརྟན་པ་རབ་བརྟན
    ཁྱད་པར་དཔེར་ན། ང་ཚོའི་འདི་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་འདི་སྨྱུག་མ་འདི་དང་། ཨ་ནི་རྒྱང་སྐུད་འདི་བྱེད་ཀྱི་ཡོའོ་རེད༿ཡོད་རེད།༾ ཨོའོ་་་དེ་འདྲས་ཅིག། དེ་ནས་ག་རེ་བྱེད་དགོས་རེད་ཟེར་ན། དེའི་སྒང་དེ་ལ། ཨ་ནི་རས་གཞི་དེའི་སྒང་དེའི། ཨ་ནི་དཀར་རག་བྱུག་དགོས་རེད་ད། དཀར་རག དཀར་རག་རྒྱབ་ལ་གཅིག་དང་། མདུན་ལ་གཅིག་བྱུག་ན་འགྲིག་གི་རེད། ཐེངས་མ་གཅིག་བྱུག་ན་འགྲིག་གི་རེད། ཨོང་། གནའ་སྔ་མོ་སྔ་མོ་ཡིན་ན་ཡང་། ཨོང་། ཀ་པི་ཟེར་ཉན་༿མཁན་༾གཅིག་གི་རས་གཞི་བཟོ་ཡས་གཅིག་ཡོའོ་རེད། ཀ་པི་ཟེར་མཁན་འདི། ཨོང་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། སྒོ་ངའི་སྤྲི་དཀར་ནང་ལ། ཨ་ནི་ཨོང་། འདི་ཡོའོ་རེད་པཱ་ལགས། ག་རེ་ཟེར་དགོས། ཨོང་། ད་ལྟ། ཡོ་འབོག་གི་ཁུ་བ་ཏད་ཙེ་༿ཏོག་ཙམ་༾བླུགས། ཨ་ནི་དེའི་སྒང་ལ་སྤྱིན་ཆུ་ཏོག་ཙམ་བླུགས། ཨ་ནི་་་འདྲེས་སྦྱོར་བྱས་ནས་བཟོ་གི་ཡོའོ་རེད༿ཡོད་རེད།༾
  __khyad par dper na/_nga tsho'i 'di yin gcig min gcig 'di smyug ma 'di dang /_a ni rgyang skud 'di byed kyi yo'o red{yod red/}_o'o de 'dras cig/_de nas ga re byed dgos red zer na/_de'i sgang de la/_a ni ras gzhi de'i sgang de'i/_a ni dkar rag byug dgos red da/_dkar rag_dkar rag rgyab la gcig dang /_mdun la gcig byug na 'grig gi red/_thengs ma gcig byug na 'grig gi red/_ong /_gna' snga mo snga mo yin na yang /_ong /_ka pi zer nyan {mkhan }gcig gi ras gzhi bzo yas gcig yo'o red/_ka pi zer mkhan 'di/_ong ga re red zer na/_sgo nga'i spri dkar nang la/_a ni ong /_'di yo'o red pA lags/_ga re zer dgos/_ong /_da lta/_yo 'bog gi khu ba tad tse {tog tsam }blugs/_a ni de'i sgang la spyin chu tog tsam blugs/_a ni 'dres sbyor byas nas bzo gi yo'o red{yod red/}
 • བརྟན་པ་རབ་བརྟན
    དེང་སང་ང་ཚོས་རས་གཞི་བཟོ་དུས། སྤྱིན་ཆུ་གཅིག་པོ་བླུགས་བྱས། སྤྱིན་ཆུ་གཅིག་པོ་བླུགས་བྱས་བཟོ་གི་ཡོའོ་རེད་༿ཡོད་རེད་༾ད། ཨོང་་་ ད་ཡང་སྟབས་བདེ་རུ་བཏང་པ་རེད་ད། ཨོང་་་ ལས་ཀ་འདི་ཨོའོ་དེ་འདྲས་ཟེ་རེད། བྱས་ཙང་ཨ་ནི་སྤྱིན་བསྲེས་བྱས། ཨ་ནི་་་དཀར་རག་འདི་ཐེངས་མ་གཉིས། ཨོའོ་་་རྒྱབ་ལ་གཅིག་དང་མདུན་ལ་གཅིག་བྱུག་ཚར་རེད་པཱ། འདི་སྐམས་སོང་ན།  སྐམ་ཚར་རའི་༿བའི་༾རྗེས་ལ་གཞི་ནས། ཨ་ནི་་་དབུར་པང་ཡོའོ་རེད་༿ཡོད་རེད་༾པཱ། དབུར་པང་ཟེར་ན། ཡང་པང་ལེབ་གཅིག་ཡོའོ་རེད༿ཡོད་རེད།༾ ད་ལྟ་དེ་བར་གཅིག་ནས་ཡོའོ་རེད་༿ཡོད་རེད་༾ད་འདི། དབུར་པང་ག་པར་འདུག ཨོའོ་འདའི་༿འདིར་༾འཁྱེར་ཤོག་དང་། དབུར་པང་འདི། ཨོང་་་ ཨོའོ་་་ འདི་དབུར་པང་ཟེར་མཁན་འདི། དེའི་མིང་ལ་དབུར་པང་ཟེར་ཡས་འདི། ཅ་ལག་དེའི་མིང་ལ་དབུར་པང་ཟེར་གྱི་རེད། ཨོང་། འདི་ལ་དབུར་པང་ཟེར་གྱི་རེད་འདའི་༿འདིར་༾ འདི་ལ་དབུར་པང་། ད་དེའི་སྒང་ལ་ཨ་ནི་་་འདུག་ཟེ་རས་གཞི་ཁོ་འདི་རུ་བཞག་ཚར་དང་། ཨ་ནི་་་དབུར་ཆུ་བྱས་བྱས་༿ནས།༾ ཡང་ཆུ་གཅིག དཀར་ཡོལ་གཅིག་ནང་ཆུ་གཙང་མ་གཅིག་བླུགས།
  __deng sang nga tshos ras gzhi bzo dus/_spyin chu gcig po blugs byas/_spyin chu gcig po blugs byas bzo gi yo'o red {yod red }da/_ong _da yang stabs bde ru btang pa red da/_ong _las ka 'di o'o de 'dras ze red/_byas tsang a ni spyin bsres byas/_a ni dkar rag 'di thengs ma gnyis/_o'o rgyab la gcig dang mdun la gcig byug tshar red pA/_'di skams song na/__skam tshar ra'i {ba'i }rjes la gzhi nas/_a ni dbur pang yo'o red {yod red }pA/_dbur pang zer na/_yang pang leb gcig yo'o red{yod red/}_da lta de bar gcig nas yo'o red {yod red }da 'di/_dbur pang ga par 'dug_o'o 'da'i {'dir }'khyer shog dang /_dbur pang 'di/_ong _o'o _'di dbur pang zer mkhan 'di/_de'i ming la dbur pang zer yas 'di/_ca lag de'i ming la dbur pang zer gyi red/_ong /_'di la dbur pang zer gyi red 'da'i {'dir }_'di la dbur pang /_da de'i sgang la a ni 'dug ze ras gzhi kho 'di ru bzhag tshar dang /_a ni dbur chu byas byas {nas/}_yang chu gcig_dkar yol gcig nang chu gtsang ma gcig blugs/
 • བརྟན་པ་རབ་བརྟན
   དབུར་ཆུ་ཟེར་ན། དེ་ལ་དབུར་ཆུ་ཟེར་གྱི་རེད་ད། དེ་ནས་ཨ་ནི་་་དབུར་ཆུའི་ནང་འདའི་༿འདིར་༾ཨ་ནི་་་ ཨོང་་་ ཆུ་བྱུག་ཡས་ཀྱི་བྱུག་རས་གཅིག་ཡོའོ་རེད་༿ཡོད་རེད་༾ཡང་། འདི་རས་ད་ག་ཟེ། ཁོ་རང་རས་འཛར་དེ་འདྲས་ཕ་༿ཕྲ་༾པོ་དེ་འདྲས་བྱུང་ན་འགྲིག་གི་རེད། ཁོ་གའི་གནད་འགག་ཆེན་པོ་གའི་ཡོའོ་༿ཡོད་༾མ་རེད། ཁོ་རས་ཁོ་གཙང་མ་གཅིག་བྱུང་ན་འགྲིག་གི་ཡོའོ་རེད་༿ཡོད་རེད༾ད། འདི་ཆུའི་ནང་ལ་འདུག་ཟེ་བྱས། ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག ཡང་འདི་ཕག་མདོ་ར་པོ་༿འདྲ་པོ་༾པིར་ར་པོ་༿འདྲ་པོ་༾དེ་འདྲས་ཀྱིས་བྱུག་གི་མ་རེད། ཆུ་འདི། ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་ཁོ་བྱུག་རས་ཀྱི་བྱུག་དགོས་རེད། ཆུ་འདི་འདུག་ཟེ། འདུག་ཟེ། ཆུ་འདི་མ་ལས་༿ལུས་༾པ། རྫོགས་རྫོགས་མ་ཡིན་པ། སྙོམས་པོ་ཡག་པོ་གཅིག་བྱུག་བྱས། ཨ་ནི་་་དབུར་རྡོ་ཟེར་བྱས་བྱས། ཡང་རྡོ་གཅིག་ཡོའོ་རེད་༿ཡོད་རེད༾ཡང་།
  _dbur chu zer na/_de la dbur chu zer gyi red da/_de nas a ni dbur chu'i nang 'da'i {'dir }a ni _ong _chu byug yas kyi byug ras gcig yo'o red {yod red }yang /_'di ras da ga ze/_kho rang ras 'dzar de 'dras pha {phra }po de 'dras byung na 'grig gi red/_kho ga'i gnad 'gag chen po ga'i yo'o {yod }ma red/_kho ras kho gtsang ma gcig byung na 'grig gi yo'o red {yod red}da/_'di chu'i nang la 'dug ze byas/_yin gcig min gcig_yang 'di phag mdo ra po {'dra po }pir ra po {'dra po }de 'dras kyis byug gi ma red/_chu 'di/_yin gcig min gcig kho byug ras kyi byug dgos red/_chu 'di 'dug ze/_'dug ze/_chu 'di ma las {lus }pa/_rdzogs rdzogs ma yin pa/_snyoms po yag po gcig byug byas/_a ni dbur rdo zer byas byas/_yang rdo gcig yo'o red {yod red}yang /
 • བརྟན་པ་རབ་བརྟན
   དབུར་རྡོ་ག་པར་ཡོའོ་རེད་༿ཡོད་རེད།༾ ཨོང་་་ འཁྱེར་ཤོག་དང་། ཨོང་། ངས་མིག་བསྟན་གོ ཨོའོ་ད་འདི་ལ་དབུར་རྡོ་ཟེར་གྱི་རེད། འདེའི༿འདིར་༾ རྡོ་དེའི་མིང་ལ་དབུར་རྡོ་ཟེར། ཨོའོ་་་ད་རྡོ་འདི་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག ང་ཚོ་གཙང་པོའི་ཁ་ལ་ཆུར་རྡོ་ཡོད་སར་བཙལ་གག་འགྲོ་དགོས་རེད་ད་འདི། རྡོ་འགང་གས་༿ཚང་མས་༾ཡོང་གི་མ་རེད་ཡང་། རྡོ་དེ་འདྲས་དགོས་རེད་ད། ཨོང་་་ ད་དུང་ངའི་རྡོ་འདི་ཏོག་ཙམ་ཆགས་སོང་ད་འདི། སྤུ་གུ་དེ་ཚོས་ཅག་ག་༿གཅེས་སྐྱོང་༾མ་བྱས་པ་བྱས། གཞན་འདི་འཇམ་པོ་ཞེ་པོ་ཅིག་ཡོའོ་རེད༿ཡོད་རེད།༾ འདི་འདུག་ཟེ། ཨོའོ་་་འདིས་དབུར་གྱི་རེད། འདིའི་མིང་ལ་དབུར་རྡོ་ཟེར། འདི་ཐེངས་མ་ག་ཚད་དབུར་དགོས་རེད། ཨོང་་་ རས་གཞི་སྤུས་དག་པོ་ཞེ་དྲག་བཟོས་ན། མདུན་ལ་གསུམ། རྒྱབ་ལ་གཉིས་ཟེར།
  _dbur rdo ga par yo'o red {yod red/}_ong _'khyer shog dang /_ong /_ngas mig bstan go_o'o da 'di la dbur rdo zer gyi red/_'de'i{'dir }_rdo de'i ming la dbur rdo zer/_o'o da rdo 'di yin gcig min gcig_nga tsho gtsang po'i kha la chur rdo yod sar btsal gag 'gro dgos red da 'di/_rdo 'gang gas {tshang mas }yong gi ma red yang /_rdo de 'dras dgos red da/_ong _da dung nga'i rdo 'di tog tsam chags song da 'di/_spu gu de tshos cag ga {gces skyong }ma byas pa byas/_gzhan 'di 'jam po zhe po cig yo'o red{yod red/}_'di 'dug ze/_o'o 'dis dbur gyi red/_'di'i ming la dbur rdo zer/_'di thengs ma ga tshad dbur dgos red/_ong _ras gzhi spus dag po zhe drag bzos na/_mdun la gsum/_rgyab la gnyis zer/
 • བརྟན་པ་རབ་བརྟན
