Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
2 min 33 sec
David Germano
Video Overview
Creators: 
Unknown

An interview of Penpa, a modern Tibetan artist.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • སྤེན་པ།
  ངའི་མིང་ལ་སྤེན་པ་ཟེར་གྱི་ཡོད། ཆིག་སྟོང་དགུ་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་དོན་བཞིའི་ལོ་ལ་སྟོད་ལུང་བདེ་ཆེན་རྫོང་ཨོང་་་ཐོང་སྒོ་གྲོང་ཚོ་ཟེར་འདིར་སྐྱེས་པ་རེད། དེ་ནས་ཨོང་་་ སློབ་ཆུང་ཐོན་པའི་རྗེས་ལ་རྒྱ་ནག་ལ་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་གག་༿པར་༾ཕྱིན་པ་ཡིན། དེ་དུས་ཙམ་པར་རྒྱ་ནག་ལ་སློབ། ང་རང་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། ཆུང་ཆུང་སྒང་ནས་རི་མོ་འབྲི་ཡས་ལ་དགའ་པོ་ཞེ་དྲག་ཡོད།
  nga'i ming la spen pa zer gyi yod/_chig stong dgu brgya bdun cu don bzhi'i lo la stod lung bde chen rdzong ong thong sgo grong tsho zer 'dir skyes pa red/_de nas ong _slob chung thon pa'i rjes la rgya nag la slob sbyong byed gag {par }phyin pa yin/_de dus tsam par rgya nag la slob/_nga rang ga re red zer na/_chung chung sgang nas ri mo 'bri yas la dga' po zhe drag yod/
 • སྤེན་པ།
  དེ་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་སླེབས་དུས་ཙམ་པར་ཨོང་་་ག་རེ་རེད། རི་མོའི་དགེ་རྒན་རྩ་༿ས་༾ནས་དེ་འདྲས་ཅིག་མཐོང་མྱོང་ཡོད་རི་མོ། ལོའོ་ཀྲུང་ལིན་༼མིའི་མིང་༽གྱི་རི་མོ། པཱ་ལགས་ཟེར་ཡས་གཅིག 
  de nas rgya nag la slebs dus tsam par ong ga re red/_ri mo'i dge rgan rtsa {sa }nas de 'dras cig mthong myong yod ri mo/_lo'o krung lin (mi'i ming )gyi ri mo/_pA lags zer yas gcig_
 • སྤེན་པ།
  དེ་འདྲས་མཐོང་པ་དང་། དེ་དུས་ཙམ་པར། པར་ནང་བཞིན་ཅིག་འབྲི་འདུག་ག ཨ་ནི་་་ང་ཧོན་ཐོར་བྱས། འདི་རི་མོ་རེད་པས་ཟེར་དུས་ཙམ་པར་ཁོང་ཚོས་འབྲི་ཀྱོག་༿པ་༾རེད་ཟེར་དུས་ཙམ་པར་ཨ་ནི་་་ང་དེ་ནས་རི་མོ་ལ་ཅིག་དད་པ་ཞེ་པོ་ཅིག་སྐྱེས་མྱོང་ཡོད།
  de 'dras mthong pa dang /_de dus tsam par/_par nang bzhin cig 'bri 'dug ga_a ni nga hon thor byas/_'di ri mo red pas zer dus tsam par khong tshos 'bri kyog {pa }red zer dus tsam par a ni nga de nas ri mo la cig dad pa zhe po cig skyes myong yod/
 • སྤེན་པ།
  ཨ་ནི་་་དེ་ནས། སྐབས་དེ་ནས་འགོ་བཙུགས་བྱས་ཨ་ནི་་་ང་སོ་སོ་རི་མོ་འབྲི་ཉན་༿མཁན་༾ཅིག་ཆགས་འདོད་ཆེན་པོ་བྱུང་། ཨ་ནི་་་དེ་དུས་ཙམ་པར་རྟག་པར་རེ་བཞིན་རི་མོ་འབྲི་ཉན་༿མཁན་༾དགེ་རྒན་དང་། རི་མོའི་དགེ་རྒན་དང་མཉམ་དུ་ཨོང་་་སྤུ་གུ་༿ཕྲུ་གུ་༾གཞན་དང་མི་འདྲ་པའི་འབད་བརྩོན་ཨ་འདྲས་༿དེ་འདྲས་༾བྱས་བྱས༿ནས་༾། ཨ་ནི་་་རྟག་པར་རི་མོ་འབྲི་གི་ཡོད།
