Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
28 min 29 sec
David Germano
Video Overview
Creators: 
Unknown

This is an interview with an itinerant musician named Drado about his life and experiences.

该片主要讲述了扎多从小失去母亲后,父亲又娶了新妻子后对他们兄弟不好,就离开了这个家,他在爷爷的教导下白天去放牧,到了晚上就学弹扎念琴,后来又从别处学到二胡。他前后娶了两个妻子,有两个小孩儿。为生活所迫到处流浪,到过很多地方,以唱歌弹琴来维持自己一家的生活等情况。 主要采访了扎多这些年是怎样学艺及生活的情况。

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ད་སྔོན་ལ་སྔན་ལ་བཀའ་འདྲི་ཞུས་ཡས་གཅིག་ལ་ཁྱེད་རང་གི་གྲོང་ཚོ་དང་པོ་དེ་གང་ཡིན་ནམ།
  da sngon la sngan la bka' 'dri zhus yas gcig la khyed rang gi grong tsho dang po de gang yin nam/
  Sir, in the past the town was....
 • བོད་ལྕགས་སྦྲུལ་ལོའི་ཟླ་བ་དྲུག་པའི་ཚེས་པ་༩་ཉིན་ལ་ལེའུ་འདི་རྫོགས་སོ།
  bod lcags sbrul lo'i zla ba drug pa'i tshes pa 9 nyin la le'u 'di rdzogs so/
 • གྲོང་ཚོ་སྔ་མ་བྱས་ན་རྒན་ལགས་དེ་རེད། ཤན་ངམ་རིང་ཤན་བྱས།
  grong tsho snga ma byas na rgan lags de red/_shan ngam ring shan byas/
  Shen is Ngamring Shen.
 • ཆུས་མུས་དབང་བྱས།
  chus mus dbang byas/
  Chu is Mewo.
 • ངམ་རིང་ཤན།
  ngam ring shan/
  It is Ngamring district, right?
 • འོང་། ངམ་རིང་ཤན།
  'ong /_ngam ring shan/
  It is Ngamring district.
 • ཆུས་མུས་དབང་བྱས།
  chus mus dbang byas/
  Chu is Mewo.
 • ང་སྡོད་ས་ལུང་པ་རང་གཅན་ཟེར་གྱི་ཡོད་རེད།
  nga sdod sa lung pa rang gcan zer gyi yod red/
  The place where I live is Kyen.
 • གཅན།
  gcan/
  Kyen?
 • འོང་།
  'ong /
  It is called Kyen.
 • མདོག་གཞུང་མུས་དབང་གཅན།
  mdog gzhung mus dbang gcan/
  The place is Mewo Kyen.
 • ཨང་་་་་་།
  ang /
  Ok.
 • མུས་དབང་གཅན་ཟེ་བྱས། 
  mus dbang gcan ze byas/_
  It is called Mewo Kyen.
 • དེང་སང་གཙོ་བོ་དེ་ག་པར་བཞུགས་ཀྱི་ཡོད།
  deng sang gtso bo de ga par bzhugs kyi yod/
  These days I (live) in Lhatse.
 • དེང་སང་ང་ལྷ་རྩེར་མག་པ་ལ་སླེབས་ནས་བསྡད་ཀྱོག་རེད།
  deng sang nga lha rtser mag pa la slebs nas bsdad kyog red/
  (I came here as) a groom.
 • ལྷ་རྩེར་མར་མག་པར་སླེབས་ཀྱོག
  lha rtser mar mag par slebs kyog
  (You) came here as a groom?
 • འོང་། མག་པར་སླེབས་ཀྱོག་རེད།
  'ong /_mag par slebs kyog red/
  Yes, I am a groom.
 • ལྷ་རྩེ་ནས་སྐོར་ཞུས་ན། རད༿རེད་པས་༾ལགས།
  lha rtse nas skor zhus na/_rad{red pas }lags/
  So, to tell (you) about Lhatse......
 • རེད། ད་སྔོན་༿སྔན་༾ལ་སྐད་ཆ་འདྲི་ཡས། བཀའ་འདྲི་ཞུས་ཡས་དང་པོ་དེ། ཁྱེད་རང་གྲོང་ཚོ་ག་ནས་ཡིན་ནམ།
  red/_da sngon {sngan }la skad cha 'dri yas/_bka' 'dri zhus yas dang po de/_khyed rang grong tsho ga nas yin nam/
  First thing that (I) want to ask is where are you originally from?
 • ཕ་ཡུལ།
  pha yul/
  (Your) birthplace?
 • ཕ་ཡུལ་ཁོ་རང་དེ་ནས་༿ཅི་ནས་༾རེད་བྱས། སྟོད་ནས།
  pha yul kho rang de nas {ci nas }red byas/_stod nas/
  My birthplace is Kyen.
 • སྟོད་ནས། ངམ་རིང་ཤན་ངོས་ནས།
  stod nas/_ngam ring shan ngos nas/
  (It) is in Ngamring Shen.
 • མདོག་གཞུང་མུས་དབང་ནས་རེད།
  mdog gzhung mus dbang nas red/
  (It) is in Dogshu Mewang.
 • ཨ༷ད་ལྟ་ག་པར་བཞུགས་ཀྱི་ཡོད། གཙོ་བོ་དེ།
  Xda lta ga par bzhugs kyi yod/_gtso bo de/
  For most of the time
 • ལྷ་རྩེ་ནས།
  lha rtse nas/
  In Lhatse.
 • ལྷ་རྩེ།
  lha rtse/
  Lhatse.
 • འོང་།
  'ong /
  Yes.
 • ལྷ་རྩེར་མག་པར་ཡོང་ཀྱོག་རེད་པཱ།
  lha rtser mag par yong kyog red pA/
  Are (you) a groom in Lhatse?
 • འོང་རེད་ལགས།
  'ong red lags/
  Yes.
 • ཨོའོ་་་་་་ད་གཅིག
  o'o da gcig
 • ལོ་ག་ཚོད་ཙམ་ཡིན་ན། ད་ལོ།
  lo ga tshod tsam yin na/_da lo/
  How long have you lived (here)?
 • ད་ལོ་ལོ་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི།
  da lo lo nyi shu rtsa bzhi/
  For twenty four years, now.
 • ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི་བྱས།
  nyi shu rtsa bzhi byas/
  For twenty four years.
 • ད་ང་ཚོར་འདིའི་སྐོར་ཅིག་གསུང་རོགས་གནང་།
  da nga tshor 'di'i skor cig gsung rogs gnang /
  Please tell us something about
 • ཁྱེད་རང་ད་ཆུང་དུས་སྐབས་དུས་ཀྱི། ཨ་ནི་་་་་་་་་།
  khyed rang da chung dus skabs dus kyi/_a ni /
  what (you did) when you were growing up.
 • གཞས་སྦྱང་སྟངས་ཟེར་དགོས་རེད་པས་༿རད་༾
  gzhas sbyang stangs zer dgos red pas {rad }
  About how (I) studied music?
 • མ་རེད་ད་འཚོ་བ། སྔོན་མ་བསྐྱལ་མྱོང་བའི་འཚོ་བ།
  ma red da 'tsho ba/_sngon ma bskyal myong ba'i 'tsho ba/
  Well, (your) livelihood.
 • འཚོ་བའི་༿བ་གི་༾སྐོར་གང་འདྲས་ཟེ་ཡོད་ན། དེ་དག་༿དེ་གད་༾གཅིག་གསུང་རོགས་གནང་།
  'tsho ba'i {ba gi }skor gang 'dras ze yod na/_de dag {de gad }gcig gsung rogs gnang /
  About (your) livelihood.
 • སྔ་མ་ཆ་བཞག་ན།
  snga ma cha bzhag na/
  Previously
 • ཨ་མ་བསྡད་དུས་འཚོ་བ་ཡག་པོ་༿ཡག་གོ་༾ཡོད་རེད།
  a ma bsdad dus 'tsho ba yag po {yag go }yod red/
  When (my) mom was alive (our) livelihood was good.
 • ཨ་མ་དེ་ངམ་རིང་གི་འགོ་ཁྲིད་བྱས་བསྡད་བ་རེད་པཱ་༿རད་༾
  a ma de ngam ring gi 'go khrid byas bsdad ba red pA {rad }
  (My) mom was a leader of Ngamring.
 • དེ་དུས་འཚོ་བ་ཡག་པོ་༿གོ་༾བྱས།
  de dus 'tsho ba yag po {go }byas/
  During that time the livelihood was good.
 • དེང་སང་ཨ་ནི་་་་་ཨ་མ་གྲོངས་བྱས།
  deng sang a ni a ma grongs byas/
  Now (my) mom has passed away.
 • པ་ཕས་སྐྱེ་དམན་གསར་པ་བཙལ།
  pa phas skye dman gsar pa btsal/
  The father got hooked up with a new wife.
 •  ཨ་ནི་་་་་་་་་འཚོ་བ་མེད་པ་བཟོས་པ་རེད་༿མུ་བ་བཟོས་བ་༾
  _a ni 'tsho ba med pa bzos pa red {mu ba bzos ba }
  And she made the living.
 • ཨོའོ་་་་་་།
  o'o /
  Ok.
 • དེ་འདྲས་ཁོ་འདྲས་བྱས།
  de 'dras kho 'dras byas/
  That is (what) happened.
 • དེ་ནས་ང་ཚོའི་བུ་དེ། རྒན་ཤོས་ར་དེས་ཕ་མའི་ཁ་ལ་མ་ཉན་པ་བྱས།
  de nas nga tsho'i bu de/_rgan shos ra des pha ma'i kha la ma nyan pa byas/
  And the eldest son did not listen to (his) mom.
 • མག་པ་ལ་ཤོར།
  mag pa la shor/
  (He) (left home) to be a groom.
 • དེ་ནས་ང་ཚོ་རྐྱང་རྐྱང་ལུས་༿ལས་༾
  de nas nga tsho rkyang rkyang lus {las }
  We were left alone.
 • དེ་ནས་པ་ཕས་༿པ་ཡས་༾བྱས།
  de nas pa phas {pa yas }byas/
  (He) ran away.
 • པ་ཕའི་སྐྱེ་དམན་གསར་པ་དེས་ཕྲུ་གུ་༿པུ་གུ་༾ལ་སྡུག་པོ་བཏང་།
  pa pha'i skye dman gsar pa des phru gu {pu gu }la sdug po btang /
  The father's new wife beat up the kids.
 • དེ་ནས་ཕྲུ་གུ་༿པུ་གུ་༾སོ་སོ་སོ་སོའི་འཚོ་བ་སོ་སོ་སོ་སོས་བཙལ།
  de nas phru gu {pu gu }so so so so'i 'tsho ba so so so sos btsal/
  (It) made the kids find their own livelihood.
 • དེང་སང་བྱས་ན།
  deng sang byas na/
  Nowadays,
 • ད་དེང་སང་ཆ་བཞག་ན།
  da deng sang cha bzhag na/
  Now, nowaways
 • ལྷ་རྩེ་ལ།
  lha rtse la/
  In Lhatse
 • ཕྲུ་གུ་༿པུ་གུ་༾སོ་སོ་ཡར་འཚར་ནས།
  phru gu {pu gu }so so yar 'tshar nas/
  the kids have grown up
 • མྱངས་ཚར་ནས།
  myangs tshar nas/
 • འཚོ་བ་ཨའུ་ཙ་ཨའུ་ཙ་འདྲ་གཅིག་༿རོ་གཅིག་༾
  'tsho ba a'u tsa a'u tsa 'dra gcig {ro gcig }
  the livelihood has been fairly good.
 • ཕྲུ་གུ་༿པུ་གུ་༾འགང་ག་ཡོད་༿འོག་༾རེད།
  phru gu {pu gu }'gang ga yod {'og }red/
  All kids have good livelihood.
 • ད་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཁྱེད་རང་ཚོ་ད་ལྟ་དེ་ཚོ་པི་ཝང་དང་སྒྲ་སྙན་དེ་ཚོ་སྦྱངས་པ་ཡིན་ནམ།
  da rgyu mtshan ga re la brten nas khyed rang tsho da lta de tsho pi wang dang sgra snyan de tsho sbyangs pa yin nam/
  And you guys learned fiddle and banjo.
 • དེ་ཚོ་སྔ་མ་གཅིག་བྱས་པ་རེད།
  de tsho snga ma gcig byas pa red/
  (We) have to help them.
 • སྔ་མ་ཆ་བཞག་ན།
  snga ma cha bzhag na/
  Previously
 • ཕྲུ་གུ་༿པུ་གུ་༾མང་ཆེ་བ།
  phru gu {pu gu }mang che ba/
  Most of the kids
 • གྲོད་ཁོག་མ་རྒྱགས་༿རྒྱངས་༾པས། དེ་ཡང་སྔ་མ་ཆུང་ཆུང་ནས།
  grod khog ma rgyags {rgyangs }pas/_de yang snga ma chung chung nas/
  because of being hungry (not having any food to eat), from the very childhood
 • ང་ལོ་བཅུ་གསུམ་གོང་ནས་དེ་སྦྱངས་པ་ཡིན།
  nga lo bcu gsum gong nas de sbyangs pa yin/
  I learned it before I was 13.
 • སྔ་མ་ལོ་བཅུ་གསུམ་གོང་ནས་སྒྲ་སྙན་སྦྱངས་པ་ཡིན།
  snga ma lo bcu gsum gong nas sgra snyan sbyangs pa yin/
  I learned banjo before I was 13.
 • ལོ་བཅོ་ལྔར་སླེབས་དུས་པི་ཝང་སྦྱངས་པ་ཡིན།
  lo bco lngar slebs dus pi wang sbyangs pa yin/
  When I reached 15, I learned fiddle.
 • ད་དེ་སྦྱངས་ཡས་ཀྱི་གཙོ་བོའི་དམིགས་ཡུལ་དེ་འཚོ་བའི་༿བ་གི་༾ཆེད་དུ་རེད་པས།
  da de sbyangs yas kyi gtso bo'i dmigs yul de 'tsho ba'i {ba gi }ched du red pas/
  Was your main purpose (to study those instruments) for the livelihood?
 • འཚོ་བའི་༿བ་གི་༾ཆེད་དུ་ང་སྦྱངས་པ་ཡིན།
  'tsho ba'i {ba gi }ched du nga sbyangs pa yin/
  I learned those for living.
 • ཨོའོ་་་་་་།
  o'o /
  Ok.
 • དེ། ག་ས་ག་ནས།
  de/_ga sa ga nas/
  From everywhere.
 • ཨ་ནི་་་་་་སྦྱང་ས་དེ་གཙོ་བོ་ས་ཆ་ག་ནས་ཡིན་ནམ།
  a ni sbyang sa de gtso bo sa cha ga nas yin nam/
  And, where was the main place where (you) studied those instruments.
 • ས་ཆ་དང་པོ་ངོ་མ་བྱས་ན་མ་གིའི་༿མུའི་༾མཐོང་སྨོན་ཤན་ལ་སྦྱངས་པ་རེད།
  sa cha dang po ngo ma byas na ma gi'i {mu'i }mthong smon shan la sbyangs pa red/
  Actually, the first place where I studied was in Miyul Thogmeh Shen.
 • མཐོང་སྨོན་ཤན།
  mthong smon shan/
  Thog Meh Shen.
 • འོང་། ང་བཟོ་བྱེད་ལ་འགྲོ་དགོས་རེད་པཱ་༿རད་༾
  'ong /_nga bzo byed la 'gro dgos red pA {rad }
  I used to go mend other people's things.
 • མིའི་ཅ་ལག་བཟོ་ལ།
  mi'i ca lag bzo la/
 • ཨང་་་་་་།
  ang /
  I see.
 • ཅ་ལག་བཟོ་དུས་རྩ་ནས།
  ca lag bzo dus rtsa nas/
  When I made other people's things
 • དེར་དགོང་མོ་༿དགུང་དག་༾ལས་ཀ་མེད་དུས་རྩ་ནས།
  der dgong mo {dgung dag }las ka med dus rtsa nas/
  and in the evening when I did not have anything to do
 • ང་རང་དེ་སྦྱངས་།
  nga rang de sbyangs /
  I learned those.
 • ཉི་མོ་ལས་ཀ་བྱས།
  nyi mo las ka byas/
  During the daytime I worked.
 • དེ་བྱས།
  de byas/
  Ok.
 • དེ་ཁ་སིང་པི་ཝང་དེ། དེ་སྒྲ་སྙན་མཐར་ཐོན་ཚར།
  de kha sing pi wang de/_de sgra snyan mthar thon tshar/
  (Through that) I perfected in fiddle and banjo.
 • སྒྲ་སྙན་ག་ས་ག་ནས་བཏང་ཆོག་རེད།
  sgra snyan ga sa ga nas btang chog red/
  (We) could play banjo anywhere.