   མདུན་གསུམ་རྒྱབ་གཉིས་ཟེར། ཨོང་་་ ལྔ་དགོས། ཐེངས་མ་ལྔ། སྤྱིར་བཏང་ང་ཚོས་ད་མགྱོགས་བཅོས་བྱེད་ཀྱི་ཡོའོ་རེད་༿ཡོད་རེད།༾ད། དེང་སང་ལས་ཀ་འགང་ག་༿ཚང་མ་༾མདུན་ལ་གཉིས་དང་རྒྱབ་ལ་གཅིག་ལས་དབུར་གྱི་ཡོའོ་༿ཡོད་༾མ་རེད་ད། ད་གཉིས་མདོར་བསྡུས་ཞུས་ཚར་པ་རེད་པཱ། ཧ་ཧ་་་་་་་་ཨོའོ་དེ་འདྲས་ཟེར་རེད། བྱས་ཙང་ཨོང་་་ རས་གཞི་་དབུར་སྟངས་ཡིན་ན་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད། ངས་རས་གཞི་དབུར་སྟངས་ཀྱི་སྐོར་ཞུས་ཚར།
  _mdun gsum rgyab gnyis zer/_ong _lnga dgos/_thengs ma lnga/_spyir btang nga tshos da mgyogs bcos byed kyi yo'o red {yod red/}da/_deng sang las ka 'gang ga {tshang ma }mdun la gnyis dang rgyab la gcig las dbur gyi yo'o {yod }ma red da/_da gnyis mdor bsdus zhus tshar pa red pA/_ha ha o'o de 'dras zer red/_byas tsang ong _ras gzhi dbur stangs yin na de 'dras gcig red/_ngas ras gzhi dbur stangs kyi skor zhus tshar/
 • བརྟན་པ་རབ་བརྟན
   དེ་ནས་རས་གཞི་འདི་དབུར་བྱས། རས་གཞི་འདི་བཟོས་ཚར་པ་རེད་པཱ། བཟོས་ཚར་སོང་ན་ཨ་ནི་་་ རང་ལ་ཨོའོ་་་ ཞལ་ཐང་འདི་ཆེ་ཆུང་ག་ཚད་གཅིག་ཡིན་ནའི། ཁོ་ཆ་ཚད་ལྟར་གྱི་ཆེ་ཆུང་འདི། ཨ་ནི་་་ཁོའི་ནང་འདའི་༿འདི་ལ་༾ཐིག་འདི་བརྒྱབ། ཁོ་ག་ཚད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའི། ཆེ་ཆུང་ག་ཚད་དགོས་ཡོད་ནའི་ཁོ་ཐིག་འདི་བརྒྱབ། ཐིག་འདི་བརྒྱབ་བྱས་ཨ་ནི་་་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་ཐིག་འདི་འདུག་ཟེ་རྒྱག་དགོས་རེད། དེ་ནས་འདའི་༿འདི་ལ་༾ཐིག་འདུག་ཟེ། གྲུ་ཀག་འདི་རྒྱག་དགོས་རེད། འདི་རྒྱག་ཡས་འདི་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། ཐང་ག་འདི་གྲུ་བཞི་གྲུ་རྐྱང་ཆགས་ཡས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་རེད།
  _de nas ras gzhi 'di dbur byas/_ras gzhi 'di bzos tshar pa red pA/_bzos tshar song na a ni _rang la o'o _zhal thang 'di che chung ga tshad gcig yin na'i/_kho cha tshad ltar gyi che chung 'di/_a ni kho'i nang 'da'i {'di la }thig 'di brgyab/_kho ga tshad dgos kyi yod na'i/_che chung ga tshad dgos yod na'i kho thig 'di brgyab/_thig 'di brgyab byas a ni yin gcig min gcig thig 'di 'dug ze rgyag dgos red/_de nas 'da'i {'di la }thig 'dug ze/_gru kag 'di rgyag dgos red/_'di rgyag yas 'di ga re red zer na/_thang ga 'di gru bzhi gru rkyang chags yas kyi thabs shes red/
 • བརྟན་པ་རབ་བརྟན
   མཁྱེན་སོང་ང་། སྔ་མ་ཨོང་་་འདི། འདི་ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད། ཁྲེ་ཙེ་ཟུར་གསུམ་མ་འདི་ང་ཚོས་ཞེ་དྲག་བེད་སྤྱོད་གཏང་གི་མ་རེད། སྔ་མོ། དེང་སང་ཡང་ང་ཚོས་བེད་སྤྱོད་གཏང་གི་ཡོད། ཨོང་་་ འདི་མེད་དུས་སྒང་ལ་འདི་འདུག་ཟེ་བརྒྱབ་ད་གར། ཨ་ནི་་་ལམ་སེང་སྒོར་ཐིག་གི ཨ་ནི་་་སྔན་ལ་འདི་གྱད་༿འདི་རྣམས་༾འདི་བརྒྱབ། དེ་གྱད་༿དེ་ཚོ་༾འདི་སྒོར་ཐིག་གི་འདུག་ཟེ་བརྒྱབ་ཚར་ད། སླར་ཡང་སྒོར་ཐིག་གིས་ཡང་འདུག་ཟེ་རྒྱག་དགོས་རེད། འདའི་༿འདི་ལ་༾དེ་འདྲས་ཟེ། ཨ་ནི་་་སྒོར་ཐིག་གི་འདི་ཧ་གོ་གི་རེད། དཀྱིལ་དེ་དང་འདི་ཧ་གོ་གི་རེད། ད་ཐིག་འདི། མཁྱེན་སོང་ང་།
  _mkhyen song nga /_snga ma ong 'di/_'di ga re zer dgos red/_khre tse zur gsum ma 'di nga tshos zhe drag bed spyod gtang gi ma red/_snga mo/_deng sang yang nga tshos bed spyod gtang gi yod/_ong _'di med dus sgang la 'di 'dug ze brgyab da gar/_a ni lam seng sgor thig gi_a ni sngan la 'di gyad {'di rnams }'di brgyab/_de gyad {de tsho }'di sgor thig gi 'dug ze brgyab tshar da/_slar yang sgor thig gis yang 'dug ze rgyag dgos red/_'da'i {'di la }de 'dras ze/_a ni sgor thig gi 'di ha go gi red/_dkyil de dang 'di ha go gi red/_da thig 'di/_mkhyen song nga /
 • བརྟན་པ་རབ་བརྟན
   འདི་ཧ་གོ་པ་དང་། ཐིག་འདི་དང་འདི་འདུག་ཟེ་བརྒྱབ་བྱས། ཨ་ནི་་་དགོས་ཡས་ཀྱི་ཆེ་ཆུང་ག་ཚད་ཡིན་ནའི། ཨ་ནི་་་ཁོ་ནས་ཡར་མར་ཨ་ནི་་་ཁྲེ་ཙེ་འཇལ་བྱས། ཨ་ནི་་་ཐིག་བརྒྱབ་ན་འགྲིག་གི་རེད། ཨ་ནི་་་བྱས་ཙང་ཏག་ཏག་ཁོ་རང་། གྲུ་བཞི་གྲུ་རྐྱང་ཆགས་ཀྱི་ཡོའོ་རེད༿ཡོད་རེད།༾ འདི་ཨོའོ་་་ཟུར་ཚད་དགུ་བཅུ་ཐམ་པ་ཏག་ཏག་ཆགས་ཡོའོ་རེད༿ཡོད་རེད།༾ ང་ཚོ་རྒྱ་སྐད་བརྒྱབ་ན་ཏུའུ་དགུ་བཅུ་ཐམ་པ་ཟེར་གྱི་རེད་པཱ། ཨོང་་་ ཇུའུ་ཧྲེ་ཏུའུ་༼རྒྱ་སྐད་༽ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད་༿ཡོད་རེད་༾པཱ།  ཨ་ནི་་་་ཟུར་ཚད་དགུ་བཅུ་ཐམ་པོ་ཏག་ཏག་ཆགས་ཀྱི་ཡོའོ་རེད༿ཡོད་རེད།༾ ཟུར་ཚད་དགུ་བཅུ་ཐམ་པ་མེད་པ་ཡིན་ན། ཨ་ནི་་་སྐྱོན་ག་རེ་ཡོའོ་རེད༿ཡོད་རེད།༾ ཨ་ནི་་་རྗེས་མ་གོས་ཤམ་རྒྱབ་དུས་ཐང་ག་འདི་ཀྱོག་ཀྱོག་ཆགས་ཀྱི་ཡོའོ་རེད་༿ཡོད་རེད་༾ད།
  _'di ha go pa dang /_thig 'di dang 'di 'dug ze brgyab byas/_a ni dgos yas kyi che chung ga tshad yin na'i/_a ni kho nas yar mar a ni khre tse 'jal byas/_a ni thig brgyab na 'grig gi red/_a ni byas tsang tag tag kho rang /_gru bzhi gru rkyang chags kyi yo'o red{yod red/}_'di o'o zur tshad dgu bcu tham pa tag tag chags yo'o red{yod red/}_nga tsho rgya skad brgyab na tu'u dgu bcu tham pa zer gyi red pA/_ong _ju'u hre tu'u (rgya skad )zer gyi yo'o red {yod red }pA/__a ni zur tshad dgu bcu tham po tag tag chags kyi yo'o red{yod red/}_zur tshad dgu bcu tham pa med pa yin na/_a ni skyon ga re yo'o red{yod red/}_a ni rjes ma gos sham rgyab dus thang ga 'di kyog kyog chags kyi yo'o red {yod red }da/
 • བརྟན་པ་རབ་བརྟན
   ཨ་ནི་་་ཐང་ག་ཁ་ཤས་ལྷག་ཐང་ལྷུག་ཐང་ཆགས་ཡས་འདི། ཐིག་བཙན་པོ་མ་བྱུང་པའི་རྟགས་རེད་གཅིག གཉིས་ནས་ཡང་ཨོང་་་ ཁ་ཤས་ཡང་འཚེམ་པོ་གི་མ་འདང་པ་དེ་འདྲས་ཡོའོ་རེད་༿ཡོད་རེད་༾པཱ། ད་ཡིན་ནའི་ང་ཚོ་དང་པོ། ཨང་དང་པོ་དེ་ང་ཚོ་རེ་མོ་མཁན་གྱིས་ཐིག་བཟོ་ཚད་འདི་ཡག་པོ་ཞེ་པོ་གཅིག་རྒྱག་དགོས་རེད། ཨོའོ་་་ད་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད། ཨོའོ་་་རྒྱུ་མཚན། ཐིག་རྒྱག་སྟངས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཞུས་ན། ཨོའོ་་་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད། ད་དེ་ནས་ཨ་ནི་་་ གཞི་ནས་ཨ་ནི་་་ རྩ་བའི་ཨ་ནི་་་ སྐུ་གཙོ་བོ་གཅིག་ཡོའོ་རེད་༿ཡོད་རེད་༾པཱ། ད་འདི་ཐང་ག་འདི་ལ་དཔེ་བཞག་ན། འདི་གཙོ་བོ་གཅིག་རེད་པཱ། ཨོའོ་་་ འདི་ལ་གཙོ་བོ་ཟེར་གྱི་རེད།
  _a ni thang ga kha shas lhag thang lhug thang chags yas 'di/_thig btsan po ma byung pa'i rtags red gcig_gnyis nas yang ong _kha shas yang 'tshem po gi ma 'dang pa de 'dras yo'o red {yod red }pA/_da yin na'i nga tsho dang po/_ang dang po de nga tsho re mo mkhan gyis thig bzo tshad 'di yag po zhe po gcig rgyag dgos red/_o'o da de 'dras gcig red/_o'o rgyu mtshan/_thig rgyag stangs kyi skor la zhus na/_o'o de 'dras gcig red/_da de nas a ni _gzhi nas a ni _rtsa ba'i a ni _sku gtso bo gcig yo'o red {yod red }pA/_da 'di thang ga 'di la dpe bzhag na/_'di gtso bo gcig red pA/_o'o _'di la gtso bo zer gyi red/
 • བརྟན་པ་རབ་བརྟན
   འདི་གྱད་༿འདི་ཚོ་༾འདི། ལྷ་དེ་ཚོའི་གྲས་ལ་ག་རེ་ཟེར་ན། ལྷ་མགྲོན་ཟེར་གྱི་རེད། ལྷ་མགྲོན། མགྲོན་པོའི་མགྲོན་དེ་རེད་དང་། ལྷ་མགྲོན་ཟེར། ཧ་ཧ་་་་་་འདི་ལ་གཙོ་བོ་ཟེར་གྱི་རེད། བྱས་ཙང་ང་ཚོས་ལྷ་འདི་གཙོ་བོ་འདི་སྔན་ལ་༿སྔོན་ལ་༾རྒྱག་དགོས་རེད། ཐིག་འདི་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་ལྷའི་ཐིག་འདི་རྒྱབ་བྱས་ཨ་ནི་་་ ཨ་ནི་་་གཞི་ནས་ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད། ཨ་ནི་་་ཐིག་འདི་རྒྱག་གི་ཡོའོ་རེད་༿ཡོད་རེད།༾ 
