Skip to main content Skip to search
18 Jul 2014
3 min 1 sec
Rinchen Dorji
Video Overview
Creators: 
Sherig Dentshog, Ngawang Loday

Kabi from Guyum in Pemagatshel Dzongkhag (district) recites a short Khoray of his own creation that expresses his frustration about growing old without practicing dharma. In literature, "khoray" is an exclamatory word that expresses frustration. In some parts of eastern Bhutan a song is called a Khoray when it expresses frustration over life. Khoray are composed of various poetic lines that incorporate the word khoray at the end of each line. This form of song is popular in Pemagatshel district where it is recited or sung mostly by men.

 

༉  འདི་བཟུམ་གྱི་གླུ་གཞས་འདི་ ཡོངས་གྲགས་ལུ་ གདུང་བསམ་པའི་ཁོ་རེད་ཟེར་ ཤར་ཕྱོགས་ཁ་ཐུག་གི་མི་ཚུ་གིས་འཐེན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ གནས་སྟང་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྩིང་མོ་འཐེན་དོ་བཟུམ་སྦེ་ར་ རང་རང་སོ་སོའི་བློ་རིག་ལས་བྱུང་བའི་ཚིག་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་ ཕར་ལོགས་མའི་མི་ལུ་དགྲ་དཔག་སྟེ་ཡང་འཐེན་སྲོལ་ཡོད། ད་ལྟོ་འཐེན་མི་གདུང་བསམ་པའི་ཁོ་རེད་འདི་ པདྨ་དགའ་ཚལ་ཆ་འོག་ མགུ་ཡུམ་ལས་ བཀའ་བི་གིས་འབད་ ལགས་སོ་ལགས་སོ་དག་ཉི་ས་ཁོ་རེད་ ཟེར་འཐེན་ཏེ་ཡོདཔ་ད་ ཁོ་རེ་གླུ་གཞས་དེ་ཡང་ ལེའུ་འཁྲབ་སྟེ་འཐེན་སྲོལ་མེདཔ་ཨིན།

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • བཀའ་བི་ Kabi
  ཡ་ ལགས་སོ་ལགས་སོ་ཟེར་ས་ཁོ་རེ། ག་ཅི་ཡང་མིན་འདུག་ཁྱེད་ཚུ་ཡང་ས་ཁོ་རེ།
  Alright, alright, sa khoray! There is nothing for you all, sa khoray!
 • བཀའ་བི་ Kabi
  ཡ་ མགུ་ཡུམ་ཕྱོགས་ལུ་ ཡ་ རྡོ་གཅལ་ལུ་ས་ཁོ་རེ། ཡ་ ཕ་མའི་བཅགས་པའི་ས་གཞི་ས་ཁོ་རེ།
  On the ground of the Guyum village, sa khoray! It's the land where my parents live sa khoray!
 • བཀའ་བི་ Kabi
  མ་སྡོད་རང་དབང་མིན་འདུག་ས་ཁོ་རེ། རྒེས་ནི་དུས་ཤར་ཡི་ས་ཁོ་རེ།
  We don't have choice but to stay, sa khoray! The time of old age has arrived, sa khoray!
 • བཀའ་བི་ Kabi
  ཡ་ དགོན་པའི་སངས་རྒྱས་ཆོས་གླིང་ས་ཁོ་རེ། མ་འགྱུར་བ་རང་སྡོད་མས་ས་ཁོ་རེ།
  The Goenpa Sangay Choling, sa khoray! Stays without changing, sa khoray!
 • བཀའ་བི་ Kabi
  ཀྲང་ཅུང་ང་འདི་ ཡ་ འགྱུར་ཡི་ས་ཁོ་རེ། ལགས་སོ་ཟེར་ཞུ་དོ་ས་ཁོ་རེ།
  Poor me, I am changing, sa khoray! I am saying alright, sa khoray!
 • བཀའ་བི་ Kabi
  ཡ་ དམ་པའི་ཆོས་ཡང་མིན་འདུག་ས་ཁོ་རེ། སངས་རྒྱས་ཆོས་གླིང་དབང་ས་ ལགས་སོ་ དེམ་ཅིག་འདུག
  There is no Dharma (that I've practiced), sa khoray! At Sangay Choling Goenpa, sa khoray! Alright, That's it.