Skip to main content Skip to search
06 Jan 2016
5 min 33 sec
Bradley Aaron
Video Overview
Creators: 
Tibetan & Himalayan Library, 才旦加

This is a video of Tsering Jyi from Yonru Village in Chentsa singing a song called "The Head of the Line Is the Golden Line." This song is part of a collection of folk songs from the Rebgong cultural area.

འདི་ནི་བསྟོད་གླུ་ཞིག་ཡིན།  གྲལ་མགོའི་ཨ་ཁུ་དང་གྲལ་སྐེད་ཀྱི་ན་ཟླ་གྲལ་རྔའི་མ་སྲུ་རྣམས་གསེར་བྱ་དང་དངུལ་བྱ་དུང་གསུམ་ལ་དཔེ་བཞག་སྟེ་བླངས་པའི་གླུ་ཞིག་ཡིན།

གླུ་འདིའི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་ནི་གྲལ་མགོའི་ཨ་ཁུ་གསེར་མཚོ་ནང་གི་གསེར་དང་འདྲ།  གྲལ་སྐེད་ཀྱི་ན་ཟླ་དངུལ་མཚོ་ནང་དུ་སྐྱེས་པའི་དངུལ་སྡོང་འདྲ།  གྲལ་རྔའི་མ་སྲུ་དངུལ་མཚོ་ནང་དུ་སྐྱེས་པའི་དངུལ་སྡོང་དང་འདྲ་བ་བརྗོད་ཡོད།

Transcript search
No results found for this search
0 of 0