  _'di gyad {'di tsho }'di/_lha de tsho'i gras la ga re zer na/_lha mgron zer gyi red/_lha mgron/_mgron po'i mgron de red dang /_lha mgron zer/_ha ha 'di la gtso bo zer gyi red/_byas tsang nga tshos lha 'di gtso bo 'di sngan la {sngon la }rgyag dgos red/_thig 'di yin gcig min gcig lha'i thig 'di rgyab byas a ni _a ni gzhi nas ga re zer dgos red/_a ni thig 'di rgyag gi yo'o red {yod red/}_
 • བརྟན་པ་རབ་བརྟན
   ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། ང་ཚོས་ཐིག་འདི་གང་འདྲས་ཟེ་རྒྱག་དགོས་རེད། དཔེར་ན། ང་ཚོས་འདིའི་ཞལ་གང་ལ། ཞལ་ཚད་གང་ལ་སོར་མོ་བཅུ་གཉིས་ཡོའོ་རེད༿ཡོད་རེད།༾ སོར་མོ་བཅུ་གཉིས། ཞལ་ཚད་གང་ལ་སོར་མོ་བཅུ་གཉིས་འདི། དཔེར་ན་འདིར་གཟིགས་ཨ། སྐྲ་མཚམས་ནས་མིག་མཚམས་བར་སོར་མ་བཞི་བྱས། མིག་མཚམས་ནས་ཤངས་ཐིག་བར་སོར་མོ་བཞི་བྱས། ཤངས་ཐིག་ནས་ཀོས་སྐོ་བར་སོར་མ་བཞི་བྱས། བཞི་གསུམ་གྱི་བཅུ་གཉིས་འདུག་ཟེར་ཡོའོ་རེད༿ཡོད་རེད།༾
  _ga re red zer na/_nga tshos thig 'di gang 'dras ze rgyag dgos red/_dper na/_nga tshos 'di'i zhal gang la/_zhal tshad gang la sor mo bcu gnyis yo'o red{yod red/}_sor mo bcu gnyis/_zhal tshad gang la sor mo bcu gnyis 'di/_dper na 'dir gzigs a/_skra mtshams nas mig mtshams bar sor ma bzhi byas/_mig mtshams nas shangs thig bar sor mo bzhi byas/_shangs thig nas kos sko bar sor ma bzhi byas/_bzhi gsum gyi bcu gnyis 'dug zer yo'o red{yod red/}
 • བརྟན་པ་རབ་བརྟན
   དཔེར་ན་འགྲམ་ཞེང་འདི་ལ་དཔེར་ན། དེ་ནས་ཕར་འགྲམ་ཞེང་སོར་མོ་དྲུག། སྙན་ཞེང་སོར་མོ་དོ་ཟེར། དེ་ནས་འགྲམ་ཞེང་སོར་མོ་དྲུག། སྙན་ཞེང་སོར་མོ་དོ་ཟེ་ཡོའོ་རེད་༿ཡོད་རེད༾པཱ། ད་ཡིན་ནའི་ཐིག་འདི་དང་པོ་ཐོག་མར་རྒྱག་དུས། སྟོན་པའི་ཐིག་འདི་གང་འདྲས་ཟེ་རྒྱག་དགོས་རེད། རྒྱག་དུས་སྒང་ལ་ཞལ་ཚད་འདི་ཕྲལ་ཚར་ར་དང་ཆེ་ཆུང་གང་འདྲས་ཅིག་ཡིན་ནའི་ཞལ་ཚད་ཁོ་ཆེ་རུ་གཏང་ཆུང་རུ་གཏང་དགོས་རེད་ད། ལྷ་ཆེན་པོ་བཟོ་དུས་ཞལ་ཚད་ཁོ་ཆེ་རུ་གཏང་དགོས་རེད། ལྷ་ཆུང་ཆུང་བཟོ་དུས་ཞལ་ཚད་ཁོ་ཆུང་རུ་གཏང་དགོས་རེད། རྒྱུ་མཚན་དེ་འདྲས་ཅིག་༿ཤིག་༾རེད། བྱས་ཙང། ཨོང་་་ དཔེར་ན་དེ་ནས་དེའི། ཐིག་འདིའི་མིང་ལ་ཚངས་ཐིག་ཟེར་གྱི་རེད།
  _dper na 'gram zheng 'di la dper na/_de nas phar 'gram zheng sor mo drug/_snyan zheng sor mo do zer/_de nas 'gram zheng sor mo drug/_snyan zheng sor mo do ze yo'o red {yod red}pA/_da yin na'i thig 'di dang po thog mar rgyag dus/_ston pa'i thig 'di gang 'dras ze rgyag dgos red/_rgyag dus sgang la zhal tshad 'di phral tshar ra dang che chung gang 'dras cig yin na'i zhal tshad kho che ru gtang chung ru gtang dgos red da/_lha chen po bzo dus zhal tshad kho che ru gtang dgos red/_lha chung chung bzo dus zhal tshad kho chung ru gtang dgos red/_rgyu mtshan de 'dras cig {shig }red/_byas tsang/_ong _dper na de nas de'i/_thig 'di'i ming la tshangs thig zer gyi red/
 • བརྟན་པ་རབ་བརྟན
   ཚངས་ཐིག། ཐོག་མར་ཚངས་ཐིག་དང་མགོ་ཐིག་བཏབ་བྱས་པ་རེད། ཨོང་་་ མགོ་ཐིག་ཟེར་ན་ཐིག་འདི་ལ་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད༿ཡོད་རེད།༾ འདི། ཨོའོ་་་འདི། འདི་ཚངས་ཐིག་འདི་བརྒྱབ། དེ་ནས་མགོ་ཐིག་འདི་རྒྱག་དགོས་རེད། ཨོང་་་ མགོའི་ཐིག་འདི་རེད་པཱ། མགོ་བཙུགས་སའི་ཐིག་འདི་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད༿ཡོད་རེད།༾ ཚངས་ཐིག་ཟེར་ན་དཀྱིལ་འདའི་༿འདིར་༾ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད་༿ཡོད་རེད་༾པཱ་ལགས། ཨོང་་་ ད་འདི་ད་ཁྱོན་ནས། དེའི་དཀྱིལ་དཀྱིལ་རྐྱང་དེའི། ང་ཚོ་རྒྱ་སྐད་ལ་རྦད་ཀྲུང་ཤིན་ཤན་༼རྒྱ་སྐད་ཀྱི་སྒྲ་༽ཡིན་ན་ཅིག་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད་༿ཡོད་རེད༾པཱ་ལགས། ད་འདི་ཚངས་ཐིག་བྱས། དེ་ནས་ཚངས་ཐིག་ནས་ཨ་ནི་་་ གཡས་སུ་ད་དཔེ་འདྲ་ཅིག་ཆ་བཞག་ན། ཚངས་ཐིག་ནས་གཡས་གཡོན་ག་པར་ཡིན་ནའི་རེད་ད། དཔེར་ན་གཡས་སུ་བྱས་ན་ང་ཚོས་ད་འདུག་ཟེ་ཚུར་རྩིས་ནའི་འགྲིག་གི་རེད། ང་ཚོས་ཡིན་ན་གཡས་འདི་འདའི་༿འདི་ལ་༾ཚུར་རྩིས་ཀྱི་ཡོའོ་རེད་༿ཡོད་རེད་༾ཡང་། ཡང་འདི་གཡས། གཡོན་འདི་རྩིས་སྟངས་འདི། ཨོང་་་འདྲ་གི་མ་རེད།
  _tshangs thig/_thog mar tshangs thig dang mgo thig btab byas pa red/_ong _mgo thig zer na thig 'di la zer gyi yo'o red{yod red/}_'di/_o'o 'di/_'di tshangs thig 'di brgyab/_de nas mgo thig 'di rgyag dgos red/_ong _mgo'i thig 'di red pA/_mgo btsugs sa'i thig 'di zer gyi yo'o red{yod red/}_tshangs thig zer na dkyil 'da'i {'dir }zer gyi yo'o red {yod red }pA lags/_ong _da 'di da khyon nas/_de'i dkyil dkyil rkyang de'i/_nga tsho rgya skad la rbad krung shin shan (rgya skad kyi sgra )yin na cig zer gyi yo'o red {yod red}pA lags/_da 'di tshangs thig byas/_de nas tshangs thig nas a ni _g.yas su da dpe 'dra cig cha bzhag na/_tshangs thig nas g.yas g.yon ga par yin na'i red da/_dper na g.yas su byas na nga tshos da 'dug ze tshur rtsis na'i 'grig gi red/_nga tshos yin na g.yas 'di 'da'i {'di la }tshur rtsis kyi yo'o red {yod red }yang /_yang 'di g.yas/_g.yon 'di rtsis stangs 'di/_ong 'dra gi ma red/
 • བརྟན་པ་རབ་བརྟན
   དཔེར་ན། ང་ཚོས་ཡང་གཡས་འདི་འདའི་༿འདི་ལ་༾ཚུར། དེ་རང་ལ་རྩིས་ཀྱི་ཡོའོ་རེད༿ཡོད་རེད།༾ ཁོ་རང་གི་གཡས་འདའི་༿འདི་ལ་༾ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད༿ཡོད་རེད།༾ དཔེར་ན་དེ་ནས་གཡས་སུ་ཞལ་གང་བྱས། ཞལ་གང་འདི། ཐིག་འདིས་ག་རེ་ཧ་གོ་གི་ཡོའོ་རེད༿ཡོད་རེད།༾ འདི་རྩིབ་མ་འདི་ཧ་གོ་གི་ཡོའོ་རེད༿ཡོད་རེད།༾ རྩིབ་ཞེང་འདི། བྲང་ཞེང་འདི་ཧ་གོ་གི་ཡོའོ་རེད༿ཡོད་རེད།༾ དེ་ནས་ཚུར་སོར་མོ་བཞི་ཅིག་བཏབ་པ་རེད་པཱ་ལགས། སོར་མོ་བཞི་ཅིག་བཏབ་པ་རེད་པཱ་ལགས། འདི་ལ་དཔུང་པའི་ནང་ཐིག་ཟེར་གྱི་རེད། འདི། འདི་ལ་དཔུང་པའི་ནང་ཐིག། དེ་ནས་འདི། ཐིག་འདི་ལ། དེ་ནས་ཚུར་སོར་མོ་དོ་ཅིག་འཇལ་བྱས་བྱས། དཔུང་པའི་ཕྱི་ཐིག་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད་༿ཡོད་རེད༾ད། ཨོང་་་ དེ་ནས་དེ་ན་བར་ལ་ཨ་ནི་་་སོར་མོ་བརྒྱད་ཅིག་འཇལ་བྱས་ནས། ཨ་ནི་་་འདི་ལ་ག་རེ་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད་༿ཡོད་རེད་༾ཟེར་ན། ཨ་ནི་་་པུས་ཐིག་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད་༿ཡོད་རེད་༾ད། པུས་མོ། པུས་མོ། ཨོང་ཨོའོ་་་་ད། ད་དེའི་གཡས་གཡོན་གཉིས་མཚུངས་པ་རེད།
  _dper na/_nga tshos yang g.yas 'di 'da'i {'di la }tshur/_de rang la rtsis kyi yo'o red{yod red/}_kho rang gi g.yas 'da'i {'di la }zer gyi yo'o red{yod red/}_dper na de nas g.yas su zhal gang byas/_zhal gang 'di/_thig 'dis ga re ha go gi yo'o red{yod red/}_'di rtsib ma 'di ha go gi yo'o red{yod red/}_rtsib zheng 'di/_brang zheng 'di ha go gi yo'o red{yod red/}_de nas tshur sor mo bzhi cig btab pa red pA lags/_sor mo bzhi cig btab pa red pA lags/_'di la dpung pa'i nang thig zer gyi red/_'di/_'di la dpung pa'i nang thig/_de nas 'di/_thig 'di la/_de nas tshur sor mo do cig 'jal byas byas/_dpung pa'i phyi thig zer gyi yo'o red {yod red}da/_ong _de nas de na bar la a ni sor mo brgyad cig 'jal byas nas/_a ni 'di la ga re zer gyi yo'o red {yod red }zer na/_a ni pus thig zer gyi yo'o red {yod red }da/_pus mo/_pus mo/_ong o'o da/_da de'i g.yas g.yon gnyis mtshungs pa red/
 • བརྟན་པ་རབ་བརྟན