 • ལྷ་སར་མར་ཐེངས་གཅིག་ཡོང་༿འོངས་༾
  lha sar mar thengs gcig yong {'ongs }
  (We) could play (it) down (here) in Lhasa.
 • ལྷ་ས་དེ་ནས་ཡར་ལོག མིས་པི་ཝང་བཏང་གི་འདུག་ག མི་ཞིག་ལ་པི་ཝང་གཅིག་བཟོ་རོགས་ཟེར་ལབ།
  lha sa de nas yar log_mis pi wang btang gi 'dug ga mi zhig la pi wang gcig bzo rogs zer lab/
  I returned from Lhasa. I play fiddle, right? (I) asked a person to make a fiddle for me.
 • དེ་ནས་ངས་པི་ཝང་སྦྱངས་།
  de nas ngas pi wang sbyangs /
  There I learned fiddle.
 • པི་ཝང་སྦྱངས་ཚར་ནས། པི་ཝང་དང་སྒྲ་སྙན་གཉིས་ཀ་མཐར་ཐོན་ནས།
  pi wang sbyangs tshar nas/_pi wang dang sgra snyan gnyis ka mthar thon nas/
  Having learned fiddle and having perfected in fiddle and banjo
 • དིང་རི་ལ་ཡང་༿ལའི་༾སོང་།
  ding ri la yang {la'i }song /
  (I) went over to Dingri.
 • དིང་རི།
  ding ri/
  From Dingri
 • དིང་རི་ནས་ཚུར་འཁོར་ནས།
  ding ri nas tshur 'khor nas/
  from Dingri, (I) brought (it) back.
 • ཕར་༿ཧར་༾གྲོ་མོ་ལ་སོང་།
  phar {har }gro mo la song /
  (I went) over there.to Dromo.
 • གྲོ་མོ་ནས་ཚུར་སོང་།
  gro mo nas tshur song /
  And came back to Dromo.
 • དེ་ནས་ནང་དུ་༿རུ་༾སླེབས།
  de nas nang du {ru }slebs/
  And then
 • དེ་ནས་དིང་རི་རུ་བྱས།
  de nas ding ri ru byas/
  From Dingri
 • སྔ་མ་ཆ་བཞག་ན།
  snga ma cha bzhag na/
  Previously
 • ལྷ་རྩེ་ལ་ཨ་ཅག་ཅིག་བཙལ།
  lha rtse la a cag cig btsal/
  I met the wife in Lhatse.
 • ཨ་ཅག་དེ་དིང་རི་མཉམ་པོར་ཆ་ལ་སོང་།
  a cag de ding ri mnyam por cha la song /
  (I) went together with the wife to Dingri.
 • དེ་ནས་ཕར་༿ཧར་༾གཅིག་ལ་སོང་།
  de nas phar {har }gcig la song /
  From there (I) went there.
 • ཕར་༿ཧར་༾སོང་ནས་ཨ་ཅག་དེས་ཡག་པོ་མ་བྱས།
  phar {har }song nas a cag des yag po ma byas/
  Having gone there, the wife did not do good (to me).
 • ངར་ཕྲུ་གུ་༿པུ་གུ་༾གཅིག་བྱས།
  ngar phru gu {pu gu }gcig byas/
  I had a kid.
 • བར་ལ་༿ཨ་ར་ལ་༾ཕྲུ་གུ་༿པུ་གུ་༾གཅིག་བྱས།
  bar la {a ra la }phru gu {pu gu }gcig byas/
  We had a baby.
 • ད་ད་ལྟ་ལོགས་དགར་རེད།
  da da lta logs dgar red/
  Now, we are separated.
 • ང་ང་བྱས།
  nga nga byas/
  Now, I am by myself.
 • མོ་མོ་བྱས།
  mo mo byas/
  and she is by herself.
 • ད་ད་ལྟ་ལགས། ད་ལྟ་ལྷ་རྩེའི་ཨ་ཅག་དེ་ལ་ཡང་ཕྲུ་གུ་༿པུ་གུ་༾གཅིག་ཡོད་རེད།
  da da lta lags/_da lta lha rtse'i a cag de la yang phru gu {pu gu }gcig yod red/
  And even the wife in Lhatse had a baby.
 • ཕྲུ་གུ་༿པུ་གུ་༾གཉིས་བྱས།
  phru gu {pu gu }gnyis byas/
  (Altogether) two kids.
 • ད་ང་ལ་ཕྲུ་གུ་༿པུ་གུ་༾ཆུང་ཆུང་གཅིག་དང་།
  da nga la phru gu {pu gu }chung chung gcig dang /
  Now (I) have one small kid
 • ད་ལྟ་མི་༿མི་གོ་༾གསུམ་ལས་མེད་༿མུ་བ་༾
  da lta mi {mi go }gsum las med {mu ba }
  Altogether there are only three of us
 • ད་ལྟ་ནང་དུ་༿རུ་༾།
  da lta nang du {ru }/
  at home.
 • སྔ་མ་བྱས་་་་་་་་་་།
  snga ma byas /
  Previously
 • ད་ཅོག་རང་དེ་སྒྲ་སྙན་སྦྱངས་ས་ཅིག་འདུག་ག སྒྲ་སྙན་སྦྱངས་ས་དང་པི་ཝང་སྦྱངས་ས་དེ་ཚོའི་བསླབ་མཁན་༿བསླབ་ཉན་༾གྱི་རྒན་ལགས་ཅིག་ཡོད་རེད་པཱ།
  da cog rang de sgra snyan sbyangs sa cig 'dug ga sgra snyan sbyangs sa dang pi wang sbyangs sa de tsho'i bslab mkhan {bslab nyan }gyi rgan lags cig yod red pA/
  You had a teacher who taught (fiddle and banjo) at the place where (you) learned banjo and fiddle.
 • རྒན་ལགས་ཡོད་མ་རེད་ལགས།
  rgan lags yod ma red lags/
  (We) did not have any teachers.
 • དེ་འདྲའི་སྔ་མ།
  de 'dra'i snga ma/
  Previusly like that
 • སྔ་མ་སྒྲ་སྙན་དེ་སྦྱངས་མཁན་ང་རང་པ་ཕའི་པ་ཕ་ཡོད་རེད་པཱ་༿འོད་ད་རད་༾
  snga ma sgra snyan de sbyangs mkhan nga rang pa pha'i pa pha yod red pA {'od da rad }
  My grandfather (father's father) was one of those who studied banjo like that before.
 • ཁྱེད་རང་གི་སྤོ་བོ་ལགས།
  khyed rang gi spo bo lags/
  Your grandfather?
 • འོང་། སྤོ་བོ་ལགས།
  'ong /_spo bo lags/
  Yes, grandgather.
 • ངའི་སྤོ་སྤོ།
  nga'i spo spo/
  My grandfather.
 • སྤོ་བོ་ལགས་དེས་ང་ལ་བསླབ་པ་༿བསླབ་ལེ་༾རེད།
  spo bo lags des nga la bslab pa {bslab le }red/
  My grandfather used to teach me.
 • དེ་ནས་ཁྱེད་ལ་རོགས་པ་བྱས།
  de nas khyed la rogs pa byas/
  And then (he) helped you.
 • སྤོ་བོ་ལགས་སྒྲ་སྙན་མཁས་པོ་ཅིག
  spo bo lags sgra snyan mkhas po cig
  (My) grandfather was a good banjo player. Hey, kid,
 • བུ་ཆུང་ཆུང་། མི་འགང་པོ་སྒྲ་སྙན་བཏང་གི་རེད།
  bu chung chung /_mi 'gang po sgra snyan btang gi red/
  everybody plays banjo.
 • བུ་ཆུང་ཆུང་།  ཁྱེད་རང་སྒྲ་སྙན་ཤེས་ཀྱི་མེད་པ་༿མུ་བ་༾
  bu chung chung /__khyed rang sgra snyan shes kyi med pa {mu ba }
  You, kid, do not know how to play banjo.
 • ག་འདྲས་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག་ག
  ga 'dras red zer gyi 'dug ga
  How is it?, (he) scolds (like that).
 • གཤེ་གཤེ་བཏང་གི་འདུག་ག
  gshe gshe btang gi 'dug ga
 • ཁོང་རང་སྒྲ་སྙན་་་་་་་་་
  khong rang sgra snyan
  (While) he played banjo,
 • ཨ་ནི་ང་ཉིན་མོ།
  a ni nga nyin mo/
  (He) would send me
 • ཉི་མོའི་གུང་ལ་བ་ཕྱུགས་འཚོ་ལ་བཏང་གྱི་རེད་པཱ༿རད་༾།
  nyi mo'i gung la ba phyugs 'tsho la btang gyi red pA{rad }/
  to herd cows in the afternoon.
 • གསིང་མའི་ལྡེབས་ལ།
  gsing ma'i ldebs la/
 • བ་ཕྱུགས་འཚོ་དུས་རྩ་ནས་སྒྲ་སྙན་རྒྱབ་ལ་འཁྱེར།
  ba phyugs 'tsho dus rtsa nas sgra snyan rgyab la 'khyer/
  I would carry the banjo on the back when I herded the cows.
 • དེ་ནས་ཨ་ནི་ཉིན་མོ་དགོང་མོ་འགྲོ་ཁ་ལ་ལ་།
  de nas a ni nyin mo dgong mo 'gro kha la la /
  And before I set off in the afternoon
 • སྤོ་བོ་ལགས་ལ་སྒྲ་སྙན་ཡག་གོ་༿ཡག་པོ་༾སྒྲིགས་རོགས་ཟེ་ལབ།
  spo bo lags la sgra snyan yag go {yag po }sgrigs rogs ze lab/
  (I) would ask the grandfather to set the banjo properly.
 • དེ་ནས་སྒྲ་སྙན་ཡག་པོ༿ཡག་གོ༾བསྒྲིགས་བྱས།
  de nas sgra snyan yag po{yag go}bsgrigs byas/
  And after fixing the banjo properly,
 • ཉིན་མོ་ང་ཕར་༿ཧར་༾བ་ཕྱུགས་འཚོ་ས་ལ་སྒྲ་སྙན་འཁུར།
  nyin mo nga phar {har }ba phyugs 'tsho sa la sgra snyan 'khur/
  I would take it to the herding place for cows in the afternoon.
 • དེ་བ་ཕྱུགས་གསིང་མ་ལ་བརྒྱབ་བཞག།
  de ba phyugs gsing ma la brgyab bzhag/
  And (I) would herd the cows in ....
 • དེ་ང་རང་གསིང་མ་གང་ཡིན་ལ་ཕྱིན།
  de nga rang gsing ma gang yin la phyin/
  And I.would go to shade.
 • སྒྲ་སྙན་འཁུར།
  sgra snyan 'khur/
  (I) would take the banjo.
 • དེ་གླུ་གཏོང་གིན་གཏོང་གིན།
  de glu gtong gin gtong gin/
  And while singing music
 • སྒྲ་སྙན་སྦྱངས་གིན་སྦྱངས་གིན་བྱས།
  sgra snyan sbyangs gin sbyangs gin byas/
  (I) would pracetice banjo constantly.
 • དེ་འདྲས་༿ཨི་འདྲས་༾ཟེ་སྦྱངས་པ་༿སྦྱངས་ལེ་༾རེད།
  de 'dras {i 'dras }ze sbyangs pa {sbyangs le }red/
  And that is it.
 • ཨོའོ་་་་་ཨ་ནི་་་་་ཁྱེད་རང་གི་སྤོ་བོ་ལགས་ལ་ཆ་བཞག་ན་སྒྲ་སྙན་མཁས་པོ་བྱས།
  o'o a ni khyed rang gi spo bo lags la cha bzhag na sgra snyan mkhas po byas/
  As for your grandfather, (he) was a good banjo player.
 • ཁོ་རང་གིས་ག་ནས་སྦྱངས་པ་ཡིན་ནམ།
  kho rang gis ga nas sbyangs pa yin nam/
  Where did he learn it.
 • སྔ་མ་པཱ་ལགས་བྱས་ན།
  snga ma pA lags byas na/
  First, as for (my) grandfather,
 • སྤོ་བོ་ལགས་སྔ་མ་རང་དང་པོའི་ཞབས་བྲོ་༿ཞབས་རོ་༾བརྒྱབ་མཁན་རེད།
  spo bo lags snga ma rang dang po'i zhabs bro {zhabs ro }brgyab mkhan red/
  my grandfather.was a dancer before.
 • དང་པོའི་ཞབས་བྲོ་༿ཞབས་རོ་༾བརྒྱབ་མཁན། སྔ་མ་སྤྱི་ཚོགས་རྙིང་པའི་ཐོག་གི།
  dang po'i zhabs bro {zhabs ro }brgyab mkhan/_snga ma spyi tshogs rnying pa'i thog gi/
  (He) was first a dancer in the pre-59 period (old society).
 • གཞས་གཏོང་མཁན་དེ་འདྲས་རེད།
  gzhas gtong mkhan de 'dras red/
  (He) was a singer.
 • ཨང་་་་་་་།
  ang /
  I see.
 • དེ་འདྲའི་ང་དགེ་བའི་དགེ་ཕྲུག་བཟོ་འདྲ་༿བཟོ་རོ་༾
  de 'dra'i nga dge ba'i dge phrug bzo 'dra {bzo ro }
  So, (we) were like a teacher and a student.
 • ཨང་ལས།
  ang las/
  I see.
 • དེ་འདྲས་རེད་ལགས།
  de 'dras red lags/
  That is pretty much it.
 • ཨ་ནི་་་་་་ཁྱེད་ཚོའི་གྲོང་ཚོ་ད་ལྟ་འདི། གྲོང་ཚོའི་ནང་ལ་ཆ་བཞག་ན།
  a ni khyed tsho'i grong tsho da lta 'di/_grong tsho'i nang la cha bzhag na/
  So, in your village,
 • ད་ལྟ་སྒྲ་སྙན་དང་པི་ཝང་བཟོ་འདྲ་བཏང་ཡས་དེ།
  da lta sgra snyan dang pi wang bzo 'dra btang yas de/
  are the dancing, and making and playing the banjo and fiddle
 • གཞས་ཞབས་བྲོ་འཁྲབ་ཡས་དེ་ཚོ་དར་སོ་ཆེ་ལོས་ཡོད་རེད་པས།
  gzhas zhabs bro 'khrab yas de tsho dar so che los yod red pas/
 • དར་སོ་ཡོད་རེད།
  dar so yod red/
  They are popular.
 • ང་ཚོའི་ལུང་པ་ལ་པི་ཝང་གཏོང་མཁན་ང་མ་གཏོགས་༿མ་ཚོ་༾ཡོད་མ་རེད།
  nga tsho'i lung pa la pi wang gtong mkhan nga ma gtogs {ma tsho }yod ma red/
  I am the only person who can play fiddle.
 • ཨང་་་་་་་།
  ang /
  I see.
 • ཤེས་མཁན་ཡོད་མ་རེད།
  shes mkhan yod ma red/
  (They) don't know it.
 • པི་ཝང་བཏང་ཤེས་མཁན་ཡོད་མ་རེད།
  pi wang btang shes mkhan yod ma red/
  (They) don't know how to play fiddle.
 • ཨང་ལས།
  ang las/
  I see.
 • ང་མ་གཏོགས་༿མ་ཚོ་༾བཏང་མཁན་ཡོད་མ་རེད།
  nga ma gtogs {ma tsho }btang mkhan yod ma red/
  Except for me, there is no fiddle player.
 • ད་ང་དེང་སང་ཆ་བཞག་ན།
  da nga deng sang cha bzhag na/
  Nowadays,
 • ལུང་པ་རུ་ཆ་བཞག་ན།
  lung pa ru cha bzhag na/
  in this region
 • གཞས་རྩེ་གྲ་གཅིག་གི་གོང་ལ་ལོན་གྱི་༿གི་༾ཡོད་རེད།
  gzhas rtse gra gcig gi gong la lon gyi {gi }yod red/
  I am the top most player.
 • ང་ཚོར་ཆ་བཞག་ན།
  nga tshor cha bzhag na/
  For instance, if we,
 • ཤང་མི་རིགས་ཅིག་གི་གཞས་བསྡུར་དགོས་བྱུང་ན།
  shang mi rigs cig gi gzhas bsdur dgos byung na/
  a Shang people have to participate in a competition
 • པི་ཝང་དང་སྒྲ་སྙན་བཏང་གར་ང་འགྲོ་དགོས་རེད།
  pi wang dang sgra snyan btang gar nga 'gro dgos red/
  I go to play fiddle and banjo.
