Skip to main content Skip to search
01 Sep 2018
3 min 6 sec
Ariana Maki
Video Overview
Creators: 
Duptho, Sonam Chophel

Dema from Bayling Gewog (county) in Tashiyangtse Dzongkhag (district), sings a song called "Gyelpo Drimed Kundhen". She learned this song from her mother Dorji Zangmo after her father left.

ཨམ་སྒྲོལ་མ་ཟེར་མི་འདི་ སྐད་འཐེན་མི་ལས་ཡོངས་གྲགས་ཅན་ཅིག་ཨིན་མས། མོ་རང་ཡང་སྦས་ལིང་རྒས་འོག་ བཀྲ་ཤིས་གཡང་་རྩེ་རྫོང་ཁག་ལས་ཨིན་མས། རྒྱལ་པོ་དྲི་མེད་ཀུན་ལྡན་ཟེར་མི་དེ་ མོ་གྱི་མོ་རའི་ཨའི་རྡོ་རྫེ་བཟང་མེ་ལས་འཐེན་འཐེནམ་ཨིན་མས། དེ་ཡང་ཁོང་གི་ཨ་པ་གི་ཁོང་་བཀོ་བཞག་ཞིནམ་ལས་འཐེན་ནུག། མོ་གྱི་ནམ་གཞི་བརྩུགས་འབད་ཡི་ག་མེད་ཤེས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། གླུ་གཞས་དེ་རང་རྐྱང་འབདཝ་ད་ འཐེན་དགོཔཨིན།

 

Transcript search
No results found for this search
0 of 0