   གཡས་གཡོན་མཚུངས་པ་ཟེར་ན་མཁྱེན་གྱི་རེད་པཱ་ལགས། ཁོང་རྣམས་ཚོར་ཞུས་བཞག་ནའི་ཧ་གོ་གི་རེད་པཱ་ལགས། ད་འདི་འདའི་༿འདིར་༾ཡོད་པ་འདི་ཕར་ཕྱོགས་འདའི་༿འདིར་༾ད་ག་ནང་བཞིན་རེད། དེ་ནས་མར་ལ་བྱས་ན་ཐིག་འདི་གང་འདྲས་རེད་ཟེར་ན། འདི་ལ་ད་མགོ་ཐིག་འདི་བརྒྱབ་ཚར་པ་རེད་པ་ངས་ཞུ་མ་དགོས་པ་བྱས། ནོར་བུའི་ཏོག་ལ་སོར་མོ་དོ་བྱས་པ་རེད། འདི་ལ་ནོར་ཏོག་བྱས། ནོར་ཏོག་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད་༿ཡོད་རེད༾ད་འདི་ལ། ནོར་ཐིག་ནོར་ཏོག་གི་ཐིག་རེད་འདི་ལ། དེ་ནས་འདི་བར་དུ་གཙུག་ཏོར་སོར་མོ་བཞི་རེད། གཙུག་ཏོར་ཟེར་ན་འདའི་༿འདིར་༾ འདི་ལ་གཙུག་ཏོར་ཟེར་གྱི་རེད། གཙུག་ཏོར་སོར་མོ་བཞི་བྱས། དེ་ནས་དེ་བར་དུ་སོར་མོ་བཞི་ཡོའོ་རེད༿ཡོད་རེད།༾ འདི། སྐྲ་དཔངས་ཀྱི་སོར་མོ་བཞི་ཟེ། སྐྲའི་མཐུག་ལོས་དེ་རེད། འདི་ནས་འདི་བར་དུ། སྐྲ་མཚམས་ནས་ཨ་ནི་་་ཀོས་སྐོ་བར་དུ་ཞལ་གང་ཡོའོ་རེད༿ཡོད་རེད།༾ སོར་མོ་བཅུ་གཉིས་གཏང་པ་རེད། འདའི་༿འདི་ལ་༾ཨང་ཀི་བཅུ་གཉིས་བརྒྱབ་འདུག་ག ད་དེ་ནས་མགྲིན་པ་སོར་མོ་བཞི་རེད། འདའི་༿འདི་ལ་༾ མགྲིན་པ་སོར་མོ་བཞི། འདི་མགྲིན་པ་རེད།
  _g.yas g.yon mtshungs pa zer na mkhyen gyi red pA lags/_khong rnams tshor zhus bzhag na'i ha go gi red pA lags/_da 'di 'da'i {'dir }yod pa 'di phar phyogs 'da'i {'dir }da ga nang bzhin red/_de nas mar la byas na thig 'di gang 'dras red zer na/_'di la da mgo thig 'di brgyab tshar pa red pa ngas zhu ma dgos pa byas/_nor bu'i tog la sor mo do byas pa red/_'di la nor tog byas/_nor tog zer gyi yo'o red {yod red}da 'di la/_nor thig nor tog gi thig red 'di la/_de nas 'di bar du gtsug tor sor mo bzhi red/_gtsug tor zer na 'da'i {'dir }_'di la gtsug tor zer gyi red/_gtsug tor sor mo bzhi byas/_de nas de bar du sor mo bzhi yo'o red{yod red/}_'di/_skra dpangs kyi sor mo bzhi ze/_skra'i mthug los de red/_'di nas 'di bar du/_skra mtshams nas a ni kos sko bar du zhal gang yo'o red{yod red/}_sor mo bcu gnyis gtang pa red/_'da'i {'di la }ang ki bcu gnyis brgyab 'dug ga_da de nas mgrin pa sor mo bzhi red/_'da'i {'di la }_mgrin pa sor mo bzhi/_'di mgrin pa red/
 • བརྟན་པ་རབ་བརྟན
   ད་ཐུགས་ཀ་དེ་ལ་ཞལ་གང་བྱས་པ་རེད་ཡང་། ཐུགས་ཀ་དེ་ལ་སོར་མོ་བཅུ་གཉིས་རེད། འདའི།༿འདིར༾ དེ་ནས་ལྟེ་བ་དེ་ལ་ཞལ་གང་རེད། ལྟེ་བ། འདི་ལྟེ་བ་འདི་ལྟེ་བ་རེད་པཱ་ལགས། ཨོང་་་ འདི་ལྟེ་ཐིག་ཟེར་གྱི་རེད། ཐིག་དེ་ལ། མཁྱེན་སོང་ང་། དེ་ནས་ཨོང་་་། སྟ་ཟུར་ལ་སོར་མོ་བཞི་བྱས་པ་རེད། འདི་ལ་སྟ་ཟུར་གྱི་ཐིག་རེད། སྟ་ཟུར་གྱི་ཐིག་དེ་ལ་སོར་མོ་བཞི་ཡོའོ་རེད༿ཡོད་རེད།༾ སྟ་ཟུར་གྱི་ཐིག དེ་ནས་གསང་གནས་ཟེར་བྱས་པ་རེད། གསང་གནས་སོར་མོ་བརྒྱད་བྱས་པ་རེད། གསང་གནས་ཟེར་དུས་ཁོ་རང་གནས་ས་འདའི་༿འདི་ལ་༾ གསང་བའི་གནས་གནས་ས་འདིར་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད་༿ཡོད་རེད་༾ད། ཨོང་་་ དེ་ནས་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། ཡང་ཞབས་ཐིག་སོར་མོ་བཞི་བཞི་བྱས་པ་ཅིག་༿ཞིག་༾གཉིས་རྒྱག་དགོས་རེད། བརྒྱད་རྒྱག་དགོས་རེད་ད། འདུག་ཟེ་བྱས་བྱས་ནས། ཨོང་་་ ཐིག་འདི་གྲུ་བཞི་འདི་བྲིས་ཚར་རེད་ད།
  _da thugs ka de la zhal gang byas pa red yang /_thugs ka de la sor mo bcu gnyis red/_'da'i/{'dir}_de nas lte ba de la zhal gang red/_lte ba/_'di lte ba 'di lte ba red pA lags/_ong _'di lte thig zer gyi red/_thig de la/_mkhyen song nga /_de nas ong /_sta zur la sor mo bzhi byas pa red/_'di la sta zur gyi thig red/_sta zur gyi thig de la sor mo bzhi yo'o red{yod red/}_sta zur gyi thig_de nas gsang gnas zer byas pa red/_gsang gnas sor mo brgyad byas pa red/_gsang gnas zer dus kho rang gnas sa 'da'i {'di la }_gsang ba'i gnas gnas sa 'dir zer gyi yo'o red {yod red }da/_ong _de nas ga re red zer na/_yang zhabs thig sor mo bzhi bzhi byas pa cig {zhig }gnyis rgyag dgos red/_brgyad rgyag dgos red da/_'dug ze byas byas nas/_ong _thig 'di gru bzhi 'di bris tshar red da/
 • བརྟན་པ་རབ་བརྟན
   ཨོང་་་ ད་དེ་ནས་ཕྲད། དེ་ནས་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། ཐིག་འདི་རྒྱག་དགོས་རེད། ཕུར་གཟུགས་གྱེན་བསྟན་འདི། ཕུར་པའི་གཟུགས་གྱེན་ལ་བསྟན་བསྡད་པ། ཨོང་་་  ཕུར་གཟུགས་གྱེན་བསྟན་འདི་ཐོག་མར་འདའི་༿འདི་ལ་༾འདུག་ག ལགས། ཚངས་ཐིག་དང་བྱས་པ་རེད། ཀོས་སྐོའི་ཐིག་ཕྲད་ས་ནས་ཟེར།  ཚངས་ཐིག་དང་ཀོས་སྐོའི་ཐིག་ཕྲད་ས་ཟེར། ཁོ་གཉིས་གཉིས།  ཐིག་འདིའི་ཐིག་དེ་དང་ཐིག་འདི་ཕྲད་ས་ནས་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད༿ཡོད་རེད།༾ ཨོང་་་ ཕྲད་ས་ནས་བྱས་པ་རེད་ད། ཞབས་ཐིག་དང་བྱས་པ་རེད། དཔུང་ཐིག་ནང་མ་ཕྲད་ས་བར་བཏབ་པས་ཟེར། གཡས་གཡོན་གཉིས་ནས་བཏབ་པས་བྱས་པ་རེད་ད། གཡས་གཡོན་གཉིས་ནས་བཏབ་པས་ཟེར་དུས་སྒང་ལ། འདུག་ཟེ་བཏབ་པས་བྱས་པ་རེད་ད། ཕུར་གཟུགས་གྱེན་བསྟན་འདི་བྱུང་བ་ཡིན་བྱས་པ་རེད།
  _ong _da de nas phrad/_de nas ga re red zer na/_thig 'di rgyag dgos red/_phur gzugs gyen bstan 'di/_phur pa'i gzugs gyen la bstan bsdad pa/_ong __phur gzugs gyen bstan 'di thog mar 'da'i {'di la }'dug ga_lags/_tshangs thig dang byas pa red/_kos sko'i thig phrad sa nas zer/__tshangs thig dang kos sko'i thig phrad sa zer/_kho gnyis gnyis/__thig 'di'i thig de dang thig 'di phrad sa nas zer gyi yo'o red{yod red/}_ong _phrad sa nas byas pa red da/_zhabs thig dang byas pa red/_dpung thig nang ma phrad sa bar btab pas zer/_g.yas g.yon gnyis nas btab pas byas pa red da/_g.yas g.yon gnyis nas btab pas zer dus sgang la/_'dug ze btab pas byas pa red da/_phur gzugs gyen bstan 'di byung ba yin byas pa red/
 • བརྟན་པ་རབ་བརྟན
   ཨོང་་་ ད་དེ་ནས་ཡང་བསྐྱར་ཕུར་གཟུགས་ཐུར་བསྟན་གཅིག་ཡོའོ་རེད་༿ཡོད་རེད༾ད། ཕུར་གཟུགས་ཐུར་བསྟན་གཅིག འདི་ཡིན་ན་དཔུང་ཐིག་ནང་མ་དང་། ཨོང་་་ ཡང་ཨོང་་་ཀོས་སྐོའི་ཐིག་ཕྲད་ས་ནས་བྱས་པ་རེད་ད། ཕྲད་ས་ཟེར་དུས་སྒང་ནས། ཅའོ་ཁྲ་དན་ཟེར་ཡས་འདི་རྒྱ་སྐད་བརྒྱབ་དུས། ཨོང་་་ ང་ཚོས་འདིའི་ཕྲད་ས་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད་༿ཡོད་རེད་༾འདའི་༿འདིར་༾ ཕྲད་ས་ནས་ཟེར་བྱས་པ་རེད་ད། ཨ་ནི་་་ཚངས་ཐིག་དང་བྱས། ཞབས་ཐིག་ཕྲད་ས་བར་བཏབ་པས་བྱས་པ་རེད་ད། གཡས་གཡོན་གཉིས་ནས་བཏབ་པས་བྱས་པ་རེད། ཕུར་གཟུགས་ཐུར་བསྟན་བྱུང་པ་རེད། ཐིག་འདིའི་ནུས་པ་འདི་ག་རེ་སྟོན་གྱི་ཡོའོ་རེད༿ཡོད་རེད།༾ ཨོའོ་་་རྩིབ་ཀྱི་ཞེང་། ཨོའོ་་་སྐེད་པའི་ཚད། སྟ་ཟུར་གྱི་ཞེང་དེ་གྱད་༿དེ་ཚོ་༾དེ་ཧ་གོ་གི་ཡོའོ་རེད་༿ཡོད་རེད་༾ད། ཨོའོ་་་
  _ong _da de nas yang bskyar phur gzugs thur bstan gcig yo'o red {yod red}da/_phur gzugs thur bstan gcig_'di yin na dpung thig nang ma dang /_ong _yang ong kos sko'i thig phrad sa nas byas pa red da/_phrad sa zer dus sgang nas/_ca'o khra dan zer yas 'di rgya skad brgyab dus/_ong _nga tshos 'di'i phrad sa zer gyi yo'o red {yod red }'da'i {'dir }_phrad sa nas zer byas pa red da/_a ni tshangs thig dang byas/_zhabs thig phrad sa bar btab pas byas pa red da/_g.yas g.yon gnyis nas btab pas byas pa red/_phur gzugs thur bstan byung pa red/_thig 'di'i nus pa 'di ga re ston gyi yo'o red{yod red/}_o'o rtsib kyi zheng /_o'o sked pa'i tshad/_sta zur gyi zheng de gyad {de tsho }de ha go gi yo'o red {yod red }da/_o'o
 • བརྟན་པ་རབ་བརྟན
