Skip to main content Skip to search
05 Sep 2018
5 min 16 sec
Video Overview
Creators: 
Sonam Tobgye
Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • བསོད་ནམས་དཔལ་སྒྲོན་དང་ལྷ་མཆོག་བཟང་མོ་ Sonam Peldron & Lhachog Zangmo
  དགུང་སྟོད་མཐོན་པོ་ཡིན་ཟེར་དགའ་ཡང་ཏ་དགའ། །ཁྲི་གདུགས་ཉི་མ་ཡིན་ཟེར་སྐྱིད་ཡང་ཏ་སྐྱིད། །
  Delighted to be sky, Peaceful to be sun;
 • བསོད་ནམས་དཔལ་སྒྲོན་དང་ལྷ་མཆོག་བཟང་མོ་ Sonam Peldron & Lhachog Zangmo
  ལན་གཅིག་ཚུར་ལ་སྤྲིན་པ་གནག་མོ་མ་གནང་། །(རྡོ་གོང་)རྒྱབ་པའི་ཞབས་ཁྲ་ལེགས་མོ། ། ཉ་མོ་གི་གཤོག་སྒྲོ་གཅིག་གཉིས་གསུམ། །(གསང་ཤོང་)རྒྱབ་པའི་ཞབས་ཁྲ་ལེགས་མོ། ། ཉ་མོ་གི་གཤོག་སྒྲོ་བཞི་ལྔ་དྲུག །
  Don’t let the dark cloud; it’s the song to be performed; Is song of pleasing one two three, will be continued tomorrow too, Is song of pleasing four five six.
 • བསོད་ནམས་དཔལ་སྒྲོན་དང་ལྷ་མཆོག་བཟང་མོ་ Sonam Peldron & Lhachog Zangmo
  གངས་སྟོད་མཐོན་པོ་ཡིན་ཟེར་དགའ་ཡང་ཏ་དགའ། །སེང་ཆེན་དཀར་མོ་ཡིན་ཟེར་སྐྱིད་ཡང་ཏ་སྐྱིད། །
  Delighted to be lofty peak, Peaceful to be lion;
 • བསོད་ནམས་དཔལ་སྒྲོན་དང་ལྷ་མཆོག་བཟང་མོ་ Sonam Peldron & Lhachog Zangmo
  ལན་གཅིག་ཚུར་ལ་ཁ་ཝ་བུ་ཡུག་ཅིག་མ་གནང་། །(རྡོ་གོང་)རྒྱབ་པའི་ཞབས་ཁྲ་ལེགས་མོ། ། ཉ་མོ་གི་གཤོག་སྒྲོ་གཅིག་གཉིས་གསུམ། །(གསང་ཤོང་)རྒྱབ་པའི་ཞབས་ཁྲ་ལེགས་མོ། ། ཉ་མོ་གི་གཤོག་སྒྲོ་བཞི་ལྔ་དྲུག །
  Don’t let the dark cloud; it’s the song to be performed; Is song of pleasing one two three, will be continued tomorrow too, Is song of pleasing four five six.
 • བསོད་ནམས་དཔལ་སྒྲོན་དང་ལྷ་མཆོག་བཟང་མོ་ Sonam Peldron & Lhachog Zangmo
  སྤང་སྟོད་མཐོན་པོ་ཡིན་ཟེར་དགའ་ཡང་ཏ་དགའ། །ཤ་ཝ་གཡུ་མོ་ཡིན་ཟེར་སྐྱིད་ཡང་ཏ་སྐྱིད། །
  Delighted to be meadow, Peaceful to be reindeer;
 • བསོད་ནམས་དཔལ་སྒྲོན་དང་ལྷ་མཆོག་བཟང་མོ་ Sonam Peldron & Lhachog Zangmo
  ལན་གཅིག་ཚུར་ལ་ཤ་ཁྱི་ནག་མོ་རེ་མ་གནང་། །(རྡོ་གོང་)རྒྱབ་པའི་ཞབས་ཁྲ་ལེགས་མོ། ། ཉ་མོ་གི་གཤོག་སྒྲོ་གཅིག་གཉིས་གསུམ། །(གསང་ཤོང་)རྒྱབ་པའི་ཞབས་ཁྲ་ལེགས་མོ། ། ཉ་མོ་གི་གཤོག་སྒྲོ་བཞི་ལྔ་དྲུག །
  Don’t let the dark cloud; it’s the song to be performed; Is song of pleasing one two three, will be continued tomorrow too, Is song of pleasing four five six.
 • བསོད་ནམས་དཔལ་སྒྲོན་དང་ལྷ་མཆོག་བཟང་མོ་ Sonam Peldron & Lhachog Zangmo
  མཚོ་སྟོད་མཐོན་པོ་ཡིན་ཟེར་དགའ་ཡང་ཏ་དགའ། །གསེར་མིག་ཉ་མོ་ཡིན་ཟེར་སྐྱིད་ཡང་ཏ་སྐྱིད། །
  Delighted to be lake, Peaceful to be golden fish;
 • བསོད་ནམས་དཔལ་སྒྲོན་དང་ལྷ་མཆོག་བཟང་མོ་ Sonam Peldron & Lhachog Zangmo
  ལན་གཅིག་ཚུར་ལ་སྲམ་ཅུང་ནག་མོ་རེ་མ་གནང་། །(རྡོ་གོང་)རྒྱབ་པའི་ཞབས་ཁྲ་ལེགས་མོ། ། ཉ་མོ་གི་གཤོག་སྒྲོ་གཅིག་གཉིས་གསུམ། །(གསང་ཤོང་)རྒྱབ་པའི་ཞབས་ཁྲ་ལེགས་མོ། ། ཉ་མོ་གི་གཤོག་སྒྲོ་བཞི་ལྔ་དྲུག །
  Don’t let the dark cloud; it’s the song to be performed; Is song of pleasing one two three, will be continued tomorrow too, Is song of pleasing four five six
 • བསོད་ནམས་དཔལ་སྒྲོན་དང་ལྷ་མཆོག་བཟང་མོ་ Sonam Peldron & Lhachog Zangmo
  གཡུས་སྟོད་མཐོན་པོ་ཡིན་ཟེར་དགའ་ཡང་ཏ་དགའ། །དྲིན་ཅན་ཕ་མ་ཡིན་ཟེར་སྐྱིད་ཡང་ཏ་སྐྱིད། །
  Delighted to be village, Peaceful to be parents;
 • བསོད་ནམས་དཔལ་སྒྲོན་དང་ལྷ་མཆོག་བཟང་མོ་ Sonam Peldron & Lhachog Zangmo
  ལན་གཅིག་ཚུར་ལ་མི་ཁ་ནག་མོ་རེ་མ་གནང་། །(རྡོ་གོང་)རྒྱབ་པའི་ཞབས་ཁྲ་ལེགས་མོ། ། ཉ་མོ་གི་གཤོག་སྒྲོ་གཅིག་གཉིས་གསུམ། །(གསང་ཤོང་)རྒྱབ་པའི་ཞབས་ཁྲ་ལེགས་མོ། ། ཉ་མོ་གི་གཤོག་སྒྲོ་བཞི་ལྔ་དྲུག། །།
  Don’t let the dark cloud; it’s the song to be performed; Is song of pleasing one two three, will be continued tomorrow too, Is song of pleasing four five six
 • བསོད་ནམས་དཔལ་སྒྲོན་དང་ལྷ་མཆོག་བཟང་མོ་ Sonam Peldron & Lhachog Zangmo
  ཡ་ལགས་སོ་ [འ་ནཱིམ་ཅིག་ཨིན?]།། །།