Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
24 min 26 sec
David Germano
Video Overview
Creators: 
Unknown

Tsering Gyalpo interviews two monks at Ganden Monastery.

ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ་ལགས་ཀྱིས་དགའ་ལྡན་དགོན་པའི་གྲྭ་པ་གཉིས་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུ་པ།

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • བསྟན་འཛིན་ཉི་མ།
  ལགས་སོ། ད་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་ཐོག་མ་ཡ། དེ་ནི་ཨམ་མདོ་ནས་ཡིན་མདོ་སྨད་ཨམ་མདོ་ནས། ཁོང་གི་འཁྲུངས་ཡུལ་མདོ་སྨད་ཨམ་མདོ་ནས་ཡིན་ཙང་། ཨམ་མདོ་ནས་ཡར་ཕེབས་བྱས།
  lags so/_da rje rin po che thog ma ya/_de ni am mdo nas yin mdo smad am mdo nas/_khong gi 'khrungs yul mdo smad am mdo nas yin tsang /_am mdo nas yar phebs byas/
 • བསྟན་འཛིན་ཉི་མ།
  ད་འདི་དགུང་ལོ་དེ་ང་བཤད་ཡས་མེད་མ་གཏོགས། དེ་ནས་ཡར་ཕེབས་ནས། དེ་ནི་ཁམས་ཆབ་མདོ་ན་ཡར་ཕེབས་བྱས། དེ་ནི་ཆབ་མདོ་ལ་ཕེབས་ནས། ཆབ་མདོ་དགོན་པ་དེ་ཕྱག་བཏབ་བྱས་དེའི་ནང་རྗེ་རེན་པོ་ཆེ་ཡིས་གསུང་གནང་།
  da 'di dgung lo de nga bshad yas med ma gtogs/_de nas yar phebs nas/_de ni khams chab mdo na yar phebs byas/_de ni chab mdo la phebs nas/_chab mdo dgon pa de phyag btab byas de'i nang rje ren po che yis gsung gnang /
 • བསྟན་འཛིན་ཉི་མ།
  ད་མ་འོངས་པ་ལ་འདིར་དགོན་པ་གཅིག་ཕྱག་བཏབ་པ་ཡིན་ན། དེ་ནི་ས་ཆ་འདི་ཡག་པོ་ཞེ་དྲག་འདུག་ཟེར། དེ་འདྲ་གསུང་ནས་དེ་ནི་རྗེས་མ་འདྲ་དེ། རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་ཡར་ཕེབས་ཚར་དུས། དེ་ནི་མ་འོངས་པ་ན། ཆབ་མདོ་དགོན་པ་དེ་ཨོའོ་དེ་འདྲས་ཟེར་ཕྱག་བཏབ་བཞག
  da ma 'ongs pa la 'dir dgon pa gcig phyag btab pa yin na/_de ni sa cha 'di yag po zhe drag 'dug zer/_de 'dra gsung nas de ni rjes ma 'dra de/_rje rin po che yar phebs tshar dus/_de ni ma 'ongs pa na/_chab mdo dgon pa de o'o de 'dras zer phyag btab bzhag
 • བསྟན་འཛིན་ཉི་མ།
  དེ་ནི་དང་པོ་བོད་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་ཐོག་མ་བོད་ལ་ཕེབས་གནང་། བོད་ནས་དེ་ནི་བོད་ནས་པར་དཔེ་ཆ་གཟིགས་བསམ་ཡས་ལ་ཕྱིན། ཡུལ་དགའ་ཆུ་བཞི་ཆུ་ལྷུང་དེ་གས་ལ་དེ་ནི་འཚོ་གསར་གྲུབ་བྱེད་ཀྱི་ཤ་དང་མི་འདྲ་མང་པོ་བསག་བཞག
  de ni dang po bod rje rin po che thog ma bod la phebs gnang /_bod nas de ni bod nas par dpe cha gzigs bsam yas la phyin/_yul dga' chu bzhi chu lhung de gas la de ni 'tsho gsar grub byed kyi sha dang mi 'dra mang po bsag bzhag
 • བསྟན་འཛིན་ཉི་མ།
  དེ་ནི་ཤ་དང་མི་འདྲ་བསག་ནས། དེ་ནི་མི་འདྲ་དེ་བསག་ཡོང་དུས། དེ་ནི་རྡོག་ཁ་ནས་དཔེ་གཟིགས་ཏེ་འཚོ་གསར་གྲུབ་ཀྱང་གི་གཉིད་ལ་མཁས་པ་སྡེ་སྣོད་བཞེངས་ནས། དེ་ནི་དེ་ནས་ཡར་གཙང་ལ་ཕེབས་གཙང་ས་སྐྱ་བྱས། བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ་བྱས་ཕལ་ཆེར་བོད་གངས་ཅན་ལ་མ་ཕེབས་པའི་ས་ཆ་གཅིག་ཡའི་མི་འདུག
  de ni sha dang mi 'dra bsag nas/_de ni mi 'dra de bsag yong dus/_de ni rdog kha nas dpe gzigs te 'tsho gsar grub kyang gi gnyid la mkhas pa sde snod bzhengs nas/_de ni de nas yar gtsang la phebs gtsang sa skya byas/_bkra shis lhun po byas phal cher bod gangs can la ma phebs pa'i sa cha gcig ya'i mi 'dug
 • བསྟན་འཛིན་ཉི་མ།
  དེ་འདྲས་ཀྱི་བཤད་གྲྭ་ལ་ཕེབས་ཚོགས་བསགས་སྒྲུབ་པ་བྱས། ཕྱག་དཔེ་གཟིགས་བཞིན་གཟིགས་བཞིན་གཟིགས་བཞིན་དེ་འདྲས་ཕེབས་དུས། ད་དེ་ལ་སློབ་མ་སྤྱིར་བཏང་གི་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ལའི་མེད་པའི་བཟོ་འདྲ་ཅིག
  de 'dras kyi bshad grwa la phebs tshogs bsags sgrub pa byas/_phyag dpe gzigs bzhin gzigs bzhin gzigs bzhin de 'dras phebs dus/_da de la slob ma spyir btang gi brgya lhag tsam la'i med pa'i bzo 'dra cig
 • བསྟན་འཛིན་ཉི་མ།
  ད་ས་ཆ་དེ་ཤོད་ཡས་མེད་མ་གཞི། སྐབས་གཅིག་སྐབས་དུས་གྲུ་བསྡད་ཡོང་དུས། གྲུ་གླ་དེ་ཚོ་དེ་ནི་སློབ་མ་ཁག་གཅིག་ལ་མ་ལྡང་ནས། གྲུ་གླ་དགོས་ཀྱི་རེད་པ། དེ་ནི་སློབ་མ་རེ་རེ་ལ་གྲུ་གླ་སྤྲད་དགོས་དུས། གྲུ་གླ་མ་ལྡང་ནས་ཡང་མི་ཕྱེད་ཀ་ཕར་ཕེབས་ཕྱེད་ཀ་ཕེབས་མ་ཐུབ་འོ་དེ་འདྲས་བྱས་བཞག
  da sa cha de shod yas med ma gzhi/_skabs gcig skabs dus gru bsdad yong dus/_gru gla de tsho de ni slob ma khag gcig la ma ldang nas/_gru gla dgos kyi red pa/_de ni slob ma re re la gru gla sprad dgos dus/_gru gla ma ldang nas yang mi phyed ka phar phebs phyed ka phebs ma thub 'o de 'dras byas bzhag
 • བསྟན་འཛིན་ཉི་མ།
  དེ་ནི་མཐར་ལ་དགུང་ལ་ཡར་ཆེ་ཙམ་ཕེབས་ཡོང་དུས། དེ་ནི་དཔེ་གཟིགས་ག་དུས་ལ་ཕེབས་ན། ད་དེ་གས་ཀྱིས་དཔེ་གཟིགས་ཡར་ཞུས་གནང་སློབ་མ་ད་གས། ད་ག་ས་ག་ལ་ཕེབས་ན་ཡོང་གི་མི་འདུག
  de ni mthar la dgung la yar che tsam phebs yong dus/_de ni dpe gzigs ga dus la phebs na/_da de gas kyis dpe gzigs yar zhus gnang slob ma da gas/_da ga sa ga la phebs na yong gi mi 'dug
 • བསྟན་འཛིན་ཉི་མ།
  དེ་ནི་གནས་ལ་འཁེལ་བའི་གྱི་དགོན་པ་ཅིག་ཕྱག་བཏབ་གནང་། དེ་ཡིཡུལ་ན་ཡར་ཙམ་ཡར་གྱི་དེ་ནི། རྒྱ་མ་རིར་དགའ་ལྡན་ཕྱག་བཏབ་ཕྱབ་བཏབ་དུས། དང་པོ་མ་ནས་ཕེབས་ཡོང་དུས་དེ་ནི་སྔོན་མ་བཀའ་ལུང་གནང་མཁན། ལུང་ཟེར་ཡས་དེ་ལ་རྦད་དེ་དེ་ནི་གནས་གཞན་དག་དང་ཁྱོན་ནས་འདྲ་གི་མ་རེད་ཟེར།
  de ni gnas la 'khel ba'i gyi dgon pa cig phyag btab gnang /_de yiyul na yar tsam yar gyi de ni/_rgya ma rir dga' ldan phyag btab phyab btab dus/_dang po ma nas phebs yong dus de ni sngon ma bka' lung gnang mkhan/_lung zer yas de la rbad de de ni gnas gzhan dag dang khyon nas 'dra gi ma red zer/
 • བསྟན་འཛིན་ཉི་མ།
  གནས་རྩ་ཆེན་པོ་རེད་ཟེར། སྤྱིར་ཟེར་ན་སེ་ར་འབྲས་སྤུངས་གཉིས་ལ་རྩ་ཆེན་པོ་རེད། གདན་ས་ཆེན་པོ་རེད་དའི་ཡིན་ན། མི་གི་ཕར་རྟོག་པ་མཐོན་པོར་སླེབས་ན། ཕར་བྱིན་གྱིས་རླབས་དགོས་རེད་ཟེར། དགའ་ལྡན་ཟེར་ཡས་དེ་རྒྱལ་བའི་ལུང་གིས་ཟིན་པ་ཡིན་ཙང་། ས་ཆ་ཡིས་མི་ལ་ཚུར་གང་ཟག་ལ་ཚུར་སྦྱིན་གྱིས་རླབས་དགོས་རེད་ཟེར། དེ་འདྲས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཡོའོ་རེད་ཟེར།
  gnas rtsa chen po red zer/_spyir zer na se ra 'bras spungs gnyis la rtsa chen po red/_gdan sa chen po red da'i yin na/_mi gi phar rtog pa mthon por slebs na/_phar byin gyis rlabs dgos red zer/_dga' ldan zer yas de rgyal ba'i lung gis zin pa yin tsang /_sa cha yis mi la tshur gang zag la tshur sbyin gyis rlabs dgos red zer/_de 'dras kyi khyad par yo'o red zer/
 • བསྟན་འཛིན་ཉི་མ།
  དེ་ནི་དཔེ་ཆ་དེ་གཟིགས་ཡོང་དུས། དང་པོ་མ་ནས་ཡར་ཕེབས་ནས་ཞོགས་མི་ནས་ཡར། ད་དགོན་པ་མ་ན་ཕྱག་བཏབ་དགོས་གསུང་དུས། དེ་ན་ལ་རྦད་དེ་ཞྭ་མོ། དེ་ནི་ཕོ་རོག་གིས་་དབུ་ཞྭ་དེ་འཁྱེར་ནས་དེ་ནི་འདིར་བཞག་པ་རེད།
  de ni dpe cha de gzigs yong dus/_dang po ma nas yar phebs nas zhogs mi nas yar/_da dgon pa ma na phyag btab dgos gsung dus/_de na la rbad de zhwa mo/_de ni pho rog gis dbu zhwa de 'khyer nas de ni 'dir bzhag pa red/
 • འཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།
  གླིང་སྐོར་རྒྱབ་ཕ་གིའི་མཆོད་ཁང་དེའི་ནང་ལ་བཞག་པ་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག་ག དགའ་ལྡན་ཕྱི་ལོག་གི་རི་དེར། དེ་ནི་དགའ་ལྡན་རྟེན་འབྲེལ་ལ་ཏོག་ཙ་འཆུག་པ་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག འདི་ནང་ལ་བཞག་པ་ཡིན་ན། ཡག་པོ་ཞེ་པོ་གཅིག་ཡོང་གི་ཡོད་པ་འདྲ་འདུག་ག ཕྱི་ལོག་ལ་བཞག་པ་དེ་ཏོག་ཙམ་རྟེན་འབྲེལ་འཆུག་པ་རེད་ཟེར།
  gling skor rgyab pha gi'i mchod khang de'i nang la bzhag pa red zer gyi 'dug ga_dga' ldan phyi log gi ri der/_de ni dga' ldan rten 'brel la tog tsa 'chug pa red zer gyi 'dug_'di nang la bzhag pa yin na/_yag po zhe po gcig yong gi yod pa 'dra 'dug ga_phyi log la bzhag pa de tog tsam rten 'brel 'chug pa red zer/
 • བསྟན་འཛིན་ཉི་མ།
  དེ་ནི་རྗེས་མ་དེ་ནི་དགོན་པ་འདི་བརྒྱབ་ནས། ཐོག་མར་འདི་བརྒྱབ་པ་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག་ག ལྔ་མཆོད་ཁང་དེ་དུས་གྲྭ་པ་ལྔ་དང་དྲུག་དེ་བར་དུ་ཡོའོ་མ་རེད་ཟེར།
  de ni rjes ma de ni dgon pa 'di brgyab nas/_thog mar 'di brgyab pa red zer gyi 'dug ga_lnga mchod khang de dus grwa pa lnga dang drug de bar du yo'o ma red zer/
 • བསྟན་འཛིན་ཉི་མ།
  དེ་ནི་གྲྭ་པ་དེ་གས་ཁོང་ཚོ་ཁོང་ཚོ་གྲྭ་པ་ཉུང་ཉུང་ཡིན་པའི་སྒང་ལ་ཚང་ཁ་བརྒྱབ་ནས། གྲྭ་པ་གཅིག་རོང་ལ་གཡུག་པ་རེད་ཟེར། དེ་ནི་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་ཨ་འོ་ད་ངའི་དགོན་པ་དེ་ད་གཞན་དང་་མི་འདྲ་བའི་དར་ཁྱབ་ཆེན་པོ་ཡོང་ང་ཟེར།
  de ni grwa pa de gas khong tsho khong tsho grwa pa nyung nyung yin pa'i sgang la tshang kha brgyab nas/_grwa pa gcig rong la g.yug pa red zer/_de ni rje rin po che a 'o da nga'i dgon pa de da gzhan dang mi 'dra ba'i dar khyab chen po yong nga zer/
 • བསྟན་འཛིན་ཉི་མ།
  ད་དེ་རྟེན་འབྲེལ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཟེར་གསུང་ནས། དེ་ནི་རྗེས་མ་དེ་འདྲས་ཀྱི་རྒྱལ་ཚབས་རྗེ་མཁས་གྲུབ་རྗེ་ཕ་ནས་ཚུར་ཕེབས་ནས། ཕ་ནས་པཎྜི་ཏ་ཚུར་ཕེབས་ནས། ས་ཁྱབ་རྡོ་ཁྱབ་ཀྱི་སློབ་མ་རེད་འདུག་ག དེ་ནི་བོད་རང་ནས་མཁས་ཤོས་རེད། རྒྱལ་ཚབས་རྗེ་དང་དེ་ནི་མཁས་གྲུབ་རྗེ་གཉིས།
  da de rten 'brel chen po yin zer gsung nas/_de ni rjes ma de 'dras kyi rgyal tshabs rje mkhas grub rje pha nas tshur phebs nas/_pha nas paN+Di ta tshur phebs nas/_sa khyab rdo khyab kyi slob ma red 'dug ga_de ni bod rang nas mkhas shos red/_rgyal tshabs rje dang de ni mkhas grub rje gnyis/
 • བསྟན་འཛིན་ཉི་མ།
  དེ་ནི་ས་སྐྱ་གོང་མར་དེ་དུས་བོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ་ད་མཁས་ཤོས་དེ་རེད་འདུག་ག རི་བོ་དགེ་ལུགས་པ་ཡི་བསྟན་པ་ཡོའོ་མ་རེད་པ། ས་སྐྱ་བཀའ་རྒྱུད་རྙིང་མ་དེ་གས་ཡོད་སོང་ཙང་། ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏ་ཟེར་ན་ད་མཁས་ཤོས་རེད།
  de ni sa skya gong mar de dus bod kyi dpe cha da mkhas shos de red 'dug ga_ri bo dge lugs pa yi bstan pa yo'o ma red pa/_sa skya bka' rgyud rnying ma de gas yod song tsang /_sa skya paN+Di ta zer na da mkhas shos red/
 • བསྟན་འཛིན་ཉི་མ།
  ད་དེ་དུས་ནས་མདོ་སྨད་ནས། ཨམ་མདོ་ནས་ཡར་ཕེབས་པ་དེ་མཁས་པ་གཅིག་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་དེ་ཡོད་པ་འདྲ། ད་དེ་ལ་དཔེར་ན་ཚོད་ཚོད་བྱེད་ལ་འགྲོ་དགོས་ཟེར། དེ་ནི་ཁོང་གཉིས་ཚུར་ཕེབས་དུས། ཆོས་ཀྱི་རྩོད་པ་རྒྱག་དུས། དང་པོ་མ་ནས་རྒྱག་གིས་ལྷ་ས་ལ་ལྷ་ས་ལ་རྒྱག་དུས། དང་པོ་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་གསུང་རྒྱུ་གནང་བཞུགས་བསྡོད་དུས།
