Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
5 min 32 sec
David Germano
Video Overview
Creators: 
Unknown

In a series of over 20 videos, scholars read from and provide oral commentaries on the historical annals written by the Fifth Dalai Lama.

བརྙན་ཐུང་༢༠ལྷག་གི་ནང་དུ་མཁས་པ་འགའ་ཤས་ཀྱིས་དེབ་ཐེར་དཔྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་མོའི་གླུ་དབྱངས་ལ་བཀློག་ནས་འགྲེལ་བཤད་བྱེད་པ།

赤德祖丹,别名赤德祖赞,是吐蕃王朝第三十七王。公元704年至755年在位,710年迎娶唐中宗雍王守礼女金城公主,733年唐蕃在赤岭划界立碑互市。在位期间,大力发展佛教,修建瓜曲寺等寺院,翻译经典,接纳从中亚、西域等地逃至吐蕃的佛教僧侣。晚年,曾派人前往冈底斯山和汉地迎请法师和取经。 该课由巴桑旺堆教授简单的讲述了,吐蕃赞波赤德祖丹和金城公主的历史。

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ད་ལྟ་གཤམ་ལ་ཡིན་ན་དེབ་འདིའི་ནང་ལ་འང་རྒྱལ་པོ་ཁྲི་ལྡེ་བཙུག་བརྟན་དང་དེའི་བཙུན་མོ་རྒྱ་བཟའ་གྱིམ་ཤིང་ཀོང་ཇོ་གཉིས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དུམ་བུ་གཅིག་སྒྲོག་སྦྱང་ཞུ་གྱི་ཡིན།
  da lta gsham la yin na deb 'di'i nang la 'ang rgyal po khri lde btsug brtan dang de'i btsun mo rgya bza' gyim shing kong jo gnyis kyi lo rgyus dum bu gcig sgrog sbyang zhu gyi yin/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  རྗེ་དེ་དང་མཆིམས་བཟའ་བཙན་མོ་རྟོག་གེའི་སྲས་ཁྲི་ལྡེ་གཙུག་བརྟན་མེས་ཨག་ཚོམས་ཕོ་བྲང་ལྡན་མཁར་དུ་འཁྲུངས། ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོས། ད་སྟེ་གདུང་རབས་ལྔ་ན་ངའི་དབོན་སྲས་རྒྱལ་པོ་ལྡེ་ཞེས་བྱ་བའི་རིང་ལ་དམ་པའི་ཆོས་འབྱུང་བའི་ལུང་བསྟན་ཟངས་ཀྱི་བྱང་བུ་ལ་བྲིས་པ་བརྙེད་པས།
  rje de dang mchims bza' btsan mo rtog ge'i sras khri lde gtsug brtan mes ag tshoms pho brang ldan mkhar du 'khrungs/_chos rgyal srong btsan sgam pos/_da ste gdung rabs lnga na nga'i dbon sras rgyal po lde zhes bya ba'i ring la dam pa'i chos 'byung ba'i lung bstan zangs kyi byang bu la bris pa brnyed pas/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  རང་ཉིད་དུ་གོ་སྟེ། གངས་ཏི་སི་ནས་པཎྜི་ཏ་སངས་རྒྱས་གསང་བ་དང་སངས་རྒྱས་ཞི་བ་གཉིས་གདན་དྲངས་ཀྱང་མ་འདྲོངས། འོན་ཀྱང་ཕོ་ཉ་བས་ཐེགས་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་སྡེ་ལྔ་བློ་ལ་བཟུང་ནས་འོངས་པས། གླེགས་བམ་ལྔ་པོ་བཞེངས་ཏེ༎
  rang nyid du go ste/_gangs ti si nas pN+Di ta sangs rgyas gsang ba dang sangs rgyas zhi ba gnyis gdan drangs kyang ma 'drongs/_'on kyang pho nya bas thegs pa chen po'i mdo sde lnga blo la bzung nas 'ongs pas/_glegs bam lnga po bzhengs te//
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  བཞུགས་ཁང་དུ་བྲག་དམར་མགྲིན་བཟང་། བྲག་དམར་ཀེ་རུ། གསང་མཁར་བྲག མཆིམས་ཕུ་སྣ་རལ། མ་ས་གོང་གི་ལྷ་ཁང་དང་ལྔ་བཞེངས་པས། 
  bzhugs khang du brag dmar mgrin bzang /_brag dmar ke ru/_gsang mkhar brag_mchims phu sna ral/_ma sa gong gi lha khang dang lnga bzhengs pas/_