 • ཁ་ཤས་ཀྱིས་པི་ཝང་ཟེར་གྱི་འདུག ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཙེར་ཙེར་ཟེར་གྱི་འདུག དེ་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་རེད་པས།
  kha shas kyis pi wang zer gyi 'dug_kha shas kyis tser tser zer gyi 'dug_de la khyad par yod red pas/
  Some say fiddle. Some say tsi tsi. Is there any difference?
 • ཁག་གཅིག་གིས་འདི་ལ་༿འདའི་༾པི་ཝང་ཟེར་གྱིས་ཟེར། ཁག་གཅིག་གིས་འདིར་ཙེར་ཙེར་ཟེར་གྱི་ཡོད་རེད།
  khag gcig gis 'di la {'da'i }pi wang zer gyis zer/_khag gcig gis 'dir tser tser zer gyi yod red/
  Some say fiddle. Some say tsi tsi.
 • ང་ཚོའི་ལུང་པས་ཙེར་ཙེར་ཟེར་གྱི་རེད།
  nga tsho'i lung pas tser tser zer gyi red/
  In our region, we say tsi tsi.
 • ལྷ་སར་པི་ཝང་ཟེར་གྱི་རེད།
  lha sar pi wang zer gyi red/
  In Lhasa (they) say fiddle.
 • ཨང་་་་་་་།
  ang /
  I see.
 • ང་ཚོའི་ལུང་པར་ཙེར་ཙེར་ཟེར་གྱི་རེད།
  nga tsho'i lung par tser tser zer gyi red/
  In our region, (we) say tsi tsi.
 • ཁམས་པས་པི་ཝང་ཟེར་གྱི་རེད།
  khams pas pi wang zer gyi red/
  In Kham, (they) say fiddle.
 • ཨང་ལས།
  ang las/
  I see.
 • ང་ཚོའི་ལུང་པ།
  nga tsho'i lung pa/
  In our region,
 • ཅ་ལག་གཅིག་བྱས་ས་ཆ་མི་འདྲ་བས་འདི་ལ་༿འདའི་༾མིང་བཏགས་སྟངས་ལོགས་དགར་རེད། རེད་པཱ།
  ca lag gcig byas sa cha mi 'dra bas 'di la {'da'i }ming btags stangs logs dgar red/_red pA/
  For one thing, because of different regions (people) give different names, right?
 • རེད་ལགས།
  red lags/
  Indeed.
 • ཅ་ལག་གཅིག་རེད་པས།
  ca lag gcig red pas/
  Are they one thing?
 • ཙེར་ཙེར་དང་པི་ཝང་།
  tser tser dang pi wang /
  Tsi tsi and fiddle.
 • རེད་ལགས། གཅིག་རེད།
  red lags/ gcig red/
  They are.(They) are one.
 • གཅིག་རེད་ལགས།
  gcig red lags/
  (They) are one.
 • ཅ་ལག་གཅིག་རེད།
  ca lag gcig red/
  (They) are one.
 • མིང་འབོད་ཕྱོགས་མིན་འགྲོ
  ming 'bod phyogs min 'gro
  They are different name.
 • ད་ཁྱེད་རང་ད་ལྟ་སྒྲ་སྙན་དང་པི་ཝང་གཉིས་ཅག་ལོགས་ཤེས་བྱས། ཨ་ནི་་་་་་ལྷ་སར་ཡོང་པ་རེད་པཱ།
  da khyed rang da lta sgra snyan dang pi wang gnyis cag logs shes byas/_a ni lha sar yong pa red pA/
  After knowing how to play both banjo and fiddle, you came to Lhasa, right?
 • རེད་ལགས།
  red lags/
  Yes.
 • ལྷ་སར་ཡོང་དུས་གཞས་དེ་གཙོ་བོ་ག་པར་གཏོང་གར་འགྲོ་གི་ཡོད།
  lha sar yong dus gzhas de gtso bo ga par gtong gar 'gro gi yod/
  Where do you mostly go to play the music in Lhasa?
 • ཨཱ་་་་་་ད་ལྟ།
  A da lta/
  These days?
 • དང་པོ་དེ་པར། ལྷ་སར་དང་པོ་དེ་པར་ཡོང་དུས།
  dang po de par/_lha sar dang po de par yong dus/
  In the beginning. When you first got in Lhasa.
 • དང་པོ། སྔ་མ་དང་པོ་ཡོང་༿འོངས་༾དུས།
  dang po/_snga ma dang po yong {'ongs }dus/
  When I first came here
 • སྔ་མ་དང་པོ་བསྡད་དུས།
  snga ma dang po bsdad dus/
  when I was living here in the beginning
 • དང་པོ་དང་རྐྱང་ཁོ་རང་ཡོང་༿འོངས་༾དུས།
  dang po dang rkyang kho rang yong {'ongs }dus/
  When I got here in the very beginning
 • བར་སྐོར་ནང་ལ་གཞས་བཏང་གི་རེད།
  bar skor nang la gzhas btang gi red/
  I sang song in Barkor.-
 • བར་སྐོར་སྡིངས་ཆ་འདུག་ག དེའི་ནང་དུ་༿རུ་༾།
  bar skor sdings cha 'dug ga de'i nang du {ru }/
  (You know) the stone floor in Barkor?
 • སྡིངས་ཆ།
  sdings cha/
  Stone floor?
 • བར་སྐོར་སྡིངས་ཆ་ཟེར་དུས།
  bar skor sdings cha zer dus/
  What do you mean by Barkor stone floor?
 • བར་སྐོར་གཅིག་འདུག་ག རྡོ་ཆེན་པོ་གཅིག
  bar skor gcig 'dug ga_rdo chen po gcig
  There is Barkor, right? There is a big stone, right?
 • གསུང་ཆོས་ར་བ།
  gsung chos ra ba/
  Is it underneath Sung Chog?
 • འོང་།
  'ong /
  Yes.
 • ཐང་སྡེར་ཅིག་འདུག་ག བར་སྐོར་ཕྱག་འཚལ་ས་ཅིག་མར། བར་སྐོར་ཁ་གདོང་ལ་གཏད་བཞག་ཀྱོག
  thang sder cig 'dug ga_bar skor phyag 'tshal sa cig mar/_bar skor kha gdong la gtad bzhag kyog
  There is a ground, right? There is a prostation place, right?-
 • ཨང་་་་་་་།
  ang /
 • དེའི་གདོང་དེར་གཅིག་འདུག མཱ་ལུའུ་༼རྒྱ་སྐད་ཡིན་བོད་སྐད་ལ་སྣུམ་ནག་ལམ་ཟེར་༽གཅིག་ཡར་རྡོ་རྐྱང་བཏིང་བ་༿བཏིང་ཀྱོག་༾།
  de'i gdong der gcig 'dug mA lu'u (rgya skad yin bod skad la snum nag lam zer )gcig yar rdo rkyang bting ba {bting kyog }/
 • དེར་ང་དོ་ར་བསྐོར་ནས་དེར་གཞས་བཏང་།
  der nga do ra bskor nas der gzhas btang /
  I sang on that.
 • མི་འགང་པོ་དེ་རུ།
  mi 'gang po de ru/
  All people
 • འགང་ག་སླེབས་ཀྱི་འདུག་ག་༿གདའ་༾
  'gang ga slebs kyi 'dug ga {gda' }
  come here.
 • འོ་དེ་རུ་སྔ་མ་ང་གཞས་གཏོང་གིན་བསྡད།
  'o de ru snga ma nga gzhas gtong gin bsdad/
  This is where I sang in the beginning.
 • དེ་ནས་ཡར་ཐེངས་གཅིག་ལོག
  de nas yar thengs gcig log
  And then I went back one time.
 • ན་ནིང་ཐེངས་གཅིག་ལོག ན་ནིང་ལོ་དེ་ནས་གྲོ་མོར་སོང་། ཕར་༿ཧར་༾།
  na ning thengs gcig log na ning lo de nas gro mor song /_phar {har }/
  Last year I went back, last year I went back. From there (I) went to Dromo.
 • སོང་ཕར་༿ཧར་༾སོང་།
  song phar {har }song /
  I went there.
 • ཡར་གཅིག་ལ་ཕར་༿ཧར་༾ གཅིག་ལ།
  yar gcig la phar {har }_gcig la/
  (I) went.(I) went.
 • དིང་རིར་སོང་།
  ding rir song /
  (I) went to Dingri.
 • དིང་རི་ནས་མར་ཡོང་༿འོངས་༾
  ding ri nas mar yong {'ongs }
  From Dingri (I) came down here.
 • དིང་རི་ནས་ཕར་༿ཧར་༾གཅིག་ལ། མཚོ་ཆེན་ལ་སོང་།
  ding ri nas phar {har }gcig la/_mtsho chen la song /
  From Dingri.(I) went back again. (I) went to Tso chen.
 • མཚོ་ཆེན་ནས་མར་སླེབས། ཕར་༿ཧར་༾མ་གིའི་༿མུའི་༾མཐོང་སྨོན་ཤན་ལ་སོང་།
  mtsho chen nas mar slebs/_phar {har }ma gi'i {mu'i }mthong smon shan la song /
  I got back from Tso chen and (I) went to Mi yul thog med shen.
 • མཐོང་སྨོན་ཤན་ནས་ན་ནིང་མར།
  mthong smon shan nas na ning mar/
  From Thog med shen
 • མཐོང་སྨོན་ཤན་ནས་ཚུར་སླེབས་བྱས་ལྷ་རྩེར་སླེབས།
  mthong smon shan nas tshur slebs byas lha rtser slebs/
  (I) came (back here) in Lhatse.
 • ལྷ་རྩེ་ནས་མར་ཡོང་༿འོངས་༾། ལྷ་སར་ཡོང་༿འོངས་༾
  lha rtse nas mar yong {'ongs }/_lha sar yong {'ongs }
  From Lhatse (I) came down here in Lhasa.
 • ལུང་པ་དེ་དག་༿དེ་གས་༾སྐོར་ར་བརྒྱབ་དུས་གཙོ་བོ་གཞས་གཏོང་བར་༿བཏང་གར་༾འགྲོ་གི་ཡོད་པས།
  lung pa de dag {de gas }skor ra brgyab dus gtso bo gzhas gtong bar {btang gar }'gro gi yod pas/
  The main reason to go to all these regions is to sing music, right?
 • འོང་ལགས།
  'ong lags/
  Yes.
 • སྐོར་ར་བརྒྱབ། བསེ་ར་ལ་གཞས་གཏོང་བར་༿བཏང་གར་༾འགྲོ་གི་ཡོད།
  skor ra brgyab/_bse ra la gzhas gtong bar {btang gar }'gro gi yod/
  I go to Sera to sing music.-
 • མར་ག་ས་ག་ལ།
  mar ga sa ga la/
  Everywhere,
 • ལུང་པ་ག་ས་ག་ལ་གཞས་བཏང་ལ་འགྲོ་གི་ཡོད།
  lung pa ga sa ga la gzhas btang la 'gro gi yod/
  (I) go everywhere to sing music.
 • གཞས་བཏང་བྱས་ད་འདུག་ཟེ་ལུང་པ་འདིར་༿འདའི་༾སླེབས་སོང་ན་གཞས་རེ་བཏང་།
  gzhas btang byas da 'dug ze lung pa 'dir {'da'i }slebs song na gzhas re btang /
  So, when (you) get to a (certain) place you sing music.
 • ལུང་པ་དེ་རང་གི་གཞས་བཏང་། དེ་རུ་ཟླ་བ་གཅིག་གཉིས་བསྡད།
  lung pa de rang gi gzhas btang /_de ru zla ba gcig gnyis bsdad/
  I sing in a particular place for 1 or 2 months.
 • བསྡད་ས་དང་དེ་ཚོ་ག་རེ་བྱེད་ཀྱི་རེད།
  bsdad sa dang de tsho ga re byed kyi red/
  Where do you stay?
 • དེ་ནས་ཕ་ཡུལ་ལ་ལོག་འགྲོ་རེད།
  de nas pha yul la log 'gro red/
  I go back to (my) birthplace.
 • མ་རེད།
  ma red/
  No.
 • དགོང་མོ་༿དགོང་དག་༾
  dgong mo {dgong dag }
  For night?
 • དགོང་མོ་༿དག་༾ག་པར་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་རེད།
  dgong mo {dag }ga par bsdad kyi yod red/
  Where do spend your night?
 • དགོང་མོ་༿དག་༾ང་ཁང་གླ་གཡར་ནས་བསྡད་རྒྱུ་རེད།
  dgong mo {dag }nga khang gla g.yar nas bsdad rgyu red/
  I rent a lodge for the night.
 • ཁང་གླ་གཡར་བྱས།
  khang gla g.yar byas/
  You rent a lodge.
 • ཁང་གླ་གཡར་ནས། འོང་། ཁང་གླ་ལ་ཟླ་བ་ལ་དེ་བྱེད་ཀྱི་འདུག་ག་༿དེ་བྱེད་ད་༾ སྒོར་མོ་ཉིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ།
  khang gla g.yar nas/_'ong /_khang gla la zla ba la de byed kyi 'dug ga {de byed da }_sgor mo nyis brgya lnga bcu/
  Yes, the rent is 250 for a month.
 • ཨང་ལས།
  ang las/
  I see.
 • ནང་དེ་བར་རང་ལ། ཉལ་ཆས་དང་ཁ་ལག་སོ་སོས་འཁུར་དགོས་རེད་པཱ་༿རད་༾
  nang de bar rang la/_nyal chas dang kha lag so sos 'khur dgos red pA {rad }
  (But) you have to bring your own bedding and food.
 • ནང་དེ་བར་བསྡད་ཙང་བློ་བདེ་བས་ལགས།
  nang de bar bsdad tsang blo bde bas lags/
  If you stay in those lodges.it feels safer.
 • ཨ་ནི་་་་ཁྱེད་རང་ད་ལྟ་ལྷ་སར་གཙོ་བོ།
  a ni khyed rang da lta lha sar gtso bo/
  So, you are basically staying in Lhasa
 • ཨོའོ་་་་་གཙོ་བོ་དེ་གཞས་བཏང་བྱས་བསྡད། ལྷ་ས་ལ་ཡང་༿ལས་༾།
  o'o gtso bo de gzhas btang byas bsdad/_lha sa la yang {las }/
  for music.
 • ད་ལྷ་སར་གཞས་རྐྱང་བཏང་ནས་ང་འཚོ་བ་སྐྱེལ་གྱི་ཡོད་རེད།
  da lha sar gzhas rkyang btang nas nga 'tsho ba skyel gyi yod red/
  I used to earn (my) living by playing music alone in Lhasa.
 • ད་དེང་སང་ག་འདྲས་ཟེ་འཚོ་བ་སྐྱེལ་གྱི་ཡོད་ན། ལྷ་ས་རུ།
  da deng sang ga 'dras ze 'tsho ba skyel gyi yod na/_lha sa ru/
  Now how do you earn your living?
 • ད་དེ་སང་ལྷ་ས་རུ། དེང་སང་ཆ་བཞག་ན།
  da de sang lha sa ru/_deng sang cha bzhag na/
  Nowadays, in Lhasa, for instance,
 • ད་ང་གཞས་བཏང་བ་ལ་གཏོང་གི་མིན་འདུག ཀུང་ཨན་༼རྒྱ་སྐད་ཡིན། བོད་སྐད་དུ་སྤྱི་བདེ་མི་སྣ་༽དེས། 
  da nga gzhas btang ba la gtong gi min 'dug kung an (rgya skad yin/_bod skad du spyi bde mi sna )des/_
  I can't sing the song.
 • ད་སང་ཉིན་ཙམ་ཅིག་ཕར་ང་ཕ་ཡུལ་ལ་ལོག་འགྲོ་གི་ཡིན།
  da sang nyin tsam cig phar nga pha yul la log 'gro gi yin/
  (I) will leave for my hometown probably tomorrow.
 • གཞས་བཏང་ན་ག་རེ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཟེར།
  gzhas btang na ga re byed kyi yod zer/
  What happens if you play music?
 • བཏང་ལ་གཏོང་གི་མིན་འདུག
  btang la gtong gi min 'dug
  We can't play music.
 • བཏང་ཆོག་གི་མིན་འདུག་ཟེར།
  btang chog gi min 'dug zer/
  Oh, you can't play music.
 • འོང་།
  'ong /
  Yes.
 • ག་རེ་བྱས་པ་རེད་ཟེར།
  ga re byas pa red zer/
  Why?
 • དེང་སང་དེ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དབུ་བརྙེས་ནས་དེ།
  deng sang de rgyal khab kyi dbu brnyes nas de/
  They say that there is the anniversary of something.
 • ཨོའོ་་་་་་།
  o'o /
 • དེ་ཡོད་རེད་ཟེར།
  de yod red zer/
 • ཨོའོ། ལས་སེ།
  o'o/_las se/
  I see.
