Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
2 min 41 sec
David Germano
Video Overview
Creators: 
Unknown

An interview of Gade, a modern Tibetan artist.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • དགའ་བདེ།
  ངའི་མིང་ལ་དགའ་བདེ་ཟེར་གྱི་ཡོད། ཨོ་འདི་ཨའེ་་་ཨོའོ་་་བརྒྱད་ཅུ་གྱ་དྲུག་ལོ་ལ་ང་བོད་ལྗོངས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་རི་མོའི་འདི་སྒྱུ་རྩལ་ཚན་ཁག་ལ་སློབ་སྦྱོང་བྱས།
  nga'i ming la dga' bde zer gyi yod/_o 'di a'e o'o brgyad cu gya drug lo la nga bod ljongs slob grwa chen mo'i ri mo'i 'di sgyu rtsal tshan khag la slob sbyong byas/
  My Name is Gade, I studied at painting department of Art School, Tibet University in 1986.
  我叫嘎德,86年我在西藏大学艺术学院美术系学习。
 • དགའ་བདེ།
  ཨ་ནི་་་དགུ་ཅུ་གོ་གཅིག་ལོ་ནས་ཕ་ནས་ཐོན་བྱས་ཨ་ནི་་་གཞུག་གུར་༿རྗེས་ལ་༾པེ་ཅིང་གི་དེ་ག་རེ་རེད། ཨོའོ་་་ག་འདྲས་ཟེར་དགོས་རེད་སྒྱུ་རྩལ་ཟེར་དགོས་རེད་ཨེ་་་མའེ་ཧྲུ་ཞོའེ་ཡོན་༼རྒྱ་སྐད་ཡིན་སྒྱུ་རྩལ་སློབ་གླིང་གི་དོན་ཡིན་༽ཟེར་དགོས་རེད་པ། འོ་འདའི་༿འདིར་༾སློབ་སྦྱོང་བྱས།
  a ni dgu cu go gcig lo nas pha nas thon byas a ni gzhug gur {rjes la }pe cing gi de ga re red/_o'o ga 'dras zer dgos red sgyu rtsal zer dgos red e ma'e hru zho'e yon (rgya skad yin sgyu rtsal slob gling gi don yin )zer dgos red pa/_'o 'da'i {'dir }slob sbyong byas/
  Graduated in 91 from the University, I went to Beijing and studied in Beijing Academy of Fine Arts.
  91年从那里毕业后,我就到北京的那个美术学院学习。
 • དགའ་བདེ།
  ཨ་ནི་་་དེ་ནས་ཚུར་ད་ལྟ་ང་འདའི་༿འདིར་༾བསྡད་ཡོད། འདི་ང་ཚོ་བོད་ལྗོངས་སློབ་གྲྭ་སྒྱུ་རྩལ་ཚོགས་པའི་འདི་ཨེ་་་ཕ་གའི་༿ཕ་གིར་༾དགེ་རྒན་བྱས་ནས་བསྡད་ཡོད།
  a ni de nas tshur da lta nga 'da'i {'dir }bsdad yod/_'di nga tsho bod ljongs slob grwa sgyu rtsal tshogs pa'i 'di e pha ga'i {pha gir }dge rgan byas nas bsdad yod/
  And now I am a faculty member of Art School of Tibet University.
