Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
30 sec
David Germano
Video Overview
Creators: 
Unknown

A doctor introduces the medicinal herb "gyuru".

比如余甘子从印度购买. 来源于印度的藏药材

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • འདི་སྐྱུ་རུ་རེད་དཱ། སྐྱུ་རུ། སྐྱུ་རུ་སྤྱིར་བཏང་རྒྱ་གར། རྒྱ་གར་ནས་ཤ་སྟག་ཉོ་གྱི་ཡོའོ་རེད།
  'di skyu ru red dA/_skyu ru/_skyu ru spyir btang rgya gar/_rgya gar nas sha stag nyo gyi yo'o red/
 • རྒྱ་ནག་གི་སྐྱུ་རུ་དང་རྒྱ་གར་གྱི་སྐྱུ་རུ་གཅིག་པ་ཞེ་དྲགས་རེད་མི་འདུག་ག བྱས་ཙང་།
  rgya nag gi skyu ru dang rgya gar gyi skyu ru gcig pa zhe drags red mi 'dug ga_byas tsang /
 • ཨེའི། དེ་ནས་ཉོ་གྱི་ཡོའོ་རེད།
  e'i/_de nas nyo gyi yo'o red/
 • རྒྱ་གར་ནས་རྐྱང་རྐྱང་།
  rgya gar nas rkyang rkyang /