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  རྒྱ་ཡུལ་ཀིང་ཤི་ནས་གསེར་འོད་དམ་པ་དང་འདུལ་བ་ལས་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་དང་། སྨན་དཔྱད་ཀྱི་་རིགས་འགའ་ཞིག་བསྒྱུར། ལི་ཡུལ་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་སྤྱན་དྲངས་ནས་གུས་པར་མཛད་ཀྱང་བོད་ཀྱིས་མིས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ནི་མ་བྱུང་། 
  rgya yul king shi nas gser 'od dam pa dang 'dul ba las rnam par 'byed pa dang /_sman dpyad kyi rigs 'ga' zhig bsgyur/_li yul nas rab tu byung ba spyan drangs nas gus par mdzad kyang bod kyis mis rab tu byung ba ni ma byung /_
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  འཕྱིང་བ་སྟག་རྩེ་ནས་ནོར་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་གཡུ་ཞིག་བརྙེད། འཇང་མོ་ཁྲི་བཙུན་ཁབ་ཏུ་བཞེས་པར་སྲས་འཇང་ཚ་ལྷ་དཔོན་ཞེས་ལྟ་བས་ཆོག་མི་ཤེས་པའི་མཛེས་སྡུག་ཅན་ཞིག་འཁྲུངས་པར་བོད་ན་དེའི་བཙུན་མོར་འོས་པའི་ན་ཆུང་མ་རྙེད་པས།
  'phying ba stag rtse nas nor khyad du 'phags pa g.yu zhig brnyed/_'jang mo khri btsun khab tu bzhes par sras 'jang tsha lha dpon zhes lta bas chog mi shes pa'i mdzes sdug can zhig 'khrungs par bod na de'i btsun mor 'os pa'i na chung ma rnyed pas/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  རྒྱ་རྗེ་ཡག་འཇམ་ལི་ཁྲི་བཞེར་ལང་མའི་སྲས་མོ་ཀོང་ཇོ་བསུ་བའི་སྐྱེས་ཀྱི་དངོས་པོ་དང་ཕོ་ཉ་མངགས་པར་ལེགས་ཉེས་སྟོན་པའི་་མེ་ལོང་ཞིག་ཡོད་པར་བལྟས་པས་ཡར་ཀླུངས་ཀྱི་ཡུལ་དགེ་བཅུའི་ཡོན་ཏན་ཡོངས་སུ་ཚང་ཞིང་།
  rgya rje yag 'jam li khri bzher lang ma'i sras mo kong jo bsu ba'i skyes kyi dngos po dang pho nya mngags par legs nyes ston pa'i me long zhig yod par bltas pas yar klungs kyi yul dge bcu'i yon tan yongs su tshang zhing /
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  རྒྱལ་བུ་དེ་ལྷའི་ཁྱིའུ་ལྟར་མཛེས་པ་ཞིག་མཐོང་ནས་བྱོན་ནའང་། གཉགས་ཀྱི་བུ་མོ་མ་བླངས་པའི་འཁོན་གྱིས་གཉགས་ཁྲི་བཟང་པོ་ཡང་འདོན་གྱིས་རྒྱལ་བུ་བཀྲོངས།
  rgyal bu de lha'i khyi'u ltar mdzes pa zhig mthong nas byon na'ang /_gnyags kyi bu mo ma blangs pa'i 'khon gyis gnyags khri bzang po yang 'don gyis rgyal bu bkrongs/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  བང་སོ་མུ་ར་རི་ལ་བརྩིགས། དུས་དེར་ཀོང་ཇོས་མེ་ལོང་ལ་བལྟས་པས། རྒྱལ་བུ་བཞིན་མི་སྡུག་ཞིག་ཏུ་མཐོང་བར་བཞིན་བོད་ནས་གཏམ་ངན་པ་སྐྱེལ་མི་བྱུང་ནའང་བྱོན། ཇོ་བོ་རྒྱལ་རབས་གསུམ་དུ་མུན་པར་བཞུགས་པ་ལྷོ་སྒོ་མེ་ལོང་ཅན་ནས་བཏོན་ཏེ། གཙང་ཁང་དབུས་མར་བཞུགས་སུ་གསོལ་ནས་མཆོད་པ་བཙུགས། མཆིམས་ཕུར་མེས་ཨག་ཚོམས་ཀྱི་བཙུན་མོར་མངའ་གསོལ་ལོ༎