 • ལྟ་སྐོར་དེ།
  lta skor de/
  The office
 • དེ།
  de/
 • གཏོང་གི་མིན་འདུག  ང་ཚོ་རྟ་རྒྱུགས་མཁན་ཡིན་ནའང་།
  gtong gi min 'dug _nga tsho rta rgyugs mkhan yin na'ang /
  does not let us do it. (They) don't even let the horse riders (in).
 • རྟ་རྒྱུགས་མཁན་ཡིན་ནའང་གཏོང་གི་མིན་འདུག དེ་ཁ་སང་ཧྲའུ་ཕུ་༼རྒྱ་སྐད་ཡིན། བོད་སྐད་དུ་ལག་སྐྱོར་དྲུད་འཐེན་འཁོར་ལོ་ཟེར་༽བཏང་མཁན་ལ།
  rta rgyugs mkhan yin na'ang gtong gi min 'dug_de kha sang hra'u phu (rgya skad yin/_bod skad du lag skyor drud 'then 'khor lo zer )btang mkhan la/
  For instance, yesterday, when (they) were doing the body check,
 • ཁ་སིང་ཆ་བཞག་ན།
  kha sing cha bzhag na/
 • མི་འཁྱམས་ལས་ཁུངས་དེ་ལ་མི་བརྒྱད་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་བླུགས་ཟེར།
  mi 'khyams las khungs de la mi brgyad brgya lhag tsam blugs zer/
  (they) put more than 800 people in the Me kyam office.
 • ཨ་ནི་་་་་ད་ལྟ་ཁྱེད་རང་དང་འདྲ་པོ་ཡོད་པའི་ད་ཨ་ནི་ཅིག 
  a ni da lta khyed rang dang 'dra po yod pa'i da a ni cig_
  There are people like you who try to make their living through music, right?
 • གཞས་ཀྱིས་གཞས་ལ་བརྟེན་ནས་འཚོ་བ་སྐྱེལ་ཡས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་བྱེད་ཡས་ཀྱི་མི་དེ་འདྲས་ཡོད་རེད་པཱ།
  gzhas kyis gzhas la brten nas 'tsho ba skyel yas kyi thabs shes byed yas kyi mi de 'dras yod red pA/
 • འོང་ལགས།
  'ong lags/
  Yes, there are.
 • དེ་འདྲས་༿ཨཻ་འདྲས་༾བཟོ་འདྲ་དེ་འདྲས་ཁྱེད་རང་གིས་ངོ་ཤེས་པ་དེ་འདྲས་ལྷ་སའི་ནང་ལ་མི་མང་ལོས་ཡོད་རེད།
  de 'dras {ai 'dras }bzo 'dra de 'dras khyed rang gis ngo shes pa de 'dras lha sa'i nang la mi mang los yod red/
  How many people do you know who are like that (make their living through music) in Lhasa?
 • ལྷ་སའི་ནང་ལ་མི་མང་ལོས།
  lha sa'i nang la mi mang los/
  How many people in Lhasa?
 • ལྷ་སའི་ནང་ལ་བཤད་ན།
  lha sa'i nang la bshad na/
  For instance, in Lhasa
 • ད་ཨོའོ་་་་་་་ལུང་པ་གཞན་པ་༿ཡན་པ་༾ནས།
  da o'o lung pa gzhan pa {yan pa }nas/
  For instance, people who study the music in other regions such as Shigatse, Lhokha, and so forth..
 • དཔེ་ཆ་བཞག་ན་གཞིས་ཀ་རྩེ་དང་ལྷོ་ཁ་དེ་འདྲས་༿ཨཻ་འདྲས་༾ནས།
  dpe cha bzhag na gzhis ka rtse dang lho kha de 'dras {ai 'dras }nas/
 • གཞས་དེ་འདྲས་སྦྱངས་བྱས་ད་ལུང་པ་གྲོང་གསེབ་ཁག་ནས་འདི་པར་ལྷ་སར་འཚོ་བའི་༿བ་གི་༾ཆེད་དུ་གཞས་བཏང་གར་ཡོང་གི་ཡོད་རེད་པཱ།
  gzhas de 'dras sbyangs byas da lung pa grong gseb khag nas 'di par lha sar 'tsho ba'i {ba gi }ched du gzhas btang gar yong gi yod red pA/
  They come to Lhasa from there to play the music for living, right?
 • འོང་ལགས།
  'ong lags/
  Yes.
 • དེ་འདྲས་༿ཨཻ་འདྲས་༾མང་པོ་ཡོད་རེད་པས།
  de 'dras {ai 'dras }mang po yod red pas/
  Are there many of those people?
 • དེ་འདྲས་ད་དེང་སང་ཆ་བཞག་ན།
  de 'dras da deng sang cha bzhag na/
  Well, for instance these days
 • རྒན་ལགས།
  rgan lags/
  Sir.
 • ང་བྱས། ལྷོ་ཁ་ནས་དང་གཞིས་ཀ་རྩེ་བྱས་ན།
  nga byas/_lho kha nas dang gzhis ka rtse byas na/
  Previously from Lhokha, from Shigatse,
 • ཁ་སིང་གཞིས་ཀ་རྩེ་ནས། རྒྱལ་རྩེ་ནས་ཡིན་པ་བུ་གསུམ་འདུག བུ་གསུམ་བྱས།
  kha sing gzhis ka rtse nas/_rgyal rtse nas yin pa bu gsum 'dug bu gsum byas/
  from Shigatse. There are three boys from Gyaltse.
 • ཁ་སིང་སྒྲ་སྙན་གཏོང་མཁན་བུ་གསུམ་བྱས།
  kha sing sgra snyan gtong mkhan bu gsum byas/
  Yesterday, there were three banjo players.
 • ག་ས་ག་ནས་འདུག ངོ་ཤེས་ཤོས་རང་མིན་འདུག
  ga sa ga nas 'dug_ngo shes shos rang min 'dug
  There were people form everywhere. I did not really know any of them.
 • གཞན་སྒྲ་སྙན་གཏོང་མཁན། སྒྲ་སྙན་གཏོང་མཁན་ད་བཅོ་ལྔ་བཅུ་དྲུག་ཅིག་འདུག
  gzhan sgra snyan gtong mkhan/_sgra snyan gtong mkhan da bco lnga bcu drug cig 'dug
  There were 15, 16 banjo players.
 • ཨ་ལས། ཨ་ནི་་་་་་ཁྱེད་ཚོ་ཕར་ཚུར་ནམ་རྒྱུན་འཚོ་བའི་ནང་དུ་འབྲེལ་བ་བྱས།
  a las/_a ni khyed tsho phar tshur nam rgyun 'tsho ba'i nang du 'brel ba byas/
  And do you folks share your livelihood by exchanging the music.
 • གཞས་ཕར་ཚུར་བཏང་རེས་རྩེད་པ་དེ་འདྲས་༿ཨཻ་འདྲས་༾།
  gzhas phar tshur btang res rtsed pa de 'dras {ai 'dras }/
 • ཁྱེད་ཚོ་གཞིས་ཀ་རྩེའི་གཞས་དེ་ལྷོ་ཁ་བས་བསླབ། ལྷོ་ཁའི་གཞས་དེ་གཞིས་ཀ་རྩེས་བསླབ། ཕར་ཚུར་དེ་འདྲས་༿ཨཻ་འདྲས་༾བྱེད་རེས་རྩེད་པ་རེད་པས།
  khyed tsho gzhis ka rtse'i gzhas de lho kha bas bslab/_lho kha'i gzhas de gzhis ka rtses bslab/_phar tshur de 'dras {ai 'dras }byed res rtsed pa red pas/
  (For instance) play the Shigatse music (in Lhokha) and play the Lhokha music in (Shigate).
 • དེ་འདྲས་བྱེད་རྩེད་ཀྱི་མ་རེད།
  de 'dras byed rtsed kyi ma red/
  (We) don't do that.
 • ང་བྱས་ན། ང་ཡང་གཞས་བཏང་མི་ལོགས་དགར་རེད།
  nga byas na/_nga yang gzhas btang mi logs dgar red/
  For instance, I am a different musician.
 • ཁོ་ཚོའི་གཞས་དང་ངའི་གཞས་འདྲ་ཡི་༿གྱི་༾མ་རེད།
  kho tsho'i gzhas dang nga'i gzhas 'dra yi {gyi }ma red/
  The songs that they sing are different.
 • གཞས་ཁོ་རང་ཁག་ཁག་ཤོར་གྱི་རེད།
  gzhas kho rang khag khag shor gyi red/
  The songs are different.
 • ཁོ་ཚོའི་གཞས་དེང་སང་།
  kho tsho'i gzhas deng sang /
  These days their songs are
 • རྒྱ་མིའི་དོན་ཀྱོག་དེ་འདྲ་ཁོ་འདྲ་༿ནི་འདྲ་ཁོ་འདྲ་༾མ་གཏོགས་༿མ་ཚོ་༾ གཞས་ལའང་༿ལའི་༾བྱིན་རླབས་མེད་པའི།
  rgya mi'i don kyog de 'dra kho 'dra {ni 'dra kho 'dra }ma gtogs {ma tsho }_gzhas la'ang {la'i }byin rlabs med pa'i/
  those which sort of came from China. The songs don't have any blessings in it. They don't
 • སྔ་མའི་གཞས་གཏིང་ནས་གཏོང་གི་མིན་འདུག་ག
  snga ma'i gzhas gting nas gtong gi min 'dug ga
  sing any of the old songs.
 • ང་དེ་བཏང་གི་༿གྱི་༾མ་རེད།
  nga de btang gi {gyi }ma red/
  I don't sing those.
 • ཐོས་གསར་གཞས་བཏང་གི་༿གྱི་༾མ་རེད།
  thos gsar gzhas btang gi {gyi }ma red/
  I don't sing modern music.
 • སྔ་མའི་གཞས་དང་། སྔ་མ་ཁུངས་ཡོད་པའི་༿ཡོད་དའི་༾གཞས་དང་།
  snga ma'i gzhas dang /_snga ma khungs yod pa'i {yod da'i }gzhas dang /
  (I sing) old songs, traditional songs, offering songs to the three jewels.
 • དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་མཆོད་པ་འབུལ་ཡས་གཞས།
  dkon mchog gsum la mchod pa 'bul yas gzhas/
  The offering songs to the three jewels.
 • འོང་།
  'ong /
  Yeah.
 • དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་མཆོད་པ་འབུལ་ཡས་དང་དེ་འདྲས་གཞས་དེ་ཚོ།
  dkon mchog gsum la mchod pa 'bul yas dang de 'dras gzhas de tsho/
  (Apart from) the offering song to the three jewels
 • གང་བྱུང་མ་བྱུང་གདངས་དེ་འདྲས་གཏོང་གི་༿གྱི་༾མ་རེད་ལགས།
  gang byung ma byung gdangs de 'dras gtong gi {gyi }ma red lags/
  I don't sing any other music.
 • ད་ཁྱེད་རང་གི་གཞས་འདི་ནས་ཅིག སྒྲ་སྙན་དང་པི་ཝང་བཟོ་འདྲ་དང་གཞས་བཏང་ཡས་དང་དེ་འདྲས་ཡོད་རེད་པཱ་ད།
  da khyed rang gi gzhas 'di nas cig_sgra snyan dang pi wang bzo 'dra dang gzhas btang yas dang de 'dras yod red pA da/
  So, there are banjo and fiddle that you play with the music, right?
 • འོང་རེད་ལགས།
  'ong red lags/
  Yes.
 • སྒྱུ་རྩལ་གྱི་རིགས་དེར།
  sgyu rtsal gyi rigs der/
  What do you think about those?
 • ཁྱེད་རང་བསམ་ཚུལ་གང་འདྲས་འདུག་གས་ཟེར་ན།
  khyed rang bsam tshul gang 'dras 'dug gas zer na/
 • ག་རེ་༿ག་གོ་༾ལགས།
  ga re {ga go }lags/
  What?
 • གླུ་གཞས་བཏང་ཡས་དང་གཅིག སྒྲ་སྙན་བཏང་ཡས་དང་པི་ཝང་དང་དེ་འདྲས་༿ཨཻ་འདྲས་༾ཡོད་རེད་པཱ། རིག་རྩལ་གྱི་རིགས་དེ་འདྲས།
  glu gzhas btang yas dang gcig_sgra snyan btang yas dang pi wang dang de 'dras {ai 'dras }yod red pA/_rig rtsal gyi rigs de 'dras/
  There are songs, banjo, fiddle, and other musical skills that you have
 • རེད་ལགས།
  red lags/
  Yes.
 • བསམ་ཚུལ་གང་འདྲས་ཅིག་འདུག
  bsam tshul gang 'dras cig 'dug
  What do you think about those?
 • བསམ་ཚུལ་བྱས་ན། རྒན་ལགས་ད།
  bsam tshul byas na/_rgan lags da/
  As for the opinions,
 • ད་སྔ་མ་ཆ་བཞག་ན།
  da snga ma cha bzhag na/
  previously
 • དེ་བྱས།
  de byas/
  for instance
 • ཕ་མ་མེད་པ་༿མུ་བ་༾བྱས་ནས།
  pha ma med pa {mu ba }byas nas/
  My parents passed away.
 • ཨ་མ་མེད་པ་༿མུ་བ་༾ཁོ་ནས་བྱས་ནས།
  a ma med pa {mu ba }kho nas byas nas/
  My mom passed away.
 • ཁོ་ནས་བྱས་ནས།
  kho nas byas nas/
 • ད་ད་ལྟ་༿དེ་ལྟ་༾ཆ་བཞག་ན།
  da da lta {de lta }cha bzhag na/
  And nowadays
 • ང་རང་ང་རང་སྐྱེས་དམན་ཆགས།
  nga rang nga rang skyes dman chags/
  I myself have a wife.
 • ང་རང་ང་རང་ཕྲུ་གུ་༿པུ་གུ་༾བྱས།
  nga rang nga rang phru gu {pu gu }byas/
  I myself have kids.
 • ཕར་ཕར་ད་དུང་༿ད་རུང་༾ལོ་འདི་ནས་ད་༿ནི་ནས་ད་༾ཕར་ཙམ་༿ཧར་ལས་༾གཅིག
  phar phar da dung {da rung }lo 'di nas da {ni nas da }phar tsam {har las }gcig
  I (always) think about making our livelihood better every year.
 • འཚོ་བ་ཡག་ཏུ་༿འར་རུ་༾སོང་ན་བསམ་གྱིས།
  'tsho ba yag tu {'ar ru }song na bsam gyis/
 • བསམ་བློ་དེ་བཏང་།
  bsam blo de btang /
 • མི་རིགས་ཁག་ལའང་༿ལའི་༾གུས་ཞབས་ཡག་པོ་བྱས།
  mi rigs khag la'ang {la'i }gus zhabs yag po byas/
  The people give me good respect.
 • གཞས་སྙན་པོ་བཏང་།
  gzhas snyan po btang /
  (I) play good music.
 • དེ་འདྲ་བྱས།
  de 'dra byas/
  That is what I do.
 • ད་དུང་༿ད་རུང་༾དེ་ནས་ད་ལོ་ལ་གཞས་འདི་ནས་༿ནི་ནས་༾ཡག་ཏུ་༿དྲག་རུ་༾གཏོང་དགོས་བསམ་བྱུང་།
  da dung {da rung }de nas da lo la gzhas 'di nas {ni nas }yag tu {drag ru }gtong dgos bsam byung /
  I still think about improving my music year by year.
 • ད་དུང་ད་ལྟ་༿ད་རུང་དེ་ལྟ་༾པི་ཝང་དང་སྒྲ་སྙན་མ་ཚད་པའི་༿མ་ཚད་དེ་༾ང་འཇའི་ཐཱ་༼དབྱིན་ཇིའི་སྐད་རྒི་ཐཱ་ཡི་རྒྱ་སྐད་སྒྲ་བསྒྱུར་ཡིན་༽བསླབ།
  da dung da lta {da rung de lta }pi wang dang sgra snyan ma tshad pa'i {ma tshad de }nga 'ja'i thA (dbyin ji'i skad rgi thA yi rgya skad sgra bsgyur yin )bslab/
  Not only (do I want to play) fiddle and banjo, I also would like to play
 • ནང་མ་ཁག་ལ།
  nang ma khag la/
  that thing in Nangma.
 • དེ་བརྡུང་ཡས་ཅིག་འདུག་ག འདི་འདྲ་བརྡུང་ཡས་ཅིག དེ་ང་ད་ལྟ་ཤེས་བ་བྱེད་དགོས་བསམ་ནས།
  de brdung yas cig 'dug ga_'di 'dra brdung yas cig_de nga da lta shes ba byed dgos bsam nas/
 • བསམ་བློར་རྩིས་དེ་ཡོད།
  bsam blor rtsis de yod/
  This is my plan.