  da de dus nas mdo smad nas/_am mdo nas yar phebs pa de mkhas pa gcig rje rin po che de yod pa 'dra/_da de la dper na tshod tshod byed la 'gro dgos zer/_de ni khong gnyis tshur phebs dus/_chos kyi rtsod pa rgyag dus/_dang po ma nas rgyag gis lha sa la lha sa la rgyag dus/_dang po rje rin po che gsung rgyu gnang bzhugs bsdod dus/
 • བསྟན་འཛིན་ཉི་མ།
  རྒྱལ་ཚབས་རྗེ་དེ་ན་ཕེབས་ཡོང་ནས། དེ་ལམ་སང་གི་ང་དང་རྩོད་པ་རྒྱབ་སོང་ན། ཁྲི་སྒང་ལ་དེ་ནི་བཞུགས་བཞག་འདུག་ག དེ་ནི་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སོང་ཙང་ཁོང་ཁྲོ་དང་དེ་གས་ག་གའི་མེད་པར། ཚུར་བསུས་ནས་དེ་ན་བཞུགས་བྱས། དེ་ནི་ཆོས་དེ་ག་རང་གསུང་དུས་ཡོང་དུས་དེ་ནི།
  rgyal tshabs rje de na phebs yong nas/_de lam sang gi nga dang rtsod pa rgyab song na/_khri sgang la de ni bzhugs bzhag 'dug ga_de ni rje rin po che byang chub sems dpa' song tsang khong khro dang de gas ga ga'i med par/_tshur bsus nas de na bzhugs byas/_de ni chos de ga rang gsung dus yong dus de ni/
 • བསྟན་འཛིན་ཉི་མ།
  དེ་ནི་ཆོས་དང་དེ་གཞན་དང་མི་འདྲ་པ་གི་ཆོས་ལ་གང་མི་ཚད་གྱི་དེ་འདྲས་ཡོད་འགྲོ་དུས། ཨ་འོ་ད་བླ་མ་འདི་སྟབས་བདེ་པོ་རེད་མི་འདུག ད་དངོས་ནས་སྐྱེ་བུ་དང་པ་ཞེ་པོ་གཅིག་རེད་བཞག་བསམ་ནས། དེ་ནི་གཞི་ནས་མར་ཕེབས་ནས། དེ་ནི་སྐུ་ཕྱག་གསུམ་འཚལ། དེ་ནི་བཞུགས་པ་རེད་ཟེར། མ་གི་ལ་དེ་ནི་ཆོས་བཤད་གནང་།
  de ni chos dang de gzhan dang mi 'dra pa gi chos la gang mi tshad gyi de 'dras yod 'gro dus/_a 'o da bla ma 'di stabs bde po red mi 'dug_da dngos nas skye bu dang pa zhe po gcig red bzhag bsam nas/_de ni gzhi nas mar phebs nas/_de ni sku phyag gsum 'tshal/_de ni bzhugs pa red zer/_ma gi la de ni chos bshad gnang /
 • བསྟན་འཛིན་ཉི་མ།
  ད་དེ་ཤོད་དུས། རྒྱལ་ཚབས་རྗེས་ཀྱིས་རྦད་དེ་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་གི་ཁྲི་དེ་རྒྱལ་ཚབས་རྗེ་གིས་ཐོག་མ་ཟིན་ནས། འོ་དེ་དུས་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པ་རེད་ཟེར།
  da de shod dus/_rgyal tshabs rjes kyis rbad de rje rin po che gi khri de rgyal tshabs rje gis thog ma zin nas/_'o de dus rten cing 'brel pa red zer/
 • བསྟན་འཛིན་ཉི་མ།
  རྒྱལ་ཚབས་རྗེ་ཟེར་ན་མཁས་པ་གཅིག་རེད་ད་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་གི་དེ་རེད་པ་ལ་སློབ་མ་དེ་ནི་རྗེས་མ་དེ་འདྲས་དེ་འདྲས་ཡར་ཡར་རྒྱས་ནས། དེ་ནི་གྲྭ་ཚང་གཉིས་ཆགས་ཁང་ཚན་ཉི་ཤུ་རྩ་གསུམ་ཆགས་དེ་ནི་ཇེ་ཆེར་ཇེ་ཆེར། དེ་ནི་རྗེས་མ་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་ཡི་སློབ་མ་གཉིས་མར་གཏང་ནས། དེ་ནི་སེར་ར་འབྲས་སྤུངས་གཉིས་ཕྱག་བཏབ།
  rgyal tshabs rje zer na mkhas pa gcig red da rje rin po che gi de red pa la slob ma de ni rjes ma de 'dras de 'dras yar yar rgyas nas/_de ni grwa tshang gnyis chags khang tshan nyi shu rtsa gsum chags de ni je cher je cher/_de ni rjes ma rje rin po che yi slob ma gnyis mar gtang nas/_de ni ser ra 'bras spungs gnyis phyag btab/
 • བསྟན་འཛིན་ཉི་མ།
  དེ་ནི་རི་བོ་དགེ་ལུགས་པ་ཟེར་དུས་དང་པོ་ནི་དེ་འདྲས་མ་སོང་ནའི་ཡར་དར་བཞག སྔོན་མ་དགེ་ལུགས་པ་ཟེར་ཡོའོ་མ་རེད་པ། ད་དགེ་ལུགས་པ་ཡི་ཆོས་དེ་ངོ་མ་ཡིན་ན། བཀའ་དམ་གྱི་ཆོས་དང་དགེ་ལུགས་པ་ཡི་ཆོས་དེ་སྤྱིར་ཏང་གི་གཅིག་པ་རེད། ཡིན་ནའི་མིང་དའི་དགེ་ལུགས་པ་རང་ཟེར་ན། དེ་ནི་སྔོན་མ་ཡོའོ་མ་རེད།
  de ni ri bo dge lugs pa zer dus dang po ni de 'dras ma song na'i yar dar bzhag_sngon ma dge lugs pa zer yo'o ma red pa/_da dge lugs pa yi chos de ngo ma yin na/_bka' dam gyi chos dang dge lugs pa yi chos de spyir tang gi gcig pa red/_yin na'i ming da'i dge lugs pa rang zer na/_de ni sngon ma yo'o ma red/
 • བསྟན་འཛིན་ཉི་མ།
  དེ་དུས་ཕལ་ཆེར་ཕན་པོ་ཕ་རི་ཕར་བརྩིས་ན། དེ་ནི་བཀའ་གདམས་ཀྱི་དགོན་པ་དེང་སང་གདན་རྭ་སྒྲེང་རྒྱལ་བའི་འབྱུང་གནས་རེད། བཀའ་གདམས་ཀྱི་གདན་ས་དེ་ནི་དགེ་བཤེས་་པོ་ཏོ་བ་འབྲོང་སྟོན་པ་རྒྱལ་བའི་འབྱུང་གནས། དེ་ནི་བཀའ་གདམས་ཀྱི་བླ་མ་ཞེ་དྲག་མི་འདུག་ག
  de dus phal cher phan po pha ri phar brtsis na/_de ni bka' gdams kyi dgon pa deng sang gdan rwa sgreng rgyal ba'i 'byung gnas red/_bka' gdams kyi gdan sa de ni dge bshes po to ba 'brong ston pa rgyal ba'i 'byung gnas/_de ni bka' gdams kyi bla ma zhe drag mi 'dug ga
 • བསྟན་འཛིན་ཉི་མ།
  རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་དང་པོ་དེ་གས་ལ་ཆོས་ཞུས་བཞག བོད་གང་གར་ཕེབས་ནས། བླ་མ་མཁས་རིང་མཁས་ཚད་ལ་ཆོས་ཞུས་དེ་འདྲས་བྱས་ནས། དེ་ནི་རྒྱལ་བ་རིན་ཆེན་ཁོང་རྣམ་ཚོ་ཕེབས་གནང་། དེ་ནི་དཔེ་གཟིགས་དེ་འདྲས་ལ་མ་སོང་ཞེ་དྲག་བཞུགས་ནས། ད་ལོ་བདུན་ཡིན་ན་མི་ཚད། དེ་ནི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་དེར་སྨོན་ལམ་ཆེན་པོ་བཙུགས།
  rje rin po che dang po de gas la chos zhus bzhag_bod gang gar phebs nas/_bla ma mkhas ring mkhas tshad la chos zhus de 'dras byas nas/_de ni rgyal ba rin chen khong rnam tsho phebs gnang /_de ni dpe gzigs de 'dras la ma song zhe drag bzhugs nas/_da lo bdun yin na mi tshad/_de ni gtsug lag khang gi der smon lam chen po btsugs/
 • བསྟན་འཛིན་ཉི་མ།
  མཇུག་ལ་དེ་ནི་དབུ་ཞྭ་ཕུལ། ཨོ་དེ་འདྲས་བྱས་ནས་དེ་ནས་དགེ་ལུགས་ཀྱི་བསྟན་པ་དེ་གཅིག་དར་དུས། བོད་གངས་ཅན་པ་ཡིས་མ་ཚད་པ། དེ་ནི་སོག་པོ་དང་མར་མདོ་སྨད་ལ་དེ་བྱས་འོ་དེ་འདྲས་བྱས་ནས་དར་བཞག ད་དེ་གས་ཙམ་ཅིག་ལས་ཤོད་ཤས་ཀྱི་མི་འདུག
  mjug la de ni dbu zhwa phul/_o de 'dras byas nas de nas dge lugs kyi bstan pa de gcig dar dus/_bod gangs can pa yis ma tshad pa/_de ni sog po dang mar mdo smad la de byas 'o de 'dras byas nas dar bzhag_da de gas tsam cig las shod shas kyi mi 'dug
 • འཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།
  ད་འདིར་བཞུགས་པའི་སྐབས་ལ། ཁོ་རང་གྱི་ཁང་ཚན་དེ་ཀླུ་འབུམ་ཁང་ཚན། རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་ཁང་ཚན། ཀླུ་འབུམ་ཁང་ཚན་རེད་འདུག་ག གྲྭ་ཚང་དེ་བྱང་རྩེ་རེད་འདུག་ག
  da 'dir bzhugs pa'i skabs la/_kho rang gyi khang tshan de klu 'bum khang tshan/_rje rin po che khang tshan/_klu 'bum khang tshan red 'dug ga_grwa tshang de byang rtse red 'dug ga
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ལགས་རེད། ཤར་རྩེ་དང་བྱང་རྩེ་རེད་པ།
  lags red/_shar rtse dang byang rtse red pa/
 • འཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།
  འོ་རེད་རེད་ཁོ་རང་ད།
  'o red red kho rang da/
 • བསྟན་འཛིན་ཉི་མ།
  ཁོང་གི་གྲྭ་ཚང་དེ་བྱང་རྩེ་རེད།
  khong gi grwa tshang de byang rtse red/
 • འཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།
  བྱང་རྩེ་རེད་འདུག་ག འོང་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་གྱི། ཁང་ཚན་དེ་ཀླུ་འབུམ་རེད་འདུག་ག་ཁོ་རང་འོང་།
  byang rtse red 'dug ga_'ong rje rin po che gyi/_khang tshan de klu 'bum red 'dug ga kho rang 'ong /
 • བསྟན་འཛིན་ཉི་མ།
  ད་གཅིག་ཁང་ཚན་ཁང་ཚན། གྲྭ་ཚང་ཟེར་རྒྱུ་དེ་ས་ཆ་ཡི་ཐོབ་ཁུངས་ཐོབ་ཁུངས་རེད་པ་ལ། སྔོན་མ་ཡིན་ན་གཅིག་གཅིག་གཅིག་གི་་ཁང་ཚན། མ་གཉིས་གཉིས་ཀྱི་ཁང་ཚན་ཟེར་ཡས་དེ། ད་བོད་གྲོང་དེ་གས་སྤྱིར་བཏང་གི་ག་པ་སོང་སོང་འདྲ་ཅིག་གི ཁང་ཚན་དེ་གས་ད་སྤྱིར་བཏང་གི་ཐག་རིང་ས་ཨམ་མདོ་དང་ཁམས་པ་ཡིས་ས་ཆ། དེ་ལ་དེ་ནི་མི་ཁུངས་ཁུངས་འདུག་ག ཨོའོ་དེ་བྱས།
  da gcig khang tshan khang tshan/_grwa tshang zer rgyu de sa cha yi thob khungs thob khungs red pa la/_sngon ma yin na gcig gcig gcig gi khang tshan/_ma gnyis gnyis kyi khang tshan zer yas de/_da bod grong de gas spyir btang gi ga pa song song 'dra cig gi_khang tshan de gas da spyir btang gi thag ring sa am mdo dang khams pa yis sa cha/_de la de ni mi khungs khungs 'dug ga_o'o de byas/
 • འཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།
  སོ་སོའི་ཁུངས་དེ་འདི་ནས་ཡར་སླེབས་ཡོང་དུས། ཁང་ཚན་དེ་ཡིན་གཅིག་མི་ཅིག་བདག་པོ་རྒྱབ། གྲྭ་ཆས། ཤག་དེ་ཚོ་སྒང་ག་ཁང་ཚན་དེས་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་དགོས་རེད། ཐག་རིང་དེ་ཚོ།
  so so'i khungs de 'di nas yar slebs yong dus/_khang tshan de yin gcig mi cig bdag po rgyab/_grwa chas/_shag de tsho sgang ga khang tshan des gra sgrig byed dgos red/_thag ring de tsho/
 • བསྟན་འཛིན་ཉི་མ།
  སྔོན་མ་ཁང་ཚན་དགེ་རྒན་ཟེར་ཡས་གཅིག་ཡོའོ་རེད་ཟེར་རེད་། ཁང་ཚན་དགེ་རྒན་ཟེར་ན། གྲྭ་པ་དཀྱུས་མ་དེ་དག་དེའི་ལག་པ་རེད། ཟེར་མ་རེད།
  sngon ma khang tshan dge rgan zer yas gcig yo'o red zer red /_khang tshan dge rgan zer na/_grwa pa dkyus ma de dag de'i lag pa red/_zer ma red/
 • འཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།
  དེའི་ལག་པ་རང་མ་རེད། ཁོ་རང་གི་མཐའ་ཁུངས་དེ་ཡིན་ན། དེའི་ནང་ལ་སླེབས་པའི་གཞུག་གུར་ཁང་ཚན་དེ་གས་སྒོ་འཕྱེ་བྱས། དགེ་རྒན་དེ་ཁང་ཚན་དེའི་ནང་གི་གྲྭ་པ་རྒན་པ་དེ་གས། དེའི་དགེ་ཕྲུག་ལ་ཕར་རྒྱན་རྒྱབ་ཀྱོག འདི་ཁྱེད་རང་གི་དགེ་ཕྲུག་རེད། འདི་ཁྱེད་རའི་དགེ་ཕྲུག་རེད་ཟེར། ཕར་བརྩིས་སྤྲད་བཞག་གི་རེད། དགེ་རྒན་དེ་གས་དེ་ཤག་དང་གྲྭ་ཆས་དང་ཨོའོ་ད་འགྲོ་སྟངས་བྱེད་དགོས་རེད། བཟོ་དགོས་རེད་དེ་གས།
  de'i lag pa rang ma red/_kho rang gi mtha' khungs de yin na/_de'i nang la slebs pa'i gzhug gur khang tshan de gas sgo 'phye byas/_dge rgan de khang tshan de'i nang gi grwa pa rgan pa de gas/_de'i dge phrug la phar rgyan rgyab kyog_'di khyed rang gi dge phrug red/_'di khyed ra'i dge phrug red zer/_phar brtsis sprad bzhag gi red/_dge rgan de gas de shag dang grwa chas dang o'o da 'gro stangs byed dgos red/_bzo dgos red de gas/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་དེ་སྔོན་ལ་བཙུགས་པ་རེད། ལྷ་ལྡན་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་དེ།
  smon lam chen mo de sngon la btsugs pa red/_lha ldan smon lam chen mo de/
 • བསྟན་འཛིན་ཉི་མ།
  དེ་རྗེ་རིན་པོ་ཆེས་བཙུགས་བཞག་ཀྱོག་རེད། དེ་དགའ་ལྡན་ཕྱག་བཏབ་ཚར་ནས་བཙུགས་བཞག་ཀྱོག་རེད།
  de rje rin po ches btsugs bzhag kyog red/_de dga' ldan phyag btab tshar nas btsugs bzhag kyog red/
 • འཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།
  རེད།
  red/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ལགས་འོང་སྨོན་ལམ་ཆེན་པོ།
  lags 'ong smon lam chen po/
 • བསྟན་འཛིན་ཉི་མ།