  bang so mu ra ri la brtsigs/_dus der kong jos me long la bltas pas/_rgyal bu bzhin mi sdug zhig tu mthong bar bzhin bod nas gtam ngan pa skyel mi byung na'ang byon/_jo bo rgyal rabs gsum du mun par bzhugs pa lho sgo me long can nas bton te/_gtsang khang dbus mar bzhugs su gsol nas mchod pa btsugs/_mchims phur mes ag tshoms kyi btsun mor mnga' gsol lo//
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  དུམ་བུ་འདིའི་ལོ་རྒྱུས་དེ་ཡིན་ན་གཙོ་བོ་ཁྲི་ལྡེ་གཙུག་བརྟན་དང་ཀྱིམ་ཤིང་ཀོང་ཇོའི་ལོ་རྒྱུས་རེད། ལོ་རྒྱུས་དེའི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་འདྲ་དེ་ག་རེ་བསྟན་ཡོའོ་རེད་ཟེར་ན།
  dum bu 'di'i lo rgyus de yin na gtso bo khri lde gtsug brtan dang kyim shing kong jo'i lo rgyus red/_lo rgyus de'i nang don gtso bo 'dra de ga re bstan yo'o red zer na/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ཨཱ། ཁྲི་ལྡེ་གཙུག་བརྟན་ཡིན་ན་ཁོང་རང་འཁྲུངས་ས་དེའི་མཚན་ལ་ཡིན་ན་མེས་ཨག་ཚོམས་ཞུ་གྱི་ཡོའོ་རེད། ཕོ་བྲང་ལྡན་མཁར་དུ་འཁྲུངས། ཟེར།
  A/_khri lde gtsug brtan yin na khong rang 'khrungs sa de'i mtshan la yin na mes ag tshoms zhu gyi yo'o red/_pho brang ldan mkhar du 'khrungs/_zer/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ད་ལྡན་མཁར་ཟེར་ཡས་དེ་སྔ་མོའི་ས་མིང་གཅིག་འདི་ལ་ཡི་གེ་རྙིང་མ་ཁག་ཅིག་ནང་ལ་ལ་ཧ་བཏགས་ལྷན་ཟེར། ལྷན་མཁར་ཟེར་འཁྲུངས། ཟེར་དེ་འདྲས་ཀྱི་འགྲེལ་པ་བརྒྱབ་སྲོལ་ཡོའོ་རེད།
  da ldan mkhar zer yas de snga mo'i sa ming gcig 'di la yi ge rnying ma khag cig nang la la ha btags lhan zer/_lhan mkhar zer 'khrungs/_zer de 'dras kyi 'grel pa brgyab srol yo'o red/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  འདི་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ད། མེས་ཨག་ཚོམས་ད་སྐུ་ན་སོན་པའི་སྐབས་ལ་ཡིན་ན་ནི། ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་སྔ་མོའི་རྦད་དེ་ལུང་བསྟན་གཅིག་གི་ནང་ལ། ད་སྟེ་ངའི་གདུང་རབས་ལྔ་ནས་ངའི་རྒྱུད་པའི་ནང་ལ་ཡིན་ན་ནི། རྒྱལ་པོ་ལྡེ་ཟེར་ཡས་གཅིག་གི་བྱ་བས་དམ་པའི་ཆོས་ཡོང་གི་རེད། ཟེར་བའི་ལུང་བསྟན་དེ།
  'di yin dus tsam pa da/_mes ag tshoms da sku na son pa'i skabs la yin na ni/_chos rgyal srong btsan sgam po'i snga mo'i rbad de lung bstan gcig gi nang la/_da ste nga'i gdung rabs lnga nas nga'i rgyud pa'i nang la yin na ni/_rgyal po lde zer yas gcig gi bya bas dam pa'i chos yong gi red/_zer ba'i lung bstan de/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  དེ་ནི་ཟངས་ཀྱི་བྱང་བུ་ཞིག་ལ་བྲིས་པ་དེ་ནི་ཁོང་རང་ལ་བརྙེད་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི། ཨོའོ་ད་ལྡེ་ཟེར་ཡས་རྒྱལ་པོ་དེ་ང་ཡིན་གྱི་རེད་དགོངས་ནས། དེ་ནི་ཆེད་དུ་ཕོ་ཉམངགས་ནས་གངས་ཏི་ས་ནས་རྒྱ་གར་བར་དུ་རྦད་དེ་ཡིན་ན་གཅིག་གི་པཎྜི་ཏ་སངས་རྒྱས་གསང་བ་དང་སངས་རྒྱས་ཞི་བ་འཚོ་ཟེར་ཡས་གཉིས་གདན་འདྲེན་བྱེད་ཀ་བཏང་པ་རེད། ཟེར།