 • གཞས་གཏོང་བ་ལ་ང་མོས་པ་ཞེ་པོ་ཅིག་ཡོད།
  gzhas gtong ba la nga mos pa zhe po cig yod/
  I have a great desire to sing a song.
 • གཞས་ཁོ་རང་གཏོང་ཡས་གཅིག
  gzhas kho rang gtong yas gcig
  My desire is only to sing a song.
 • ཚེ་གཅིག་གི་ད་གཞས་གཏོང་མཁན་ཅིག་ལ།
  tshe gcig gi da gzhas gtong mkhan cig la/
  My desire is only to sing a song throughout my life.
 • དགོས་ཡས། དེ་འདྲས་ཀྱི་རྩིས་ཡོད་ལགས།
  dgos yas/_de 'dras kyi rtsis yod lags/
 • ཁོག་རྩིས་ལ།
  khog rtsis la/
  This is my deisre or plan in my mind.
 • ཨ་ནི་་་་གཙོ་བོ་གཞས་བཏང་བྱས་ཕར་ལུང་པའི་ནང་ལ་ཞིང་ལས་དེ་འདྲས་༿ཨཻ་འདྲས་༾གནང་དགོས་རེད་པས།
  a ni gtso bo gzhas btang byas phar lung pa'i nang la zhing las de 'dras {ai 'dras }gnang dgos red pas/
  Do you do farming back in the village after (you are done with) the music?
 • ཞིང་ལས། ཇོ་ཇོ་དང་ཨ་ཅག་ཡོད་རེད།
  zhing las/_jo jo dang a cag yod red/
  As for farming,my brother and sister (or wife) do it.
 • ཇོ་ཇོ་དང་ཨ་ཅག་ལ་ཞིང་ལས་མངགས་བྱས།
  jo jo dang a cag la zhing las mngags byas/
  My brother and sister (or wife) harvest the field.
 • ང་ལྷ་ས་རྐྱང་ལ་གཞས་གཏོང་གར་ཡོང་༿འོངས་༾
  nga lha sa rkyang la gzhas gtong gar yong {'ongs }
  I come to see Lhasa.and then play music (here).
 • ཁོང་ཚོས་ནང་དུ་༿རུ་༾ས་ཞིང་ལས་ཀ་བྱས།
  khong tshos nang du {ru }sa zhing las ka byas/
  They do the farming at home.
 • ཁོང་ཚོས་ས་ཞིང་ལས་ཀ་བྱས།
  khong tshos sa zhing las ka byas/
  They do the farming.
 • ང་ཕྱི་ལོགས་རྐྱང་ལ་ཕྱིན།
  nga phyi logs rkyang la phyin/
  I go outside.
 • ཕྱི་ལོགས་རྐྱང་ལ་ཕྱིན།
  phyi logs rkyang la phyin/
  I go far out.
 • ཨ་ནི་་་་་ཟླ་བ་གཅིག་ཙམ་༿ཙ་༾གཉིས་ཙམ་ང་རང་ཕ་ཡུལ་ལ་ལོག་སོང་།
  a ni zla ba gcig tsam {tsa }gnyis tsam nga rang pha yul la log song /
  And after a month I go back to the hometown.
 • ཨོའོ་་་་་ཞིང་ལས་ལངས་སོང་ན།
  o'o zhing las langs song na/
  When it is that time for farming
 • བརྩས་མ་བརྔ་ལ།
  brtsas ma brnga la/
  (they) harvest the field.
 • བརྩས་མ་བརྔས་སོང་ན།
  brtsas ma brngas song na/
  They harvested the field.
 • ཨ་ནི་ཡང་་་་་་་ཞིང་ལས་ཚར་སོང་ན།
  a ni yang zhing las tshar song na/
  And when the harvest is done,
 • ལས་ཀ་མེད་ན།
  las ka med na/
  if there isn't any work
 • ཡང་མར་ཕར་༿ཧར་༾ཚུར་སོ་སོ་ས་ཕྱོགས་ལྷ་སར་ཡོང་༿འོངས་༾ནའང་༿ནའི་༾རེད།
  yang mar phar {har }tshur so so sa phyogs lha sar yong {'ongs }na'ang {na'i }red/
  (I) come back to Lhasa.
 • དགུན་ཟླའི་རྗེས་ལ་ཕར་ཚུར་༿ཧར་ཚུར་༾ཝ་མོའི་པགས་པ་བཙོང་ལ་འགྲོ་ནའང་༿ནའི་༾རེད།
  dgun zla'i rjes la phar tshur {har tshur }wa mo'i pags pa btsong la 'gro na'ang {na'i }red/
  After winter (I) go to sell fox skin.
 • ཨང་་་་་་་།
  ang /
  I see.
 • ག་ས་ག་ལ་འགྲོ་ནའང་།
  ga sa ga la 'gro na'ang /
  I go everywhere.
 • དེ་འདྲའི་འཚོ་བ་བསྒྲུབ།
  de 'dra'i 'tsho ba bsgrub/
  That is how I make my living.
 • དེ་འདྲ་བྱེད་རྒྱུ་རེད་ལགས།
  de 'dra byed rgyu red lags/
  That is what I do.
 • རྒན་ལགས་ལ་ཆང་ཞུས་དང་།
  rgan lags la chang zhus dang /
  Offer some water to him.
 • རྒན་ལགས་མཆོད་ཆང་མཆོད་ཀྱི་༿གི་༾མེད་པས།
  rgan lags mchod chang mchod kyi {gi }med pas/
  You don't drink chang?
 • ཆང་དེ་གང་འདྲས་འདུག
  chang de gang 'dras 'dug
  How is the chang?
 • ཆང་དེ་ད་གིའི་༿ད་ཕྱིན་༾ཁོ་དང་གཅིག་པ་རེད། གཅིག་པ་རེད་ལགས།
  chang de da gi'i {da phyin }kho dang gcig pa red/_gcig pa red lags/
  This chang is same as the previuos one.
 • ཨ་ནི་་་་་་ཁྱེད་རང་གིས་གཞས་ཁ་ཤས་ཅིག་བཟོས་པ་རེད་པཱ།
  a ni khyed rang gis gzhas kha shas cig bzos pa red pA/
  You made some songs, right?
 • ངས་གཞས། རྒན་ལགས། བཟོས་པ་༿ལ་༾རྐྱང་རེད།
  ngas gzhas/_rgan lags/_bzos pa {la }rkyang red/
  I made some songs.
 • ངའི་༿ང་༾གཞས་སྔ་མ་ཆ་བཞག་ན།
  nga'i {nga }gzhas snga ma cha bzhag na/
  For instance, in the past, I
 • སྔ་མ་ང་ཚོའི་ལུང་པའི་གཅིག་ཡོད་རེད་པཱ་༿ཡོད་རད་༾།
  snga ma nga tsho'i lung pa'i gcig yod red pA {yod rad }/
  in the past.there is this (losar) in our region.
 • ལོ་གསར།
  lo gsar/
  (We) celebrate losar, tibetan new year.
 • ལོ་གསར་བཏང་གི་༿གྱི་༾རེད་པཱ་༿རད་༾།
  lo gsar btang gi {gyi }red pA {rad }/
 • བོད་ཀྱི་ལོ་གསར།
  bod kyi lo gsar/
 • དེ་བཏང་བྱས་གཞོན་གསར་མང་པོ་འཛོམས།
  de btang byas gzhon gsar mang po 'dzoms/
  Many young people gather at losar party.
 • ཐོ་རེ་བར་༼ཐོ་རེ་གི་ནི་ཐོ་རེ་བའི་དོན་ཡིན་ནམ་སྙམ་༽བུ་མོ་དེ་འདྲས་གཞས་གསར་པ་དེ་འདྲས།
  tho re bar (tho re gi ni tho re ba'i don yin nam snyam )bu mo de 'dras gzhas gsar pa de 'dras/
  The girls bring their own new songs from outside.
 • ཕྱི་ལོགས་ནས་༿ནང་ནས་༾ཁོ་ཚོས་གཞས་བཟོས་ཀྱོག་འཁྱེར་ཡོང་གི་འདུག་ག་༿འཁུར་པས་ག་༾
  phyi logs nas {nang nas }kho tshos gzhas bzos kyog 'khyer yong gi 'dug ga {'khur pas ga }
 • དེ་དགུང་དག་དེ།
  de dgung dag de/
  In the evening
 • དེའི་ནང་ལ་འཛུལ།
  de'i nang la 'dzul/
  I join them.
 • གཞས་དེ་ཉན། ཨམ་ཅོག་ནང་ལ།
  gzhas de nyan/_am cog nang la/
  I listen to the music.
 • ང་རང་སྒྲ་སྙན་འཁུར།
  nga rang sgra snyan 'khur/
  I take my banjo.
 • ད་བུ་མོ་ཁྱོད་རང་གཞས་ཐེངས་གཅིག་གཏོང་དང་།
  da bu mo khyod rang gzhas thengs gcig gtong dang /
  I ask the girl, "hey girl,can you sing a song for one time?
 • ང་ཤེས་མིན་གཅིག་བལྟ་གི་ཡིན་ཟེར།
  nga shes min gcig blta gi yin zer/
  I will see whether I can learn it or not>"
 • དེ་འདྲས་ཟེ་བྱས་ནས་ང་མིའི་གཞས་རྐྱང་།
  de 'dras ze byas nas nga mi'i gzhas rkyang /
  This is how I study other people's music.
 • མིའི་གཞས་བཏང་།
  mi'i gzhas btang /
  Other people sing a song.
 • ཁོ་ཨམ་ཅོག་ལ་ཉན།
  kho am cog la nyan/
  (I) listen to that one.
 • དེ་ཁོ་གཞས་ཁོ་སྦྱངས་།
  de kho gzhas kho sbyangs /
  I practice that music.
 • དེ་འདྲ་བྱས།
  de 'dra byas/
  That is it.
 • གསར་རྩོམ་བྱས་པ། སོ་སོས་ད་ཚིག་ཡོད་རེད་པཱ།
  gsar rtsom byas pa/_so sos da tshig yod red pA/
  Did you compose any songs yourself?
 • འོང་ལགས།
  'ong lags/
  I see.
 • གཞས་ཚིག་བྱས།
  gzhas tshig byas/
  (Song with) new words.
 • གཞས་ཀྱི་གདངས། སོ་སོ་རང་གིས་གསར་རྩོམ་བྱས་པའི་གཞས་དེ་འདྲས་༿ཨཻ་འདྲས་༾ཡོད་པས།
  gzhas kyi gdangs/_so so rang gis gsar rtsom byas pa'i gzhas de 'dras {ai 'dras }yod pas/
  Do you know any music that you composed yourself?
 • ང་ཚོ་རང་གི་ལུང་པའི་གཞས་བྱས་ན་རེད་པཱ་༿བྱས་ན་ད་རད་༾ དེ་རྙིང་པའི་གཞས་རྐྱང་རེད།
  nga tsho rang gi lung pa'i gzhas byas na red pA {byas na da rad }_de rnying pa'i gzhas rkyang red/
  As for the regional music, it is all old music.
 • ལུང་བཟང་ལགས་དང་།
  lung bzang lags dang /
  Hey great region!
 • ལུང་བཟང་ལགས།
  lung bzang lags/
  Hey, great region!
 • དེ་ཚོ་ལུང་པའི་གཞས་བྱས་རྙིང་པ་རེད་པཱ།
  de tsho lung pa'i gzhas byas rnying pa red pA/
  Those are old regional music, right?
 • རེད་ལགས།
  red lags/
  Yes, they are.
 • དེ་དམངས་གཞས་ཟེར་ཡས་དེ་རེད་པཱ།
  de dmangs gzhas zer yas de red pA/
  Those are folk song, right?
 • འོང་ལགས།
  'ong lags/
  Yes.
 • ང་ཚོའི་ལུང་པའི་གཞས་དེ་རེད་ལགས།
  nga tsho'i lung pa'i gzhas de red lags/
  Our regional songs are as follows:
 • ཉི་མ་སྐྱིད་ལགས་ཟེར་ཡས་བཟོ་འདྲ་༿བཟོ་རོ་༾།
  nyi ma skyid lags zer yas bzo 'dra {bzo ro }/
 • ཁ་སང་ལྕང་ར་ཤར་ལ་ཟེར་ཡས།
  kha sang lcang ra shar la zer yas/
 • ཁྱེད་རང་གིས་རྩོམ་བཞག་ཀྱོག་གི་གཞས།
  khyed rang gis rtsom bzhag kyog gi gzhas/
  One that you yourself have composed?
 • འོང་དེ་ག་རེད།
  'ong de ga red/
  That is it.
 • ཅེའི་༼ཨ་ཅག་གམ་གཙང་སྐད་དུ་མནའ་མར་སྟེར་ཚར་བའི་བུད་མེད་ལ་དེ་ལྟར་འབོད་༽ཉི་མ་སྐྱིད་ལགས། མདོག་ལུའི་ལ་མོ་བརྒྱབ་སོང་།
  ce'i (a cag gam gtsang skad du mna' mar ster tshar ba'i bud med la de ltar 'bod )nyi ma skyid lags/_mdog lu'i la mo brgyab song /
 • པང་གདན་ལྗང་ཅན་བྱང་ཆུབ།
  pang gdan ljang can byang chub/
 • འོལ་པའི་ཟུར་དུ་༿རུ་༾ལས་སོང་།
  'ol pa'i zur du {ru }las song /
 • ཟེར་ཡས་གཅིག་འདུག་ག གཞས་དེ།
  zer yas gcig 'dug ga_gzhas de/
 • དེ་གཅིག་བྱས།
  de gcig byas/
  That is one.
 • གཉིས་པ་དེ་རེད་ལགས།
  gnyis pa de red lags/
  The second one as follows:
 • ཁ་སང་ལྕང་ར་ཤར་ལ། ལྕང་ཆུ་གཏོང་ལ་སོང་བས།
  kha sang lcang ra shar la/_lcang chu gtong la song bas/
 • བྱིའུ་མོ་སྐལ་བཟང་སྒྲོན་ལགས།
  byi'u mo skal bzang sgron lags/
 • མ་ཞིམ་སེམས་པའི་ཇ་ཆང་བཀྱག་བྱུང་ཟེ།
  ma zhim sems pa'i ja chang bkyag byung ze/
 • དེ་བྱས།
  de byas/
 • དེ་ང་ཚོ་རང་གིས་རྩོམ་ཀྱོག་རེད།
  de nga tsho rang gis rtsom kyog red/
  We composed those.
 • མ་རེད།
  ma red/
  No.
 • ངས་ཟེར་ན་དེ་ཚོ་ད་ལྟ་དམངས་གཞས་རེད་པཱ།
  ngas zer na de tsho da lta dmangs gzhas red pA/
  I think those are folk music.
 • དེ་གཅིག་བྱས་ན་གྲོང་ཚོ་གཅིག་གི་ནང་ལ་དར་ཡོང་པའི་ལུང་པའི་གཞས་རེད་པཱ།
  de gcig byas na grong tsho gcig gi nang la dar yong pa'i lung pa'i gzhas red pA/
  This is a song which is popular within a region.
 • འོང་རེད་ལགས།
  'ong red lags/
  Yes.
 • ངས་ཟེར་ན་ཁྱེད་རང་རང་གིས།
  ngas zer na khyed rang rang gis/
  What I mean is one that you yourself composed.
 • ད་དེ་ཚོ་རེད།
  da de tsho red/
  Those are.
 • ཚིག་དེ་ངས་བྲིས་པ་ཡིན།
  tshig de ngas bris pa yin/
  (Do you have anything for which) you can say, " I wrote the words.
 • ད་དེ་ངས་རྩོམ་པ་ཡིན་ཟེར།
  gdngas de ngas rtsom pa yin zer/
  I composed the lyrics.
 • དང་པོ་ཁྱེད་རང་མ་གཏོགས་ཤེས་མཁན་མེད་མེད་པ་བྱས།
  dang po khyed rang ma gtogs shes mkhan med med pa byas/
  I was the only one who knew the song in the beginning."
 • ང་ཚོ་རང་གིས། དང་པོ་ངས་བཏང་བ་༿བཏང་ནེ་༾དེ་དེ་རེད།
  nga tsho rang gis/_dang po ngas btang ba {btang ne }de de red/
  The one that I sang for the first time was as follows:
 • མ་མོ་མར་ལ་མ་ཉལ།
  ma mo mar la ma nyal/
  People, don't sleep!
 • མ་མོ་ཡར་ལ་ལོངས་ཤོག
  ma mo yar la longs shog
  People, get up!