  后来我在我们西藏大学艺术学院这里当老师。
 • དགའ་བདེ།
  ཨ་ནི་་་ཨོང་་་ག་འདྲས་ཟེར་དགོས་རེད་ད་ང་ད་ལྟ་གཙོ་བོ་གི་༿ཡི་༾ཞིབ་འཇུག་བྱེད་ཡག་༿ཡས་༾ཟེར་དགོས་རེད། ད་སོ་སོའི་ལས་ཀ་བྱེད་ཡག་༿ཡས་༾གཙོ་བོ་དེ་འདི་ཡིན།
  a ni ong ga 'dras zer dgos red da nga da lta gtso bo gi {yi }zhib 'jug byed yag {yas }zer dgos red/_da so so'i las ka byed yag {yas }gtso bo de 'di yin/
  Now my study areas or my major work focus on
  目前我自己的主要研究方向或者说主要工作是在西藏当代绘画方面。
 • དགའ་བདེ།
  བོད་ཀྱི་དེང་དུས་རི་མོའི་ཐོག་ལ་བསམ་བློ་བཏང་། ཨ་ནི་་་ཨོང་་་འདིའི་སྒང་ལ་ཨོང་་་དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་གྱི་ཚོགས་པ་འདིའི་ནང་ལ་ཡའི་༿ཡང་༾འཛུལ་ཡོད།
  bod kyi deng dus ri mo'i thog la bsam blo btang /_a ni ong 'di'i sgang la ong dge 'dun chos 'phel gyi tshogs pa 'di'i nang la ya'i {yang }'dzul yod/
  Tibetan Contemporary Painting, I also participated the Gendun Choepel Art Association.
  同时我也是参加了更敦群培艺术协会。
 • དགའ་བདེ།
  གཙོ་བོ་ང་ཚོའི་དམིགས་ཡུལ་ར་༿འདྲ་༾གཙོ་བོ་དེ་བོད་ཀྱི་སྒྱུ་རྩལ་དེ་དེང་དུས་ཀྱི་སྒྱུ་རྩལ་དེ་ཁྱབ་བསྒྲགས་དང་ཕྱི་ལོགས་ལ་འགྲེམས་སྟོན་དང་ཨ་ འདྲས་༿འདི་འདྲས་༾ཀྱི་འཆར་གཞི་དང་ཨ་འདྲས་༿འདི་འདྲས་༾འདི་ཡོད།
  gtso bo nga tsho'i dmigs yul ra {'dra }gtso bo de bod kyi sgyu rtsal de deng dus kyi sgyu rtsal de khyab bsgrags dang phyi logs la 'grems ston dang a _'dras {'di 'dras }kyi 'char gzhi dang a 'dras {'di 'dras }'di yod/
  Our main target is to promote Tibetan Contemporary Art, and plan relevant activities and exhibitions outside.
  我们的主要目的是对外宣传我们西藏的现代艺术文化,并组织相关的展览和制定计划。
 • དགའ་བདེ།
  ཨ་ནི་་་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། ང་ཚོ་བསམ་བློ་ཅིག་འདུག་དེ་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། ཨེན་་་འཛམ་གླིང་ཐོག་ཡིན་ནའི་རེད་རྒྱལ་ཡོངས་ཐོག་ནས་ཡིན་ནའི་རེད།
  a ni ga re red zer na/_nga tsho bsam blo cig 'dug de ga re red zer na/_en 'dzam gling thog yin na'i red rgyal yongs thog nas yin na'i red/
  And how to say, we have a thought.
  怎么说呢,我们有个想法。
 • དགའ་བདེ།
  ང་ཚོ་ད་ལྟ་ང་ཚོའི་སྔན་མ་༿སྔོན་མ་༾གི་རིག་གཞུང་ལ་དོ་སྣང་ཤུགས་ཆེས་༿ཆེ་བ་༾ཡོད་པ་བྱས། ང་ཚོའི་སྔན་མ་གི་༿སྔོན་མའི་༾རི་མོ་ཡིན་ནའི་རེད། ག་རེ་རེད་ཆོས་ཀྱི་རི་མོ་ཡིན་ནའི་རེད། ཐང་ག་དང་ཨ་འདྲས་༿འདི་འདྲས་༾སྒང་ལ་གཙོ་བོ་དོ་སྣང་དེ་ཤུགས་ཆས་༿ཆེ་བ་༾བྱས།
  nga tsho da lta nga tsho'i sngan ma {sngon ma }gi rig gzhung la do snang shugs ches {che ba }yod pa byas/_nga tsho'i sngan ma gi {sngon ma'i }ri mo yin na'i red/_ga re red chos kyi ri mo yin na'i red/_thang ga dang a 'dras {'di 'dras }sgang la gtso bo do snang de shugs chas {che ba }byas/
  That now, internationally or domestically, we focus on our traditional culture much more, even in fine arts aspect, we pay much attention to those painting related with Buddhism culture and Thangka.