  de ni zangs kyi byang bu zhig la bris pa de ni khong rang la brnyed dus tsam pa de ni/_o'o da lde zer yas rgyal po de nga yin gyi red dgongs nas/_de ni ched du pho nyamangagasa nas gangs ti sa nas rgya gar bar du rbad de yin na gcig gi pN+Di ta sangs rgyas gsang ba dang sangs rgyas zhi ba 'tsho zer yas gnyis gdan 'dren byed ka btang pa red/_zer/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  གདན་འདྲེན་ཞུ་ག་བཏང་བྱས་ཡིན་ནའི་གདན་འདྲེན་ཞུ་མ་ཐུབ་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ། ཞུ་མ་ཐུབ་ཀྱང་དེའི་ཕོ་ཉས་གཅིག་གི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་སྡེ་ལྔ་བློ་ལ་བཟུང་ནས། ཚུར་ཡོང་བྱས་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕུལ་དུས། རྒྱལ་པོར་ཕུལ་བས་རྒྱལ་པོས།
  gdan 'dren zhu ga btang byas yin na'i gdan 'dren zhu ma thub pa red/_de yin dus tsam pa/_zhu ma thub kyang de'i pho nyas gcig gi theg pa chen po'i mdo sde lnga blo la bzung nas/_tshur yong byas rgyal po la phul dus/_rgyal por phul bas rgyal pos/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ཕོ་བྲང་གཅིག་གི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལྔའི་བཞུགས་ཡུལ་ལ་ཆེད་མངགས་ཡིན་ན་ད་གཅིག་གི་གཙུག་ལག་ཁང་ལྔ་བཞངས་༼བཞེངས་༽བྱས།  འོང་གཅིག་ལ་ཡིན་ན་བྲག་དམར་མགྲིན་བཟང་། བྲག་དམར་ཀེ་རུ། འོང་གསང་མཁར་བྲག མཆིམས་བུ་སྣ་རལ། མ་ས་གོང་ཟེར་ལྷ་ཁང་ལྔ་བཞེངས་པ་རེད།
  pho brang gcig gi theg pa chen po lnga'i bzhugs yul la ched mngags yin na da gcig gi gtsug lag khang lnga bzhangs (bzhengs )byas/__'ong gcig la yin na brag dmar mgrin bzang /_brag dmar ke ru/_'ong gsang mkhar brag_mchims bu sna ral/_ma sa gong zer lha khang lnga bzhengs pa red/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ད་ལྷ་ཁང་ལྔ་འདིའི་ནང་ལ་ཡིན་ན་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ནང་ལ་ཡིན་ན། ཡི་གེའི་དག་ཆའི་ཐོག་ལ་ཡིན་ན་འབྲི་སྲོལ་མི་འདྲ་ཞེ་དྲག་ཡོའོ་རེད། སྤྱིར་བཏང་ཡིན་ན་བྲག་དམར་ཀེ་རུ་ཟེར་མཁན་དེ་ཡིན་ན། འདིའི་ཀེ་རུ་ཟེར་ཡས་དེ་ཕལ་ཆེར་ནོར་པ་རེད། བྲག་དམར་བཀའ་བཅུ་ཟེར་དགོས་རེད། འདིའི་ནང་ལ་བྲག་དམར་བཀའ་བཅུ་འོང་། དེ་ཡིན་ན་གལ་ཆེན་པོ་གཅིག་རེད།
  da lha khang lnga 'di'i nang la yin na bod kyi rgyal rabs lo rgyus nang la yin na/_yi ge'i dag cha'i thog la yin na 'bri srol mi 'dra zhe drag yo'o red/_spyir btang yin na brag dmar ke ru zer mkhan de yin na/_'di'i ke ru zer yas de phal cher nor pa red/_brag dmar bka' bcu zer dgos red/_'di'i nang la brag dmar bka' bcu 'ong /_de yin na gal chen po gcig red/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ག་རེ་རེད་ཟེར་ན་ཕྱིས་སུ་མི་མང་པོས་འདིའི་གོ་ནོར་ཐེབས་ཡོའོ་རེད། ཨཱ། དེ་དང་ཕྱོགས་མཚུངས་རྒྱ་ནག་ནས་རྒྱའི་རྒྱལ་པོ་རྦད་དེ་བཙུན་མོ་ཡིན་ན་ད། གཅིག་གི་ཨ་ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད། ཨ། ཕྱོགས་མཚུངས་རྒྱ་ནག་ནས་ག་རེ་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཡོའོ་རེད།