 • ཆུ་ཤུལ་ཡག་རིའི་ཕུ་ལ།
  chu shul yag ri'i phu la/
 • མཛོ་མོ་བསྟན་འཛིན་རོག་མོ་ཟེ།
  mdzo mo bstan 'dzin rog mo ze/
 • དེ་གཞས་དང་པོ་དེ་ལུང་པ་དེ་རང་ལ་གཞས་བཏང་མཁན་དེ་ང་ཡིན་ཟེར་ལབ་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་༿དེ་ལྟ་༾ང་ཚོའི་ལུང་པ་རང་གིས།
  de gzhas dang po de lung pa de rang la gzhas btang mkhan de nga yin zer lab kyi yod red/_da lta {de lta }nga tsho'i lung pa rang gis/
  They say that I am the first person to sing that song in the region, in my hometown.
 • གཞས་དེ་ཁྱེད་རང་དང་པོ་གཞས་དེ་ག་ནས་བྱུང་པ་རེད། 
  gzhas de khyed rang dang po gzhas de ga nas byung pa red/_
  Where did this song first come from?
 • དང་པོ་དེ་གཞས་དེ་དེ་བྱས་པ་༿བྱ་བ་༾རེད།
  dang po de gzhas de de byas pa {bya ba }red/
  This came from ........
 • བོད་ལ་ཞི་བས་བཅིངས་འགྲོལ་བཏང་ནས་ལོ་ངོ་བཞི་བཅུ་འཁོར་བའི་༿འཁོར་རའི་༾དགའ་སྟོན་རྟེན་འབྲེལ་ཞུས་འདུག་ག
  bod la zhi bas bcings 'grol btang nas lo ngo bzhi bcu 'khor ba'i {'khor ra'i }dga' ston rten 'brel zhus 'dug ga
  the celebration of the 40th anniversary of the liberation of Tibet.
 • དེ་ལ་གཞས་དེ་རྩོམ་པ་རེད་༿རྩོམ་ནེ་ཡོད་རེད་༾
  de la gzhas de rtsom pa red {rtsom ne yod red }
  It was composed for this occasion.
 • རྩོམ་མཁན་༿རྩོམ་ཉན་༾སུ་ཡིན་ན།
  rtsom mkhan {rtsom nyan }su yin na/
  Who is the composer?
 • རྩོམ་མཁན་དང་པོ་དེ་གཅིག་ནས་རེད་ཤག ལྷ་རྩེ་དེ་གྲོག་བུ་ཟེར་ཡས་དེ།
  rtsom mkhan dang po de gcig nas red shag_lha rtse de grog bu zer yas de/
  The first composer was from Drubu, Lhatse.
 • གྲོག་བུ་མ་རེད། ཨ་ཙི་དེ་རེད།
  grog bu ma red/_a tsi de red/
  Not Drubu.
 • རྒྱས་བདེ་རེད། རྒྱས་བདེ་རེད།
  rgyas bde red/_rgyas bde red/
  It is Gyed, it is Gyed.
 • དེ་གྲོག་བུ་རེད་དེ་དགའ་བསྟོད་བྱས་ཚར། དེ་བཏང་ཚར།
  de grog bu red de dga' bstod byas tshar/_de btang tshar/
 • དེ་ནས་ཚུར་སླེབས་ནས། དེ་ལམ་སང་གཞས་དེ་རང་དེ་བྱས།
  de nas tshur slebs nas/_de lam sang gzhas de rang de byas/
  When (it) came back from there, it was sung immediately.
 • ངས་གཞས་དེ་ལམ་སང་ཕ་ཡུལ་ལ་བཏང་པ་རེད།
  ngas gzhas de lam sang pha yul la btang pa red/
  I sung it immediately in the hometown.
 • ཕ་ཡུལ་ལ་བཏང་ནས་གཞས་བཏང་མཁན་རང་རེད་ཟེར་ལབ་ཀྱི་ཡོད་རེད།
  pha yul la btang nas gzhas btang mkhan rang red zer lab kyi yod red/
  (People) say that I am the first to sing that song in the hometown.
 • ཨང་་་་་་་་།
  ang /
  I see.
 • ཆུ་ཤུལ་ཡག་རིའི་ཕུ་ལ། མཛོ་མོ་བསྟན་འཛིན་རོག་མོ།
  chu shul yag ri'i phu la/_mdzo mo bstan 'dzin rog mo/
 • མཛོ་མོ་བསྟན་འཛིན་རོག་མོ། འོ་ཟོ་འོ་མས་བརྒྱངས་སོང་།
  mdzo mo bstan 'dzin rog mo/_'o zo 'o mas brgyangs song /
 • དེ་རེད།
  de red/
  This is one song.
 • གཞས་དེ།
  gzhas de/
 • དེ་གཅིག་ནས་དེ་རེད།
  de gcig nas de red/
  The other one is this:
 • ལྷ་སའི་རྩེ་པོ་ཏ་ལ། ཆུ་དེ་ལྕགས་པོ་རིའི་ཆུ།
  lha sa'i rtse po ta la/_chu de lcags po ri'i chu/
  The Potala of Lhasa
 • བོད་ལྗོངས་ནོར་བུ་གླིང་ཁ། མི་དམངས་ཡོངས་ལ་སྤྲོ་སྐྱིད་ཁང་།
  bod ljongs nor bu gling kha/_mi dmangs yongs la spro skyid khang /
 • གཞས་དེ་རྩོམ་མཁན་དང་པོ་ང་རེད་ལགས།
  gzhas de rtsom mkhan dang po nga red lags/
  I was the first one to compose that music.
 • ལགས།
  lags/
  I see.
 • དེ་རང་གིས་རྩོམ་པ་རེད་ཟེར། དེ་འདྲས་ཟེར་གྱི་ཡོད་རེད།
  de rang gis rtsom pa red zer/_de 'dras zer gyi yod red/
  (People) say tha I composed that music.
 • གདངས་དང་འགང་ལ་ལོགས་་་་་་
  gdangs dang 'gang la logs
 • འོང་། འོང་ལགས།
  'ong /_'ong lags/
  I see.I see.I see.
 • ལྷ་སའི་རྩེ་པོ་ཏ་ལ། ཆུ་དེ་ལྕགས་པོ་རིའི་ཆུ།
  lha sa'i rtse po ta la/_chu de lcags po ri'i chu/
  The Potala of Lhasa
 • བོད་ལྗོངས་ནོར་བུ་གླིང་ཁ།
  bod ljongs nor bu gling kha/
 • མི་དམངས་ཡོངས་ལ་སྤྲོ་སྐྱིད་ཁང་།
  mi dmangs yongs la spro skyid khang /
 • ད་དེང་སང་། ལྷ་སའི་ཁྲོམ་གཟིགས་ཁང་ལ།
  da deng sang /_lha sa'i khrom gzigs khang la/
  Now in the villages of Lhasa
 • ཤ་མར་འབོལ་པོ་འདུག དེ་ནི་ཏང་ཀྲུང་དབྱང་ཅན་གྱི་༿གི་༾བཀའ་དྲིན་ཡིན་ཟེར།
  sha mar 'bol po 'dug_de ni tang krung dbyang can gyi {gi }bka' drin yin zer/
  there is an abundance of beans. That is through the kindness of Trungyang.
 • དེ་འདྲས་བཤད་ན། འོང་ལགས།
  de 'dras bshad na/_'ong lags/
 • དེ་གཞས་དེ་བླུགས་སོང་ངམ་༿ངས་༾།
  de gzhas de blugs song ngam {ngas }/
  Did (we) tape that?
 • འོང་ལགས། དེ་བླུགས་ཡོད་མ་རེད།
  'ong lags/_de blugs yod ma red/
  No.
 • བླུགས་ཡོད་མ་རེད་པས།
  blugs yod ma red pas/
  We didn't?
 • ཛེ་ཏའེ་༼རྒྱ་སྐད་ཡིན་བོད་སྐད་ལ་སྤྱིན་ཤོག་ཟེར་༽ནང་ལ་ཡོད་མ་རེད།
  dze ta'e (rgya skad yin bod skad la spyin shog zer )nang la yod ma red/
  It is not in........
 • ཡོད་མ་རེད་པས།
  yod ma red pas/
  It is not taped.
 • ཡོད་མ་རེད་ལགས།
  yod ma red lags/
  It is not taped.
 • དེ་སྔ་མ་ཆ་བཞག་ན། རྒན་ལགས།
  de snga ma cha bzhag na/_rgan lags/
  In the past, for instance,
 • གཞས་ག་ས་ག་ནས།
  gzhas ga sa ga nas/
  the songs (were) from everywhere.
 • སྔ་མའི་གཞས་བྱས་ན་ད།
  snga ma'i gzhas byas na da/
  If (we) were to talk about old music
 • བཤད་ནས་བཤད་ཚར་ཡས་ཡོད་མ་རེད།
  bshad nas bshad tshar yas yod ma red/
  there would not be any end.
 • སྔ་མའི་ཆ་བཞག་ན་རེད། གཞས་གང་ད་གཅིག།
  snga ma'i cha bzhag na red/_gzhas gang da gcig/
  As for the old music
 • ད་དེང་སང་ཆ་བཞག་ན་ནི།
  da deng sang cha bzhag na ni/
  As for the modern music
 • སྔ་མའི་གཞས་བླུགས་ཀྱི་༿གི་༾མིན་འདུག་ག
  snga ma'i gzhas blugs kyi {gi }min 'dug ga
  (some people) don't tape the old music these days.
 • མི་རིགས་ཁག་གཅིག་གི་ད་དེང་སང་གི་དེ་དག་༿དེ་རིགས་༾འགང་པོ།
  mi rigs khag gcig gi da deng sang gi de dag {de rigs }'gang po/
 • གསར་བརྗེ་ཡི་༿གི་༾ཁོ་རང་། རྒྱ་གླུ་དང་།
  gsar brje yi {gi }kho rang /_rgya glu dang /
  (Some people) sing only the modern song such as
 • འདི་འདྲའི་༿ནི་འདྲའི་༾གླུ་ཐོས་གསར་རྐྱང་མ་གཏོགས་༿མ་ཚོ་༾གཏོང་གི་མིན་འདུག་ག
  'di 'dra'i {ni 'dra'i }glu thos gsar rkyang ma gtogs {ma tsho }gtong gi min 'dug ga
 • ད་དེ་འདྲ་རེད། ང་སློབ་ལ་འགྲོ་བ་ལ་ནི།
  da de 'dra red/_nga slob la 'gro ba la ni/
 • གསར་བརྗེའི་གཞས་ང་དགའ་པོ་མེད།
  gsar brje'i gzhas nga dga' po med/
  I don't like the new modern music.
 • སྔ་མའི་གཞས་ང་བྱིན་རླབས་ཆེན་པོ་བྱས།
  snga ma'i gzhas nga byin rlabs chen po byas/
  The traditional old music has blessing in it.
 • ཆུ་མིག་མར་ནས་ཆུ་ཅིག་གཅུས།
  chu mig mar nas chu cig gcus/
 • ལྷ་ཁང་ཡར་ལ་ཡོན་ཆབ་ཕུལ་ཟེ།
  lha khang yar la yon chab phul ze/
 • དེ་པར་ནས་སྔ་མ་ང་རང་རང་གིས་རྩོམ་ནས། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་དེ་མཆོད་པ་འབུལ་ཡས་ཀྱི་ཆེད་དུ་དེ།
  de par nas snga ma nga rang rang gis rtsom nas/_dkon mchog gsum la de mchod pa 'bul yas kyi ched du de/
  I, in the past, composed this very good song as an offering song to the three jewels.
 • བསྟོད་ར་བཏང་ནས་གཞས་ཡག་པོ་གཅིག་བཟོས་མྱོང་།
  bstod ra btang nas gzhas yag po gcig bzos myong /
 • ཆུ་བཟང་བདེ་ཆེན་གླིང་ཁ།
  chu bzang bde chen gling kha/
  On auspicious religious holidays
 • ཆུ་མིག་མར་ནས་ཆུ་གཅིག་གཅུས།
  chu mig mar nas chu gcig gcus/
 • ལྷ་ཁང་ཡར་ལ་ཡོན་ཆབ་ཕུལ་ཟེ།
  lha khang yar la yon chab phul ze/
  Offer
 • ཆུ་མིག་མར་ནས་ཆུ་གཅིག་གཅུས།
  chu mig mar nas chu gcig gcus/
 • དེ་ལ་བཙོག་པ་གང་ཡང་མེད་ཟེ།
  de la btsog pa gang yang med ze/
  It is not polluted at all.
 • ཆུ་བཟང་བདེ་ཆེན་གླིང་ཁ།
  chu bzang bde chen gling kha/
 • དགོན་པ་ཡར་ལ་མཆོད་མེ་ཕུལ་རོགས་གནང་།
  dgon pa yar la mchod me phul rogs gnang /
 • ཕྱག་དང་མཆོད་པ་ཕུལ་ཟེ།
  phyag dang mchod pa phul ze/
 • ཕྱི་མ་འགྲོ་སའི་ལམ་ཅིག་ཡོད་ཟེ།
  phyi ma 'gro sa'i lam cig yod ze/
 • དགོན་པ་ལ་ཡང་༿ལའི་༾དེང་སང་ང་ཚོ་༿འོ་རང་༾མ་སྐོར་བསྐོར་ཡས་དེ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་སྐུ།
  dgon pa la yang {la'i }deng sang nga tsho {'o rang }ma skor bskor yas de thugs rje chen po'i sku/
 • ཨ་ནི་་་་་་མཆོད་མེ་ཏོག་ཙམ་ཏོག་ཙམ་༿ཏིག་ཙ་ཏིག་ཙ་༾བླུགས་ཀྱི་འདུག་ག་༿བླུགས་གི་གདའ༾།
  a ni mchod me tog tsam tog tsam {tig tsa tig tsa }blugs kyi 'dug ga {blugs gi gda'}/
  Offer a small butter offering there.
 • དེའི་སྦུག་ན་ང་ཚོ་༿འོ་རང་༾གཞུག་ལ་ཤི་སོང་ན།
  de'i sbug na nga tsho {'o rang }gzhug la shi song na/
 • བར་མདོའི་འཕྲང་ལ་སོ་སོ་འགྲོ་སའི་སེམས་པའི་ལམ་གཅིག་ཡོད་རེད་ཟེ།
  bar mdo'i 'phrang la so so 'gro sa'i sems pa'i lam gcig yod red ze/
 • སོ་སོ་གཞུག་ལ་སེམས་པ་སྡུག་པོ་མྱངས་དགོས་མེད་པ།
  so so gzhug la sems pa sdug po myangs dgos med pa/
 • དེ་ཡོད་ཟེར་བ་རེད་༿ཟེར་ར་༾།
  de yod zer ba red {zer ra }/
 • རྒན་ལགས་རང་ཚུར་སྐད་ཆ་འདྲི་ཡས་ཡོད་ན་དྲིས་རོགས་གནང་ལགས།
  rgan lags rang tshur skad cha 'dri yas yod na dris rogs gnang lags/
  Sir,if you have any questions, please ask me.
 • ཁྱེད་རང་། ཁྱེད་རང་ངམ་རིང་རེད། ཁྱེད་རང་སྐྱེས་ས། སྐྱེས་ས་ངམ་རིང་རེད་པཱ།
  khyed rang /_khyed rang ngam ring red/_khyed rang skyes sa/_skyes sa ngam ring red pA/
 • རེད་ལགས།
  red lags/
  Yes, it is.
 • དེ་ནི་ངམ་རིང་ཕྱི་ལོགས་ལ་ག་དུས་ཕྱིན།
  de ni ngam ring phyi logs la ga dus phyin/
  When did you go out of Ngamring?
 • ག་རེ་ཟེར་ལགས། རྒན་ལགས།
  ga re zer lags/_rgan lags/
  Your hometown is Ngamring, right?
 • ཨོའོ་་་་་་ཁྱེད་རང་ཕ་ཡུལ་ངམ་རིང་ཤན་ནས་རེད་པཱ། ངམ་རིང་རྫོང་ནས་བྱས་ལྷ་རྩེར་ལོ་ག་དུས་ཕེབས་པ་ཟེར།
  o'o khyed rang pha yul ngam ring shan nas red pA/ ngam ring rdzong nas byas lha rtser lo ga dus phebs pa zer/
  When did you come to Lhatse from Ngamring district?
