Skip to main content Skip to search
06 Jan 2016
6 min 9 sec
Bradley Aaron
Video Overview
Creators: 
Tibetan & Himalayan Library, 才旦加

This is a video of Tsering Jyi from Yonru Village in Chentsa singing a song called "The Gorgeous Relatives." This song is part of a collection of folk songs from the Rebgong cultural area.

འདི་ནི་སྟག་ཤར་ཞིག་གི་ཕྱིའི་རྒྱན་གོས་ལ་བསྟོད་པའི་གླུ་ཞིག་ཡིན།  མགོ་ཡི་ཝ་ཞ་དང་སྐེག་གི་གྲི་ཆུང་།  རྐང་གི་སག་ལྷམ་བཅས་ལ་བསྟོད་པའི་གླུ་ཞིག་ཡིན།

གླུ་འདིའི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་ནི་སྟག་ཤ་ར་ཞིག་གི་མགོ་ཡི་ཝ་ཞ་དང་སྐེག་གི་གྲི་ཆུང་རྐང་གི་སག་ལྷམ་བཅས་ལ་བསྟོད་པའི་གླུ་ཞིག་ཡིན།

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ཡེ་་་་་ཡེ་ལ་ལ་ལ་མོ་་ཡེ་་ལེན་གོ་
 • ༼ཡེ་་་་ལེན་གོ༽ཡག་ག་ཡག་ག་ཤ་ཉེ་ཡག།༼ཡེ་་་་་ཞང་རྒྱ་ཡེ་ལ་ལ་ལ་མོ༽
 • ༼ཡེ་་་་ལེན་གོ༽ཤ་ཉེ་མགོ་ཡི་ཞྭ་མོ་ཡག།༼ཡེ་་་་་ཞང་རྒྱ་ཡེ་ལ་ལ་ལ་མོ༽
 • ༼ཡེ་་་་ལེན་གོ༽ན་ནིང་བྲག་དམར་ཐེ་ནས་ཡག།༼ཡེ་་་་་ཞང་རྒྱ་ཡེ་ལ་ལ་ལ་མོ༽
 • ༼ཡེ་་་་ལེན་གོ༽དོ་དགོང་ཤ་ཉེ་མགོ་ནས་ཡག།༼ཡེ་་་་་ཞང་རྒྱ་ཡེ་ལ་ལ་ལ་མོ༽
 • ༼ཡེ་་་་ལེན་གོ༽ཡག་ག་ཡག་ག་ཤ་ཉེ་ཡག།༼ཡེ་་་་་ཞང་རྒྱ་ཡེ་ལ་ལ་ལ་མོ༽
 • ༼ཡེ་་་་ལེན་གོ༽ཤ་ཉེ་སྐེག་གི་གྲི་ཆུང་ཡག།༼ཡེ་་་་་ཞང་རྒྱ་ཡེ་ལ་ལ་ལ་མོ༽
 • ༼ཡེ་་་་ལེན་གོ༽ན་ནིང་མགར་བའི་ལག་ན་ཡག།༼ཡེ་་་་་ཞང་རྒྱ་ཡེ་ལ་ལ་ལ་མོ༽
 • ༼ཡེ་་་་ལེན་གོ༽དོ་དགོང་ཤ་ཉེའི་སྐཻག་ན་ཡག།༼ཡེ་་་་་ཞང་རྒྱ་ཡེ་ལ་ལ་ལ་མོ༽
 • ཡེ་་་་་ཡེ་ལ་ལ་ལ་མོ་་ཡེ་་ལེན་གོ་
 • ༼ཡེ་་་་ལེན་གོ༽ཡག་ག་ཡག་ག་ཤ་ཉེ་ཡག།༼ཡེ་་་་་ཞང་རྒྱ་ཡེ་ལ་ལ་ལ་མོ༽
 • ༼ཡེ་་་་ལེན་གོ༽ཤ་ཉེ་རྐང་གི་སག་ལྷམ་ཡག།༼ཡེ་་་་་ཞང་རྒྱ་ཡེ་ལ་ལ་ལ་མོ༽
 • ༼ཡེ་་་་ལེན་གོ༽ན་ནིང་ཟི་ལིང་མཁར་ན་ཡག།༼ཡེ་་་་་ཞང་རྒྱ་ཡེ་ལ་ལ་ལ་མོ༽
 • ༼ཡེ་་་་ལེན་གོ༽དོ་དགོང་ཤ་ཉེའི་རྐང་ན་ཡག།༼ཡེ་་་་་ཞང་རྒྱ་ཡེ་ལ་ལ་ལ་མོ༽
 • ༼ཡེ་་་་ལེན་གོ༽གླུ་ཤེས་ནི་མིན་ར་དགའ་ནི་བྱོས།།༼ཡེ་་་་་ཞང་རྒྱ་ཡེ་ལ་ལ་ལ་མོ༽