   ཨོང་་་ ཡང་ཐིག་འདི་རྒྱག་དགོས་རེད།  འདའི།༿འདིར༾ ཐིག་འདི། འདི་ཚངས་ཐིག་དང་བྱས་པ་རེད། ཨོང་་་ ལྟེ་ཐིག་ཕྲད་ས་ནས་བྱས་པ་རེད། ཨོའོ་ཡཱ་་ ཨོའོ་་་ལྟེ་ཐིག་ཚངས་ཐིག་ཕྲད་ས་ནས་གསང་ཐིག་དང་ཟེར་བྱས། མཐའ་ཐིག་ཕྲད་ས་བར་བཏབ་པས། གཡས་གཡོན་གཉིས་ནས་བཏབ་པས་བྱས་པ་རེད། ཨ་ནི་་་བརླ་རིས་རྟོགས་བྱས་པ་རེད། བརླ་ཤའི་རི་མོ་འདི། འདི་ཧ་གོ་གི་ཡོད་བྱས་པ་རེད་ད། ཧ་གོ་སོང་ངས་ལགས། དེ་དེ་ནས། དེ་ནས་ཨ་ནི་་་འདི་ཅིག་ཡོའོ་རེད་༿ཡོད་རེད་༾པཱ་ལགས། ཨོང་་་ ཡང་ཞབས་ཐིག་དང་བྱས་པ་རེད་པཱ། དཔུང་ཐིག་ནང་མ་ཕྲད་ས་ནས་བྱས་པ་རེད། ཞབས་ཐིག་ཟེར་ཐིག་འདའི་༿འདི་ལ་༾ཟེར་གྱི་རེད། ཁོ་གཉིས་ཕྲད་ས་དེ་ནས་བྱས་པ་རེད། ཨོང་་་ཕྲད་ས་ནས་ཨ་ནི་་་འདི་ཡོའོ་རེད་༿ཡོད་རེད་༾པཱ་ལགས། དཔུང་ཐིག། དཔུང་ཐིག་ནང་མ་དང་གསང་ཐིག་ཕྲད་ས་བར། གཡས་གཡོན་གཉིས་ནས་བཏབ་པས་བྱས་པ་རེད།
  _ong _yang thig 'di rgyag dgos red/__'da'i/{'dir}_thig 'di/_'di tshangs thig dang byas pa red/_ong _lte thig phrad sa nas byas pa red/_o'o yA _o'o lte thig tshangs thig phrad sa nas gsang thig dang zer byas/_mtha' thig phrad sa bar btab pas/_g.yas g.yon gnyis nas btab pas byas pa red/_a ni brla ris rtogs byas pa red/_brla sha'i ri mo 'di/_'di ha go gi yod byas pa red da/_ha go song ngas lags/_de de nas/_de nas a ni 'di cig yo'o red {yod red }pA lags/_ong _yang zhabs thig dang byas pa red pA/_dpung thig nang ma phrad sa nas byas pa red/_zhabs thig zer thig 'da'i {'di la }zer gyi red/_kho gnyis phrad sa de nas byas pa red/_ong phrad sa nas a ni 'di yo'o red {yod red }pA lags/_dpung thig/_dpung thig nang ma dang gsang thig phrad sa bar/_g.yas g.yon gnyis nas btab pas byas pa red/
 • བརྟན་པ་རབ་བརྟན
   བཏབ་པས་ཨ་ནི་་་རྡོ་རྗེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་གི་ཚད་ཞེས་བྱས་པ་རེད། ཞབས་འདུག་ཟེ་བཞུགས་པ་འདི་ཧ་གོ་གི་ཡོའོ་རེད་༿ཡོད་རེད་༾ད། འོ་ད་དེ་འདྲས་ཟེ་རེད། བྱས་ཙང་ཐིག་རྩ་བའི་གཞི་རྩའི་ཆ་ནས་སྟོན་པའི་ཐིག་འདི་ངས་ཞུས་ཚར་པ་ཡིན། དེ་འདྲས་ཅིག ཨོའོ་་་ད་ང་ཚོས་ཐིག་དེ་ཚོའི་མིང་དང་། ཨོའོ་་ ནུས་པ་དེ་གྱད་༿དེ་ཚོ་༾འགང་ག་༿ཚང་མ་༾ངས་ཞུས་ཚར་ཡིན། ཨོའོ་་་ལགས་སོ། ཐིག ད་དེ་ནས་ང་ཚོ་སྐྱ་རིས་འདི་བརྒྱབ་ཚར་པ་རེད་པཱ། ལྷ་གཙོ་བོ་འདི་བརྒྱབ་ཚར་སོང་ན། ཨཱ་ལྷ་མགྲོན་ད་ཨེགྱད་༿དེ་ཚོ་༾གཞི་ནས་རྒྱག་དགོས་རེད། ཨོའོ་་་ལྷ་མགྲོན་དེ་གྱད་༿དེ་ཚོ་༾བརྒྱབ། ལྷ་མགྲོན་དེ་གྱད་༿དེ་ཚོ་༾བརྒྱབ་ཚར་སོང་ན། ཨ་ནི་་་གཞི་ནས་ཡུལ་ལྗོངས་བཀོད་པ་དེ་གྱད་༿དེ་ཚོ་༾བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་དགོས་རེད་ད། ངས་གོ་རིམ་འདི་ཞུས་རེད་པཱ་ལགས། ཨ་ནི་་་ང་ཚོས་འདི་ཨོང་་་ གཙོ་བོ་བྲིས་ཚར་རའི་༿བའི་༾རྗེས་ལ། ཨ་ནི་་་ལྷ་མགྲོན་དེ་གྱད་བྲིས་ཚར་ན། ཨ་ནི་་་ཡུལ་ལྗོངས་བཀོད་པ་དེ་གྱད་༿དེ་ཚོ་༾བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་དགོས་རེད། ཡུལ་ལྗོངས་དེ་གྱད་༿ད་ཚོ་༾དེ་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་དུས་སྒང་ནས་ཡིན་ན། རི་མོ་མཁན་སོ་སོ་རང་གིས། ལུང་པ་བཟོ་རྒྱུ་རེད་ད། བསམ་བློའི་ནང་ནས་རི་་མོ་ལུང་པ་བཟོ་དགོས་རེད་ད།
  _btab pas a ni rdo rje skyil krung gi tshad zhes byas pa red/_zhabs 'dug ze bzhugs pa 'di ha go gi yo'o red {yod red }da/_'o da de 'dras ze red/_byas tsang thig rtsa ba'i gzhi rtsa'i cha nas ston pa'i thig 'di ngas zhus tshar pa yin/_de 'dras cig_o'o da nga tshos thig de tsho'i ming dang /_o'o _nus pa de gyad {de tsho }'gang ga {tshang ma }ngas zhus tshar yin/_o'o lags so/_thig_da de nas nga tsho skya ris 'di brgyab tshar pa red pA/_lha gtso bo 'di brgyab tshar song na/_A lha mgron da egyada {de tsho }gzhi nas rgyag dgos red/_o'o lha mgron de gyad {de tsho }brgyab/_lha mgron de gyad {de tsho }brgyab tshar song na/_a ni gzhi nas yul ljongs bkod pa de gyad {de tsho }bkod sgrig byed dgos red da/_ngas go rim 'di zhus red pA lags/_a ni nga tshos 'di ong _gtso bo bris tshar ra'i {ba'i }rjes la/_a ni lha mgron de gyad bris tshar na/_a ni yul ljongs bkod pa de gyad {de tsho }bkod sgrig byed dgos red/_yul ljongs de gyad {da tsho }de bkod sgrig byed dus sgang nas yin na/_ri mo mkhan so so rang gis/_lung pa bzo rgyu red da/_bsam blo'i nang nas ri mo lung pa bzo dgos red da/
 • བརྟན་པ་རབ་བརྟན
   ཨོང་་་ བྲག་བྲིས་ཀྱི་ཡིན་ནའི། ཆུ་བྲིས་ཀྱི་ཡིན་ནའི། མེ་ཏོག་བྲིས། སོ་སོ་རང་གིས་ཨ་ནི་་་རྦད་གང་ཡག་ཡག གང་སྐྱིད་སྐྱིད་འདི་བཟོས་ན་འགྲིག་གི་རེད། ཨོའོ་་་དེ་འདྲས་ཅིག་རེད་ད། དོན་དག་ལ་ཞུས་ན། ཨོང་་་དཔེར་ན། ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད། མེ་ཏོག་བྲིས་ཡས་ལ་སོགས་པ། བྲག་བྲིས་ཡས་ལ་སོགས་པ། སྤྲིན་པ་བྲིས་ཡས་ལ་སོགས་པ་ད་དེ་ཚོ་དེ་འདྲས་ཟེར་རེད། དེ་ཡིན་ནའི་ངས་ཞུ་དགོས་པ་གཅིག་ལ་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། བོད་ཀྱི་རི་མོ་ཁོ་རའི་སྤྱིའི་ཁྱད་ཆོས་འདི་ག་རེ་ཡོའོ་རེད༿ཡོད་རེད།༾ ཟེར་ན། ང་ཚོ་བོད་ཀྱི་རི་མོ་འདི། མ་གཞི་བྱས་པ་ཡིན་ན། ཨོང་་་ སྤྲིན་པ་ཡིན་ན་སྤྲིན་པ་དངོས་དང་བསྡུར་བ་ཡིན་ན། འདྲ་པོ་གའི་ཡོའོ༿ཡོད་༾མ་རེད་དེ་ཡིན་ནའི། སྤྲིན་པ་ཡིན་པ་འདི་རྦད་དེ་སུ། མི་གང་འདྲས་གཅིག། ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་གཅིག་གིས་བལྟས་ནའི་ལམ་སང་ཧ་གོ་ཡས་དེ་འདྲས་ཅིག་༿ཤིག་༾ཡོའོ་རེད༿ཡོད་རེད།༾
  _ong _brag bris kyi yin na'i/_chu bris kyi yin na'i/_me tog bris/_so so rang gis a ni rbad gang yag yag_gang skyid skyid 'di bzos na 'grig gi red/_o'o de 'dras cig red da/_don dag la zhus na/_ong dper na/_ga re zer dgos red/_me tog bris yas la sogs pa/_brag bris yas la sogs pa/_sprin pa bris yas la sogs pa da de tsho de 'dras zer red/_de yin na'i ngas zhu dgos pa gcig la ga re red zer na/_bod kyi ri mo kho ra'i spyi'i khyad chos 'di ga re yo'o red{yod red/}_zer na/_nga tsho bod kyi ri mo 'di/_ma gzhi byas pa yin na/_ong _sprin pa yin na sprin pa dngos dang bsdur ba yin na/_'dra po ga'i yo'o{yod }ma red de yin na'i/_sprin pa yin pa 'di rbad de su/_mi gang 'dras gcig/_phru gu chung chung gcig gis bltas na'i lam sang ha go yas de 'dras cig {shig }yo'o red{yod red/}
 • བརྟན་པ་རབ་བརྟན
   བྱས་ཙང་དེ་འདྲས་ཨོང་་་ དེ་དང་དེ་བཞིན་པ་ད་ཚང་མ་ལོགས་དེ་འདྲས་རེད། མཚོན་བྱེད་དེ་དཔེ་མི་སྲིད་པའི་གཏིང་གཟབ་པོ་ཡོའོ་རེད༿ཡོད་རེད།༾ ལགས་ཨོང་་་ དེ་འདྲས་ཅིག་༿ཤིག་༾རེད། ཨོང་་་ དེ་འདྲས་བྱས། ཨ་ནི་་་ང་ཚོས་ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད་ཡང་། ཨོང་་་  དངོས་ཡོད་རིང་ལུགས་ཀྱི་ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་དངོས་ཡོད་རིང་ལུགས་ཀྱི་རི་མོ་ནང་བཞིན་བྱས་བྱས་ཡང་རྦད། ཉེ་ཆེ་རིང་ཆུཨུང་ཟེར་ཉན་༿མཁན་༾འདྲ་པོ། ད་ག་ནང་བཞིན་གྱི། ཨ་ནི་་་ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད། ཨོང་་་ ཉེ་གསལ་རིང་རབ་ཟེར་ཉན་༿ནཁན་༾འདྲ་པོ། དེ་ཚོ་སྔན་མ་༿སྔོན་མ་༾ང་ཚོའི་རི་མོར་བེད་སྤྱོད་གཏང་གི་མ་རེད། ཉེ་ཆེ་རིང་ཆུང་ཟེར་དུས་ཐག་ཉེ་པོར་ཆེན་པོ་བྲིས་ཡས། ཐག་རིང་པོར་ཆུང་ཆུང་བྲིས་ཡས། དེ་ཞེ་དྲག་བེད་སྤྱོད་གཏང་གི་མ་རེད་ང་ཚོའི་ཐང་ག་ལ། ལགས་ཨོང་། ཨོའོ་་་དེ་འདྲས་ཅིག་རེད།
  _byas tsang de 'dras ong _de dang de bzhin pa da tshang ma logs de 'dras red/_mtshon byed de dpe mi srid pa'i gting gzab po yo'o red{yod red/}_lags ong _de 'dras cig {shig }red/_ong _de 'dras byas/_a ni nga tshos ga re zer dgos red yang /_ong __dngos yod ring lugs kyi nub phyogs kyi dngos yod ring lugs kyi ri mo nang bzhin byas byas yang rbad/_nye che ring chu.unga zer nyan {mkhan }'dra po/_da ga nang bzhin gyi/_a ni ga re zer dgos red/_ong _nye gsal ring rab zer nyan {nakhana }'dra po/_de tsho sngan ma {sngon ma }nga tsho'i ri mor bed spyod gtang gi ma red/_nye che ring chung zer dus thag nye por chen po bris yas/_thag ring por chung chung bris yas/_de zhe drag bed spyod gtang gi ma red nga tsho'i thang ga la/_lags ong /_o'o de 'dras cig red/