  ga re red zer na phyis su mi mang pos 'di'i go nor thebs yo'o red/_A/_de dang phyogs mtshungs rgya nag nas rgya'i rgyal po rbad de btsunmo yin na da/_gcig gi a ga re zer dgos red/_a/_phyogs mtshungs rgya nag nas ga re gdan 'dren zhus yo'o red/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ཕོ་ཉ་མངགས་བྱས་ཡིན་ན། གཅིག་གསེར་འོད་དམ་པ་དང་འདུལ་བ་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་ཟེར་ཡས་ཀྱི་རྦད་དེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་གདན་ཞུས་ཡོད་པ།
  pho nya mngags byas yin na/_gcig gser 'od dam pa dang 'dul ba rnam par 'byed pa zer yas kyi rbad de sangs rgyas kyi gsung gdan zhus yod pa/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ཨ་སྨན་དཔྱད་ཀྱི་རིགས་ཁ་ཤས་ཡིན་ན། རྒྱ་ཡིག་ནས་བོད་ཡིག་ལ་བསྒྱུར་པ། ལི་ཡུལ་ནས་ཡིན་ན་ད་གཅིག་གི་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་རྦད་དེ་གཅིག་གི་དགེ་སློང་མང་པོ་གཅིག་གདན་དྲངས་ནས་དེ་རྣམས་ལ་གུས་པ་མཛད་པ། 
  a sman dpyad kyi rigs kha shas yin na/_rgya yig nas bod yig la bsgyur pa/_li yul nas yin na da gcig gi rab tu byung ba'i rbad de gcig gi dge slong mang po gcig gdan drangs nas de rnams la gus pa mdzad pa/_
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ད་ཡིན་ནའི་སྐབས་དེར། བོད་ཀྱི་མི་ལ་ཡིན་ན་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན་ད་གཅིག་བོད་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཡིན་ན་ལོ་རྒྱུས་བྱུང་ཡོའོ་མ་རེད།
  da yin na'i skabs der/_bod kyi mi la yin na cha bzhag pa yin na da gcig bod la rab tu byung ba yin na lo rgyus byung yo'o ma red/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  འོང་། ཕྱིང་བ་སྟག་རྩེའི་རྦད་དེ་ཕོ་བྲང་། ཕྱིང་བ་སྟག་རྩེ་ཞུ་ཡས་དེ་ད་དེང་སང་འཕྱོང་རྒྱས་ལ་ཡོའོ་རེད་པ།
  'ong /_phying ba stag rtse'i rbad de pho brang /_phying ba stag rtse zhu yas de da deng sang 'phyong rgyas la yo'o red pa/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  དེ་ཡིན་ན་སྐབས་དེར་རྒྱལ་པོའི་རྦད་དེ་ཕོ་བྲང་རེད།  ཨ་ཕོ་བྲང་འདིའི་ནང་ལ་ཡིན་ནའི་རྦད་དེ་ད་ཁོ་རང་ད་གཅིག་གི་འོང་བཙུན་མོ། ལྕམ་འཇང་མོ་ཁྲི་བཙུན་ཁབ་ཏུ་བསུས། དེ་འཇང་ཡུལ་ནས་གདན་འདྲེན་ཞུས་པ་རེད།
  de yin na skabs der rgyal po'i rbad de pho brang red/__a pho brang 'di'i nang la yin na'i rbad de da kho rang da gcig gi 'ong btsun mo/_lcam 'jang mo khri btsun khab tu bsus/_de 'jang yul nas gdan 'dren zhus pa red/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  འཇང་ཡུལ་ཟེར་མཁན་དེ་ད་དེང་སང་བྱས་པ་ཡིན་ན། བོད་པའི་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱལ་ཐང་ཁུལ་དང་ཐག་ཉེ་པོ་གཅིག་ཡོའོ་རེད།