  目前在国外也好,国内也好,我们更多注重的是我们传统的文化,即使是在美术绘画方面,我们也是更多的重视一些与宗教有关的传统绘画作品以及唐卡等。
 • དགའ་བདེ།
  ད་དེང་ཚོའི་དེང་དུས་ཀྱི་སྒྱུ་རྩལ་སྒང་ལ་ད་ལྟ་བྱེད་ཉན་༿མཁན་༾ཉུང་ཉུང་རེད་པ། དེའི་སྒང་ལ་རྒྱལ་ཡོངས་ཐོག་ལའི་༿ལ་ཡང་༾དེ་ཨ་་་ང་ཚོ་ག་འདྲས་ཟེར་དགོས་རེད།  
  da deng tsho'i deng dus kyi sgyu rtsal sgang la da lta byed nyan {mkhan }nyung nyung red pa/_de'i sgang la rgyal yongs thog la'i {la yang }de a nga tsho ga 'dras zer dgos red/__
  Currently, few people focus on contemporary art.
  目前关注现代艺术的人还是比较少。
 • དགའ་བདེ།
  འདི་ར་ཅིག་༿འདྲ་ཅིག་༾ཁོ་ཚོའི་བསམ་ཚུལ་ར་དེ་༿འདྲ་དེ་༾མ་འདྲ་ར་ཅིག་༿འདྲ་ཅིག་༾ང་ཚོས་དེ་ཨ་འདྲས་༿འདི་འདྲས་༾ར་ཅིག་༿འདྲ་ཅིག་༾བྱེད་དགོས་བསམ་ཡོད། ཨ་ནི་་་དེ་ད་ལྟ་གཙོ་བོ་ལས་ཀ་ར་དེ་༿འདྲ་དེ་༾ཨ་འདྲས་༿འདི་འདྲས་༾ར་ཅིག་༿འདྲ་ཅིག་༾ཡིན།
  'di ra cig {'dra cig }kho tsho'i bsam tshul ra de {'dra de }ma 'dra ra cig {'dra cig }nga tshos de a 'dras {'di 'dras }ra cig {'dra cig }byed dgos bsam yod/_a ni de da lta gtso bo las ka ra de {'dra de }a 'dras {'di 'dras }ra cig {'dra cig }yin/
  Therefore, in China, how to say, we had some different thoughts, and we have been trying to do things differently. That is basically what I am doing nowadays.
  因此,在国内呢, 怎么说呢,就是一些不同想法, 我们一直在尝试着做一做。这就是目前我的一些主要工作。
 • བཅར་འདྲི་མཁན།
  ཨ་ནི་་་དགའ་བདེ་ལགས་ཁྱེད་རང་གིས་ཁྱེད་རང་གི་རི་མོའི་སྐོར་ལ་ངོ་སྤྲོད་ཅིག་གནང་རོགས་གནང་།
  a ni dga' bde lags khyed rang gis khyed rang gi ri mo'i skor la ngo sprod cig gnang rogs gnang /
  And then, Mr. Gade la, please introduce some of your works.
  那嘎德啦,请您介绍一下您的一些美术作品。
 • དགའ་བདེ།
  ང་འདི་ཡིན་ང་གཙོ་བོ་འདི་སྔན་མ་༿སྔོན་མ་༾དེ་སྦྱངས་ཀྱི་ཡོད་པ། ཨེ་་་དེ་ག་རེ་རེད་ཨོའོ་་་རྒྱ་ནག་གི་རི་མོ་དེ་ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད། ཀུང་འབིའི་གོའོ་ཧོ་ཀུང་འབིའི་༼རྒྱ་སྐད་ཡིན་རྒྱ་སྲོལ་རི་མོའི་འབྲི་ལུགས་ཤིག་༽
  nga 'di yin nga gtso bo 'di sngan ma {sngon ma }de sbyangs kyi yod pa/_e de ga re red o'o rgya nag gi ri mo de ga re zer dgos red/_kung 'bi'i go'o ho kung 'bi'i (rgya skad yin rgya srol ri mo'i 'bri lugs shig )
  I um, I used to study traditional Chinese painting. How to say, it is fine brushwork, Chinese traditional realistic painting.
