Skip to main content Skip to search
06 Jan 2016
2 min 28 sec
Bradley Aaron
Video Overview
Creators: 
Tibetan & Himalayan Library

This is a video of Tsering Jyi from Yonru Village in Chentsa singing a song called "The Land Like an Eight-Petalled Lotus." This song is part of a collection of folk songs from the Rebgong cultural area.

འདི་ནི་དགུང་སྔོན་པོ་དང་ས་དོག་མོ་གཉིས་ལ་དཔེ་བཞག་སྟེ་བླངས་པའི་གླུ་ཞིག་ཡིན།  

གླུ་འདིའི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་ནི་དགུང་སྔོན་པོ་འཁོར་ལོ་རྩེ་བརྒྱད་དང་མཚུངས་པར་གླུ་ལེན་པ་དང་ས་དོག་མོ་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་དང་མཚུངས་པར་གླུ་ལེན་པ་ཡིན།

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
  • ཡེ་་་་ཞང་ཡ་རེ་ད་་ཡ་རེ་ཡང་ཡ་རེ་ཡང་་ལེན་དོད་དྲི་ཞིག་སྡོད་་་་་ངས་གླུ་ཞིག་ལེན
  • དགུང་སྔོན་པོ་འཁོར་ལོ་རྩེ་བརྒྱད་རེད།།༼དོད་དྲི་ཞིག་སྡོད་་་་་ངས་གླུ་ཞིག་ལེན༽
  • ངས་རྩེ་མོ་བརྒྱད་ཀི་གླུ་ཞིག་ལེན།།༼དོད་དྲི་ཞིག་སྡོད་་་་་ངས་གླུ་ཞིག་ལེན༽
  • གླུ་བར་མོ་བཀྲ་ཤིས་གཡང་ནས་འཇོག།༼དོད་དྲི་ཞིག་སྡོད་་་་་ངས་གླུ་ཞིག་ལེན༽
  • ས་དོག་མོ་པད་མ་འདབ་བརྒྱད་རེད།།༼དོད་དྲི་ཞིག་སྡོད་་་་་ངས་གླུ་ཞིག་ལེན༽
  • ངས་འདབ་མོ་བརྒྱད་ཀི་གླུ་ཞིག་ལེན།།༼དོད་དྲི་ཞིག་སྡོད་་་་་ངས་གླུ་ཞིག་ལེན༽
  • གླུ་ཤེས་ནི་མིན་ར་དགའ་ནི་ཡིན།།༼དོད་དྲི་ཞིག་སྡོད་་་་་ངས་གླུ་ཞིག་ལེན༽