  'jang yul zer mkhan de da deng sang byas pa yin na/_bod pa'i shar phyogs kyi rgyal thang khul dang thag nye po gcig yo'o red/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  འོང་། འཇང་ཡུལ་ནས་ཁྲི་བཙུན་ཁབ་ཏུ་བཞེས་པའི་དེ་ལ་ཡིན་ན་ནི་སྲས་ཡིན་ན་འཇང་ཚ་ལྷ་དཔོན། ད་གཅིག་གི་རྒྱལ་བ་ལྔ་པའི་གསུངས་སྟངས་ལ་བཞེད་པ་ཡིན་ན། དེ་རྦད་དེ་བསམ་ཀྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་རྦད་དེ་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་སྲས་གཅིག་འཁྲུངས་དུས། ད་དེ་ལ་བཙུན་མོ་གཅིག་འཚལ་དགོས་དུས་ཙམ་པ། བོད་པའི་ནང་ལ་བཙུན་མོ་འོས་པ་མི་འདུག ཟེར།
  'ong /_'jang yul nas khri btsun khab tu bzhes pa'i de la yin na ni sras yin na 'jang tsha lha dpon/_da gcig gi rgyal ba lnga pa'i gsungs stangs la bzhed pa yin na/_de rbad de bsam kyis mi khyab pa'i rbad de mdzes sdug ldan pa'i sras gcig 'khrungs dus/_da de la btsun mo gcig 'tshal dgos dus tsam pa/_bod pa'i nang la btsun mo 'os pa mi 'dug_zer/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  དེ་མེད་དུས་ཙམ་པ་དེ་ནི། རྒྱ་ནག་ནས་རྒྱ་རྗེའ་སྲེས་མོ་དེ་བཙུན་མོ་དེ་ཡར། བོད་ལ་གདན་འདྲེན་ཞུ་ཡས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཕོ་ཉ་ཆེད་མངགས་ནས། ད་སྐབས་དེར་དོན་དག་ག་རེ་བྱུང་པ་རེད་ཟེར་ན།
  de med dus tsam pa de ni/_rgya nag nas rgya rje' isrs mo de btsun mo de yar/_bod la gdan 'dren zhu yas kyi thog la pho nya ched mngags nas/_da skabs der don dag ga re byung pa red zer na/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ད་འདིའི་བོད་ཀྱི་ཕོ་ཉ་གཉགས་ཟེར་མཁན་གཅིག་གི་མི་རྒྱུད་དེ་རང་གི་བུ་མོ་འདི་རྒྱལ་པོའི་བཙུན་མོ་ལ་མ་བསུས་པའི་དེའི་ཁོང་ཁྲོ་དང་འཁོན་འཛིན་གྱི་ཡིན་ན། ཨ་སྲས་ལ་ཡིན་ན་ད་གཅིག་གི་ཨ་གཉགས་ཁྲི་བཟང་ཡང་སྟོན་གྱི་ཡིན་ན།
  da 'di'i bod kyi pho nya gnyags zer mkhan gcig gi mi rgyud de rang gi bu mo 'di rgyal po'i btsun mo la ma bsus pa'i de'i khong khro dang 'khon 'dzin gyi yin na/_a sras la yin na da gcig gi a gnyags khri bzang yang ston gyi yin na/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  ཨ་སྲས་འཇང་ཚ་ལྷ་དཔོན་ཟེར་ཡས་དེ་ཡིན་ན་བཀྲོངས་པའི་ལོ་རྒྱུས་དེ་རེད།  དེ་ཡིན་ན་བཙུན་མོས་རྦད་དེ་ལམ་བར་ལ་གཅིག་གི་རྒྱ་བཟའ་བོད་ལ་བྱོན་པའི་ལམ་བར་ལ་དེའི་བསྐྱེལ་ནས། དེ་ནི་བོད་ལ་ཕེབས་པའི་རྗེས་ལ་ཡིན་ན།
  a sras 'jang tsha lha dpon zer yas de yin na bkrongs pa'i lo rgyus de red/__de yin na btsun mos rbad de lam bar la gcig gi rgya bza' bod la byon pa'i lam bar la de'i bskyel nas/_de ni bod la phebs pa'i rjes la yin na/
 • པ་སངས་དབང་འདུས།
  དེ་ནི་རྒྱལ་པོ་མེས་ཨག་ཚོམས་རང་གི་བཙུན་མོར་རྦད་དེ་མངའ་གསོལ་པ་རེད་ཟེར། ད་དེ་རྒྱུ་མཚན་དེ་འདྲས་གཅིག་ཡིན།
  de ni rgyal po mes ag tshoms rang gi btsun mor rbad de mnga' gsol pa red zer/_da de rgyu mtshan de 'dras gcig yin/