  འོང་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་ཡི་མཛད་པ་བདུན་དེ་གས་ནང་ནས།
  'ong rje rin po che yi mdzad pa bdun de gas nang nas/
 • འཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།
  དང་པོ་དེ་མ་རེད།
  dang po de ma red/
 • བསྟན་འཛིན་ཉི་མ།
  འོང་དང་པོ་དེ་ཡིན་པ་སྨོན་ལམ་བཙུགས་ཡས་དེ།
  'ong dang po de yin pa smon lam btsugs yas de/
 • འཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།
  གཉིས་པ་དེ། འདིའི་དགའ་ལྡན་སྟག་རྩེ་གྲོང་ཆོས་ཟེར་གཅིག་ཟླ་གཉིས་པའི་ནང་ལ་བཙུགས་པ་རེད། ཨོའོ་དེ་བཙུགས་པ་རེད་ཟེར། ཨོའོ་དེ་མཛད་པ་གཉིས་པ་དེ་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག་ག
  gnyis pa de/_'di'i dga' ldan stag rtse grong chos zer gcig zla gnyis pa'i nang la btsugs pa red/_o'o de btsugs pa red zer/_o'o de mdzad pa gnyis pa de red zer gyi 'dug ga
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  མཛད་པ་གསུམ་པ་དེ།
  mdzad pa gsum pa de/
 • འཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།
  གསུམ་པ་དེ་གང་ཟེར། ཕ་གའི་དགའ་ལྡན་ལུང་ར་ཟེར་ཡས་ཀྱི་སྨོན་ལམ་གཅིག་ཡང་ཡའི་སྨོན་ལམ་གཅིག་བཙུགས་པ་རེད་གསུང་གི་འདུག་ག
  gsum pa de gang zer/_pha ga'i dga' ldan lung ra zer yas kyi smon lam gcig yang ya'i smon lam gcig btsugs pa red gsung gi 'dug ga
 • བསྟན་འཛིན་ཉི་མ།
  ལགས་སོ། ཟུང་ཆུང་ལིང་དེ་བར།
  lags so/_zung chung ling de bar/
 • འཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།
  མ་རེད།
  ma red/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ཆོས་ལུང་དེ་བར་རེད་པས།
  chos lung de bar red pas/
 • འཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།
  ཆོས་ལུང་མ་རེད། དགའ་ལྡན་ཟེར་ལྷོ་ཁ་དེ་བར་དགོན་སྡེ་དེ་ག་པར་ཟེར།
  chos lung ma red/_dga' ldan zer lho kha de bar dgon sde de ga par zer/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  སྔགས་རིམ་ཆེན་པོ་དང་དེ་ཚོ་ག་པ་བཙུགས་གནང་པ་རེད།
  sngags rim chen po dang de tsho ga pa btsugs gnang pa red/
 • བསྟན་འཛིན་ཉི་མ།
  ལམ་རིམ་དེ་ཕར་ན་རྭ་འབྲེང་ལ་བཙུགས་གནང་པ་རེད། སྔགས་རིམ་ཆེན་པོ་དེ་ག་པ་བཙུགས་གནང་པ་ཡིན་ན།
  lam rim de phar na rwa 'breng la btsugs gnang pa red/_sngags rim chen po de ga pa btsugs gnang pa yin na/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  སྔགས་རིམ་ཆེན་པོ་དེ།
  sngags rim chen po de/
 • བསྟན་འཛིན་ཉི་མ།
  ཧ་ལམ་རྦད་དེ་ཨཱ།
  ha lam rbad de A/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  འོན་ཁ་ལ་ཟེར་ཡས་དའི་ཆོས་ལུང་གི་ས་ཆ་དའི་ཡོད་པ་ཆོས་ལུང་དགོན་པ་ཨོའོ་དེའི་བརྒྱུད་དེ་པར་གཅིག་ཏུ་བཙུགས་བཞག་འཛིང་ཆ་ཟེར་ཡས་ཅིག་འདུག་ག་འཛིང་ཆ།
  'on kha la zer yas da'i chos lung gi sa cha da'i yod pa chos lung dgon pa o'o de'i brgyud de par gcig tu btsugs bzhag 'dzing cha zer yas cig 'dug ga 'dzing cha/
 • བསྟན་འཛིན་ཉི་མ།
  ལམ་རིམ་ཆེན་པོ་དེ་སྔོན་ལ་བཙུགས་བཞག་ སྔགས་རིམ་དེ་རྗེས་ལ་རེད་འདུག་ག
  lam rim chen po de sngon la btsugs bzhag _sngags rim de rjes la red 'dug ga
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  དེ་ནས་དུང་དཀར་གྱི་གནས་ཚུལ་ཅིག་ཡོད་པ། དུང་དཀར་གྱི་དགའ་ལྡན་གྱི།
  de nas dung dkar gyi gnas tshul cig yod pa/_dung dkar gyi dga' ldan gyi/
 • འཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།
  རེད་རེད་དུང་དཀར་དེ། དུང་དཀར་དེ་ཕ་ནས་ད་ཕ་གིའི་གནས་བསྐོར་རྒྱབ་ལོག་ཕ་གའི་གཅིག་ཡོའོ་རེད། བྲག་སྦྱོར་དེ་ནས་གཏེར་ལ་བཞེས་བྱས། ཨ་ནི་དེའི་དེའི་འོག་ད་ག་གཏེར་ལ་སྦས་པ་རེད་གསུངས་ཀྱི་འདུག་ག ཨ་ནི་དེ་རྗེས་མ་དེ་དུང་དཀར་དེ་འབྲས་སྤུངས་ལ། བྱམས་ཆེན་ཆོས་རྗེས་འབྲས་སྤུངས་ཀྱི་རྟེན་གཙོ་ཡར་བསྐུར་ར་གནང་འདུག་ག
  red red dung dkar de/_dung dkar de pha nas da pha gi'i gnas bskor rgyab log pha ga'i gcig yo'o red/_brag sbyor de nas gter la bzhes byas/_a ni de'i de'i 'og da ga gter la sbas pa red gsungs kyi 'dug ga_a ni de rjes ma de dung dkar de 'bras spungs la/_byams chen chos rjes 'bras spungs kyi rten gtso yar bskur ra gnang 'dug ga
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ལགས་རེད། གཏེར་ལ་བཞེས་མཁན་དེ་སུ་རེད། སུས་བཞེས་གནང་པ་རེད།
  lags red/_gter la bzhes mkhan de su red/_sus bzhes gnang pa red/
 • འཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།
  གཏེར་ལ་བཞེས་མཁན་དེ།
  gter la bzhes mkhan de/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  རྗེ་རིན་པོ་ཆེ།
  rje rin po che/
 • བསྟན་འཛིན་ཉི་མ།
  རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་རེད་ཤག ད་ཕར་སྦས་མཁན་དེ་སྔ་རབས་ཀྱི་དེ་ནི་གང་འདྲས་བྱས་སྦས་པ་ཡིན་ན།
  rje rin po che red shag_da phar sbas mkhan de snga rabs kyi de ni gang 'dras byas sbas pa yin na/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ལགས་ལགས། ཨོའོ་དེའི་དགའ་ལྡན་དགོན་པའི་དབུ་འཛིན་མཐོ་ཤོས་དེ་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེ་རེད་པས།
  lags lags/_o'o de'i dga' ldan dgon pa'i dbu 'dzin mtho shos de khri rin po che red pas/
 • འཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།
  དགའ་ལྡན་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེ་རེད།
  dga' ldan khri rin po che red/
 • བསྟན་འཛིན་ཉི་མ།
  རེད་རེད་དགའ་ལྡན་ཁྲི་པ་རེད།
  red red dga' ldan khri pa red/
 • འཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།
  ད་དགའ་ལྡན་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེ་དགའ་ལྡན་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེ་དེ་སེར་འབྲས་གསུམ་ནས་ལངས་ཡོང་གི་རེད་པ་ལ། ད་དེ་དམ་བཅའ་བཞག་དེ་ནི་ཁོ་ར་རིམ་པ་ཆེན་ཆུང་གི། དེ་ནི་གནས་དེ་བྱས་གནང་ཡོང་གི་རེད་པ་ལགས།
  da dga' ldan khri rin po che dga' ldan khri rin po che de ser 'bras gsum nas langs yong gi red pa la/_da de dam bca' bzhag de ni kho ra rim pa chen chung gi/_de ni gnas de byas gnang yong gi red pa lags/
 • འཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།
  ཁྲི་རིན་པོ་ཆེ་ད་ནམ་ཞག་རྒྱུན་དུ། དགའ་ལྡན་དགོན་པའི་ནང་ལ་གཙོ་བོ་འདྲ་དེ། གྲྭ་ཚང་གཉིས་ཀྱི་མཁན་པོ་རེད། མཁན་པོ་བྱས་མཁན་པོ་གཉིས་བྱས། ད་དེའི་འོག་ལ་ཁྲིམས་གནང་མཁན་འདྲ་དེ། ཆོས་ཀྱི་ཁྲིམས་དེ་གས་སྒང་ག་ད་མཁན་པོ་དང་དེ་ཚོས་གནང་གི་རེད།
  khri rin po che da nam zhag rgyun du/_dga' ldan dgon pa'i nang la gtso bo 'dra de/_grwa tshang gnyis kyi mkhan po red/_mkhan po byas mkhan po gnyis byas/_da de'i 'og la khrims gnang mkhan 'dra de/_chos kyi khrims de gas sgang ga da mkhan po dang de tshos gnang gi red/
 • འཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།
  ད་སྲིད་ཀྱི་བཟོ་འདྲའི་དེ་ཚོ་དེང་སང་སྲིད་བཟོ་འདྲའི་དེ་དེང་སང་ད་ལྟ་ཞལ་ངོ་གཉིས་ཡོའོ་རེད། ཚོགས་ཆེན་གནང་ལ་ཞལ་ངོ་གཉིས་ཡོའོ་རེད། གྲྭ་ཚང་རེ་རེ་ནང་ལ་དགེ་བཀོད་རེ་རེ་ཡོའོ་རེད། ཚོགས་ཆེན་ནང་ལ་དགོན་པའི་གླིང་སྒང་ག་ཁྲིམས་དེ་ཞལ་ངོ་གཉིས་ཀྱི་གཙོ་བོ་དེ་ཁྲིམས་དེ་ཞལ་ངོ་གཉོས་ཀྱི་གནང་འགྲོ་ཡི་རེད།
  da srid kyi bzo 'dra'i de tsho deng sang srid bzo 'dra'i de deng sang da lta zhal ngo gnyis yo'o red/_tshogs chen gnang la zhal ngo gnyis yo'o red/_grwa tshang re re nang la dge bkod re re yo'o red/_tshogs chen nang la dgon pa'i gling sgang ga khrims de zhal ngo gnyis kyi gtso bo de khrims de zhal ngo gnyos kyi gnang 'gro yi red/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ལགས་སོ་ལགས་སོ། རེད་རེད། ཨ་ནི་ཞལ་ངོའི་འོག་ལ།
  lags so lags so/_red red/_a ni zhal ngo'i 'og la/
 • འཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།
  ཞལ་ངོའི་འོག་ལ་གྲྭ་ཚང་སོ་སོའི་ནང་ལ་དགེ་བཀོད་གཉིས་ཡོའོ་རེད། གྲྭ་ཚང་སོ་སོ་དགེ་བཀོད་རེ་རེ་ཨ་ནི་གྲྭ་ཚང་ནང་ལ་ཆོས་ཀྱི་དེ་བར་ཁྲིམས་གནང་ཡས་འདྲ་དེ། དགེ་བཀོད་གིས་གནང་གི་དེ་ནི་ཕྱག་ཁྲིད་བཟོ་དེ་འདྲས་ཡོའོ་རེད། ཚོགས་ཆེན་ནང་ལའི་ཞལ་ངོ་གཉིས་ནང་མ་གཉིས་ཕྱག་ཁྲིད་གཉིས་ཡོའོ་རེད།
  zhal ngo'i 'og la grwa tshang so so'i nang la dge bkod gnyis yo'o red/_grwa tshang so so dge bkod re re a ni grwa tshang nang la chos kyi de bar khrims gnang yas 'dra de/_dgeb kod gis gnang gi de ni phyag khrid bzo de 'dras yo'o red/_tshogs chen nang la'i zhal ngo gnyis nang ma gnyis phyag khrid gnyis yo'o red/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ལགས་སོ།ལགས་སོ། རེད་རེད། སྤྱི་གསོ་དེ་འདྲས་ཡོའོ་རེད།
  lags so/lags so/_red red/_spyi gso de 'dras yo'o red/
 • འཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།
  ལགས། 
  lags/_
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  སྤྱི་གསོ་ཟེར་ཡན་དེ་འདྲས་ཡོའོ་མ་རེད་པས།
  spyi gso zer yan de 'dras yo'o ma red pas/
 • བསྟན་འཛིན་ཉི་མ།
  སྤྱི་གསོ་བྱས་པ་མི་སེར་ཁོ་ར་ལོག་གར་ཡོའོ་མ་རེད། ལགས།
  spyi gso byas pa mi ser kho ra log gar yo'o ma red/_lags/
 • འཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།
  དེ་དང་ཚོང་རྒྱབ་ན་འགྲིག་མི་འགྲོ་དཔལ་འབྱོར་གྱི་དེ་དང་།
  de dang tshong rgyab na 'grig mi 'gro dpal 'byor gyi de dang /
 • བསྟན་འཛིན་ཉི་མ།
  ཨོའོ་རེད།
  o'o red/
 • འཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།
  དགའ་ལྡན་བླ་འཁྱིལ་དེ་བླ་འཁྱིལ་ཕྱག་མཛོད་གཙོ་བོ་དེ་ཚོས་བླ་རྒྱུད་དེ་ཚོས་བྱས་འགྲོ་གི་རེད།
  dga' ldan bla 'khyil de bla 'khyil phyag mdzod gtso bo de tshos bla rgyud de tshos byas 'gro gi red/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ལགས་རེད། ཨ་ནི་དབུ་མཛད་དང་དེ་ཚོ་ཡོའོ་རེད་པ།
  lags red/_a ni dbu mdzad dang de tsho yo'o red pa/
 • འཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།
  ཚོགས་ཆེན་དབུ་མཛད་ཡོའོ་རེད། གྲྭ་ཚང་ལ་གྲྭ་ཚང་རེ་རེ་དབུ་མཛད་རེ་རེ་ཡོའོ་རེད། ཁང་ཚན་སོ་སོའི་ནང་ལའི་ཁང་ཚན་སོ་སོའི་དབུ་མཛད་རེ་རེ་ཡོའོ་རེད། ཁང་ཚན་སོ་སོ་དབུ་མཛད་རེ་རེ་ཡོའོ་རེད།
  tshogs chen dbu mdzad yo'o red/_grwa tshang la grwa tshang re re dbu mdzad re re yo'o red/_khang tshan so so'i nang la'i khang tshan so so'i dbu mdzad re re yo'o red/_khang tshan so so dbu mdzad re re yo'o red/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ལགས་སོ་ལགས་སོ། རེད་རེད། ཁང་ཚན་ཆེ་ཤོས་དེ་ག་གི་ཡིན་ན།
  lags so lags so/_red red/_khang tshan che shos de ga gi yin na/
 • འཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།
  ཁང་ཚན་ཆེ་ཤོས་དེ་བྱང་རྩེའི་ངོས་ནས་བྱས་ན་ཨམ་མདོ་དང་ཚ་རེད། ཤར་རྩེའི་ངོས་ནས་བྱས་ན་མདོ་སྒང་དང་ཉ་ར་རེད།
  khang tshan che shos de byang rtse'i ngos nas byas na am mdo dang tsha red/_shar rtse'i ngos nas byas na mdo sgang dang nya ra red/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ཉ་ར་ཟེར་ཡས་དེ་ག་ནས་ཁམས་ནས་རེད།
  nya ra zer yas de ga nas khams nas red/
 • འཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།
  བྲག་ཡབ་བྲག་ཡབ་ནས་རེད།
  brag yab brag yab nas red/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  བྲག་ཡབ་ནས་འོང་། རྡོ་ར་ཟེར་ཡས་དེ།
  brag yab nas 'ong /_rdo ra zer yas de/
 • འཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།
  རྡོ་ཁང་ཟེར་ཡས་དེ་ད་ཅིག་དེ་རེད་རྩེ་པ་གླིང་ང་ཟེར་དགོས་མ་རེད། རྩེ་པ་གླིང་ང་ལིང་ཐང་ཟེར་འདྲ་དེ་འདྲས་རེད།
  rdo khang zer yas de da cig de red rtse pa gling nga zer dgos ma red/_rtse pa gling nga ling thang zer 'dra de 'dras red/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ལིང་ཐང་ཨས། འབའ་ལིང་ཐང་ཨས།
  ling thang as/_'ba' ling thang as/
 • འཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།
  འོང་དེ་འདྲས་ཀྱི་བཟོ་འདྲའི་དེ། ལི་ཐང་དེ་ཡར་ཁག་ཅིག་མདོ་སྒང་ལ་བཏང་གི་འདུག ཁག་ཅིག་ཡང་བྱང་རྩེ་ངོས་ལ་་་་་་་ཟེར་འདྲ་ཅིག་ཡོའོ་རེད་ཚུར་་་་་་་་་ཁག་གཉིས་ཡོའོ་རེད།
  'ong de 'dras kyi bzo 'dra'i de/_li thang de yar khag cig mdo sgang la btang gi 'dug_khag cig yang byang rtse ngos la zer 'dra cig yo'o red tshur khag gnyis yo'o red/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ལགས་སོ། དབུས་གཙང་ངོས་ལ་ཡོད་པའི་དབུས་གཙང་གི་གྲྭ་པ་དེ་གས་སྒང་ག་ལོག་ག་པ་བཞུགས་ཀྱི་ཡོའོ་རེད།
  lags so/_dbus gtsang ngos la yod pa'i dbus gtsang gi grwa pa de gas sgang ga log ga pa bzhugs kyi yo'o red/
 • འཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།
  གཙང་པ་དེ་གས་སྒང་ག་དགའ་ལྡན་སེར་འབྲས་གསུམ་ལའི་གཙང་པ་ཁང་ཚན་རེ་རེ་ཡོའོ་རེད། དེ་ནི་དགའ་ལྡན་ཡོད་ན་དགའ་ལྡན་གཙང་པའི་ནང་ལ་འཛུལ་གྱི་རེད། ཁང་ཚན་ཅི་དག་ཨམ་མདོ་ནང་ལ་འཛུལ་གྱི་རེད། དབུས་ཀྱི་དེ་གས་དེ་ཚོ་ཡང་ཁ་ཤས་ཁ་ཤས་འདྲ་ཅིག་མ་གཏོགས་ཐོབ་སོ་སོའི་ཐོབ་ཁུངས་ཟེར་ཡས་ཞེ་དྲག་ཞེ་དྲག་ཡོའོ་མ་རེད།
  gtsang pa de gas sgang ga dga' ldan ser 'bras gsum la'i gtsang pa khang tshan re re yo'o red/_de ni dga' ldan yod na dga' ldan gtsang pa'i nang la 'dzul gyi red/_khang tshan ci dag am mdo nang la 'dzul gyi red/_dbus kyi de gas de tsho yang kha shas kha shas 'dra cig ma gtogs thob so so'i thob khungs zer yas zhe drag zhe drag yo'o ma red/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  དབུས་གཙང་དེ་མངའ་རིས་དང་སྟོད་ནས་ཡོང་ན་ག་པ་འགྲོ་གི་རེད།
  dbus gtsang de mnga' ris dang stod nas yong na ga pa 'gro gi red/
 • འཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།
  སྟོད་ནས་ཡོང་ན་རང་ཅག་ཚང་ལ་ཡོང་གི་རེད་སྟོད་མངའ་རིས་ཚ་ལ། ཚ་ལ་ཅིག་ཁག་ཅིག་འདིའི་མ་གིའི་ཤར་རྩེ་གོང་ནང་ལ་ཡང་མངའ་རིས་ཟེར་ཡས་ཅིག་ཁང་ཚན་ཅིག་ཡོའོ་རེད།
  stod nas yong na rang cag tshang la yong gi red stod mnga' ris tsha la/_tsha la cig khag cig 'di'i ma gi'i shar rtse gong nang la yang mnga' ris zer yas cig khang tshan cig yo'o red/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  མངའ་རིས་ཁང་ཚན་ཟེར་ཡས་ཅིག་ཡོའོ་རེད་པས།
  mnga' ris khang tshan zer yas cig yo'o red pas/
 • འཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།
  ཡོའོ་རེད། བྱང་རྩེའི་ནང་ལའི་ཡ་གའི་ཚ་མཐོ་བོའི་གྲལ་རེད།
  yo'o red/_byang rtse'i nang la'i ya ga'i tsha mtho bo'i gral red/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ཨ་ལས་ལགས་སོ། གུ་གེ་ཁང་ཚན་ཟེར་ཡས་ཡོའོ་རེད་པས།
  a las lags so/_gu ge khang tshan zer yas yo'o red pas/
 • འཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།
  ལགས།
  lags/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  གུ་གེ་ཁང་ཚན་ཟེར་ཡས།
  gu ge khang tshan zer yas/
 • འཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།
  གུ་གེ་ཁང་ཚན་ཟེར་ཡས་སེར་འབྲས་ལ་ཡོའོ་རེད། ང་ཚོའི་འདའི་ཡོའོ་མ་རེད།
  gu ge khang tshan zer yas ser 'bras la yo'o red/_nga tsho'i 'ad'i yo'o ma red/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ཨ་ལས་ལགས་སོ། རེད་རེད། ་་་་་ཁང་མཚན་དེ།
  a las lags so/_red red/_ khang mtshan de/
 • འཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།
  ཨོའོ་དེ་ཚོ་ང་ཚོའི་འདིའི་ལོག་ཁར་ཡོའོ་མ་རེད་ད་སེར་ར་བྱས་སོང་ན་་་་་་་་་་་གཉིས་ཡོའོ་རེད་པ་དགའ་ལྡན་བྱས་ན་ཁག་གཅིག་ལའི་ཡོའོ་མ་རེད།
  o'o de tsho nga tsho'i 'di'i log khar yo'o ma red da ser ra byas song na gnyis yo'o red pa dga' ldan byas na khag gcig la'i yo'o ma red/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ལགས་ཟེ་ལགས་ཟེ། རེད་རེད། ད་དེའི་ནང་ནས་གནས་གཙོ་བོ་ཆེ་ཤོས་དེ་དེ་རེད་འདུག་ག་གསེར་གདུང་བཙུགས་རོགས་དེ།
  lags ze lags ze/_red red/_da de'i nang nas gnas gtso bo che shos de de red 'dug ga gser gdung btsugs rogs de/
 • འཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།
  གསེར་གདུང་བྱས་ད་གསེར་གདུང་གི་འོག་ལ་ད་མཐུ་བ་ཚེ་སྒྲུབ་མ་ཟེར་ཡས་ཅིག་ཡོའོ་རེད། དེ་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་གས་སྙན་ཚོགས་ཀྱི་གྲྭ་པ་རང་ལ་སྙན་ཚོགས་ཀྱི་ད་གྲུབ་མཐའ་པ་ལ་གཅིག་གི་ད་གཟེར་ཅིག་སྐུ་གཅིག་ཡོའོ་རེད་མཐུ་བ་གི་སྐུ་གཅིག་ཨོ་དེ་རླེ་རིན་པོ་ཆེས་སྙན་ཚོགས་དེཚོའི་ཐུགས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག་ག་དེ།
  gser gdung byas da gser gdung gi 'og la da mthu ba tshe sgrub ma zer yas cig yo'o red/_de rje rin po che gas snyan tshogs kyi grwa pa rang la snyan tshogs kyi da grub mtha' pa la gcig gi da gzer cig sku gcig yo'o red mthu ba gi sku gcig o de rle rin po ches snyan tshogs detsho'i thugs kyi 'brel ba red zer gyi 'dug ga de/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ལགས་ཟེ་ལགས་ཟེ།
  lags ze lags ze/
 • བསྟན་འཛིན་ཉི་མ།
  ད་དེ་གསེར་གདུང་གི་ཤར་ལ་ཡོའོ་རེད།
  da de gser gdung gi shar la yo'o red/
 • འཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།
  འོང་དེ་གཙོ་བོ་ཆེ་ཤོས་འདྲ་དི་དེ་ཚོ་གཙོ་བོ་འདྲ་དི་ཨོའོ་ཁག་ཅིག་གི་ད་མཐུ་བ་ཚེ་སྒྲུབ་མ་དེ་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག་ག
  'ong de gtso bo che shos 'dra di de tsho gtso bo 'dra di o'o khag cig gi da mthu ba tshe sgrub ma de red zer gyi 'dug ga
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  དགོན་པ་ཡོངས་ཀྱི་རྟེན་གཙོ་བོ་དེ།
  dgon pa yongs kyi rten gtso bo de/
 • འཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།
  གཙོ་བོ་འདྲ་དི། མཐུ་བ་ཚེ་སྒྲུབ་རེད་ད་དི་ཁོ་རང་གི་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་ཁོ་རང་གི་སྙན་ཚོགས་་་་་་་རེད་པ།
  gtso bo 'dra di/_mthu ba tshe sgrub red da di kho rang gi rje rin po che kho rang gi snyan tshogs red pa/
 • བསྟན་འཛིན་ཉི་མ།
  ད་དགེ་སློང་གྲུབ་མཐའ་གང་འདྲས་ཟེར་རེད། དགེ་སློང་གྲུབ་མཐའ་ཐོན་པའི་སྐབས་སུ་རེད་པ། ཨོའོ་ད་དེ་རེད་གསུང་འདུག་ག
  da dge slong grub mtha' gang 'dras zer red/_dge slong grub mtha' thon pa'i skabs su red pa/_o'o da de red gsung 'dug ga
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  སྙེ་ལམ་ནང་།
  snye lam nang /
 • བསྟན་འཛིན་ཉི་མ།
  འོང་། དགེ་སློང་གྲུབ་མཐའ།
  'ong /_dge slong grub mtha'/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  འོང་། དགེ་སློང་གྲུབ་མཐའ།
  'ong /_dge slong grub mtha'/
 • བསྟན་འཛིན་ཉི་མ།
  ད་གལ་སྲིད་དགེ་སློང་ཚོས་གྲྭ་པ་སྒྲུབ་ཡས་ཡོའོ་རེད་པ་དེ་དགེ་སློང་འགྲོ་ག་དུས་མཐུ་དབང་གི་སྐུ་གཅིག་ད་་་་་་་་སྐུ་རེད་པ་ཨོའོ་ད་དའི་་་་་་
  da gal srid dge slong tshos grwa pa sgrub yas yo'o red pa de dge slong 'gro ga dus mthu dbang gi sku gcig da sku red pa o'o da da'i
 • འཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།
  སྔོན་མ་ཡིན་ན་དགའ་ལྡན་དགོན་པའི་ནང་ལ་སྤོས་གཙང་མ་ཡིན་པ་ཡིན་ན་སྤོས་ལ་དྲི་མ་མེད་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད་དེ་མེད་ཡས་དེ་ག་རེད་ཡིན་ཟེར་ན་ཁྲུལ་བ་ཚུལ་ཁྲིམས་མ་དེ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་དྲི་མས་དེ་བསད་བཏང་གི་ཡོད་ཟེར་གྱི་ཡོའོ་རེད།
  sngon ma yin na dga' ldan dgon pa'i nang la spos gtsang ma yin pa yin na spos la dri ma med zer gyi yo'o red de med yas de ga red yin zer na khrul ba tshul khrims ma de tshul khrims kyi dri mas de bsad btang gi yod zer gyi yo'o red/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ཨ་ལས་སྤོས་ཀྱི་དྲི་མ་དེ་ལགས་ཟེར་ལགས་ཟེར། དེ་ནི་དེ་རེད་པ་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེ་རྗེ་རིན་པོ་ཆེའི་གསེར་གདུང་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞེ་པོ་ཅིག་རེད།
  a las spos kyi dri ma de lags zer lags zer/_de ni de red pa khri rin po che rje rin po che'i gser gdung de gal chen po zhe po cig red/
 • འཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།
  རེད་ལ་གདུང་བརྟེན་དེ་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་ཡི་གདུང་རྟེན་རང་རེད་པ་ལ།
  red la gdung brten de rje rin po che yi gdung rten rang red pa la/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  རེད་རེད་ཨ་ལས་ལགས་ཟེར་ལགས་ཟེར།
  red red a las lags zer lags zer/
 • འཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།
  གཙོ་གནས་འདྲ་དི་ད་དི་དེ་མིན་པའི་ད་ཅིག་སྔན་མ་དགའ་ལྡན་ཕྱག་བཏབ་པའི་ག་དུས་བྲི་གུང་སྐྱེ་པས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་ཡི་རྟེན་གཙོ་བ་ལ་ཕག་གྲུ་ཟེར་ཡས་འདྲ་བུ་གཅིག་གི་ད་དེ་ཚོ་སྲུང་སྐྱོབས་པ་འདྲ་དེ་ཚོ་རྩ་ཆེན་པོ་ཅིག་བཞེངས་པ་རེད།
  gtso gnas 'dra di da di de min pa'i da cig sngan ma dga' ldan phyag btab pa'i ga dus bri gung skye pas rje rin po che yi rten gtso ba la phag gru zer yas 'dra bu gcig gi da de tsho srung skyobs pa 'dra de tsho rtsa chen po cig bzhengs pa red/
 • བསྟན་འཛིན་ཉི་མ།
