Skip to main content Skip to search
06 Nov 2015
3 min 9 sec
Rinchen Dorji
Video Overview
Creators: 
Duptho, Chimi Wangmo

Tshechen chonyen Dawa, "The Full Moon," is a boedra song. The traditional tune is still sung by today's generations in order to preserve the tradition. "The Full Moon" is sung during festivals, new year celebrations, and at private occasions. The song signifies the enlightening power of the sun over the darkness of the universe, allowing living beings to be peaceful and happy.  Langdong and Karma Choden from Shingchong in Trashiyangtse Dzongkhag sing "Tshechen chonyen Dawa" here.

 

༉ བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྩེ་ཤིང་ཅོང་ལས་ གླང་དོང་དང་ཀརྨ་ཆོས་སྒྲོན་གྱིས་འཐེན་མི་བོད་སྒྲའི་གླུ་གཞས་ ཚེས་ཆེན་བཅོ་ལྔའི་ཟླ་བ་འདི་ ཧེ་མ་ལས་ཕམ་ཚུ་གི་སྐབས་ལས་ར་འཐེན་པ་གིས་མ་ཚད་ ད་རེས་ནངས་པའི་ན་གཞོན་ཚུ་གིས་ཡང་ རྒྱུན་མ་ཉམས་པར་འཐེན་སྲོལ་ཡོད། དེ་ཡང་ ཁྲུས་ལོ་གསར་གྱི་སྐབས་ ལོ་མཆོད་ཚེས་བཅུ་འབད་བའི་སྐབས་ ཕམ་སྤུན་ཆ་དང་ཆ་རོགས་ཚུ་འཛོམས་སྡོད་པའི་སྐབས་ལུ་ སྤྲོ་བ་གི་ཐོག་ལས་འབད་ ད་རེས་ནངས་པར་ཡང་འཐེན་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ ཚེས་ཆེན་བཅོ་ལྔའི་ཟླ་བ་འདི་ ཤར་རི་རྩེ་ལས་ཤར་བའི་སྐབས་ལུ་ འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ག་ར་ མུན་པ་གནག་དུང་དུ་ནང་སྡོད་སྡོདཔ་ཚུ་ གསར་ཏོག་ཏོ་སྦེ་མཐོང་པ་ལས་བརྟེན་ འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ག་ར་ དགའཝ་སྐྱིདཔོ་བྱུངམ་མས་ ཟེར་བའི་དོན་ཨིན་མས།

 

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • གླང་དོང་དང་ཀརྨ་ཆོས་སྒྲོན Langdong & Karma Choden
  ཚེས་གཅིག་བཅོ་ལྔའི་ཟླ་བ། །ཤར་རི་རྩེ་ལས་ཤར་སོང་། །ཤར་རི་རྩེ་ལས་ཤར་སོང་། །ཤར་རི་རྩེ་ལས་ཤར་ན། །འགྲོ་བའི་མུན་པ་བསལ་སོང་། །འགྲོ་བའི་མུན་པ་བསལ་སོང་། །
  fullmoon of the fifteenth day of the bhutanese calendar, shining from the top of the eastern hill. if it shines from the eastern
 • གླང་དོང་དང་ཀརྨ་ཆོས་སྒྲོན Langdong & Karma Choden
  འགྲོ་བའི་མུན་པ་བསལ་ན། །དགའ་བ་སྐྱིད་པ་འདུག་དགོ །དགའ་བ་སྐྱིད་པ་འདུག་དགོ ། གསེར་ལས་གྲུ་བཞི་ནང་ལས། །གསེར་གྱི་མེ་ཏོག་ཤར་སོང་། །གསེར་གྱི་མེ་ཏོག་ཤར་སོང་། །
  bright the darkness of being, there was a peace and happiness, there was a peace and happiness. golden flower bloom from the golden box
 • གླང་དོང་དང་ཀརྨ་ཆོས་སྒྲོན Langdong & Karma Choden
  གསེར་གྱི་མེ་ཏོག་ཤར་ན། །ཕུལ་ས་བླ་མའི་ཕྱག་ལུ། །ཕུལ་ས་བླ་མའི་ཕྱག་ལུ། །བླ་མའི་ཕྱག་ལུ་ཕུལ་ན། །ཆོས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཞུ་ཡོད། །ཆོས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཞུ་ཡོད། །
  if golden flower bloom, the place of offering is to the spiritual master, if we offer it to the spiritual master, we will be blessed with dharma. will be blessed with dharma.
 • གླང་དོང་དང་ཀརྨ་ཆོས་སྒྲོན Langdong & Karma Choden
  དངུལ་ལས་གྲུ་བཞི་ནང་ལས། །དངུལ་གྱི་མེ་ཏོག་ཤར་སོང་། ། དངུལ་གྱི་མེ་ཏོག་ཤར་སོང་། །
  silver flower bloom from the silver box, if the silver flower bloom
 • གླང་དོང་དང་ཀརྨ་ཆོས་སྒྲོན Langdong & Karma Choden
  དངུལ་གྱི་མེ་ཏོག་ཤར་ན། །ཕུལ་ས་དགའ་བའི་(རྒྱལ་པོའི་)ཕྱག་ལུ། །ཕུལ་ས་རྒྱལ་པོའི་ཕྱག་ལུ།། རྒྱལ་པའི་ཕྱག་ལུ་ཕུལ་ན། །རྒྱལ་སྲིད་བསྟན་དར་སོང། །རྒྱལ་སྲིད་བསྟན་དར་སོང། །
  if the silver flower bloom, the place of offering is to the king, if we offer it to the king, there will be well florish of the hereditary kings.
 • གླང་དོང་དང་ཀརྨ་ཆོས་སྒྲོན Langdong & Karma Choden
  གདུང་ལས་གྲུ་བཞི་ནང་ལས། །གདུང་གི་མེ་ཏོག་ཤར་སོང་། །གདུང་གི་མེ་ཏོག་ཤར་སོང་། །གདུང་གི་མེ་ཏོག་ཤར་ན། །ཕུལ་ས་ཡབ་ཡུམ་ཕྱག་ལུ། །ཕུལ་ས་ཡབ་ཡུམ་ཕྱག་ལུ། །
  from the box of conch, there bloom a flower of conch. if there bloom a flower of conch. the place of offering is to father and mother, if we offer it to father and mother.
 • གླང་དོང་དང་ཀརྨ་ཆོས་སྒྲོན Langdong & Karma Choden
  ཡབ་ཡུམ་ཕྱག་ལུ་ཕུལ་ན། །དམ་ཚིག་བསྟན་པ་དར་སོང་། །དམ་ཚིག་བསྟན་པ་དར་སོང་། །
  if we offer to father and mother, there will be florish of fidelity