 • བརྟན་པ་རབ་བརྟན
   བྱས་ཙང་ཨོང་་་ སྐྱ་རིས་རྒྱག་སྟངས་སྐོར་དེ། ད་དེ་ནས་ཨ་ནི་་་ག་རེ་བྱེད་དགོས་རེད་ཟེར་ན། གཞི་ནས་གནམ་འདི་བཟོ་དགོས་རེད་ད། གནམ་བཟོས་ཟེར་དུས་སྒང་ནས་འདི་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད་༿ཡོད་རེད་༾ད། ཨོའོ་ཡཱ་་་ སྔོན་ལ་ཡ་གནམ་དང་ས་གཉིས་བཟོ་དགོས་རེད། ཨོའོ་་་ད་ཚོས་འདི་ང་ཚོ་བོད་རང་གི་ཚོན་རེད། བོད་ཚོན། འདི་ག་ནས་དོན་ཡོའོ་རེད༿ཡོད་རེད།༾ ས་ཆ་འདི་སྙེ་མོ་ནས་དོན་གྱི་རེད།
  _byas tsang ong _skya ris rgyag stangs skor de/_da de nas a ni ga re byed dgos red zer na/_gzhi nas gnam 'di bzo dgos red da/_gnam bzos zer dus sgang nas 'di zer gyi yo'o red {yod red }da/_o'o yA _sngon la ya gnam dang sa gnyis bzo dgos red/_o'o da tshos 'di nga tsho bod rang gi tshon red/_bod tshon/_'di ga nas don yo'o red{yod red/}_sa cha 'di snye mo nas don gyi red/
 • བརྟན་པ་རབ་བརྟན
   བོད་ཚོན་འཁྲུལ་མེད་རེད་ད་འདི། དེ་ཚོ་འགང་ག་༿ཚང་མ་༾བོད་ཚོན་རེད། སྔོན་མོ་ལྗང་ཁུ་དེ་ཚོ། ལགས་ཨོང་་་ དེ་གྱད་༿དེ་ཚོ་༾བྲིས། ཨ་ནི་་་ས་གནམ་གཉིས་པོ་འདི་བཟོས་ཚར་སོང་ན། ཨ་ནི་་་གཞི་ནས་ཨ་ནི་་་ཡང་། ཚོན་གོ་སྒྲིག་བྱས་བྱས་༿ནས་༾ཨ་ནི་་་གཞི་ནས། ཚོས་ཨོའོ་་་ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད། སྔོན་པོའི། སྔོ་ལྗང་གི་རིགས་དེ་གྱད་སྔན་ལ་༿སྔོན་ལ་༾གཏང་དགོས་རེད། ཨོའོ་་་ དམར་སེར་རིགས་དེ་གཞུག་གུ་༿རྗེས་ལ་༾འདའི་༿འདི་ལ་༾གཏང་གི་རེད། ཁོ་ཡཱ་གོ་རིམ་ཡོའོ་རེད༿ཡོད་རེད།༾ ཁོ་ཁོ་ར་ཡ་གོ་རིམ་ཡོའོ་རེད༿ཡོད་རེད།༾ བྱས་ཙང་ང་ཚོས་། ཨོའོ་་་ ཚོས་གཏང་དུས་ཡང་། གང་བྱུང་མ་བྱུང་ལམ་སང་གཏང་ཡས་དེ་འདྲས་ཡོའོ་༿ཡོད་༾མ་རེད། དཔེར་ན་ཐང་ག་འདི་ད་ལྟ་ཚོས་གཞན་དག་གཏང་མི་འདུག་གང་ལགས། སྔོན་པོ་དེ་གྱད་༿དེ་ཚོ་༾སྔན་༿སྔོན་༾ལ་གཏང་བཞག་འདུག་གང་ལགས།
  _bod tshon 'khrul med red da 'di/_de tsho 'gang ga {tshang ma }bod tshon red/_sngon mo ljang khu de tsho/_lags ong _de gyad {de tsho }bris/_a ni sa gnam gnyis po 'di bzos tshar song na/_a ni gzhi nas a ni yang /_tshon go sgrig byas byas {nas }a ni gzhi nas/_tshos o'o ga re zer dgos red/_sngon po'i/_sngo ljang gi rigs de gyad sngan la {sngon la }gtang dgos red/_o'o _dmar ser rigs de gzhug gu {rjes la }'da'i {'di la }gtang gi red/_kho yA go rim yo'o red{yod red/}_kho kho ra ya go rim yo'o red{yod red/}_byas tsang nga tshos /_o'o _tshos gtang dus yang /_gang byung ma byung lam sang gtang yas de 'dras yo'o {yod }ma red/_dper na thang ga 'di da lta tshos gzhan dag gtang mi 'dug gang lags/_sngon po de gyad {de tsho }sngan {sngon }la gtang bzhag 'dug gang lags/
 • བརྟན་པ་རབ་བརྟན
   ཨོང་་་ ད་གཞུག་གུ་༿རྗེས་༾འདའི་༿འདི་ལ་༾ལྗང་ཁུ་དེ་གྱད་༿དེ་ཚོ་༾གཏང་གི་རེད། དེ་འདྲས་ཟེ་བྱས་བྱས༿ནས།༾ གོ་རིམ་གཞིར་བཟུང་བྱས་བྱས་༿ནས་གཏང་དགོས་རེད། དཔེར་ན་ཚོན་གོ་སྒྲིག་དུས་དཔེར་ན་ཕ་གི ཕ་གི་ཚོན་གོ་སྒྲིག་གི་ཡོའོ་རེད༿ཡོད་རེད།༾ ད་ལྟ་ཐང་ག་ཕ་གི ཨོང་ལགས། ཨོང་་་ དེའི་རྒྱབ་ལའི་ཡོའོ་རེད་པཱ་ལགས། ཐང་ག། ཤེས་རབ་ནོར་བུས་བྲིས་པ་འདི་ག་པར་འདུག་གས། ཨོའོ་འདའི་༿འདིར་༾ཁྱེར་ཤོག་དང་། ཨ་ནི་་་འདའི་༿འདིར་༾གཟིགས་དང་། འདའི༿འདིར།༾ ཨོང་་་ ད་འདི་ས་གནམ་བཟོས་ཚར་པ་རེད་པཱ། ཨ་ནི་་་ཚོན་གོ་དེ་གྱད་༿དེ་ཚོ་༾བྲིས་དགོས་རེད་གཞི་ནས། སྔན་ལ་སྔོ་ལྗང་དེ་གྱད་༿དེ་ཚོ་༾གཏང་། དེ་ནས་ཨོའོ་་་ཚོན། ན་བཟའ་དམར་པོ་དང་ལི་ཁྲི་དེ་ཚོ་སྔན་༿སྔོན་༾ལ། གཞུག་གུ་༿རྗེས་༾དེ་ལ་གཏང་། འདི་བྱེད་དགོས་རེད། དེ་ནས་ཨ་ནི་་་ག་རེ་བྱེད་དགོས་རེད་ཟེར་ན། ཨ་ནི་་་བཅད་དེ་རྒྱག་དགོས་རེད། བཅད། བཅད་ཟེར་ན། སྒང་དེ་ལ་ཡོད་པའི་དེ་ལ་བཅད་ཟེར་གྱི་རེད།
  _ong _da gzhug gu {rjes }'da'i {'di la }ljang khu de gyad {de tsho }gtang gi red/_de 'dras ze byas byas{nas/}_go rim gzhir bzung byas byas {nas gtang dgos red/_dper na tshon go sgrig dus dper na pha gi_pha gi tshon go sgrig gi yo'o red{yod red/}_da lta thang ga pha gi_ong lags/_ong _de'i rgyab la'i yo'o red pA lags/_thang ga/_shes rab nor bus bris pa 'di ga par 'dug gas/_o'o 'da'i {'dir }khyer shog dang /_a ni 'da'i {'dir }gzigs dang /_'da'i{'dir/}_ong _da 'di sa gnam bzos tshar pa red pA/_a ni tshon go de gyad {de tsho }bris dgos red gzhi nas/_sngan la sngo ljang de gyad {de tsho }gtang /_de nas o'o tshon/_na bza' dmar po dang li khri de tsho sngan {sngon }la/_gzhug gu {rjes }de la gtang /_'di byed dgos red/_de nas a ni ga re byed dgos red zer na/_a ni bcad de rgyag dgos red/_bcad/_bcad zer na/_sgang de la yod pa'i de la bcad zer gyi red/
 • བརྟན་པ་རབ་བརྟན
    ཨོང་་་ བཅད་ཟེར་ཉན་༿མཁན་༾འདི། འདི། རི་མོ་འདི་ལ་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད།༿ཡོད་རེད་༾འདའི་༿འདི་ལ་༾འདིའི་མིང་ལ་བཅད་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད་༿ཡོད་རེད་༾དེ། འདུག་ཟེ་རྒྱག་ཡས་དེ། ཨོའོ་་་དེ་ལ་བཅད་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད་༿ཡོད་རེད་༾ད། ད་འདི་བཅད་དེ་ང་ཚོ་བོད་ཀྱི་རི་མོ་ལ་བཅད་དེ་ལ་ཨོའོ་་་ རྣམ་གྲངས། ཁྱད་ཆོས་མི་འདྲ་བ་ཨོའོ་་་ རྣམ་གྲངས་མི་འདྲ་ག་ཚོད་ཡོའོ་རེད་༿ཡོད་རེད་༾ཟེར་ན། རྣམ་གྲངས་མི་འདྲ་བ་ལྔ་ཡོའོ་རེད་༿ཡོད་རེད་༾བཅད་རྒྱག་སྟངས་ལ། ཨོང་་་ དེ་ཡིན་ན་བཅད་རྒྱག་སྟངས་ལ་རྣམ་གྲངས་མི་འདྲ་བ་ལྔ་པོ་དེ་ག་རེ་ག་རེ་རེད། ཟེར་ན། འཇམ་བཅད་ཟེར་བྱས། རྩུབ་བཅད་བྱས། ལོ་མའི་བཅད་བྱས། ན་བཟའི་བཅད་བྱས། བུན་བཅད་དང་ལྔའོ་བྱས་པ་རེད་ད། ད་འོ་ན་འཇམ་བཅད་ཟེར་དུས་ག་རེ་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རད།༿ཡོད་རེད་༾ ཚོར་སྣང་འཇམ་པོ་ཡོང་བའི་བཅད་དེ་རེད་ད། ཚོར་སྣང་འཇམ་པོ་ཡོང་བ།
  __ong _bcad zer nyan {mkhan }'di/_'di/_ri mo 'di la zer gyi yo'o red/{yod red }'da'i {'di la }'di'i ming la bcad zer gyi yo'o red {yod red }de/_'dug ze rgyag yas de/_o'o de la bcad zer gyi yo'o red {yod red }da/_da 'di bcad de nga tsho bod kyi ri mo la bcad de la o'o _rnam grangs/_khyad chos mi 'dra ba o'o _rnam grangs mi 'dra ga tshod yo'o red {yod red }zer na/_rnam grangs mi 'dra ba lnga yo'o red {yod red }bcad rgyag stangs la/_ong _de yin na bcad rgyag stangs la rnam grangs mi 'dra ba lnga po de ga re ga re red/_zer na/_'jam bcad zer byas/_rtsub bcad byas/_lo ma'i bcad byas/_na bza'i bcad byas/_bun bcad dang lnga'o byas pa red da/_da 'o na 'jam bcad zer dus ga re zer gyi yo'o rad/{yod red }_tshor snang 'jam po yong ba'i bcad de red da/_tshor snang 'jam po yong ba/
 • བརྟན་པ་རབ་བརྟན
   ལགས་འོང་། ཚོར་སྣང་འཇམ་པོ་ཡོང་བ་དཔེར་ན། ཤ་བཅད་འདའི་༿འདིར་༾ དེ་ཚོ་ཕ་པོ་༿ཕྲ་པོ་༾བྱས་ནས་རྒྱབ་འདུག་ག་ལགས། ཨོང་་་ ད་ལྟ་ད་དཔེར་ན། ངས་བཅད་རྣམ་གྲངས་མི་འདྲ་བ་ལྔའི་ནང་ནས་དཔེར་ན། ད་འདི་ན་བཟའི་བཅད་ཟེར་འདི་འོ་་་འདི་རེད། ན་བཟའི་བཅད་དེ་གང་འདྲས་ཟེར་དགོས་རེད་ཟེར་ན། ཕ་པོ་༿ཕྲ་པོ་༾ནས་སྦོམ་པོ་བྱས། ཡང་རིམ་ནས་ཕ་པོ་༿ཕྲ་པོ་༾བྱས། ཡང་འདི་ལྐོག་ས་དེ་ཚོ་ལ་ཕྲ་པོ་བྱས། དེ་ནས་འབུར་ས་དེ་ཚོ་ལ་སྦོམ་པོ་བྱས་ནས་ཨ་ནི་་་འདུག་ཟེ་ག་ལེར་ག་ལེར་འདུག་ཟེ་བཅད་མདའ་ཟེར་ཉན་༿མཁན་༾འདི་རྒྱག་དགོས་རེད་འདི།