  བང་སོ་གཅིག་ཡོའོ་རེད་ཟེར།
  bang so gcig yo'o red zer/
 • འཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།
  ལགས།
  lags/
 • བསྟན་འཛིན་ཉི་མ།
  བང་སོ།
  bang so/
 • འཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།
  བང་སོ་རེད་ལགས་འོང་། གླང་པོ་ཆེ་ས་ལ་རབ་བརྟེན་གྱི་་་་་་་་་་་གཉིས་སྒྲུབ་པ་རེད་ཐུབ་བ་ཀྱི་སྐུ་ལྷེབ་བག་དེ་འདྲས་ཅིག་འདུག་ག་ད་དེ་དེང་སང་ཡོའོ་མ་རེད་སྔན་མག་ཡིན་ན་དེ་ཚོ་རྟེན་གཙོ་གཙོ་འདྲ་དི་ཨོའོ་དེ་ཚོ་རེད།
  bang so red lags 'ong /_glang po che sa la rab brten gyi gnyis sgrub pa red thub ba kyi sku lheb bag de 'dras cig 'dug ga da de deng sang yo'o ma red sngan mag yin na de tsho rten gtso gtso 'dra di o'o de tsho red/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ཨ་ལས་རེད་རེད། ཏག་ཏག་རེད། ཁྲི་རིན་པོ་ཆེ་དེ་སྤྱིར་བཏང་འདའི་ལོ་ག་ཚོད་བཞུགས་ཀྱི་ཡོའོ་རེད། ལོ་བདུན་ཙ་བཞུགས་ཀྱི་ཡོའོ་རེད།
  a las red red/_tag tag red/_khri rin po che de spyir btang 'ad'i lo ga tshod bzhugs kyi yo'o red/_lo bdun tsa bzhugs kyi yo'o red/
 • འཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།
  ལོ་བདུན་ཙ་བཞུགས་ཀྱི་ཡོའོ་རེད་དའི་ཡིན་ནའི་དབྱར་གནས་ལ་ཡིན་ན་དགའ་ལྡན་ལ་བཞུགས་ཀྱི་རེད། གཞན་མ་ཞིག་དགའ་ལྡན་ལ་ཀང་གི་བཞུགས་ཀྱི་མ་རེད།
  lo bdun tsa bzhugs kyi yo'o red da'i yin na'i dbyar gnas la yin na dga' ldan la bzhugs kyi red/_gzhan ma zhig dga' ldan la kang gi bzhugs kyi ma red/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ཨ་ལས་མར་ལྷས་ས་ལ་འགྲོ་གི་ཡོའོ་རེད།
  a las mar lhas sa la 'gro gi yo'o red/
 • འཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།
  ལྷས་ས་ཕེབས་བསུ་ཞུ་གྱི་རེད།
  lhas sa phebs bsu zhu gyi red/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  སེར་འབྲས་ལ་བཞུགས་ཀྱི་རེད་པ།
  ser 'bras la bzhugs kyi red pa/
 • འཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།
  འོང་སེར་འབྲས་ལ་ད་ཁོ་རང་གི་དགོན་པ་ག་པ་ཡིན་ན་དོ་བག་ཤ་རྟག་དེ་ནི་ལྷ་སའི་དེ་བག་བཟུགས་ཀྱི་རེད་པ། དེ་ནས་ཡང་དགའ་ལྡན།
  'ong ser 'bras la da kho rang gi dgon pa ga pa yin na do bag sha rtag de ni lha sa'i de bag bzugs kyi red pa/_de nas yang dga' ldan/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  བཞུགས་ས་ཡོད་ཡ་རང་ཡོའོ་རེད་པས།
  bzhugs sa yod ya rang yo'o red pas/
 • འཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།
  བཞུགས་ས་རང་དམིགས་བསལ་གྱི་ལོག་ཟེར་རང་ཡོའོ་མ་རེད། ཡོའོ་མ་རེད་ཨ་ནི་ཁོ་རང་དམིགས་བསལ་གྱི་དགའ་ལྡན་ལ་མཛད་སྒོ་འདྲ་དེ་འདྲས་ཡོད་ན་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེ་གཙོ་བོ་ཕེབས་དགོས་རེད།
  bzhugs sa rang dmigs bsal gyi log zer rang yo'o ma red/_yo'o ma red a ni kho rang dmigs bsal gyi dga' ldan la mdzad sgo 'dra de 'dras yod na khri rin po che gtso bo phebs dgos red/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ལགས་ཟེར་ལགས་ཟེར། ཨ་ནི་གསུང་ཆོས་དེ་འདྲས་གནང་གི་ཡོད་ཀྱི་རེད།
  lags zer lags zer/_a ni gsung chos de 'dras gnang gi yod kyi red/
 • འཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།
  དབྱར་གནས་ལ་གསུང་ཆོས་ཉིན་མོ་གསུམ་གནང་དགོས་རེད།
  dbyar gnas la gsung chos nyin mo gsum gnang dgos red/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  གསུང་ཆོས་ང་ཚོད་ཟེར་བཞུ་གྱི་ཡོའོ་རེད་དེ་གནང་བྱས།
  gsung chos nga tshod zer bzhu gyi yo'o red de gnang byas/
 • འཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།
  ཉིན་མ་གསུམ་རེད། བོད་ཟླ་བདུན་པའི་ཚེས་པ་གཅིག་གཉིས་དེ་བག་ཚེས་པ་གཉིས། གཅིག་གཉིས་གསུམ་ནས་ཡིན་ན་ཅིག་ནས་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེ་ཡི་གསུང་ཆོས་ཉིན་མ་གསུམ་གནང་གི་རེད།
  nyin ma gsum red/_bod zla bdun pa'i tshes pa gcig gnyis de bag tshes pa gnyis/_gcig gnyis gsum nas yin na cig nas khri rin po che yi gsung chos nyin ma gsum gnang gi red/
 • འཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།
  དེ་ནས་ཆོས་རྗེ་རྣམ་པ་གཉིས་ཡོའོ་རེད་པ་བྱང་རྩེ་ཆོས་རྗེ་ཤར་རྩེ་ཆོས་རྗེ་ཡོའོ་རེད་པ་ཨོའོ་ཁོ་རྣམ་གཉིས་དེའི་གཞུག་གུ་དའི་ཆོས་རྗེ་རྒན་པ་ཟེར་གནང་ཡོའོ་རེད་དའི་ཉིན་མོ་གསུམ་གསུམ་བྱས་གསུང་ཆོས་ཉིན་མོ་དགུ་ཡོའོ་རེད།ས
  de nas chos rje rnam pa gnyis yo'o red pa byang rtse chos rje shar rtse chos rje yo'o red pa o'o kho rnam gnyis de'i gzhug gu da'i chos rje rgan pa zer gnang yo'o red da'i nyin mo gsum gsum byas gsung chos nyin mo dgu yo'o red/sa
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ལགས་ཟེར་ལགས་ཟེར། དབྱར་གནས་སྐབས་ལ་དེ་སྒྲུབ་སོང་ན་ལོག་ཕེབས་ཀྱི་རེད་པ།
  lags zer lags zer/_dbyar gnas skabs la de sgrub song na log phebs kyi red pa/
 • འཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།
  ཡང་མར་ལོག་ཕེབས་ཀྱི་རེད།
  yang mar log phebs kyi red/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ལགས་ལགས། རྒྱུད་སྟོད་སྨད་ལ་བཞུགས་མེད་འདྲོ།
  lags lags/_rgyud stod smad la bzhugs med 'dro/
 • འཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།
  རྒྱུད་སྟོད་སྨད་ལ་ཅ་བཞུགས་པའི་སྐད་ཆ་མི་འདུག
  rgyud stod smad la ca bzhugs pa'i skad cha mi 'dug
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ལགས་ཟེར་ལགས་ཟེར། དེའི་དགའ་ལྡན་དགོན་པའི་དུས་ཆེན་ཆེ་ཤོས་དེ་ག་གི་བརྩི་གྱི་ཡོའོ་རེད།
  lags zer lags zer/_de'i dga' ldan dgon pa'i dus chen che shos de ga gi brtsi gyi yo'o red/
 • འཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།
  ད་དུས་ཆེན་ཆེ་ཤོས་དེ་དགའ་ལྡན་གསེར་ཐང་ཨམ་ཆོས་དགའ་ལྡན་ཨམ་ཆོས་ཟེར་ཡས་དེ་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་དགོངས་རྫོགས་རེད། དགོངས་རྫོགས་ཀྱི་དེང་རྒྱུགས་རེད་པ།
  da dus chen che shos de dga' ldan gser thang am chos dga' ldan am chos zer yas de rje rin po che dgongs rdzogs red/_dgongs rdzogs kyi deng rgyugs red pa/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  རེད་རེད་དེ་སྐུ་བཤེགས་པའི་ཉིན་མོས་རང་རེད།
  red red de sku bshegs pa'i nyin mos rang red/
 • བསྟན་འཛིན་ཉི་མ།
  ཨོའོ་དེ་རེད་དེ་ན་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་བཞུགས་རྒྱུའི་དུས་ལ་མ་གཏོགས་ད་དེ་དགོངས་པ་རྫོགས་པའི་དགོངས་རྫོགས་རེད་རེད་པ་མཆོད་མེ་སྤར་ཡས་དེ།
  o'o de red de na rje rin po che bzhugs rgyu'i dus la ma gtogs da de dgongs pa rdzogs pa'i dgongs rdzogs red red pa mchod me spar yas de/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  དེ་གལ་ཆེ་ཤོས་རེད་རེད་པ།
  de gal che shos red red pa/
 • འཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།
  ཨོང་རེད།
  ong red/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  དེ་དགའ་ལྡན་གསེར་ཐང་དེ་ག་དུས་བཀྲམས་ཀྱི་ཡོའོ་རེད།
  de dga' ldan gser thang de ga dus bkrams kyi yo'o red/
 • འཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།
  དགའ་ལྡན་གསེར་ཐང་ལ་ཡ་གཙོ་བོ་ཐང་ཀ་གཅིག་སྒང་ལ་གནས་རྟེན་བཅུ་དྲུག་ཐང་ག་གཅིག་བཀྲམས་ཡས་ཡོའོ་རེད། གཙོ་འདྲ་དི་ཨོའོ་དེ་རེད།
  dga' ldan gser thang la ya gtso bo thang ka gcig sgang la gnas rten bcu drug thang ga gcig bkrams yas yo'o red/_gtso 'dra di o'o de red/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ག་དུས་བཀྲམས་ཀྱི་ཡོའོ་རེད་དེ་ཚོ་དབྱར་ཁ་རེད་མ་རེད།
  ga dus bkrams kyi yo'o red de tsho dbyar kha red ma red/
 • བསྟན་འཛིན་ཉི་མ།
  རེད་དབྱར་ཁ་དབྱར་གནས་ནང་ལྟར་ཟླ་བ་དྲུག་པའི་ཚེས་པ་བཅོ་ལྔ་ད་དེ་བོད་ཟླ་དྲུག་པའི་ཚེས་པ་བཅོ་ལྔ་ལ།
  red dbyar kha dbyar gnas nang ltar zla ba drug pa'i tshes pa bco lnga da de bod zla drug pa'i tshes pa bco lnga la/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  འོང་ད་ལྟའི་གཤམས་ཀྱི་ཡོའོ་རེད།ས
  'ong da lta'i gshams kyi yo'o red/sa
 • འཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།
  འོང་ད་ལྟ་ཐང་ཀ་དེ་དེང་སང་ཡོའོ་རེད། བཀྲམས་དགོས་རེད་དེ།
  'ong da lta thang ka de deng sang yo'o red/_bkrams dgos red de/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  དེང་སང་གཞན་དགའ་ལྡན་སེར་ཐང་བཀྲམས་ཀྱི་རེད་པས།
  deng sang gzhan dga' ldan ser thang bkrams kyi red pas/
 • བསྟན་འཛིན་ཉི་མ།
  འོང་བཀྲམས་ཀྱི་རེད།
  'ong bkrams kyi red/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  འོང་བོད་ཟླ་དྲུག་པའི་ཚེས་པ་བཅོ་ལྔ་ལ།
  'ong bod zla drug pa'i tshes pa bco lnga la/
 • འཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།
  འོང་། དེ་ཚོགས་ཆེན་ནང་ལ་བཀྲམས་ཀྱི་རེད་འདིའི་ནང་ལ་འོང་ཐང་ཀ་གནས་རྟེན་བཅུ་དྲུག་
  'ong /_de tshogs chen nang la bkrams kyi red 'di'i nang la 'ong thang ka gnas rten bcu drug
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  འོང་ལྷ་ས་ག་ས་ག་ནས་ཞུགས་ཡོང་གི་རེད་ཆོས་མཇལ་ལ།
  'ong lha sa ga sa ga nas zhugs yong gi red chos mjal la/
 • བསྟན་འཛིན་ཉི་མ།
  འོང་མང་པོ་ཡོང་གི་རེད། རེད་ད་དེ་སྤྱིར་བཏང་དེང་སང་ཆ་བཞག་ན་མང་ཤོས་དེ་གས་ཡོང་གས་དུས་ཚོད་དེ་ནམ་དུས་གཅིག་པ་རེད་པ་དབྱར་ཁ། ཨམ་ཆོས་ད་གཅིག་ལ་འགྲོ་དུས་ཙམ་ནས་མང་ཆེ་བ་གྲོང་གསེབ་པ་ཡོང་གི་འདུག་ལ། དེ་ནི་ལྷ་ས་རང་དེ་ད་ག་དུས་ཨམ་ཆོས་དེ་ཟླ་བ་དྲུག་པའི་ཚེས་པ་བཅོ་ལྔ་དེ་ལ་མང་ཤོས་ཡོང་གི་འདུག་ག་ལ། ད་དུས་ཆེན་ཆེ་བ་ཟེར་དེ་གསུམ་རེད།
  'ong mang po yong gi red/_red da de spyir btang deng sang cha bzhag na mang shos de gas yong gas dus tshod de nam dus gcig pa red pa dbyar kha/_am chos da gcig la 'gro dus tsam nas mang che ba grong gseb pa yong gi 'dug la/_de ni lha sa rang de da ga dus am chos de zla ba drug pa'i tshes pa bco lnga de la mang shos yong gi 'dug ga la/_da dus chen che ba zer de gsum red/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ལགས་ཟེར་ལགས་ཟེར་། ཨམ་ཆོས་བྱས་བྱས།
  lags zer lags zer /_am chos byas byas/
 • བསྟན་འཛིན་ཉི་མ།
  ཨམ་ཆོས་བྱས་བྱས་ཟླ་བ་བཅུ་པ་ཡི་ཚེས་པ་ཉི་ཤུ་ལྔ་བྱས་དེ་ནི་ཟླ་བ་གཉིས་པ་ཡི་ཚེས་པ་བདུན་ནས་བཅོ་ལྔ་བར་དུ་བྱས་་་་་་་་ཟེར་ན་དུས་ཡུན་རིང་ཤོས་རེད། གསེར་ཐང་ཟེར་ན་ད་སྐུ་དྲུག་པ་བཅོ་ལྔ་དེ་རང་རེད་པ་ཉིན་མ་བརྒྱད་རང་རེད། ཟླ་བ་དྲུག་པའི་ཚེས་པ་བཅོ་ལྔ་བྱས།