  a ni de nas/_skabs de nas 'go btsugs byas a ni nga so so ri mo 'bri nyan {mkhan }cig chags 'dod chen po byung /_a ni de dus tsam par rtag par re bzhin ri mo 'bri nyan {mkhan }dge rgan dang /_ri mo'i dge rgan dang mnyam du ong spu gu {phru gu }gzhan dang mi 'dra pa'i 'bad brtson a 'dras {de 'dras }byas byas{nas }/_a ni rtag par ri mo 'bri gi yod/
 • སྤེན་པ།
  ཨ་ནི་་་འདིའི་རྗེས་ལ་ང་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། ཧུའུ་པེ་༼ས་མིང་༽དགེ་འོས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་ཟེར་འདིར་ཆེད་མངགས་ཨོའོ་་་རི་མོའི་ཆེད་ལས་ལ་ཚུད་བྱུང་། ཨ་ནི་་་དེ་ནས་རི་མོ་ར་ཅིག་༿འདྲ་ཅིག་༾དངོས་སུ་ར་ཅིག་༿འདྲ་ཅིག་༾འབྲི་ཡས་ལ་འགོ་བཙུགས་པ་རེད། 
  a ni 'di'i rjes la nga ga re red zer na/_hu'u pe (sa ming )dge 'os slob grwa chen mo zer 'dir ched mngags o'o ri mo'i ched las la tshud byung /_a ni de nas ri mo ra cig {'dra cig }dngos su ra cig {'dra cig }'bri yas la 'go btsugs pa red/_
 • སྤེན་པ།
  ཨ་ནི་་་དེ་ནས་བོད་ལ་ཚུར་སླེབས་ནས་ཡང་བོད་ལྗོངས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་རི་མོའི་ཚན་ཁག་ལའི་༿ལ་ཡང་༾སློབ་སྦྱོང་བྱེད་གག་༿བྱེད་པར་༾ཕྱིན་པ་རེད། ཨ་ནི་་་དེ་ནས། ཨ་ནི་་་འདིའི་རྗེས་སུ་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། རྒན་ལགས་ཁོང་ཚོ་མང་པོ་ཅིག་༿ཞིག་༾དང་མཉམ་དུ་ཨོང་་་། 
  a ni de nas bod la tshur slebs nas yang bod ljongs slob grwa chen mo'i ri mo'i tshan khag la'i {la yang }slob sbyong byed gag {byed par }phyin pa red/_a ni de nas/_a ni 'di'i rjes su ga re red zer na/_rgan lags khong tsho mang po cig {zhig }dang mnyam du ong /_
 • སྤེན་པ།
  མཁས་དབང་དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་སྐུ་འཁྲུངས་ནས་ལོ་བརྒྱ་ཐམ་པའི་སྐབས་དེ་ལ་ཁོང་རྣམ་ཚོས་བཙུགས་པའི་དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་ཨོའོ་་་རི་མོ་ལྷན་ཚོགས་འདིའི་ནང་ལ་བཞུགས་བྱས་ཨ་ནི་་་ད་ལྟ་བར་དུ་འདུག་ཟེ་རི་མོ་འབྲི་བྱས་བསྡད་པ་རེད་ལགས།
  mkhas dbang dge 'dun chos 'phel sku 'khrungs nas lo brgya tham pa'i skabs de la khong rnam tshos btsugs pa'i dge 'dun chos 'phel o'o ri mo lhan tshogs 'di'i nang la bzhugs byas a ni da lta bar du 'dug ze ri mo 'bri byas bsdad pa red lags/
 • སྤེན་པ།
  ཨ་ནི་་་ང་རའི་༿ང་རང་གི་༾ངོས་ནས་ཆ་བཞག་ན། ངའི་རི་མོ་འབྲི་སྟངས་ར་ཅིག་༿འདྲ་ཅིག་༾བྱས་ན། འདིའི་སྔན་༿སྔོན་༾ནས་བྱས་མང་ཆེ་འདྲ་ཅིག་འདི་འབྲི་གི་ཡོད། དེང་སང་བོད་ཀྱི་གྲོང་གསེབ་པ། དེང་དུས་ཀྱི་གྲོང་གསེབ་པ་ཨ་འདྲས་༿འདི་འདྲས་༾འབྲི་བསྡད་དུས་ཙམ་པར། ངའི་རི་མོའི་ནང་ལོགས་ལ་ཆ་བཞག་ན། 