 • ད་རྒན་ལགས་ད་ལོ།
  da rgan lags da lo/
  Sir, this year
 • ད་ལོའི་ལོ་ལ།
  da lo'i lo la/
 • ད་སླེབས་ནས་ང་ད་ལྟ་ཟླ་བ།
  da slebs nas nga da lta zla ba/
 • ལྷ་རྩེར་སླེབས་བྱས།
  lha rtser slebs byas/
 • ལྷ་རྩེར་སླེབས་ནས་ཟླ་བ་གཅིག་དང་ཟླ་ཕྱེད་ལྷག་ཙམ་འགྲོ་གི་ཡོད།
  lha rtser slebs nas zla ba gcig dang zla phyed lhag tsam 'gro gi yod/
  It has been a month and a half since I came to Lhatse.
 • གཞན་དེའི་སྔོན་ལ་༿སྔན་ལ༾ངམ་རིང་ལ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པས།
  gzhan de'i sngon la {sngan la}ngam ring la bsdad kyi yod pas/
  Before that you lived in Ngamring, right?
 • ངམ་རིང་མུས་དབང་ལ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་རེད།
  ngam ring mus dbang la sdod kyi yod red/
  I lived in Ngamring miwang.
 • ང་རང་ནང་རང་དུ།
  nga rang nang rang du/
  I lived in my dad's house.
 • པ་ཕའི་ནང་རང་དུ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད།
  pa pha'i nang rang du bsdad kyi yod/
 • ལྷ་རྩེར་མག་པ་ཕྱིན་བྱས་ག་ཚོད་ཕྱིན་པ་རེད།
  lha rtser mag pa phyin byas ga tshod phyin pa red/
  How long has it been since you went to Lhatse as a groom?
 • ད་ཟླ་བ་གཅིག་དང་ཟླ་ཕྱེད་ལྷག་ཙམ་འགྲོ་གི་ཡོད་རེད།
  da zla ba gcig dang zla phyed lhag tsam 'gro gi yod red/
  Now, it has been more than a month and a half.
 • ཟླ་བ་གཉིས་དང་ཟླ་ཕྱེད་ལྷག་ཙམ་འགྲོ་གི་ཡོད་པ་རེད་༿ཡོད་ད་ལགས་༾།
  zla ba gnyis dang zla phyed lhag tsam 'gro gi yod pa red {yod da lags }/
  (it has been ) more than two and half months.
 • ཚུར་སླེབས་བྱས། ལྷ་རྩེར་སླེབས་བྱས། ད་ཚུར།
  tshur slebs byas/_lha rtser slebs byas/_da tshur/
 • ཕ་ཡུལ་ནས། ཕ་ཡུལ་ལ་མ་བསྡད་པ་བྱས། ཚུར་སླེབས་ནས།
  pha yul nas/_pha yul la ma bsdad pa byas/_tshur slebs nas/
 • སྔོན་མ་༿སྔན་མ་༾ལྷ་རྩེར་གཅིག་ཀྱང་༿གཅིག་ཡའི་༾ཡོང་མྱོང་མེད་པས།
  sngon ma {sngan ma }lha rtser gcig kyang {gcig ya'i }yong myong med pas/
  Had you been to Lhatse before that?
 • སྔ་མ་ལྷ་རྩེར་ཡོང་མྱོང་ཡོད།
  snga ma lha rtser yong myong yod/
  Yes, I had come to Lhatse before that.
 • ཏོག་ཙམ་༿ཏིག་ཙ་༾ད། སྔ་མ་ད་ལྷ་རྩེ་བཞག་པའི་ག་ས་ག་ལ་ང་རང་༿འོ་རང་༾ཆ་བཞག་ན།
  tog tsam {tig tsa }da/_snga ma da lha rtse bzhag pa'i ga sa ga la nga rang {'o rang }cha bzhag na/
  Previously, (I have) everywhere.
 • ད་ལྷ་རྩེར་རྦད་དེ་དུས་ཚོད་རིང་པོ་དེ་འདྲས་༿ཨཻ་འདྲས་༾བསྡད་ཡས་དེ་འདྲས་༿ཨཻ་འདྲས་༾།
  da lha rtser rbad de dus tshod ring po de 'dras {ai 'dras }bsdad yas de 'dras {ai 'dras }/
  Have you stayed in Lhatse for a long time?
 • དུས་ཚོད་རིང་པོ་བྱས་ན། ན་ནིང་ཟླ་བ་གཅིག་ཙམ་གཉིས་ཙམ།
  dus tshod ring po byas na/_na ning zla ba gcig tsam gnyis tsam/
  Long time, like, one or two months last year.
 • དེ་འདྲས་ཁོ་འདྲས་ལྷ་རྩེར་བསྡད།
  de 'dras kho 'dras lha rtser bsdad/
 • སོ་སོའི་སྤུན་མཆེད་༿སྤུན་ཀྱག་༾ནང་ཡོད་རེད་པཱ་༿འོག་རད་༾།
  so so'i spun mched {spun kyag }nang yod red pA {'og rad }/
  (We) have relatives, right?
 • སྤུན་མཆེད་༿སྤུན་ཀྱག་༾ཐུག་ག་ཙམ།
  spun mched {spun kyag }thug ga tsam/
  To meet your relatives.
 • འོང་།
  'ong /
  Yes.
 • དེ་འདྲའི་ལ་ཟླ་བ་གཅིག་ཙམ་གཉིས་ཙམ་བསྡད།
  de 'dra'i la zla ba gcig tsam gnyis tsam bsdad/
  I stay with them like one or two months.
 • དེ་ནས་ཡང་ཕར་༿ཧར་༾ཕ་ཡུལ་ལ་ལོག་ཕྱིན།
  de nas yang phar {har }pha yul la log phyin/
  And from there I went back to the hometown.
 • དེ་རིང་ནས་རྦད་དེ་ཚུར་སྤོས་ནས་ད་མག་པར་ཡོང་པ་རེད། རེད་པཱ།
  de ring nas rbad de tshur spos nas da mag par yong pa red/_red pA/
  From Dingri, you came here as a groom for good, right?
 • ཟླ་བ་གཅིག་དང་། ཟླ་བ་གཉིས་དང་ཟླ་ཕྱེད་ནས་ད་རྦད་དེ་ཚུར་སླེབས་ཚར་ཤག ང་ལྷ་རྩེ་རུ།
  zla ba gcig dang /_zla ba gnyis dang zla phyed nas da rbad de tshur slebs tshar shag_nga lha rtse ru/
  Now, it has been one or two and half months since I got here in Lhatse....
 • ཕ་ཡུལ་མེད་པ་༿མུ་བ་༾བྱས།
  pha yul med pa {mu ba }byas/
 • ཕ་ཡུལ་ལ་ད་པ་ཕ་ཐུག་ལ་ཟླ་བ། ལོ་གཅིག་ཙམ་གཉིས་ཙམ་ནས་ཕར་ཚུར།
  pha yul la da pa pha thug la zla ba/_lo gcig tsam gnyis tsam nas phar tshur/
  I go to see my dad to the hometown after one or two years.
 • ཕ་རུ་༿ཧ་རུ་༾ཟླ་བ་གཅིག་ཙམ་གཅིག་ཙམ་བསྡད་ཡས་འགྲོ་གི་རེད་པཱ།
  pha ru {ha ru }zla ba gcig tsam gcig tsam bsdad yas 'gro gi red pA/
  I go there stay for a month or so.
 • གཞན་ང་ལྷ་རྩེར་རང་ལ་སླེབས་ཡོད་རེད།
  gzhan nga lha rtser rang la slebs yod red/
  Apart from that I stay here in Lhatse.
 • ཨ་ནི་་་་་ཁྱེད་རང་དིང་རི་ལ་བསྡད་དུས། ཁྱེད་རང་ལོ་ག་ཚོད་ཡིན་ནམ།
  a ni khyed rang ding ri la bsdad dus/_khyed rang lo ga tshod yin nam/
  How old were you when you went to Dingri?
 • དིང་རིར་འགྲོ་དུས་ལོ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་རེད།
  ding rir 'gro dus lo nyi shu rtsa gcig red/
  I was 21 when I went to Dingri.
 • དིང་རིར་ལོ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་བྱས།
  ding rir lo nyi shu rtsa gcig byas/
  I was 21 (when I was) in Dingri.
 • རྒྱལ་རྩེར་སླེབས་དུས་སྐབས་ལ་༿སྒང་ལ་༾ལོ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་རང་ལ་སླེབས་པ་རེད།
  rgyal rtser slebs dus skabs la {sgang la }lo nyi shu rtsa gcig rang la slebs pa red/
  I was 24 when I came to Gyaltse.
 • ལོ་ནང་གཅིག་ལ།
  lo nang gcig la/
  I (stayed) in Dingri for a year.
 • དིང་རི་ནས་མར།
  ding ri nas mar/
 • རྩ་གཉིས་པའི་ལོ་ལ་གྲོ་མོ་ལ་སླེབས་པ་རེད་༿སླེབས་བ་ལགས་༾
  rtsa gnyis pa'i lo la gro mo la slebs pa red {slebs ba lags }
  At 22, I went to Dromo.
 • ཁྱེད་རང་ད་ལྟ་ལོ་གཅིག་ནས་བྱས་ལོ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་བར་དུ་ཕ་ཡུལ་ལ་བཞུགས་པ་རེད། རེད་པཱ།
  khyed rang da lta lo gcig nas byas lo nyi shu rtsa gcig bar du pha yul la bzhugs pa red/_red pA/
  So, you lived in the hometown from 1 to 24, right?
 • དིང་རིར།
  ding rir/
  in Dingri.
 • མ་རེད་ལགས།
  ma red lags/
  No.
 • སྔ་མ་ཆ་བཞག་ན་དེ་ནས་བྱས། དེང་སང་དེ་རུ་ལྷ་རྩེར་སླེབས་པ་རེད་པཱ་༿སླེབས་བ་རད་༾།
  snga ma cha bzhag na de nas byas/_deng sang de ru lha rtser slebs pa red pA {slebs ba rad }/
  Previously, I came to Lhatse from there, right?
 • སྔ་མ་ལོ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་ལ་དིང་རི་ལ་མག་པར་ཕྱིན།
  snga ma lo nyi shu rtsa gcig la ding ri la mag par phyin/
  At 21, I went to Dingri as a groom
 • ཨ་ཅེ་གཅིག་གི་འཁྲིས་ལ་༿རྩ་ལ་༾།
  a ce gcig gi 'khris la {rtsa la }/
  for (one of my) wives.
 • ཨ་ཅེ་གཉིས་བྱུང་བ་རེད་པཱ་༿བྱུང་ང་རད་༾།
  a ce gnyis byung ba red pA {byung nga rad }/
  I had two wives, right?
 • ཕ་ཡུལ་རང་ག་ནས་རེད།
  pha yul rang ga nas red/
  Where is your hometown?
 • ཕ་ཡུལ་རང་ངམ་རིང་ཤན་ཆུ་འོག་ཤང་གཅན་གྲོང་ཚོ།
  pha yul rang ngam ring shan chu 'og shang gcan grong tsho/
  The hometown itself is Shandri village in Ngamring district.
 • ཨོའོ་་་་་་ངམ་རིང་ནས་བྱས་དིང་རིར་མག་པར་ཕྱིན།
  o'o ngam ring nas byas ding rir mag par phyin/
  Oh, you went as a groom to Dingri from Ngamring.
 • མ་རེད།
  ma red/
  No.
 • སྔ་མ་ངམ་རིང་ནས་ཕར་ལྷ་རྩེ་ལ་ཡོང་༿འོངས་༾སྔ་མ། ང་སྤུན་མཆེད་༿སྤུན་ཀྱག་༾ཐུག་ག་ཡོང་༿འོངས་༾།
  snga ma ngam ring nas phar lha rtse la yong {'ongs }snga ma/_nga spun mched {spun kyag }thug ga yong {'ongs }/
  That was when I went to Lhastse from Ngamring to visit my relatives.
 • དེར་ཡ་དིང་རི་བ་༿དིང་རས་༾ཡིན་པ་ཨ་ཅག་གཅིག་གི་མག་པ་ལ་བསྡད་པ་རེད་༿མུ་ལ་བསྡད་བ་༾།ས
  der ya ding ri ba {ding ras }yin pa a cag gcig gi mag pa la bsdad pa red {mu la bsdad ba }/sa
  That was Dingri.Remember, I stayed with a lady.
 • སྤུན་མཆེད་༿སྤུན་ཀྱག་༾ཐུག་ལ་ཡོང་༿འོངས་༾ནས་ཨ་ཅེ་དེ་དང་ང་ཁ་ཐུག
  spun mched {spun kyag }thug la yong {'ongs }nas a ce de dang nga kha thug
  (I) came to see (my) relatives.She and I met. From there I
 • དེ་ནས་ང་དིང་རིར་སོང་།
  de nas nga ding rir song /
  went to Dingri.
 • དིང་རིར་འགྲོ་དུས་ལོ་ག་ཚོད་རེད།
  ding rir 'gro dus lo ga tshod red/
  How old were you when you went to Dingri.
 • དིང་རི་ལ་ཟླ་བ་གཅིག་ལས་བསྡད་ཡོད་མ་རེད།
  ding ri la zla ba gcig las bsdad yod ma red/
  I stayed only for a month in Dingri.
 • ཨེ་་་་་་དིང་རི་ལ་འགྲོ་དུས་ལོ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་རེད།
  e ding ri la 'gro dus lo nyi shu rtsa gcig red/
  I was 21 when I went to Dingri.
 • དེ་ནས་མར་ཡོང་༿འོངས་༾ནས་དེ་རུ།
  de nas mar yong {'ongs }nas de ru/
  And I came back and
 • ཕར་༿ཧར་༾ཡང་བསྐྱར་༿ཡང་དུ་༾གཅིག་རྒྱལ་རྩེ་ལ་སླེབས་དུས་ལོ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་རང་ལ།
  phar {har }yang bskyar {yang du }gcig rgyal rtse la slebs dus lo nyi shu rtsa gcig rang la/
  when I got here in Gyaltse I was 21.
 • ལོ་ནང་གཅིག་ལ་ཡར་མར་སླེབས་པ་རེད།
  lo nang gcig la yar mar slebs pa red/
  Within a year I went back and forth.
 • ལོ་ནང་གཅིག་ལ་རྩ་གཅིག་ལ་སླེབས།
  lo nang gcig la rtsa gcig la slebs/
 • རྩ་གཉིས་ལོ་ལ་གྲོ་མོ་ལ་སོང་།
  rtsa gnyis lo la gro mo la song /
  (I) went to Dromo at 22.
 • རྩ་གཉིས་ལོ་ལ་གྲོ་མོ་ལ་སོང་།
  rtsa gnyis lo la gro mo la song /
  (I) went to Dromo at 22.
 • ཚུར་སླེབས།
  tshur slebs/
  (I) came back.
 • འོང་། རྩ་གཉིས་ལོ་ལ་གྲོ་མོ་ལ་སོང་།
  'ong /_rtsa gnyis lo la gro mo la song /
  Yes.(You) went to Dromo at 22?
 • གྲོ་མ་ནས་ཚུར་སླེབས།
  gro ma nas tshur slebs/
  (I) came back from Dromo.
 • སླེབས་ནས་ལོ་གསར་ཐོན་ནས་ཡར།
  slebs nas lo gsar thon nas yar/
  (I) came back and after the new year, my wife
 • ང་དང་ཨ་ཅེ་དེ་གྱེས་ནས་ཡར་ལོག་ནས།
  nga dang a ce de gyes nas yar log nas/
  and I went back.
 • རྩ་གསུམ་ལ་ཡར་ལོག ན་ནིང་ཡར།
  rtsa gsum la yar log_na ning yar/
  I was 23 (then). Last year,
 • རྩ་གསུམ་གྱི་ལོ་ལ་ཡར་ལོག རྩ་གསུམ་ལོ་ལ་ན་ནིང་རྒྱལ་བའི་ལོ་དེ་སོང་ནས་ན་ནིང་ལོ་གསུམ་ནང་ལ་བསྡད།
  rtsa gsum gyi lo la yar log_rtsa gsum lo la na ning rgyal ba'i lo de song nas na ning lo gsum nang la bsdad/
  at 23, (I) went back. Last year, at 23, I stayed home.
 • ད་ལོ་མར་རྩ་བཞིར་རེད། 
  da lo mar rtsa bzhir red/_
  This year, at 24 (I) came back.
 • ང་འདི་རུ་༿ནི་རུ་༾སླེབས་པ་རེད།
  nga 'di ru {ni ru }slebs pa red/
  (I) got here.
 • ད་ལོ་ལོ་རྩ་བཞི་རེད།
  da lo lo rtsa bzhi red/
  I am 24 this year.
 • ཁ་སིང་ཁོ་ནས་མར་ཕར་༿ཧར་༾ལོག ཕ་ཡུལ་ལ་ཕྱིན།
  kha sing kho nas mar phar {har }log_pha yul la phyin/
  (I) went to the hometown some time ago.