  _lags 'ong /_tshor snang 'jam po yong ba dper na/_sha bcad 'da'i {'dir }_de tsho pha po {phra po }byas nas rgyab 'dug ga lags/_ong _da lta da dper na/_ngas bcad rnam grangs mi 'dra ba lnga'i nang nas dper na/_da 'di na bza'i bcad zer 'di 'o 'di red/_na bza'i bcad de gang 'dras zer dgos red zer na/_pha po {phra po }nas sbom po byas/_yang rim nas pha po {phra po }byas/_yang 'di lkog sa de tsho la phra po byas/_de nas 'bur sa de tsho la sbom po byas nas a ni 'dug ze ga ler ga ler 'dug ze bcad mda' zer nyan {mkhan }'di rgyag dgos red 'di/
 • བརྟན་པ་རབ་བརྟན
   ན་བཟའི་བཅད་འདི། ཁྱད་ཆོས་དེ་ལ། དཔེར་ན། འཇམ་བཅད་ཟེར་དུས་སྒང་ནས་ཤ་བཅད་དེ་རེད་ད་བཅད་དེ། ཕྲ་སྦོམ་དེ་གཅིག་འདྲ་བ་རྒྱག་དགོས་རེད་ཡང་། ཕྲ་ཙ་༿ཙམ་༾སྦོམ་ཙ་༿ཙམ་༾བརྒྱབ་ན་ཡོང་གི་མ་རེད་འདི། དཔེར་ན་འཇམ་བཅད་ཟེར་དུས་སྒང་ནས། ད་རྩུབ་བཅད་ཟེར་དུས་སྒང་ནས། འདི་བཅད་འདིའི་རིགས་འདི་རེད་ད། འདའི་༿འདིར་༾ བྲག་གི་བཅད་དེ། ཤིང་གི་རྐང་གི་བཅད་དེ། དེ་ཚོ་རྩུབ་བཅད། རྩུབ་བཅད་ཟེར་དགོས་ཡས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། ཚོར་སྣང་དེ་རྩུབ་པོ་ཡོད་པ། དཔེར་ན། བྲག་དེ་ཚོ་རྡོ་རེད་པཱ་ལགས། ཁོའི་ཚོར་སྣང་དེ་རྩུབ་པོ་དགོས་ཀྱི་ཡོའོ་རེད༿ཡོད་རེད།༾ ཨ་ནི་་་ཁོ་གློ་བུར་ཕྲ་བ། གློ་བུར་སྦོམ་པ་བྱས་པ་རེད་ད་བཅད་དེ་རྒྱག་དུས་སྒང་ནས་ཐབས་ཤེས་དེ། ཁོ་ལམ་སང་ལམ་སང་འདའི་༿འདི་ལ་༾འདུག་ཟེ། ཁ་ཤས་སར་ལ་ལམ་སང་ལམ་སང་སྦོམ་པོ་འཐེན། ཁ་ཤས་སར་ལ་ཡང་ཕ་པོ་༿ཕྲ་པོ་༾དེ་འདྲས་འཐེན་བྱས། ཁོ་ཚོར་སྣང་དེ་འབར་རེ་འབུར་རེ་ཡོད་པ་དེ་འདྲས་ཀྱི་རྩུབ་པོ་དེ་འདྲས་ཀྱི་ཚོར་སྣང་།
  _na bza'i bcad 'di/_khyad chos de la/_dper na/_'jam bcad zer dus sgang nas sha bcad de red da bcad de/_phra sbom de gcig 'dra ba rgyag dgos red yang /_phra tsa {tsam }sbom tsa {tsam }brgyab na yong gi ma red 'di/_dper na 'jam bcad zer dus sgang nas/_da rtsub bcad zer dus sgang nas/_'di bcad 'di'i rigs 'di red da/_'da'i {'dir }_brag gi bcad de/_shing gi rkang gi bcad de/_de tsho rtsub bcad/_rtsub bcad zer dgos yas kyi rgyu mtshan ga re red zer na/_tshor snang de rtsub po yod pa/_dper na/_brag de tsho rdo red pA lags/_kho'i tshor snang de rtsub po dgos kyi yo'o red{yod red/}_a ni kho glo bur phra ba/_glo bur sbom pa byas pa red da bcad de rgyag dus sgang nas thabs shes de/_kho lam sang lam sang 'da'i {'di la }'dug ze/_kha shas sar la lam sang lam sang sbom po 'then/_kha shas sar la yang pha po {phra po }de 'dras 'then byas/_kho tshor snang de 'bar re 'bur re yod pa de 'dras kyi rtsub po de 'dras kyi tshor snang /
 • བརྟན་པ་རབ་བརྟན
   མི་ཚོས་དེ་ལ་རྩུབ་བཅད་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད༿ཡོད་རེད།༾ ཨ་ནི་་་ད་ལོ་མའི་བཅད་ཟེར་ན། ད་འདི་ལོ་མ་འདའི་༿འདི་ལ་༾འདུག་ག ལགས། ད་འདི་ལོ་མ་འདིའི་བཅད་རྒྱག་སྟངས་འདི། ཨོའོ་་་ ལོ་མའི་ཨ་ནི་་་རྩ་རིས་དེ་ཚོ་ཕ་པོ་༿ཕྲ་པོ་༾ འདིའི་བཅད་དང་དེ་ཚོ། ཡང་ལྟོ་བ་འབུར་ས་དེ་ཚོ་ལ་སྦོམ་པོ། ཡང་དེའི་རྩེ་ལ་ཡང་ཕ་རུ་ཕ་རུ་༿ཕྲ་པོ་༾དེ་འདྲས་ཟེ་བྱས་བྱས་ཡང་། ལོ་མའི་བཅད་དེ་དེ་འདྲས་ཞིག་རྒྱག་གི་ཡོའོ་རེད༿ཡོད་རེད་༾ ཐབས་ཤེས། བྱས་ཙང་། ད་ལོ་མའི་བཅད་ཟེར་བྱས་བྱས་དེ་འདྲས་ཅིག་ཡོའོ་རེད་༿ཡོད་རེད་༾མི་འདྲ།
  _mi tshos de la rtsub bcad zer gyi yo'o red{yod red/}_a ni da lo ma'i bcad zer na/_da 'di lo ma 'da'i {'di la }'dug ga_lags/_da 'di lo ma 'di'i bcad rgyag stangs 'di/_o'o _lo ma'i a ni rtsa ris de tsho pha po {phra po }_'di'i bcad dang de tsho/_yang lto ba 'bur sa de tsho la sbom po/_yang de'i rtse la yang pha ru pha ru {phra po }de 'dras ze byas byas yang /_lo ma'i bcad de de 'dras zhig rgyag gi yo'o red{yod red }_thabs shes/_byas tsang /_da lo ma'i bcad zer byas byas de 'dras cig yo'o red {yod red }mi 'dra/
 • བརྟན་པ་རབ་བརྟན
   ད་ཡང་བུན་བཅད་ཟེར་བྱས་པ་རེད་པཱ་ད། བུན་བཅད་ཟེར་བཅད་ད་འདའི་༿འདི་ལ་༾ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད་༿ཡོད་རེད་༾ ད་འདི། མདངས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཡོད་པ་ཅིག སྤྲིན་པའི་མཐའ་ལ་ཡོད་པའི་འདི་བཅད་དེ་ལ་བུན་བཅད་ཟེར་བ་རེད་ད། བུན་བཅད། བུན་ཟེར་ན་ང་ཚོ་ན་བུན་ཟེར། བུན་དེ་རེད་ད། ད་མཁྱེན་སོང་ང་། ཨོང་་་ ཨོའོ་འོ་འདི། འོ་ད་འདི་ཨོའོ་་་བུན་བཅད་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད་༿ཡོད་རེད་༾དེ་ལ། བྱས་ཙང་བཅད་རིགས་མི་འདྲ་བ་སྣ་ཁ་ལྔ་་རྒྱག་རྒྱུ་ཡོའོ་རེད་༿ཡོད་རེད་༾པཱ། ཨོའོ་་་ད་དེ་གྱད་༿དེ་ཚོ་༾འདི་ཐང་ག་གཅིག་སྒང་ལ་མཐོང་རྒྱུ་ཡོའོ་རེད་༿ཡོད་རེད་༾ད་འདི། ཨོང་་་ ཨོའོ་་་དེ་འདྲས་རེད། ད་ག་ནང་བཞིན་གྱི་ཨ་ནི་་་ ཨོའོ་་་ དཔེར་ན་ཚོན་གཏང་། མདངས་དེ་ཚོ་རྒྱབ། ད་དེ་ཚོ་ལ་མེ་ཏོག་དེ་ཚོ་ལ་འགང་ག་༿ཚང་མ་༾ལོགས་དགོས་ལ་ཡང་མདངས་བརྒྱབ་པ་རེད་ཟེར་གྱི་རེད། དེ་ལ། དེ་ལ་མདངས་བརྒྱབ། འདི་ཐེངས་མ་མང་པོ་བརྩེགས་དགོས་རེད།
  _da yang bun bcad zer byas pa red pA da/_bun bcad zer bcad da 'da'i {'di la }zer gyi yo'o red {yod red }_da 'di/_mdangs kyi rnam pa yod pa cig_sprin pa'i mtha' la yod pa'i 'di bcad de la bun bcad zer ba red da/_bun bcad/_bun zer na nga tsho na bun zer/_bun de red da/_da mkhyen song nga /_ong _o'o 'o 'di/_'o da 'di o'o bun bcad zer gyi yo'o red {yod red }de la/_byas tsang bcad rigs mi 'dra ba sna kha lnga rgyag rgyu yo'o red {yod red }pA/_o'o da de gyad {de tsho }'di thang ga gcig sgang la mthong rgyu yo'o red {yod red }da 'di/_ong _o'o de 'dras red/_da ga nang bzhin gyi a ni _o'o _dper na tshon gtang /_mdangs de tsho rgyab/_da de tsho la me tog de tsho la 'gang ga {tshang ma }logs dgos la yang mdangs brgyab pa red zer gyi red/_de la/_de la mdangs brgyab/_'di thengs ma mang po brtsegs dgos red/
 • བརྟན་པ་རབ་བརྟན
   དྲུག་བདུན་བརྒྱད་འདྲ་པོ་དེ་འདྲས་རྒྱག་གི་རེད་ད། ཨོང་་་ དེ་འདྲས་རེད་ད། ཨོང་་་ སྔ་མོ་ཡིན་ན་ཨོའོ་་་ད་ག་ཙ་༿ཙམ་༾རྒྱག་དགོས་རེད་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད༿ཡོད་རེད།༾ ད་དའི། མདངས་འདི་གང་འདྲས་ཟེར་དགོས་རེད་ཟེར་ན། མེ་ལོང་ལ་ཧ་བརྒྱབ་པ་ནང་བཞིན་ཅིག་དགོས་རེད་བྱས་པ་རེད་ད།  མེ་ལོང་ལ་ཧ་བརྒྱབ་བཞིན་འདུག་ཡེར་བསྡད་ཡོང་ང་ལགས། ཨོའོ་་་དེ་ནང་བཞིན་མ་གཏོགས། ཨ་ནི་་་མདངས་འདི་ཡག་པོ་མ་བྱུང་ན། མདངས་ཉེས་དེ་ནི་ངུས་པ་འདྲ། ངུས་པའི་ནང་ནས་འཛིང་པ་འདྲ་ཟེར། འཛིང་ནས་སྦར་མོ་བརྒྱབ་པ་འདྲ། བྱས་པ་འདྲ་རེད་ད་འདི།
  _drug bdun brgyad 'dra po de 'dras rgyag gi red da/_ong _de 'dras red da/_ong _snga mo yin na o'o da ga tsa {tsam }rgyag dgos red zer gyi yo'o red{yod red/}_da da'i/_mdangs 'di gang 'dras zer dgos red zer na/_me long la ha brgyab pa nang bzhin cig dgos red byas pa red da/__me long la ha brgyab bzhin 'dug yer bsdad yong nga lags/_o'o de nang bzhin ma gtogs/_a ni mdangs 'di yag po ma byung na/_mdangs nyes de ni ngus pa 'dra/_ngus pa'i nang nas 'dzing pa 'dra zer/_'dzing nas sbar mo brgyab pa 'dra/_byas pa 'dra red da 'di/
 • བརྟན་པ་རབ་བརྟན