  a ni nga ra'i {nga rang gi }ngos nas cha bzhag na/_nga'i ri mo 'bri stangs ra cig {'dra cig }byas na/_'di'i sngan {sngon }nas byas mang che 'dra cig 'di 'bri gi yod/_deng sang bod kyi grong gseb pa/_deng dus kyi grong gseb pa a 'dras {'di 'dras }'bri bsdad dus tsam par/_nga'i ri mo'i nang logs la cha bzhag na/_
 • སྤེན་པ།
  སྦད་འུད་བི་ཆུའུ་༼རྒྱ་སྐད་སྟེ་སྦི་རག་ཀྱི་རིགས་ཤིག༽དང་། ཟོའོ་ཉི་ཏན་ཧྲེ་༼རྒྱ་སྐད་སྟེ་བརྙན་འཕྲིན་ཞིག༽ཟེར་ཡས་ཨ་འདྲས་༿འདི་འདྲས་༾བྱས། དེ་ནས་ཨོང་་་ སྦའེ་ཧྲེ་ཁཱ་ལཱ་༼རྒྱ་སྐད་སྟེ་བཏུང་བྱའི་རིགས་ཤིག༽དེ་བར་མའི་ཆི་ཀོན་༼རྒྱ་སྐད་སྟེ་སོལ་རླུང་གི་སྣོད་༽ཟེར་ཡས་ཨ་འདྲས་༿འདི་འདྲས་༾ད་མང་པོ་ཨ་འདྲས་། དེང་རབས་ཅ་ལག་དེ་འདྲས་མང་པོ་ཨ་འདྲས་དང་། ད་དེང་རབས་དུག་ལོག་གྱོན་པའི་གྲོང་གསེབ་པ་དེ་འདྲས་འབྲི་གི་ཡོད།
  sbad 'ud bi chu'u (rgya skad ste sbi rag kyi rigs shig)dang /_zo'o nyi tan hre (rgya skad ste brnyan 'phrin zhig)zer yas a 'dras {'di 'dras }byas/_de nas ong _sba'e hre khA lA (rgya skad ste btung bya'i rigs shig)de bar ma'i chi kon (rgya skad ste sol rlung gi snod )zer yas a 'dras {'di 'dras }da mang po a 'dras /_deng rabs ca lag de 'dras mang po a 'dras dang /_da deng rabs dug log gyon pa'i grong gseb pa de 'dras 'bri gi yod/
 • སྤེན་པ།
  ཧྲུའུ་ཕུ་ཐོ་ལཱ་ཆི་༼རྒྱ་སྐད་སྟེ་ལག་སྐྱོར་འདྲུད་འཐེན་འཕྲུལ་འཁོར་གྱི་མིང་༽བཟོ་འདྲ་ཨ་འདྲས་༿འདི་འདྲས་༾བྱས། ཨ་འདྲས་འབྲི་བསྡད་ཡོད། ཨ་ནི་་་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན་ང་རས་༿ང་རང་གི་༾བྱས་ན། རྟག་པར་རེ་བཞིན་བོད་རིགས་ཟེར་དུས་ཙམ་པར་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་ལྤགས་རྩག་གྱོན་བསྡད་ཀྱོག་༿པ་༾དེ་འདྲས་འབྲི་དགོས་ཀྱི་མེད་པའི་བཟོ་འདྲ་ཅིག 
  hru'u phu tho lA chi (rgya skad ste lag skyor 'drud 'then 'phrul 'khor gyi ming )bzo 'dra a 'dras {'di 'dras }byas/_a 'dras 'bri bsdad yod/_a ni ga re red zer na nga ras {nga rang gi }byas na/_rtag par re bzhin bod rigs zer dus tsam par yin gcig min gcig lpags rtsag gyon bsdad kyog {pa }de 'dras 'bri dgos kyi med pa'i bzo 'dra cig_
 • སྤེན་པ།
  ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། བོད་ཟེར། ཨོའོ་་་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་ལྤགས་རྩག་གྱོན་པའི་བོད། བཤད་བྱས་ཐག་ཆོད་ཀྱི་མེད་པའི་བཟོ་འདྲ་ཅིག དེང་སང་ཡང་བོད་ཀྱི་རྣམ་པ་གསར་པ་དེ་ཚོ་འབྲི་ཁག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
  ga re red zer na/_bod zer/_o'o yin gcig min gcig lpags rtsag gyon pa'i bod/_bshad byas thag chod kyi med pa'i bzo 'dra cig_deng sang yang bod kyi rnam pa gsar pa de tsho 'bri khag byed kyi yod/