  am chos byas byas zla ba bcu pa yi tshes pa nyi shu lnga byas de ni zla ba gnyis pa yi tshes pa bdun nas bco lnga bar du byas zer na dus yun ring shos red/_gser thang zer na da sku drug pa bco lnga de rang red pa nyin ma brgyad rang red/_zla ba drug pa'i tshes pa bco lnga byas/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  རེད་རེད་འཆམ་འཁྲབ་་ཀྱི་ཡོའོ་རེད་པས།
  red red 'cham 'khrab kyi yo'o red pas/
 • འཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།
  འཆམ་འཁྲབ་ཀྱི་ཡོའོ་མ་རེད།
  'cham 'khrab kyi yo'o ma red/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  འོང་། ཡོའོ་མ་རེད་པས།
  'ong /_yo'o ma red pas/
 • འཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།
  ཡོའོ་མ་རེད་འཆམ་གྱི་ལུགས་སྲོལ་གཅིག་ཡའི་ཡོའོ་མ་རེད། 
  yo'o ma red 'cham gyi lugs srol gcig ya'i yo'o ma red/_
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ཨ་ལས་ལགས་ཟེར་ལགས་ཟེར།
  a las lags zer lags zer/
 • འཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།
  ད་འབྲོམ་ཆོས་དེ་སྔན་མ་ཡིན་ན་ཟླ་བ་གཉིས་པའི་ཚེས་པ་གསུམ་ལ་འགོ་ཆོས་བྱས་བཞི་ནས་ཚོགས་དགོས་རེད། བཞི་ནས་བཅོ་ལྔ་བར་དུ་རེད། ད་དེང་སང་ཚེས་པ་བདུན་ནས་བཅོ་ལྔ་བར་དུ་རེད།
  da 'brom chos de sngan ma yin na zla ba gnyis pa'i tshes pa gsum la 'go chos byas bzhi nas tshogs dgos red/_bzhi nas bco lnga bar du red/_da deng sang tshes pa bdun nas bco lnga bar du red/
 • བསྟན་འཛིན་ཉི་མ།
  དཀྱིལ་འཁོར་བཞགས་འབྲོམ་ཆོས་བརྩིས་ནས་ཡང་སྔར་གྱི་དའི་གནས་ཚུལ་དང་དེ་འདྲས་དཀྱིལ་འཁོར་བཞགས་ཡས་རྫོགས་པ་རེད།
  dkyil 'khor bzhags 'brom chos brtsis nas yang sngar gyi da'i gnas tshul dang de 'dras dkyil 'khor bzhags yas rdzogs pa red/
 • འཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།
  སྔོན་མ་ཡིན་ན་དེ་བར་ཆོས་གྲྭ་་་་་་ཁྱེད་ར་དེ་བག་གཅིག་གི་མི་སྒྲུབ་པ་ཟེར་ཡས་ཅིག་ཆོས་གྲྭ་སྒང་ག་བརྩིས་ནས་ཆོས་གྲྭ་བཅུ་གསུམ་ཙ་ཅིག་ཡོའོ་རེད།
  sngon ma yin na de bar chos grwa khyed ra de bag gcig gi mi sgrub pa zer yas cig chos grwa sgang ga brtsis nas chos grwa bcu gsum tsa cig yo'o red/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ལགས་ཟྭེ་ལགས་ཟེར་དེ་ག་དུས་གནང་གི་ཡོའོ་རེད། 
  lags zwe lags zer de ga dus gnang gi yo'o red/_
 • བསྟན་འཛིན་ཉི་མ།
  ཟླ་བ་གཉིས་པའི་ནང་ལ་གནང་གི་ཡོའོ་རེད་ཟླ་བ་གཉིས་པའི་ཚེས་པ་བཅི་ལྔ་ལ། དེ་ནི་ཆོས་གྲྭ་མི་འདྲ་སོང་ཙང་ཁོ་ར་ཚོགས་དེ་གའི་ཁག་ཁག་ཚོགས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ག་དེང་སང་་་་་་་་གསུམ་དེ་ནི་ཁག་གསུམ་ཚོགས་ད་ཁག་མང་པོ་དེ་གྲ་པ་མང་པོ་ཡོའོ་མ་རེད་པ་དེ་བྱེད་དུས་ཁག་གསུམ་ནས་ཚོགས་ཨོའོ་དེ་བྱེད་དགོས་རེད་བཞགས་མ་བདུན་བརྒྱད་རེད།
  zla ba gnyis pa'i nang la gnang gi yo'o red zla ba gnyis pa'i tshes pa bci lnga la/_de ni chos grwa mi 'dra song tsang kho ra tshogs de ga'i khag khag tshogs dgos kyi 'dug ga deng sang gsum de ni khag gsum tshogs da khag mang po de gra pa mang po yo'o ma red pa de byed dus khag gsum nas tshogs o'o de byed dgos red bzhags ma bdun brgyad red/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ལགས་ཟེར། གྲྭ་ཚང་ག་ས་གང་ནས་ཡོང་ཁང་མཚན་དེ་ཚང་མ་ཡོའོ་རེད་པ།
  lags zer/_grwa tshang ga sa gang nas yong khang mtshan de tshang ma yo'o red pa/
 • བསྟན་འཛིན་ཉི་མ།
  འོང་སྒང་ག་དགོངས་པ་འདྲིས།
  'ong sgang ga dgongs pa 'dris/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  དགོངས་པ་འདྲིས་བྱས།
  dgongs pa 'dris byas/
 • བསྟན་འཛིན་ཉི་མ།
  རེད།
  red/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ལགས་ཟེར་ཨ་ནི་དགུ་ཐོགས་ཟེར་ཡས་དེ་འདྲས་ཡོའོ་མ་རེད་པས།
  lags zer a ni dgu thogs zer yas de 'dras yo'o ma red pas/
 • བསྟན་འཛིན་ཉི་མ།
  དགུ་ཐོགས་ཟེར་ཡས་ཡོའོ་མ་རེད། ཡོའོ་མ་རེད་སྐྱོ་ངག་རྙིང་མ་དེ་ལ་དེ་ཕུལ་གྱི་རེད་རྒྱན་མཚན་རེད་པ་ལ། རེད།
  dgu thogs zer yas yo'o ma red/_yo'o ma red skyo ngag rnying ma de la de phul gyi red rgyan mtshan red pa la/_red/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ལགས་ལགས། རྗེས་བསྲེས་ཀྱི་ཆོ་ག་དེ་གང་འདྲས་གང་འདྲས་བྱེད་དགོས་རེད། 
  lags lags/_rjes bsres kyi cho ga de gang 'dras gang 'dras byed dgos red/_
 • འཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།
  དེ་ནི་དེ་དེང་སང་ཡིན་ན་དེང་སང་བྱེད་བཟོ་གཅིག་གོ་རེད། སྔོན་མ་ཡིན་ན་ཞེ་དྲག་ཡོའོ་རེད།
  de ni de deng sang yin na deng sang byed bzo gcig go red/_sngon ma yin na zhe drag yo'o red/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ལགས་ཟེར་ལགས་ཟེར། སྔོན་མ་ག་རེ་ག་རེ་གནང་གི་ཡོའོ་རེད། 
  lags zer lags zer/_sngon ma ga re ga re gnang gi yo'o red/_
 • འཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།
  སྔོན་མ་ད་་་་་་། སྨན་ལྷ། ཀུང་གོ རྡོ་དབྱིངས། ཨ་ནི་གནས་འཇོ། འོང་གནས་བླ་མ་ཆོས་པ་ཁག་གཉིས་ཡོའོ་རེད། མི་སྒྲུབ་པ་ཟེར་ཡས་འདྲ་བུ། རྣ་མང་ཟེར་ཡས་འདྲ་བུ་ཁག་མང་པོ་གང་བྱས་ཁག་བཅུ་གསུམ་ཙམ་ཅིག་ཡོའོ་རེད།
  sngon ma da /_sman lha/_kung go_rdo dbyings/_a ni gnas 'jo/_'ong gnas bla ma chos pa khag gnyis yo'o red/_mi sgrub pa zer yas 'dra bu/_rna mang zer yas 'dra bu khag mang po gang byas khag bcu gsum tsam cig yo'o red/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ཁག་བཅུ་གསུམ་ཙམ་ཅིག་འོ་ཙིས་བགྱིས་པ་ལ་སྒང་ག་ལོག་གནང་གི་ཡོའོ་རེད་པ་ལ། 
  khag bcu gsum tsam cig 'o tsis bgyis pa la sgang ga log gnang gi yo'o red pa la/_
 • འཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།
  རེད་སོ་སོ་ཁང་ཆེན་སོ་སོ་འཕྲོས་ཁུངས་འཕྲོས་ཁུངས་ཡོའོ་རེད། 
  red so so khang chen so so 'phros khungs 'phros khungs yo'o red/_
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ལགས་ཟེར་ལགས་ཟེར། ད་ལྟ་སང་དེ་་་་་་་་་་དཀྱིལ་འཁོར་དེ་ག་དུས་བཞེངས་ཀྱི་ཡོའོ་རེད་དེང་སང་བཞེངས་ཀྱི་ཡོའོ་རེད་པས།
  lags zer lags zer/_da lta sang de dkyil 'khor de ga dus bzhengs kyi yo'o red deng sang bzhengs kyi yo'o red pas/
 • འཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།
  དཀྱིལ་འཁོར་དེང་སང་ཡའི་བཞེངས་ཀྱི་ཡོའོ་རེད།
  dkyil 'khor deng sang ya'i bzhengs kyi yo'o red/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ག་དུས་བཞེངས་ཀྱི་རེད་དཀྱིལ་འཁོར་དེ།
  ga dus bzhengs kyi red dkyil 'khor de/
 • འཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།
  དཀྱིལ་འཁོར་བཞེངས་ཡས་དེ་ཟླ་བ་གཉིས་པའི་ཚེས་པ་གཅིག་ནས་བྱས་བཞེངས་ཀྱི་ཡོའོ་རེད།
  dkyil 'khor bzhengs yas de zla ba gnyis pa'i tshes pa gcig nas byas bzhengs kyi yo'o red/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  བོད་ཟླ་གཉིས་པའི་ཚེས་པ་གཅིག་རེད།
  bod zla gnyis pa'i tshes pa gcig red/
 • འཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  རེད་རེད་རེད། དཀྱིལ་འཁོར་སྒང་ནས་བཞེངས་དགོས་རེད་ས་གནས་དཀྱིལ་འཁོར་ཚང་མ་བཞེངས་དགོས་རེད།
  red red red/_dkyil 'khor sgang nas bzhengs dgos red sa gnas dkyil 'khor tshang ma bzhengs dgos red/
 • འཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།
  རེད་རེད་ཁག་གསུམ་བཞེངས་དགོས་རེད། 
  red red khag gsum bzhengs dgos red/_
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ཁག་གསུམ། ཨ་ལས་དེ་འདྲས་བཞེངས་ཐུབ་ཡན་ཡོའོ་རེད་པ་ད་ལྟ།
  khag gsum/_a las de 'dras bzhengs thub yan yo'o red pa da lta/
 • འཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།
  ཡོའོ་རེད་ཡོའོ་རེད། ད་འོ་ཚོས་ཚུར་དགོན་པ་རྒྱབ་བཟོ་བྱས་དགོན་པ་དེ་བྱས་ད་སྔན་མ་དེ་དེ་ཚོ་སྔན་མ་བླ་རྒན་དེ་འདྲས་དེ་དགེ་རྒན་ཆེན་པོ་དེ་ཚོའི་ལྟོ་དེ་ཚོ་ཡོའོ་རེད་པ་དེ་ཚོ་སློབ་བྱས་དེང་སང་སྤུ་གུ་དེ་ཚོ་ལ་ད་དེང་སང་སྤུ་གུ་དེ་ཚོ་གནང་དག་རྒྱུ་ནས་ཡོའོ་མ་རེད། 
  yo'o red yo'o red/_da 'o tshos tshur dgon pa rgyab bzo byas dgon pa de byas da sngan ma de de tsho sngan ma bla rgan de 'dras de dge rgan chen po de tsho'i lto de tsho yo'o red pa de tsho slob byas deng sang spu gu de tsho la da deng sang spu gu de tsho gnang dag rgyu nas yo'o ma red/_
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ལགས་ཟེར་ལགས་ཟེར། སྒང་ག་ལ་འགྲོ་གི་ཡོའོ་རེད་པ། སྔན་མ་སེར་འབྲས་དགའ་དང་དའི་ག་རེ་ཟ་སེར་འབྲས་དང་དགའ་ལྡན་བར་ལ་འབྲེལ་བ་ཆེ་ཤོས་ག་རེ་ཡོའོ་རེད། དགའ་ལྡན་དགོན་པ།
  lags zer lags zer/_sgang ga la 'gro gi yo'o red pa/_sngan ma ser 'bras dga' dang da'i ga re za ser 'bras dang dga' ldan bar la 'brel ba che shos ga re yo'o red/_dga' ldan dgon pa/
 • འཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།
  ད་ཅིག་གི་སྨོན་ལམ་ཚོགས་ཡས་དེ་འབྲེལ་བ་ཆེ་ཤོས་ཅིག་རེད་ད།
  da cig gi smon lam tshogs yas de 'brel ba che shos cig red da/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  མཉམ་དུ་རེད་པ།
  mnyam du red pa/
 • འཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།
  སྨོན་ལམ་ཚོགས་ཆོས་ཟེར་ཚོགས་ཡས་རེད་པ། སྨོན་ལམ་ཚོགས་དེ་ནས་ཟླ་བ་གཉིས་པའི་ནང་ལ་མར་ཚོགས་འཇུག་ཚོགས་ཀྱི་རེད་པ་འོ་ད་དེ་དུས་མཉམ་དུ་ཚོགས་བྱས་འབྲེལ་བ་ཆེ་ཤོས་འདྲ་དི་འོ་དེ་རེད།
  smon lam tshogs chos zer tshogs yas red pa/_smon lam tshogs de nas zla ba gnyis pa'i nang la mar tshogs 'jug tshogs kyi red pa 'o da de dus mnyam du tshogs byas 'brel ba che shos 'dra di 'o de red/
 • བསྟན་འཛིན་ཉི་མ།
  དེ་ནི་་་་་་་་་་ཟླ་བ་བཅུ་གཅིག་པའི་ནང་ལ་མ་རས་ལ། རེད་ལ་ཟླ་བ་བཅུ་གཅིག་པའི་ནང་ལ་ཚོགས་ཀྱི་རེད་པ་ལ། ་་་་་་་་་དེ་ནི་པལ་ཤག་༼དངུལ་༽རིགས་དེ་མཚན་ཉིད་ལྟ་བུ་དེ་མཚན་ཉིད་ལྟ་བུ་ཁ་ཚང་འགྲོ་དགོས་རེད། སྨོན་ལམ་ཟེར་ན་ད་གྲྭ་པ་ཡོངས་རྫོགས་འགྲོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ག ད་དེ་སྐུག་ལ་མདོན་པ་དོན་ཡས་དེ་རེད་པ་ལ། དི་ན་ལ་མཚན་ཉིད་རྩོད་ཡས་དེ་རེད་པ་ལ་འཇམ་དབྱངས་ཀུན་རྗེ།
  de ni zla ba bcu gcig pa'i nang la ma ras la/_red la zla bbcu gcig pa'i nang la tshogs kyi red pa la/_ de ni pal shag (dngul )rigs de mtshan nyid lta bu de mtshan nyid lta bu kha tshang 'gro dgos red/_smon lam zer na da grwa pa yongs rdzogs 'gro dgos kyi 'dug ga_da de skug la mdon pa don yas de red pa la/_di na la mtshan nyid rtsod yas de red pa la 'jam dbyangs kun rje/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  རེད་རེད་དགའ་ལྡན་གྲྭ་པ་ཚང་མ་མར་འགྲོ་དགོས་ཀྱི་ཡོའོ་རེད་པ།
