Skip to main content Skip to search
07 Sep 2018
5 min 42 sec
Samten Yeshi
Video Overview
Creators: 
Duptho

So Marmar, a bodra song sang by Minjur, was composed in the local language of Sakteng community. It is an aspirational song to reunite with his love from the village. He uses examples such as a vase and a peacock feather. In Buddhist culture, the vase is indespensible and the peacock feather symbolizes auspiciousness and purity. 

སྭོ་མར་གྱི་གླུ་གཞས་འདི་ སག་སྟེང་རྒེད་འོག་བོ་རང་མང་ལས་ མིན་འགྱུར་གྱིས་འཐེནམ་ཨིནམ་ད་ འབྲུག་གི་གླུ་གཞས་ཀྱི་དབྱེ་ཁག་ལས་ བོད་སྒྲའི་གྱལ་ཁར་ཚུདཔ་ཨིནམ་ད་ ཚིག་འདི་ཚུ་སག་སྟེང་གི་ཁ་སྐད་ནང་སྦེ་བརྩམས་ཏེ་འདུག། གླུ་གཞས་འདི་ནང་ རྩོ་པ་པོ་འདི་གིས་ གཡུས་ཁ་ལུ་ ཁོ་རའི་བརྩེ་གདུང་ཅན་གྱི་མི་དང་གཅིག་ཁར་ལོག་འཛོམས་པའི་ རེ་འདོད་བསྐྱེད་ཐོག་ལས་བརྩམས་ཡོདཔ་ད་ འདི་ནང་བུམ་པ་དང་  རྨ་བྱའི་སྒྲོ་ཚུ་ དཔེ་སྦེ་བཀོད་ཡོདཔ་ད་ ང་བཅས་རའི་ནང་པ་ཆོས་ལྡན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ རྨ་བྱའི་སྒྲོ་འདི་བུམ་པའི་ཁ་བརྒྱན་བཟོ་ཐོག་ལས་ བུམ་པ་འདི་གནམ་མེད་ས་མེད་ཁྱད་པར་ཅན་དང་ འཇའ་ཆི་ཆི་བཟོཝ་ཨིནམ་ལས་ རྨ་བྱ་འདི་ལྷ་བྱ་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན། 

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
  • མི་འགྱུར
    སོ་མར་མར་ལ་ (རྒྱ་སྐུ་མ་སྐུ་) སྡོང་ཙི་ང། །ཐོར་ཐོར་བུམ་ཐང་ལ་བུམ་པ་ཅིག ། སོ་ ཚེར་ས་ཅིག་ལ་འཛོམས་ཡུ་སྨོན་ལམ་བཏབ། །གྲོགས་མོ་ཀུན་ལ་འཛོམས་པའི་སྨོན་ལམ་ཤོག ། Oh! I the feather of peacock of India down there And the vessel of Bumthang there. I pray to meet at I pray to assemble all the friends.
  • མི་འགྱུར
    སོ་མར་མར་ལ་ བྱ་མོ་གཅིག་ནི་རྨ་བྱ་གཅིག །ཐོར་ཐོར་བུམ་ཐང་ཅིག་ནི་ནེ་ཙོ་གཅིག ། སོ་གདམ་གཙང་ལ་གཅིག་ལ་འཛོམས་ཡུ་སྨོན་ལམ་བཏབ། །བྲག་མོ་ཀུན་ལ་འཛོམསཔའི་སྨོན་ལམ་ཤོག ། Oh! The only bird is peacock down there, And hither the only bird is parrot at Bumthang. I pray to assemble in one mud. I pray to assemble all in one cliff.
  • མི་འགྱུར
    སོ་ ཡར་ཡར་ དགོན་པ་གཅིག་ནི་བླ་མ་གཅིག །ཚུར་ཚུར་གཡུས་མོ་གཅིག་ནི་སྤྲང་པོ་ང་། ། སོ་ ཁང་ཁྱིམ་གཅིག་ལ་འཛོམས་ཡུ་སྨོན་ལམ་བཏབ། །གཡུས་མོ་གཅིག་ལ་འཛོམས་པའི་སྨོན་ལམ་ཞུ། ། Oh! One spiritual master in a hermitage upwards, And hither a only guy in a village. Oh! I pray to assemble in one house, I pray to assemble in one village.