 • ཁོ་ནས་ཕ་ཡུལ་ལ། ན་ནིང་ཡར་ལོག་ནས།
  kho nas pha yul la/_na ning yar log nas/
  (I) went back to the hometown last year.
 • ན་ནིང་ལྷ་ས་ལ་རྒན་ལགས་རྒྱུས་རེད།
  na ning lha sa la rgan lags rgyus red/
  Last year (I) was here in Lhasa. You know it.
 • རྩ་གསུམ་ལོ་ལ་སླེབས་དུས། ན་ནིང་བདག་འདུག་ག་ལགས། ཧེ་་་་ཧེ་་་་་་།
  rtsa gsum lo la slebs dus/_na ning bdag 'dug ga lags/_he he /
 • ན་ནིང་ལོ་ལ་རྩ་གསུམ་འདི་ལ་༿ནི་ལ་༾མར་སླེབས་པ་རེད། འདི་རུ་༿ནི་རུ་༾ད་ལྟ་༿ད་དུ་༾།
  na ning lo la rtsa gsum 'di la {ni la }mar slebs pa red/_'di ru {ni ru }da lta {da du }/
 • ཁོ་ནས་ཡར་ལོག ད་ད་ལོ་ལོ་གསར་བཟས་ནས་ལོ་རྩ་བཞི་ལ་སླེབས་པ་རེད་པཱ་ལགས་༿སླེབས་བ་རད་ལགས་༾།
  kho nas yar log_da da lo lo gsar bzas nas lo rtsa bzhi la slebs pa red pA lags {slebs ba rad lags }/
  Now after the new year, I turned 24.
 • ལོ་གསར་བཟས་ཚར། དེ་ནས་ལོ་གཅིག་བུད་བ་རེད་ལགས།
  lo gsar bzas tshar/_de nas lo gcig bud ba red lags/
  (We) had our new year.
 • ད་རྩ་བཞི་ལ་ད་ལོ་ལྷ་ས་རུ་སླེབས།
  da rtsa bzhi la da lo lha sa ru slebs/
  Now I have turned onto 24.I have come to Lhasa this year.
 • ད་དེ་བྱས།
  da de byas/
  That is it.
 • ད་ད་རེས་དེ་བྱས།
  da da res de byas/
  That is it for today.
 • དེ་ནས་ད་འཚོ་བ་བྱས་ན་ལོ་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞིར་སླེབས་ན།
  de nas da 'tsho ba byas na lo nyi shu rtsa bzhir slebs na/
  And basically, at 24
 • འཚོ་བ་ཞེ་དྲག་ད་ལྟ་༿དེ་ལྟ་༾ མི་ནང་ལྟར་འཚོ་བ་ཞེ་དྲག་འར་པོ་དེ་འདྲ་ང་མིན་འདུག
  'tsho ba zhe drag da lta {de lta }_mi nang ltar 'tsho ba zhe drag 'ar po de 'dra nga min 'dug
  my living condition is not like other people's living condition.
 • ད་ལྟ་ཨ་ནི་་་་་་སྡུག་པོ་འདི་འདྲས་༿ནི་འདྲས་༾ཅིག་ལས་མིན་འདུག མེད་༿མེ་ད་༾ཟེར་རྒྱུ་མེད། ཡོད་ཟེར་རྒྱུ་མེད་མཐར་ཐོན་ཐོན་དེ་འདྲས་ཀྱི་འཚོ་བ་མིན་འདུག
  da lta a ni sdug po 'di 'dras {ni 'dras }cig las min 'dug_med {me da }zer rgyu med/_yod zer rgyu med mthar thon thon de 'dras kyi 'tsho ba min 'dug
  (However) it is not that bad.
 • ད་ལྟ་ཨ་ནི་་་་་གཞི་ནས་ང་འཚོ་བ་འཚོགས་རྒྱུ་རེད།
  da lta a ni gzhi nas nga 'tsho ba 'tshogs rgyu red/
  I am starting to search for a (good) livelihood.
 • ཁྱེད་རང་གི་གཞས་ནང་ནས་ཁ་ཤས་ག་རེ་ཟེ།
  khyed rang gi gzhas nang nas kha shas ga re ze/
  In your (collection) of songs, are there
 • ངམ་རིང་གི་གཞས་ཡོད་རེད།
  ngam ring gi gzhas yod red/
  Ngamring song,
 • ངམ་རིང་གི་གཞས་དེ་འདྲས་ཡོད་རེད།
  ngam ring gi gzhas de 'dras yod red/
  Ngamring song,
 • ལྷ་རྩེའི་གཞས་ཡོད་རེད།
  lha rtse'i gzhas yod red/
  and Lhatse song?
 • ག་ས་ག་ནས་ཡོད་༿འོག་༾རེད་ལགས།
  ga sa ga nas yod {'og }red lags/
  There are songs from eveywhere.
 • དིང་རི།
  ding ri/
  Dingri?
 • དིང་རི་ཡོད་རེད།
  ding ri yod red/
  Yes, there is Dingri.
 • ངམ་རིང་ཡོད་རེད།
  ngam ring yod red/
  There is Ngamring.
 • ཨོའོ་་་་་ལྷ་སའི་གཞས་ཡོད་རེད།
  o'o lha sa'i gzhas yod red/
  And there is Lhasa song.
 • ག་ས་ག་ནས་གཞས་ཡོད་རེད།
  ga sa ga nas gzhas yod red/
  There are songs from everywhere.
 • ང་ཕ་ཡུལ་ག་ས་ག་ལ་ཕྱིན་ཡོད་རེད་པཱ་༿འོག་རད་༾།
  nga pha yul ga sa ga la phyin yod red pA {'og rad }/
  I went to the hometown.
 • ཁོ་རས་ནང་དུ་༿རུ་༾མ་བསྡད་པ་བྱས་༿མ་བསྡད་ད་བྱས་༾།
  kho ras nang du {ru }ma bsdad pa byas {ma bsdad da byas }/
  I do not stay at home.
 • ག་ས་ག་ལ་ཕྱིན།
  ga sa ga la phyin/
  I go everywhere.
 • ག་ས་ག་གི་གཞས་ངས་༿ང་༾བཏང་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་རེད་པཱ་༿འོག་རད་༾།
  ga sa ga gi gzhas ngas {nga }btang shes kyi yod red pA {'og rad }/
  I can sing songs from everywhere.
 • ཨ་ནི་གདངས་དེ་ནི་ཆོག་གཏོ་༼མང་པོ་༽རེད།
  a ni gdangs de ni chog gto (mang po )red/
 • ཨ་མདོའི་མི་ཐུག་ན་ཨ་མདོའི་གཞས་བཏང་ཤོག་དང་ཟེར་གྱི་འདུག་ག་༿ཟེར་གྱི་གདའ་༾།
  a mdo'i mi thug na a mdo'i gzhas btang shog dang zer gyi 'dug ga {zer gyi gda' }/
  When I see Amdo people,(they) ask me to sing Amdo song.
 • ཨ་མདོའི་གཞས་མ་བཏང་ན་ནི་ད་དུང་༿འ་དུང་༾ཁམས་པ་དེ་ཚོས་གཤེ་གཤེ་ཅིག་བཏང་གི་འདུག་ག་༿བཏང་གི་གདའ་༾།
  a mdo'i gzhas ma btang na ni da dung {'a dung }khams pa de tshos gshe gshe cig btang gi 'dug ga {btang gi gda' }/
 • ཨ་མདོ། དིང་རིར་སླེབས་ན་དིང་རིའི་གཞས་མ་བཏང་ན།
  a mdo/_ding rir slebs na ding ri'i gzhas ma btang na/
 • ཁམས་པའི་གཞས་སྙན་པོ་༿སྙན་པ་༾མིན་འདུག
  khams pa'i gzhas snyan po {snyan pa }min 'dug
  (They) say, Kham songs are not melodious.
 • རང་དིང་རིའི་གཞས་གཏོང་ཤོག་ཟེར་གྱི་འདུག་ག ང་ཚོའི་ཕ་ཡུལ་གཞས་ཡིན་ནའང་༿ཡིན་ནའི་༾ད་ག་རང་རེད།
  rang ding ri'i gzhas gtong shog zer gyi 'dug ga_nga tsho'i pha yul gzhas yin na'ang {yin na'i }da ga rang red/
  Sing Dingri music. It is same in our hometown.
 • དེ་རྒྱལ་རྩེའི་གཞས་ནི་ད་ག་རང་རེད།
  de rgyal rtse'i gzhas ni da ga rang red/
  It is the same with Gyaltse music.
 • སྔ་མ་དེར་བསྡད་བྱས།
  snga ma der bsdad byas/
 • ཨ་ནི་ད་་་་་དིང་རིར་སླེབས་པ་ཡིན་ན་དིང་རིའི་གཞས་ག་འདྲས་ཟེ་སྦྱང་གི་རེད།
  a ni da ding rir slebs pa yin na ding ri'i gzhas ga 'dras ze sbyang gi red/
  How do other people study Dingri music?
 • ག་རེ་ཟེར། གཞས་བཏང་མཁན་གཞན་དག་ནས་སྦྱང་གི་རེད།
  ga re zer/_gzhas btang mkhan gzhan dag nas sbyang gi red/
  Do they study it with other Dingri musicians?
 • དིང་རིའི་གཞས། དིང་རིའི་གཞས་ཅིག་བྱེད་ཀྱི་རེད། དགོང་དག་སྒོར་གཞས་རྒྱབ་ཀྱི་རེད། དིང་རིའི་གཞས།
  ding ri'i gzhas/_ding ri'i gzhas cig byed kyi red/_dgong dag sgor gzhas rgyab kyi red/_ding ri'i gzhas/
  In Dingri, people do circle dance in the evening.
 • སྒོར་གཞས་རྒྱབ། 
  sgor gzhas rgyab/_
  They do circle dance. When I went to Dingri
 • ང་སྔ་མ་དིང་རིར་འགྲོ་དུས་དིང་རིའི་གཞས་ཤེས་ཀྱི་མེད།
  nga snga ma ding rir 'gro dus ding ri'i gzhas shes kyi med/
  in the past, I did not know (any) Dingri music.
 • དེ་ཚོ་ང་མིའི་ལག་ནས་སྦྱངས་ཀྱོག་རེད།
  de tsho nga mi'i lag nas sbyangs kyog red/
  I studied it with other people.
 • དིང་རིའི་གཞས་རྒྱག་ས་ཟེར་ནའི་སྒོར་གཞས་རྒྱག་ས་ལ་ང་རང་མིག་ལྟད་མོ་བལྟ་ལ་སོང་།
  ding ri'i gzhas rgyag sa zer na'i sgor gzhas rgyag sa la nga rang mig ltad mo blta la song /
  I used to go see the Dingri's circle song.
 • ཨམ་ཅོག་ནང་ལ་ཉན། འདུག་ཟེ་༿ནུག་ཟེ་༾།
  am cog nang la nyan/_'dug ze {nug ze }/
  (I) listened to it.
 • ཁོ་སེམས་པའི་སྦུག་ལ་ངེས་པ་བྱས།
  kho sems pa'i sbug la nges pa byas/
  I tried to retain it in my mind.
 • དགོང་དག་ང་རང་ནང་ལ་སླེབས་ཀྱི་རེད་པཱ་༿སླེབས་ཀྱི་རད་༾།
  dgong dag nga rang nang la slebs kyi red pA {slebs kyi rad }/
  In the evening (when) I get home
 • དེ་ནི་ཁོ་གཞས་མས་ལེན། པི་ཝང་ནང་།
  de ni kho gzhas mas len/_pi wang nang /
  there is no song, (but) I play fiddle.
 • དེའི་གཞུག་ལ་མི་གཅིག་གི་འཁྲིས་ལ་༿རྩ་ལ་༾སོང་། དྲི་ལ་སོང་།
  de'i gzhug la mi gcig gi 'khris la {rtsa la }song /_dri la song /
  Later I would go to a person
 • ང་གཞས་དེ་བཏང་ན། ངས་གཞས་དེ་ཤེས་ཀྱི་འདུག་གས་ཟེར་གྱི་ཡོད།
  nga gzhas de btang na/_ngas gzhas de shes kyi 'dug gas zer gyi yod/
  and play the music.And (ask them) do I know the song?
 • ཨོའོ་་་་ཁྱེད་རང་། ང་ཚོའི་ལུང་པའི་མི་ལས་ད། གཞས་ལས་ད་ཁྱོད་རང་མཁས་པ་འདུག་ཟེར།
  o'o khyed rang /_nga tsho'i lung pa'i mi las da/_gzhas las da khyod rang mkhas pa 'dug zer/
  (They) say, you know more about the music than our own people.
 • དེ་གཞས་དེ་འདྲས་ཟེ་དགོང་མོ་༿དགོང་ངོ་༾རེ་ལ་རེ་ཙམ་རེ་ཙམ་༿རེ་ཙ་རེ་ཙ་༾ཁོང་རང་སྦྱངས་།
  de gzhas de 'dras ze dgong mo {dgong ngo }re la re tsam re tsam {re tsa re tsa }khong rang sbyangs /
  I sort of learned one song each every night.
 • གཞས། དེ་འདྲས་ཟེ་བྱས་པ་རེད་༿བྱས་དེ་༾།
  gzhas/_de 'dras ze byas pa red {byas de }/
 • ཨ་ནི་་་་་ག་རེ་ཟེར། བོད་ཀྱི་ས་ཕྱོགས་འགང་ག་ལོགས་ཀྱི་གཞས་ཡག་ཤོས་དེ་ག་གི་རེད།
  a ni ga re zer/_bod kyi sa phyogs 'gang ga logs kyi gzhas yag shos de ga gi red/
  And, what is the best song in the whole region of Tibet.
 • ད་ང་ཚོས་གདངས་དེ་རེད་བྱས་ན་ལྷ་ས་ཟེར་ན་རེད།
  da nga tshos gdangs de red byas na lha sa zer na red/
  As for the melody, whether it is Lhasa,
 • བོད་ཀྱི་ཆ་བཞག་ན་དིང་རི་ཟེར་ནའང་རེད།
  bod kyi cha bzhag na ding ri zer na'ang red/
  whether it is Dingri,
 • ངམ་རིང་ཟེར་ནའང་རེད།
  ngam ring zer na'ang red/
  whether it is Ngamring,
 • ག་ས་ག་ནས།
  ga sa ga nas/
  or from anywhere
 • གཞས་ཡག་ཤོས་དེ་བྱས་ན།
  gzhas yag shos de byas na/
  the best song is,
 • ང་རང་༿འོ་རང་༾རྒན་ཁོག་གཅིག་གི་ཆ་ནས་བཤད་ན།
  nga rang {'o rang }rgan khog gcig gi cha nas bshad na/
  from an old person's perspective,
 • མོས་པ་བྱས་ན་ལུང་བཟང་ལགས་བྱས།
  mos pa byas na lung bzang lags byas/
 • གནས་ལ་བཟང་པོ་བྱས།
  gnas la bzang po byas/
 • འབྲུག་ལགས་བྱས།
  'brug lags byas/
 • གཞས་ཟེར་གྱི་ཡོད་མ་རེད་ད།
  gzhas zer gyi yod ma red da/
  (We) are not asking about the song.
 • ལུང་པ་ག་གིའི་གཞས་ཏོག་ཙམ་༿ཏིག་ཙ་༾ཡག་ག་འདུག་གྱི་ཡོད་རེད།
  lung pa ga gi'i gzhas tog tsam {tig tsa }yag ga 'dug gyi yod red/
  Which region's song is the best.
 • ཡག་ཤོས་ཁོ་ལགས། གཞས་ཡག་ཤོས་ཁོ་ལགས།
  yag shos kho lags/_gzhas yag shos kho lags/
  The best one
 • ལུང་པའི་གཞས་་བྱས་ན།
  lung pa'i gzhas byas na/
  the best regional song is
 • གཞས་ཡག་ཤོས་ཁོ་རང་བྱས་ན་ད།
  gzhas yag shos kho rang byas na da/
  The best regional song is
 • དིང་རི་རེད། རེད་པཱ་༿རད་༾།
  ding ri red/_red pA {rad }/
  it is Dingri's music.
 • དིང་རི་རེད།
  ding ri red/
  It is Dingri's.
 • ཁྱེད་རང་གིས་བཤད་ན་བོད་ཡོངས་ནས། བོད་ཡོངས་ནས།
  khyed rang gis bshad na bod yongs nas/_bod yongs nas/
  in the whole region of Tibet
 • བོད་ཡོངས་ཀྱི་བྱས་ན། མིན་ང་ཚོའི་སྟོད་པ་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་བཞག་ན།
  bod yongs kyi byas na/_min nga tsho'i stod pa yongs kyi cha bzhag na/
  well, in the whole region of Toh,