  red red dga' ldan grwa pa tshang ma mar 'gro dgos kyi yo'o red pa/
 • བསྟན་འཛིན་ཉི་མ།
  འོང་སྒང་ག་
  'ong sgang ga
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  སེར་ར་འགྲོ་དགོས་རེད་འབྲས་སྤུངས་པ་འགྲོ་དགོས་རེད།
  ser ra 'gro dgos red 'bras spungs pa 'gro dgos red/
 • འཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།
  སེར་འབྲས་དགའ་གསུམ་སྒང་ག་ལ་ཡོའོ་རེད་ད།
  ser 'bras dga' gsum sgang ga la yo'o red da/
 • བསྟན་འཛིན་ཉི་མ།
  ད་སྨོན་ལམ་ཚོགས་རྒྱུ་དེ་གཙུག་ལག་ཁང་ལ་ཚོགས་ཀྱི་རེད་པ་འ། ད་འཇམ་དབྱངས་ཀུན་རྗེ་མ་ནས་འཇམ་དབྱངས་ལ་འགྲོ་དགོས་འདུག་ག་ད་ད་དེ་དུས་ཙམ་ནས་འགྲོ་དགོས་རེད། 
  da smon lam tshogs rgyu de gtsug lag khang la tshogs kyi red pa 'a/_da 'jam dbyangs kun rje ma nas 'jam dbyangs la 'gro dgos 'dug ga da da de dus tsam nas 'gro dgos red/_
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  འཇམ་དབྱངས་ཟེར་ན་འབྲས་སྤུངས་ལ་རེད་པ་ལ། 
  'jam dbyangs zer na 'bras spungs la red pa la/_
 • བསྟན་འཛིན་ཉི་མ།
  མ་རེད་ལ་མ་རེད་མ་རེད་འཇམ་དབྱངས་ཀུན་རྗེ་ཟེར་ན།
  ma red la ma red ma red 'jam dbyangs kun rje zer na/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ཆུ་ཤུལ་འཇམ་ཨ་ལས་རེད་རེད་འཇམ་ཟེར་ཡས་དེ་ཏག་ཏག་རེད་རེད། དེ་སྨོན་ལམ་གཞུག་ལ་འགྲོ་དགོས་ཀྱི་ཡོའོ་རེད་པ། 
  chu shul 'jam a las red red 'jam zer yas de tag tag red red/_de smon lam gzhug la 'gro dgos kyi yo'o red pa/_
 • བསྟན་འཛིན་ཉི་མ།
  རེད་ལ་ཟླ་བ་བཅུ་གཅིག་པ་ནས་རེད།
  red la zla ba bcu gcig pa nas red/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ཟླ་བ་བཅུ་གཅིག་ནང་ལ། ཉིན་མ་ག་ཙས་ཙ་བཞུགས་ཀྱི་ཡོའོ་རེད་ད་དའི།
  zla ba bcu gcig nang la/_nyin ma ga tsas tsa bzhugs kyi yo'o red da da'i/
 • བསྟན་འཛིན་ཉི་མ།
  སྔོན་མ་སླ་བ་གཉིས་ཙམ་ཟ་རེད་མ་རེད་གས།
  sngon ma sla ba gnyis tsam za red ma red gas/
 • འཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།
  སྔོན་མ་ཟླ་བ་གཉིས་ཀྱི་ཟེར་འདྲའི་ཅིག
  sngon ma zla ba gnyis kyi zer 'dra'i cig
 • བསྟན་འཛིན་ཉི་མ།
  ད་ད་རེ་སང་ཉི་སུ་རྩ་ལྔ། 
  da da re sang nyi su rtsa lnga/_
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ཨ་ལས་དའི་སེར་འབྲས་དགའ་གསུམ་གྱི་སྒང་གས་གྲྭ་པ་ཚང་མ་འགྲོ་དགོས་རེད།
  a las da'i ser 'bras dga' gsum gyi sgang gas grwa pa tshang ma 'gro dgos red/
 • འཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།
  རེད་ར་སྟོད་དང་།
  red ra stod dang /
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ད་དེ་དུས་དགེ་གཤེགས་གཏང་གི་ཡོའོ་རེད་པ་ད།
  da de dus dge gshegs gtang gi yo'o red pa da/
 • འཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།
  རེད་མཚན་ཉིད་རྩོད་རྒྱུ་རེད།
  red mtshan nyid rtsod rgyu red/
 • བསྟན་འཛིན་ཉི་མ།
  ད་གལ་སྲིད་གཏང་པ་རང་མ་རེད་ད་མཚན་ཉིད་རྩོད་ནས་རྒྱང་ཐག་བྱེད་དགོས་རེད་ད་གཏང་རྒྱུ་རང་དེ་མ་ཡར་གཏང་གི་རེད་པ་ལ་རེད་པ་ལ་གཙུག་ལག་ཁང་ནང་ལ།
  da gal srid gtang pa rang ma red da mtshan nyid rtsod nas rgyang thag byed dgos red da gtang rgyu rang de ma yar gtang gi red pa la red pa la gtsug lag khang nang la/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  གཙུག་ལག་ཁང་ནང་ལ།
  gtsug lag khang nang la/
 • བསྟན་འཛིན་ཉི་མ།
  འོང་རེད་ལ།
  'ong red la/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ཨ་ལས་ལགས་ཟེར་ལགས་ཟེར་ལོ་རེ་རེ་ག་ཚོད་ཙམ་ཅིག་གཏང་དགོས་ཀྱི་རེད་དགེ་གཤེགས།
  a las lags zer lags zer lo re re ga tshod tsam cig gtang dgos kyi red dge gshegs/
 • འཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།
  སྔོན་མ་ཡིན་ན་དགེ་གཞེགས་ཧ་ལམ་དགོན་པ་རེ་རེ་ནས་བཅོ་ལྔ་བཅུ་དྲུག་ཡོད་ཀྱི་རེད་པ། ཚད་ཨ་ཡོང་ཚད་ན་ཡོད་ཀྱི་རེད། 
  sngon ma yin na dge gzhegs ha lam dgon pa re re nas bco lnga bcu drug yod kyi red pa/_tshad a yong tshad na yod kyi red/_
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ལོ་རེ་རེ་ནང་ལ།
  lo re re nang la/
 • འཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།
  འོང་དགོན་པ་རེ་རེ་ནང་ནས་ག་ཚད་དགའ་ལྡན་ནང་ནས་ག་ཚད་ད་སེར་འབྲས་ནའི་ད་ག་ཡོའོ་རེད་པ།
  'ong dgon pa re re nang nas ga tshad dga' ldan nang nas ga tshad da ser 'bras na'i da ga yo'o red pa/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  རེད་རེད་རེད། རེད་རེད་རེད། འོ་ད་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡོའོ་རེད་རེད་པ་ལ་རེད་རེད་དེ་ནས་དགའ་ལྡན་ལ་དགོན་ལྷག་ག་ཚོད་ཙམ་ཅིག་ཡོད་ན་སྔོན་མ།
  red red red/_red red red/_'o da rgya chen po yo'o red red pa la red red de nas dga' ldan la dgon lhag ga tshod tsam cig yod na sngon ma/
 • འཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།
  ད་དགའ་ལྡན་ལ་དགོན་ལྷག་ཅིག་གི་ཆེ་ང་ཆུང་ག་འདྲ་དེ་འདྲས་ཁ་ཤས་ཡོའོ་རེད་ད།
  da dga' ldan la dgon lhag cig gi che nga chung ga 'dra de 'dras kha shas yo'o red da/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ལགས་ཟའི་དེ་ནི་རྒྱ་ཙམ་ཡོད་ན།
  lags za'i de ni rgya tsam yod na/
 • འཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།
  བརྒྱ་ཙའི་བརྒྱ་རང་ཡོད་འདྲ་ད།
  brgya tsa'i brgya rang yod 'dra da/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ད་ལྟ་དགོན་ལྷག་མང་ཆེ་བ་ག་པ་ཡོའོ་རེད། གཙང་ངོས་ལ་ཞེ་དྲག་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད་པ།
  da lta dgon lhag mang che ba ga pa yo'o red/_gtsang ngos la zhe drag yod kyi ma red pa/
 • འཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།
  གཙང་ངོས་ལ་ཞེ་དྲག་ཡོའོ་མ་རེད་ད། གཙང་ངོས་ལ་དགའ་ལྡན་དགོན་ལྷག་ཡོའོ་མ་རེད་ད།
  gtsang ngos la zhe drag yo'o ma red da/_gtsang ngos la dga' ldan dgon lhag yo'o ma red da/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  སྟོད་དང་གཙང་ངོས་ལ་མང་ཆེ་བ་་་་་་་་་་ད།
  stod dang gtsang ngos la mang che ba da/
 • འཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།
  ད་འདི་་་་་་་་་་་མེ་འགྲོ་གོང་དཀར་རྒྱུད་དེ་བག་ལ་གཅིག་གཉིས་རེད་ད།
  da 'di me 'gro gong dkar rgyud de bag la gcig gnyis red da/
 • འཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།
  ཁམས་ངོས་ལ་ཡོད་ན།
  khams ngos la yod na/
 • འཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།
  ཁམས་ངོས་དེ་བག་གང་འདྲས་ད་དེ་ཚོ་ཡོད་ན་་་་་་་་་་་་་་་ལྷ་རྩེ་ཁོང་རེ་བྱས་བྱང་རྩེ་ཁོང་རེ་བྱས་དི་རུ་འདུག་ག་འདི་རུ་འདུག་ག
  khams ngos de bag gang 'dras da de tsho yod na lha rtse khong re byas byang rtse khong re byas di ru 'dug ga 'di ru 'dug ga
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ལགས་ལགས་དགའ་ལྡན་ཤར་རྩེ་ཁོང་རེད་དགའ་ལྡན་བྱང་རྩེ་ཁོང་རེད་ཟེར་རེད་རེད། ཏག་ཏག་རེད་དགོན་པའི་དི་གཞི་ཀ་དེ་མང་ཆེ་བ་་་་་་་་་ཆོས་གཞིས་རེད་དེའི་རྒྱུད་དེ་ཧ་གོ་གི་ཡོད་ན།
  lags lags dga' ldan shar rtse khong red dga' ldan byang rtse khong red zer red red/_tag tag red dgon pa'i di gzhi ka de mang che ba chos gzhis red de'i rgyud de ha go gi yod na/
 • འཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།
  ཆོས་གཞིས་ད་དེ་བར་ད་གའི་རྒྱུད་དེ་བག་ཡོའོ་རེད་ད་དའི་གཙང་མདོ་ཟེར་ཡས་འདྲ་བུ་དགའ་ལྡན་བླ་རྒྱུད་ཆོས་གཞིས་རེད་གཙང་མདོ་ཡའི་གཙོ་བོ་ཅིག་རེད། ད་དེ་ཡར་བྱ་དཀར་ཟེར་ཡས་འདྲ་བུ་དེ་འདྲས་ཕར་གཙང་ལ་ཡོད་དུས་གཙང་དུམ་བུ་གཞི་ཀ་ཟེར་ཡས་འདྲ་བུ་དེ་ཚོ་རེད།
  chos gzhis da de bar da ga'i rgyud de bag yo'o red da da'i gtsang mdo zer yas 'dra bu dga' ldan bla rgyud chos gzhis red gtsang mdo ya'i gtso bo cig red/_da de yar bya dkar zer yas 'dra bu de 'dras phar gtsang la yod dus gtsang dum bu gzhi ka zer yas 'dra bu de tsho red/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ལགས་ཟེར་གཙང་ངོ་ལ་ཡོའོ་རེད་པ་ཁག་གཅིག
  lags zer gtsang ngo la yo'o red pa khag gcig
 • འཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།
  འོང་ཡོའོ་རེད།
  'ong yo'o red/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ཨ་ལས་རྒྱང་རྩེ་ངོས་དེ་བག་ལའི་ཡོད་ཀྱི་རེད།
  a las rgyang rtse ngos de bag la'i yod kyi red/
 • འཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།
  ད་དེ་གཙང་གཙང་མདོ་པ་ཤེས་རབ་ཟེར་ཡས་དེ་འདུག་དི་ནི་དེ་མིན་པའི་དགོན་པ་གཞན་དག་
  da de gtsang gtsang mdo pa shes rab zer yas de 'dug di ni de min pa'i dgon pa gzhan dag
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  གཙང་མདོ་པ་ཤེས་རབ།
  gtsang mdo pa shes rab/
 • འཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།
  འོང་།
  'ong /
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ལྷོ་ཁ་ངོས་ལ་ཡོད་ན།
  lho kha ngos la yod na/
 • འཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།
  ལྷོ་ཁ་ངོས་ལ་ཡོད་པའི་སྐད་ཆ་མི་འདུག་ད་དི་གའི་ཉེ་མས་འདྲ་ཞིག་རེད་ཤག
  lho kha ngos la yod pa'i skad cha mi 'dug da di ga'i nye mas 'dra zhig red shag
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  རེད་རེད་རེད། རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་ཡི་སྒྲུབ་ཕུབ་ཅིག་ཡོའོ་མ་རེད་པས་ཕར་ཕྱོགས་དའི།
  red red red/_rje rin po che yi sgrub phub cig yo'o ma red pas phar phyogs da'i/
 • འཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།
  ཕ་ཕྱོགས་དའི་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་ཡི་སྒྲུབ་ཕུབ་ཅིག་ཡོའོ་རེད། 
  pha phyogs da'i rje rin po che yi sgrub phub cig yo'o red/_
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  སྒྲུབ་ཕུབ་དའི་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་ཡི་སྒྲུབ་པ་སྐྱོན་ནས་མང་པོ་བཞུགས་ཡོའོ་རེད་པས།
  sgrub phub da'i rje rin po che yi sgrub pa skyon nas mang po bzhugs yo'o red pas/
 • འཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།
  ད་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་སྒྲུབ་པ་སྐྱོན་མང་པོ་བཞུགས་ད་ཅིག་ཟེར་སྲོལ་འདྲ་ཅིག་བྱས་ན་ད་དམ་ཆེན་ཆོས་རྒྱལ་ཁོ་རང་གས་སྒྲུབ་པ་སྐྱོན་གཞུག་དེ་བག་དགེ་ཕྲུག་བྱས་བཞུགས་པ་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག་ག་ལ།