  我呢,我之前主要学习的是中国传统绘画, 怎么说呢,就是工笔, 国画工笔(汉语)。
 • དགའ་བདེ།
   ད་ཨ་་་གཞུག་གུར་༿རྗེས་ལ་༾དེ་ནས་ཚུར་ཅིག་བསྒྱུར་བྱས་བོད་པའི་འདི་ད་ལྟ་ང་ཚོའི་སྔན་མ་༿སྔོན་མའི་༾ལྡེབས་རིས་དང་། ང་ཚོའི་ཐང་གའི་སྒང་ནས་སྟངས་ཁ་ཤས་ཅིག་དང་འདི་དང་མཉམ་དུ་ཀྲེས་བྱས་༿བསྲེས་ནས་༾བྲི་གི་༿ཡི་༾ཡོད།བོད་པའི་རི་མོ་གསར་པ་ཅིག་བྲི་གི་༿ཡི་༾ཡོད།
  _da a gzhug gur {rjes la }de nas tshur cig bsgyur byas bod pa'i 'di da lta nga tsho'i sngan ma {sngon ma'i }ldebs ris dang /_nga tsho'i thang ga'i sgang nas stangs kha shas cig dang 'di dang mnyam du kres byas {bsres nas }bri gi {yi }yod/bod pa'i ri mo gsar pa cig bri gi {yi }yod/
  Then, there are some changes. I started to combine the traditional Tibetan fresco painting technique with Thangka painting technique to create a new Tibetan painting.
  之后又有了一些转变,就是开始将西藏传统的壁画和唐卡上一些画法融合起来创作一种全新的藏族绘画作品。
 • དགའ་བདེ།
  ཨ་ནི་་་དེ་ག་རེ་རེད་བེད་སྤྱོད་བཏང་ཡག་༿ཡས་༾གི་དེ་ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད་ཛའེ་ལའོ་༼རྒྱ་སྐད་ཡིན་བོད་སྐད་ལ་རྒྱུ་ཆ་ཟེར་༽དང་དེ་ཚོའི་སྒང་ལ་ཡང་གསར་པ་ར་༿འདྲ་༾དེ་འདྲས་བེད་སྤྱོད་བཏང་གི་ཡོད་པ།
  a ni de ga re red bed spyod btang yag {yas }gi de ga re zer dgos red dza'e la'o (rgya skad yin bod skad la rgyu cha zer )dang de tsho'i sgang la yang gsar pa ra {'dra }de 'dras bed spyod btang gi yod pa/
  And I also used new materials on my work.
  而且在绘画使用的材料方面也进行了一定的创新。
 • དགའ་བདེ།
  ཨ་ནི་་་དེང་སང་ཡང་དེ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད་ད་ཨ་་་ཨོང་་་ག་འདྲས་ཟེར་དགོས་རེད། སོ་སོའོ་འཚོ་བ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་དང་། སོ་སོའོ་ད་ལྟ་ཨ་་་ད་ལྟའི་འདི་ཨ་འདྲས་ཐོག་གི་ནང་དོན་དེ་ཚོ་༿འདི་འདྲས་བྲི་གི་༿ཡི་༾ཡོད། འོང་་་་ 
  a ni deng sang yang de byed kyi yod/_ga re zer dgos red da a ong ga 'dras zer dgos red/_so so'o 'tsho ba dang 'brel ba yod pa dang /_so so'o da lta a da lta'i 'di a 'dras thog gi nang don de tsho {'di 'dras bri gi {yi }yod/_'ong _
  Now, I um, started to paint things that closely relate with our daily life.
  目前,我呢, 开始创作一些与自己生活有关以及这一方面的作品。