   མདངས་འདི་ཡག་པོ་མ་བྱུང་ཡིན་ན། ཨ་ནི་་་མི་ངུས་བཞིན་དེ་ནས་མར་གཅིག་འདོན་མ་ཡོང་ངས་དེ་འདྲས་ཅིག ཁྲ་ཁྲ་པ་ཁྲ་འདྲ་གཅིག། ཨོང་་་ ཨ་ནི་་་ངུས་པའི་ནང་ནས་འཛིང་པ་འདྲ་ཟེར། ཨ་ནི་་་འཛིང་ནས་སྦར་ཤད་བརྒྱབ་པ་འདྲ། ཨ་ནི་་་རྒྱག་རེས་བརྒྱབ། སྦར་བཤད་བརྒྱབ། ཨ་་་རྦད་དེ། མདོག་ཉེས་པོ་ཞེ་པོ་གཅིག་ཡོའོ་རེད་༿ཡོད་རེད་༾པཱ། དེ་འདྲས་མ་ཡིན་པ། མདངས་འདི་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག འོ་འདི་མེ་ལོང་ལ་ཧ་བརྒྱབ་པ་ནང་བཞིན་གཅིག་དགོས་རེད་བྱས་པ་རེད་ད། ད་འདི་མདངས་ཀྱི་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ནང་ལའི་དེ་འདྲས་བཤད་ཡོའོ་རེད་༿ཡོད་རེད་༾ད།
  _mdangs 'di yag po ma byung yin na/_a ni mi ngus bzhin de nas mar gcig 'don ma yong ngas de 'dras cig_khra khra pa khra 'dra gcig/_ong _a ni ngus pa'i nang nas 'dzing pa 'dra zer/_a ni 'dzing nas sbar shad brgyab pa 'dra/_a ni rgyag res brgyab/_sbar bshad brgyab/_a rbad de/_mdog nyes po zhe po gcig yo'o red {yod red }pA/_de 'dras ma yin pa/_mdangs 'di yin gcig min gcig_'o 'di me long la ha brgyab pa nang bzhin gcig dgos red byas pa red da/_da 'di mdangs kyi rig pa'i gzhung lugs nang la'i de 'dras bshad yo'o red {yod red }da/
 • བརྟན་པ་རབ་བརྟན
   བྱས་ཙང་ང་ཚོས་མདངས་ཀྱི་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་འདི་ད་མདངས་ཁོ་རའི་སྒང་ལ་བསྐྱལ་དགོས་རེད་པ་ཁོ། དངོས་ཡོད་ལག་ལེན་སྒང་ལ་བསྐྱལ་དུས་སྒང་ལ་ཨོའོ་་་ད། རྒྱག་སྟངས་ཨོའོ་་་དེ་འདྲས་ཟེར་རེད། བྱས་ཙང་ངས་མདངས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཨོའོ་་་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད། ད་དེ་བཞིན་དེ་ནས་གསེར་རིས་ཟེར་ཉན་༿མཁན་༾འདི་རྒྱག་དགོས་རེད་ད། གསེར་གྱི་རི་མོ། ཨོའོ་་་ད་གསེར་རིས་ཟེར་ཉན་༿མཁན་༾འདི། དེའི་གསེར་གྱི་རིས། དཔེར་ན་འོད་ཟེར་གྱི་རིས། ད་འདི་ད་ལྟ་གསེར་རིས་བརྒྱབ་ཚར་ཡོའོ་༿ཡོད་༾མ་རེད། ད་གསེར་རིས་བརྒྱབ་ཚར་པ་གཅིག་པར་སྟོན་ན། ཐང་ག་འདི་ཚར་ཡོའོ་རེད་༿ཡོད་རེད་༾ད། ཨོང་་་ ད་ན་བཟའི་སྒང་ལ་གསེར་གྱི་རི་མོ་རྒྱག་དགོས་རེད། ལགས་ཨོང་། དཔེར་ན། ཨོང་་་འདི་རྒྱབ་ལོགས་ལ་འོད་ཟེར་བརྒྱབ་པ་རེད་པཱ་ལགས། ན་བཟའ་དེ་ཚོའི་སྒང་ལ་གོས་ཆེན་གྱི་རི་མོ་རྒྱག་དགོས་རེད།
  _byas tsang nga tshos mdangs kyi rig pa'i gzhung lugs 'di da mdangs kho ra'i sgang la bskyal dgos red pa kho/_dngos yod lag len sgang la bskyal dus sgang la o'o da/_rgyag stangs o'o de 'dras zer red/_byas tsang ngas mdangs kyi skor la o'o de 'dras gcig red/_da de bzhin de nas gser ris zer nyan {mkhan }'di rgyag dgos red da/_gser gyi ri mo/_o'o da gser ris zer nyan {mkhan }'di/_de'i gser gyi ris/_dper na 'od zer gyi ris/_da 'di da lta gser ris brgyab tshar yo'o {yod }ma red/_da gser ris brgyab tshar pa gcig par ston na/_thang ga 'di tshar yo'o red {yod red }da/_ong _da na bza'i sgang la gser gyi ri mo rgyag dgos red/_lags ong /_dper na/_ong 'di rgyab logs la 'od zer brgyab pa red pA lags/_na bza' de tsho'i sgang la gos chen gyi ri mo rgyag dgos red/
 • བརྟན་པ་རབ་བརྟན
   ད་དེ་ཚོ་འགང་གར་༿ཚང་མར་༾རྒྱག་དགོས་རེད། ད་ལྟ་རྒྱག་རྒྱུ་རེད། ཨོང་་་ དཔེར་ན་དེ་ཚོ་ལོ་མའི་རྩེ་དེ་ཚོ་ལ་གསེར་གྱི་ཁབ་བཅད་ཟེར་ཉན་༿མཁན་༾དེ་བརྒྱབ་ནས་རྩེ་ནས་སྲེབ་ཡོའོ་རེད་༿ཡོད་རེད་༾པཱ་ལགས། ཨོའོ་་་དེ་ཚོ་སེར་ཁབ་ཁོབ་ཆགས་འདུག་གང་ལགས། ཨོའོ་་་དེ་ཚོ་གསེར་རེད་ལགས། གསེར་གྱི་བསྲེས་ཡོའོ་རེད༿ཡོད་རེད།༾ ད་དེ་བཞིན་ཨོང་་་ ཨ་ནི་་་ཞིབ་ཚགས་ཟེར་ན། སྤྱན་བཟོ་ཡས་དང་། ཞལ་བཟོ་ཡས། ཨོའོ་་་དེ་ཚོར་ཡ་ཞིབ་ཚགས་ཟེར་གྱི་རེད། དེ་ལ་ཞིབ་ཚགས་ཟེར་བྱས་བྱས་༿ནས་༾ལས་ཀ། ད་གོ་རིམ་འདྲ་པོ་བྱས་ན་ཨོའོ་་་དེ་འདྲས་རེད། དེ་གྱད་༿དེ་ཚོ་༾འགང་ག་༿ཚང་མ་༾ཧྲིལ་ཚར་སོང་ན། ཨ་ནི་་་གཞི་ནས་གསེར་གྱི་འོད་འདོན་དགོས་རེད་ད། དེ་གཉིས་ད་ལྟ་སྤུ་གུ་དེ་གཉིས་ཀྱི་བྱེད་ཡས་འདི་རེད་། ལས་ཀ་ཧྲིལ་ཚར་སོང་ན། ཨ་ནི་་་གསེར་སྒང་འདའི་༿འདི་ལ་༾ཡ། འདི་འདི། ཕ་གི་ཕུར་དགོས་རེད། ལག་ཆ་ཕ་གི། ཕུར་ཕུར་བརྒྱབ་པ་དང་འོད་རྒྱག་གི་རེད་ལགས།
  _da de tsho 'gang gar {tshang mar }rgyag dgos red/_da lta rgyag rgyu red/_ong _dper na de tsho lo ma'i rtse de tsho la gser gyi khab bcad zer nyan {mkhan }de brgyab nas rtse nas sreb yo'o red {yod red }pA lags/_o'o de tsho ser khab khob chags 'dug gang lags/_o'o de tsho gser red lags/_gser gyi bsres yo'o red{yod red/}_da de bzhin ong _a ni zhib tshags zer na/_spyan bzo yas dang /_zhal bzo yas/_o'o de tshor ya zhib tshags zer gyi red/_de la zhib tshags zer byas byas {nas }las ka/_da go rim 'dra po byas na o'o de 'dras red/_de gyad {de tsho }'gang ga {tshang ma }hril tshar song na/_a ni gzhi nas gser gyi 'od 'don dgos red da/_de gnyis da lta spu gu de gnyis kyi byed yas 'di red /_las ka hril tshar song na/_a ni gser sgang 'da'i {'di la }ya/_'di 'di/_pha gi phur dgos red/_lag cha pha gi/_phur phur brgyab pa dang 'od rgyag gi red lags/
 • བརྟན་པ་རབ་བརྟན
   ལགས་འོང་། དཔེར་ན། བསོད་ནམས་དོན་གྲུབ་ཁྱེད་རས་༿ཁྱེད་རང་གིས་༾གཟི་གཟི་འདི་འདའི་༿འདིར་༾ཁྱེར་ཤོག་དང་། གཟི་པང་དང་གཟི་འད་ཨིའདའི་༿འདིར་༾ཁྱེར་ཤོག་དང་། ཨོང་་་ འདི་འདའི་༿འདིར་༾གཡར་དང་། དཔེར་ན། གཟི་བརྒྱབ་ཟེར་དུས་དེ་འདྲས་གཅིག་ལ་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད་༿ཡོད་རེད་༾ད། གཟིགས་ཨ་   
  _lags 'ong /_dper na/_bsod nams don grub khyed ras {khyed rang gis }gzi gzi 'di 'da'i {'dir }khyer shog dang /_gzi pang dang gzi 'ad i'd'i {'dir }khyer shog dang /_ong _'di 'da'i {'dir }g.yar dang /_dper na/_gzi brgyab zer dus de 'dras gcig la zer gyi yo'o red {yod red }da/_gzigs a _ _
 • བརྟན་པ་རབ་བརྟན
   ཨོང་་་ འདའི༿འདི་ལ་༾ དཔེར་འདྲ་གཅིག་ཆ་བཞག་ན། གཟི་བརྒྱབ་ཟེར་དུས། ད་འདུག་ཟེ། ད་ཡང་གསེར་ཡོད་ཚད་སྒང་ལ་གཟི་རྒྱག་དགོས་མ་རེད། ནམ་བཟའི་གསེར་རིས་གཅིག་ཡོའོ་རེད་༿ཡོད་རེད་༾པཱ་ལགས། ན་བཟའི་གསེར་རིས་འདིའི་སྒང་ལ་གཟི་རྒྱག་གི་མ་རེད་ཡང་། ལགས་འོང་། ལོ་མའི་དང་། ཁབ་བཅད་ཟེར་ཡས་དེ་ཚོ་འགང་གར་༿ཚང་མར་༾རྒྱག་དགོས་རེད། བྲག་ཁབ་བཅད་དྲབ་ཟེར་ཉན་༿མཁན་༾དེ་ཚོ། ལགས་རེད། འདུག་ཟེ་དབུར་རེད་པཱ་ལགས། འདའི༿འདི་ལ།༾ འོད་རྒྱག་གི་རེད་ད། མ་དབུར་འདའི་༿འདི་ལ་༾འོད་ཡོའོ་༿ཡོད་༾མ་རེད་ད་འདའི༿འདི་ལ།༾ ལགས་འོང་།
  _ong _'da'i{'di la }_dper 'dra gcig cha bzhag na/_gzi brgyab zer dus/_da 'dug ze/_da yang gser yod tshad sgang la gzi rgyag dgos ma red/_nam bza'i gser ris gcig yo'o red {yod red }pA lags/_na bza'i gser ris 'di'i sgang la gzi rgyag gi ma red yang /_lags 'ong /_lo ma'i dang /_khab bcad zer yas de tsho 'gang gar {tshang mar }rgyag dgos red/_brag khab bcad drab zer nyan {mkhan }de tsho/_lags red/_'dug ze dbur red pA lags/_'da'i{'di la/}_'od rgyag gi red da/_ma dbur 'da'i {'di la }'od yo'o {yod }ma red da 'da'i{'di la/}_lags 'ong /
 • བརྟན་པ་རབ་བརྟན
   ཨོའོ་ད། གསེར་གྱི་འོད་རྒྱག་ཡས་དེ་འདྲས་གཅིག་རེད། འོ་ད་གཟི་ཟེར་ཡས་འདི་དེ་འདྲ་གཅིག་ལ་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད༿ཡོད་རེད།༾ བྱས་ཙང་ཐང་ག་གཅིག་གོ་རིམ་གཅིག་ལ་ཨ་ནི། ལས་ཀ་འདི་མི་འདྲ་མང་པོ་ཞེ་པོ་གཅིག་བྱེད་རྒྱུ་ཡོའོ་རེད༿ཡོད་རེད།༾ ཨོའོ་་་ད་དེ་འདྲས་ཟེར་ཐང་གའིའདའི་༿འདི་ལ་༾མི་འདྲ། གོ་རིམ་ཨོའོ་་་དེ་འདྲས་ཟེ་རེད། ལགས་འོང་། 
  _o'o da/_gser gyi 'od rgyag yas de 'dras gcig red/_'o da gzi zer yas 'di de 'dra gcig la zer gyi yo'o red{yod red/}_byas tsang thang ga gcig go rim gcig la a ni/_las ka 'di mi 'dra mang po zhe po gcig byed rgyu yo'o red{yod red/}_o'o da de 'dras zer thang ga'i'ada'i {'di la }mi 'dra/_go rim o'o de 'dras ze red/_lags 'ong /_