  da rje rin po che sgrub pa skyon mang po bzhugs da cig zer srol 'dra cig byas na da dam chen chos rgyal kho rang gas sgrub pa skyon gzhug de bag dge phrug byas bzhugs pa red zer gyi 'dug ga la/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ལགས་ཟེར།
  lags zer/
 • བསྟན་འཛིན་ཉི་མ།
  དུང་བཞག་ལྷ་གསུམ་བཅུ་སོ་ལྔ་ཁོ་ཡའི།
  dung bzhag lha gsum bcu so lnga kho ya'i/
 • འཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།
  ད་དུང་བཞག་ལྷ་གསུམ་བཅུ་སོ་ལྔ་ཡའི་དི་དེ་ནས་ཞལ་གཟིགས་པ་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག་ག་ལ། 
  da dung bzhag lha gsum bcu so lnga ya'i di de nas zhal gzigs pa red zer gyi 'dug ga la/_
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ལགས་ཟེར་ལགས་ཟེར་རེད་རེད། ཨ་ནི་མཁས་གྲུབ་རྗེ་དང་རྒྱལ་ཚབ་རྗེ་ཡའི་དེ་ལ་ཡོའོ་རེད་པས་སྒྲུབ་ཕུབ།
  lags zer lags zer red red/_a ni mkhas grub rje dang rgyal tshab rje ya'i de la yo'o red pas sgrub phub/
 • འཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།
  སྒྲུབ་ཕུབ་ཡོའོ་མ་རེད་དེ་གཉིས་སྒྲུབ་ཕུབ་མི་འདུག་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་གཅིག་གོ་མ་གཏོགས་སྒྲུབ་ཕུབ་མི་འདུག་
  sgrub phub yo'o ma red de gnyis sgrub phub mi 'dug rje rin po che gcig go ma gtogs sgrub phub mi 'dug
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  རེད་རེད་སྐུ་ཞབས་རྣམ་གཉིས་སྐུ་ཞབས་ལགས་ཀྱི་མཚན་ལ་ག་རེ་ཞུ་གྱི་ཡོའོ་རེད།
  red red sku zhabs rnam gnyis sku zhabs lags kyi mtshan la ga re zhu gyi yo'o red/
 • འཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།
  ཁྲིམས་ལས་རབ་རྒྱས་ཟེར་གྱི་ཡོད།
  khrims las rab rgyas zer gyi yod/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ཁྲིམས་ལས་རབ་རྒྱས་ལགས།
  khrims las rab rgyas lags/
 • འཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།
  འོང་། 
  'ong /_
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  དགུང་ལོ་ང་ཚོད་ལ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་ན།
  dgung lo nga tshod la phebs kyi yod na/
 • འཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།
  དྲུག་བཅུ་རེ་དྲུག
  drug bcu re drug
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  དྲུག་བཅུ་རེ་དྲུག་ལ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ། འཁྲུངས་ཡུལ་ག་ནས་རེད།
  drug bcu re drug la phebs kyi yod pa/_'khrungs yul ga nas red/
 • འཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།
  མེ་གྲོ་གོང་དཀར་ཡོའོ་རེད། 
  me gro gong dkar yo'o red/_
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  མེ་གྲོ་གོང་དཀར་ནས།
  me gro gong dkar nas/
 • འཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།
  འོང་།
  'ong /
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ལགས་ལགས། སྐུ་ཞབས་ལགས་ཀྱི་མཚན་ལ་ག་རེ་ཞུ་གྱི་ཡོའོ་རེད།
  lags lags/_sku zhabs lags kyi mtshan la ga re zhu gyi yo'o red/
 • བསྟན་འཛིན་ཉི་མ།
  བསྟན་འཛིན་ཉི་མ།
  bstan 'dzin nyi ma/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  བསྟན་འཛིན་ཉི་མ། ལགས་འོང་། འཁྲུངས་ཡུལ་ཁམས་ནས་ཡིན་པ་འདྲ།
  bstan 'dzin nyi ma/_lags 'ong /_'khrungs yul khams nas yin pa 'dra/
 • བསྟན་འཛིན་ཉི་མ།
  རེད་ཁམས་ནས།
  red khams nas/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  རེད་པ་ཁམས་ག་ནས་ཡིན་ན།
  red pa khams ga nas yin na/
 • བསྟན་འཛིན་ཉི་མ།
  ཁམས་མཚར་སྤོང་འདྲ་ནས་ཡིན།
  khams mtshar spong 'dra nas yin/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ཨ་ལས་མཚར་སྤོང་འདྲ་ནས་ཡིན་པ་འདྲ། ཨོའོ་འོང་སྤོང་འདྲ་མཚར་རེད་རེད། དགུང་ལོ་ང་ཚོད་ལ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་ན།
  a las mtshar spong 'dra nas yin pa 'dra/_o'o 'ong spong 'dra mtshar red red/_dgung lo nga tshod la phebs kyi yod na/
 • བསྟན་འཛིན་ཉི་མ།
  ལྔ་བཅུ་ང་གཉིས་ལ།
  lnga bcu nga gnyis la/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ལྔ་བཅུ་ང་གཉིས་ལ། ཨོའོ་འོང་འོང་། ད་དགའ་ལྡན་ལ་ག་དུས་ཕེབས་པ་རེད།
  lnga bcu nga gnyis la/_o'o 'ong 'ong /_da dga' ldan la ga dus phebs pa red/
 • བསྟན་འཛིན་ཉི་མ།
  བརྒྱ་བཅུ་ཐམས་པ་ལོ་ལ།
  brgya bcu thams pa lo la/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  རེད་རེད་རེད། དེའི་གོང་ལ་ཁམས་མ་ནས་མར་བཞུགས་པ་རེད།
  red red red/_de'i gong la khams ma nas mar bzhugs pa red/
 • བསྟན་འཛིན་ཉི་མ།
  ཨོའོ་རེད། སྤོམ་མདའ་དགོན་པ་ལ།
  o'o red/_spom mda' dgon pa la/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  རེད་རེད་རེད། སྤོམ་མདའ་དགོན་པ་ལ། རེད་རེད་རེད་སྤོམ་མདའ་དགོན་པ་དེ་དགེ་ལུགས་པ་རེད་པ།
  red red red/_spom mda' dgon pa la/_red red red spom mda' dgon pa de dge lugs pa red pa/
 • བསྟན་འཛིན་ཉི་མ།
  རེད་དགེ་ལུགས་པ་རེད།
  red dge lugs pa red/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ད་ལྟ་ཕག་པ་གླིང་དགོན་པ་དེ།
  da lta phag pa gling dgon pa de/
 • བསྟན་འཛིན་ཉི་མ།
  དེ་མ་རེད་དེ་ཆབ་མདོ་རེད་པ་ལ།
  de ma red de chab mdo red pa la/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  འདི་ཆབ་མདོ་རང་རེད།
  'di chab mdo rang red/
 • འཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།
  སྔ་མ་ཆབ་མདོ་ཡི་ད་དགོན་ལྷག་གཙོ་བོ་དེ་ཆབ་མདོ་ཡར་ཙ་ང་ཚོ་ཕར་ཙ་རེད། ད་ཞེ་དྲག་དཔག་གོ་མ་རེད།
  snga ma chab mdo yi da dgon lhag gtso bo de chab mdo yar tsa nga tsho phar tsa red/_da zhe drag dpag go ma red/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ཆབ་མདོ་བྱམས་པ་ཁ་རབས་ཟེར་ཡས་དེ་ལྷོ་ཁ་ནས་དར་བའི་དགོན་པ་ཅིག་རེད་པ།སམ
  chab mdo byams pa kha rabs zer yas de lho kha nas dar ba'i dgon pa cig red pa/sam
 • བསྟན་འཛིན་ཉི་མ།
  རེད་རེད་རེད་དེ་རེད་ཆབ་མདོ་བྱམས་པ་གླིང་རེད་པ།
  red red red de red chab mdo byams pa gling red pa/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ཆབ་མདོ་བྱམས་པ་གླིང་དེ་ཁམས་ངོས་ནས་ཆེ་ཤོས་ཅིག་རེད་འདུག་ག
  chab mdo byams pa gling de khams ngos nas che shos cig red 'dug ga
 • བསྟན་འཛིན་ཉི་མ།
  འོང་དེ་ཆེ་ཤོས་འདྲ་དི་དགེ་ལུགས་པའི་དགོན་པ་ཆེ་ཤོས་འདྲ་དི།
  'ong de che shos 'dra di dge lugs pa'i dgon pa che shos 'dra di/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  རེད་རེད་གཙང་གི་ངོས་ལ་གཙང་བཀྲ་ཤི་ལྷུན་པོ་བྱས།
  red red gtsang gi ngos la gtsang bkra shi lhun po byas/
 • བསྟན་འཛིན་ཉི་མ།
  ཨོའོ་ད་དེ་འདྲས་ཅིག་རེད།
  o'o da de 'dras cig red/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ཨམ་མདོ་ངོས་ལ་བླ་བྲང་དགོན་པ་དེ་བྱས།
  am mdo ngos la bla brang dgon pa de byas/
 • བསྟན་འཛིན་ཉི་མ།
  བླ་བྲང་བདེ་སྐྱིད་དགོན་པོ།
  bla brang bde skyid dgon po/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  རེད་རེད་རྗེ་སྐུ་འབུམ་གླིང་། རེད་རེད། རྗེ་སྐུ་འབུམ་དང་དེ་ནས་སྐུ་ཞབས་ཡོང་གི་རེད་པས་སྔན་མ་སྤྱི་ཚོགས་རྙིང་པའི་སྒང་ལ།
  red red rje sku 'bum gling /_red red/_rje sku 'bum dang de nas sku zhabs yong gi red pas sngan ma spyi tshogs rnying pa'i sgang la/
 • འཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།
  སྔན་མ་དགའ་ལྡན་ལ་གྲྭ་པ་མང་ག་ལ་ཁམས་དང་ཨམ་མདོ་མདོ་སྨད་ཁུལ་ནས་ཤ་ཏག་རེད།
  sngan ma dga' ldan la grwa pa mang ga la khams dang am mdo mdo smad khul nas sha tag red/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ལགས་ཟེར་ལགས་ཟེར། དགའ་ལྡན་གྱི་གྲྭ་པ་མང་ཆེ་བ།
  lags zer lags zer/_dga' ldan gyi grwa pa mang che ba/
 • འཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།
  གྲྭ་པ་མང་ཆེ་བ་རེད།
  grwa pa mang che ba red/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ཀང་དེ་བྱས་ན་ཕ་ནས་ཕེབས་ཀྱི་ཡོའོ་རེད་པ།
  kang de byas na pha nas phebs kyi yo'o red pa/
 • འཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།
  འོང་ཀང་ཕ་ནས་ཕེབས་ཀྱི་ཡོའོ་རེད།
  'ong kang pha nas phebs kyi yo'o red/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ཨ་ནི་དེ་ནས་སློབ་སྦྱོང་དེ་སྦྱངས་ཚར་ནས་ཡང་ཕར་ལོག་འགྲོ་གི་ཡོའོ་རེད།
  a ni de nas slob sbyong de sbyangs tshar nas yang phar log 'gro gi yo'o red/
 • འཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།
  ད་རྭ་འབྲེང་སྔོན་ལ་ཨོའོ་འདུག་ཟེར་བག་ད་ཡོན་ཏན་ཡར་ཡག་པོ་ཤེས་བྱས་རེ་ཙ་གཉིས་ཙ་ད་གྲྭ་ཚང་ལ་ལོ་གསུམ་བསྡད་གྲྭ་ཚང་ལ་ལོ་གསུམ་བསྡད་ན་ཕ་ནས་ཕར་དཔེ་ཆ་བལྟས་ན་མ་ལྟས་ན་ཁོ་ར་མཐོང་ཆེན་པོ་འདྲ་འདུག་ག་ལ་ད་དེང་སང་དེ་དེ་འདྲས་ཡོའོ་མ་རེད་པ་ད་མར་ད་ལོག་གི་མ་རེད་ལ་ད་མོ་རང་གི།
  da rwa 'breng sngon la o'o 'dug zer bag da yon tan yar yag po shes byas re tsa gnyis tsa da grwa tshang la lo gsum bsdad grwa tshang la lo gsum bsdad na pha nas phar dpe cha bltas na ma ltas na kho ra mthong chen po 'dra 'dug ga la da deng sang de de 'dras yo'o ma red pa da mar da log gi ma red la da mo rang gi/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  རེད་རེད་རེད། འཇམ་དབྱངས་ཞལ་པ་དེ་འདྲས་ལ་ཕེབས་ཡོང་ཡོད་ཀྱི་རེད་ད། རེད་པ་ལ། ཕེབས་ཡོད་ཀྱི་རེད་དགའ་ལྡན་ལ།
  red red red/_'jam dbyangs zhal pa de 'dras la phebs yong yod kyi red da/_red pa la/_phebs yod kyi red dga' ldan la/
 • འཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།
  ཕེབས་ཡོང་ཡོའོ་རེད།
  phebs yong yo'o red/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  རེད། ཨམ་མདོ་འཇམ་དབྱངས་ཞལ་པ་དགའ་ལྡན་ལ།
  red/_am mdo 'jam dbyangs zhal pa dga' ldan la/
 • འཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།
  འཇམ་དབྱངས་ཞལ་པ་དགའ་ལྡན་སྐུ་ཐོགས་སྐུ་འཕྲེང་འདི་ལ་ཕེབས་པ་རེད།
  'jam dbyangs zhal pa dga' ldan sku thogs sku 'phreng 'di la phebs pa red/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  ཨ་ལས་ལགས་ཟེར་ལགས་ཟེར། རེད་རེད་རེད་སྒང་ག་ལོག་ཚང་མ་དགེ་ལུགས་པ་ཀྱང་ཀྱང་རེད་པ་ལ།
  a las lags zer lags zer/_red red red sgang ga log tshang ma dge lugs pa kyang kyang red pa la/
 • འཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།
  རེད་ལགས།
  red lags/
 • ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
  རེད་རེད་རེད། རྫོགས་སོ།
  red red red/_rdzogs so/