Skip to main content Skip to search
28 Aug 2018
2 min 48 sec
Ariana Maki
Video Overview
Creators: 
Sonam Tobgye, Ugyen

དགུང་སྟོད་འཐོན་པོ་གསེར་གྱི་ཀ་བ་ཟེར་མི་གླུ་གཞས་འདི་ནང་ དམ་པའི་ཆོས་གཅིག་ཁར་སྒྲུབ་མི་ ཆོས་གྲོགས་ཚུའི་བར་ན་ཡོད་པའི་འབྲེལ་བའི་སྐོར་ལས་སླབ་ཨིནམ་ད་ འདི་ནང་གནམ་དང་ཉིམ་འདི་ དཔེ་གཟུགས་སྦེ་བཀོད་ཐོག་ལས་ དོན་ང་བཅས་རའི་ མི་ཚེ་ལུ་མནོ་བསམ་བཏང་སྟེ་ གསེར་དང་གཡུ་བཟུམ་སྦེ་འགྱུར་བ་མེད་པ་སྡོད་པའི་རེ་བ་བསྐྱེད་ཨིན་པས། གླུ་གཞས་འདི་ནང་ ཆོས་གྲོགས་ཀྱི་བར་ནའི་ ཐ་དང་ཐམ་ཚིག་འདི་ གསེར་གྱི་ཀཝ་ལས་སྒྲིང་སྒྲིང་དང་ གཡུའི་སྡོང་པོ་ལས་ཡང་རིངམོ་སྦེ་གནས་བཅུག་ཟེར་བའི་ སྨོན་ལམ་བཏབ་མས། གླུ་གཞས་ཀྱི་ཚིག་ལུ་ཉནམ་ད་ ནོར་བུ་སྒྲོལ་མ་དང་ བསོད་ནམས་ལྷ་མོ་གིས་ ཚིགས་བཅད་གཉིས་ལས་མ་འཐེནམ་ལས་ ཞབས་བྲོ་འདི་མཇུག་མ་བསྡུཝ་བཟུམ་ཅིག་ཡོདཔ་ད་ ངོ་མ་འབད་བ་ཅིན་ དཔེ་གཟུགས་ཅན་གྱི་གླུ་གཞས་འདི་ཚུ་ནང་ སྤང་དང་ཤ་བ་ ཆུ་དང་ཉ་མོ་ཟེར་ དཔེ་ལེ་ཤ་ཅིག་འོང་དགོཔ་ཨིན། 

 

The song Gungtey Thoenpo Sergi Kawa talks about a good relationship between the dharmic friends. The song used few beautiful metaphores such as sky and sun, in which the author wanted sky and sun to be eternal as gold and turquoise in the context of life. Thus, the bound between dharmic friends should be as strong as golden piller and as long as turquoise trunk. BY looking at the lyrics of the song, Norbu Dema and Sonam Lhamo havent completed the song because they sang only two stanzas. Basically such metaphoric song should include some more examples such as medow and stag, river and fish etc.

 

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ནོར་བུ་སྒྲོལ་མ་དང་བསོད་ནམས་ལྷ་མོ Norbu Dema & Sonam Lhamo
  དགུང་སྟོད་མཐོན་པོ་གསེར་གྱི་ཀ་བ་ལ་ཅིག་འདྲ་སོང་། །ཁྲི་གདུགས་ཉི་མ་གཡུ་ཡི་སྡོང་པོ་ལ་ཅིག་འདྲ་སོང། །གསེར་གྱི་ཀ་བ་འགྱུར་ལྡོག་མེད་པ་ལ་ཅིག་བཞུགས་ཡོད། །གཡུ་ཡི་སྡོང་པོ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པ་ལ་ཅིག་བཞུགས་ཡོད། །གཡུ་ཡི་སྡོང་པོ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པ་ལ་ཅིག་བཞུགས་ཡོད། །
 • ནོར་བུ་སྒྲོལ་མ་དང་བསོད་ནམས་ལྷ་མོ Norbu Dema & Sonam Lhamo
  རང་སེམས་དགའ་་་་་་ རང་སེམས་དགའ་བ་ལུས་སེམས་སྐྱིད་པ་ལ་ཅིག་བཞུགས་ཡོད། །ཆོས་གྲོགས་དག་ལ་དམ་ཚིག་གཙང་མ་ལ་ཅིག་བཞུགས་ཡོད། །ཆོས་གྲོགས་དག་ལ་དམ་ཚིག་གཙང་མ་ལ་ཅིག་བཞུགས་ཡོད། །
 • ནོར་བུ་སྒྲོལ་མ་དང་བསོད་ནམས་ལྷ་མོ Norbu Dema & Sonam Lhamo
  གངས་སྟོད་མཐོན་པོ་གསེར་གྱི་ཀ་བ་ལ་ཅིག་འདྲ་སོང་། །སེང་ཆེན་དཀར་མོ་གཡུ་ཡི་སྡོང་པོ་ལ་ཅིག་འདྲ་སོང། །གསེར་གྱི་ཀ་བ་འགྱུར་ལྡོག་མེད་པ་ལ་ཅིག་བཞུགས་ཡོད། །གཡུ་ཡི་སྡོང་པོ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པ་ལ་ཅིག་བཞུགས་ཡོད། །གཡུ་ཡི་སྡོང་པོ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པ་ལ་ཅིག་བཞུགས་ཡོད། །
 • ནོར་བུ་སྒྲོལ་མ་དང་བསོད་ནམས་ལྷ་མོ Norbu Dema & Sonam Lhamo
  རང་སེམས་དགའ་བ་ལུས་སེམས་སྐྱིད་པ་ལ་ཅིག་བཞུགས་ཡོད། །ཆོས་གྲོགས་དག་ལ་དམ་ཚིག་གཙང་མ་ལ་ཅིག་བཞུགས་ཡོད། །ཆོས་གྲོགས་དག་ལ་དམ་ཚིག་གཙང་མ་ལ་ཅིག་བཞུགས་ཡོད། །ལགས་སོ་ལགས།། །།