Skip to main content Skip to search
28 Aug 2018
4 min 36 sec
Ariana Maki
Video Overview
Creators: 
Sonam Tobgye

༉  བོད་སྒྲའི་གླུ་གཞས་རྙིང་ཤོས་ཅིག་ཨིན་མི་ རིན་ཆེན་ནོར་བུའི་རི་གི་རྩ་བ་རུ་ཟེར་མི་འདི་ ལྷུན་རྩེ་ ཀུར་སྟོད་རྒེད་འོག་ ཟིམ་སྤོངས་ལས་སེངྒེ་བཟང་མོ་གིས་འཐེན་ཏེ་འདུག གླུ་གཞས་འདི་ནང་ བུམོ་ག་ཨིན་ན་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་མིན་འདུག ཨིན་རུང་ བུམོ་ཅིག་ཆོས་ལུ་འགྱོ་བའི་སྐོར་ལས་ཨིནམ་ད་ རིན་ཆེན་ནོར་བུའི་རི་གི་རྩ་བ་ལུ་ གསེར་གླིང་བ་མོ་བརྒྱའི་གདན་ས་ཨིན་ དེ་ནང་ལུ་ དཀར་པོ་འོ་མའི་འཐོན་ཤུགས་རྒྱ་མཚོ་བཟུམ་སྦེ་འཁྱིལ་ཏེ་ སེར་པོ་མར་གྱི་འཐོན་ཤུགས་ རི་འདེ་བརྩེགས་ཏེ་ཡོད་ དེ་ཚུ་ སུ་དང་ག་ལུ་ཡང་སྤྲོད་ནི་མེན་ བུམོ་ཆོས་ལུ་འགྱོ་བའི་ཆོས་མར་དང་ དེ་བཟུམ་སྦེ་ར་ རིན་ཆེན་རི་གི་སྐེད་པ་ལུ་ གཡང་དཀར་ལུག་ལས་འཐོན་པའི་ཙུག་དཀྲུ་སྣེ་ལྔཔོ་དེ་ཡང་ བུམོ་ཆོས་ལུ་འགྱོ་བའི་ཆོས་གོས་ དེ་ལས་ རིན་ཆེན་རི་གི་རྩེ་མོ་ལུ་ དགོན་བཟང་ཁྲ་མོ་ཡོད་མི་དེ་ དཀར་པོ་ཆོས་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་ ནག་པོ་བདུད་ཀྱི་བསྟན་པ་ནུབ་ནི་ཨིནམ་ལས་ འ་ནཱི་དགོན་བཟང་ཁྲ་མོ་དེ་ཡང་ བུམོ་ཆོས་ལུ་འགྱོ་བའི་མཚམས་ཁང་སྦེ་བྱིན་ནི་མ་གཏོགས་ སུ་དང་ག་ལུ་ཡང་སྤྲོད་ནི་མེན་ ཟེར་འཐོནམ་ཨིན་པས།

Singye Zangmo from Dungkar Gewog (county) in Lhuntse Dzongkhag (district), sings a Boedra song called "Rinchen Norbui Rigi Tsawa Na". It praises a mountain, comparing it to a jewel, and an animal called Sili Bamo that resided at the base of the mountain. The lyrics state that the precious cow Sili Bamo produces large quantities of milk. The butter produced from the milk was heaped like a mountain. This butter is supposed to be used by a girl when she leaves for dharma practice.

 

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • སེངྒེ་བཟང་མོ་ Singye Zangmo
  རིན་ཆེན་ནོར་བུའི་རི་གི་རྩ་བ་རུ། །[སི་ལིང་བ་མོ་?]བརྒྱ་ཡི་གདན་ས་བཟང་། །[སི་ལིང་བ་མོ་?]བརྒྱ་ཡི་གདན་ས་བཟང་། །
  In the root of precious jewel mount, That’s fortunate residence of hundreds of cows.
 • སེངྒེ་བཟང་མོ་ Singye Zangmo
  དཀར་པོ་འོ་མའི་རྒྱ་མཚོ་མཚོ་ལས་བསྐྱིལ། །སེར་པོ་མར་གྱི་རྩིག་པ་རི་ལས་བརྩིགས། །སེར་པོ་མར་གྱི་རྩིག་པ་རི་ལས་བརྩིགས། །
  White milk swirls like the lake, Yellowish butter heaps like mounts.
 • སེངྒེ་བཟང་མོ་ Singye Zangmo
  འདི་ཚུ་སུ་དང་གང་ལུ་སྤྲོད་རྒྱུ་མེད། །བུ་མོ་ཆོས་ལ་འགྲོ་བའི་ཆོས་མར་རེད། །བུ་མོ་ཆོས་ལ་འགྲོ་བའི་ཆོས་མར་རེད། །
  It’s not going to give anyone, It’s the butter, which will take when she goes for dharma.
 • སེངྒེ་བཟང་མོ་ Singye Zangmo
  རིན་ཆེན་ནོར་བུའི་རི་གི་སྐེད་པ་རུ། །གཡང་དཀར་ལུག་མོ་བརྒྱ་ཡི་གདན་ས་བཟང་། །གཡང་དཀར་ལུག་མོ་བརྒྱ་ཡི་གདན་ས་བཟང་། །
  In the midst of precious jewel mount, That’s fortunate residence of hundreds of prosperity.
 • སེངྒེ་བཟང་མོ་ Singye Zangmo
  དཀར་པོ་བལ་གྱི་རྩིག་པ་རི་ལས་བརྩིགས། །[དཀྲུགས་ཚོ་?]སྣེ་ལྔའི་ཁ་མདོག་བསྒྱུར་སེ་བསྒྱུར། །[དཀྲུགས་ཚོ་?]སྣེ་ལྔའི་ཁ་དོག་བསྒྱུར་སེ་བསྒྱུར། །
  White wool heaps like the mount, When mixed it gets five kinds of colors.
 • སེངྒེ་བཟང་མོ་ Singye Zangmo
  འདི་ཚུ་སུ་དང་གང་ལུ་སྤྲོད་རྒྱུ་མེད། །བུ་མོ་ཆོས་ལ་འགྲོ་བའི་ཆོས་བགོ་རེད། །བུ་མོ་ཆོས་ལ་འགྲོ་བའི་ཆོས་བགོ་རེད། །
  It’s not going to give anyone, It’s the dharma dress; she will be taking while going for dharma.
 • སེངྒེ་བཟང་མོ་ Singye Zangmo
  རིན་ཆེན་ནོར་བུའི་རི་གི་རྩེ་མོ་རུ། །དགོན་བཟང་ཁྲ་མོ་བརྒྱ་ཡི་གདན་ས་བཟང་། །དགོན་བཟང་ཁྲ་མོ་བརྒྱ་ཡི་གདན་ས་བཟང་། །
  In the top of precious jewel mount, That’s fortunate residence of hundreds of lords.
 • སེངྒེ་བཟང་མོ་ Singye Zangmo
  དཀར་པོ་ཆོས་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་སེ་དར། །གནག་པོ་བདུད་ཀྱི་བསྟན་པ་ནུབ་སེ་ནུབ། །གནག་པོ་བདུད་ཀྱི་བསྟན་པ་ནུབ་སེ་ནུབ། །
  Lets there be flourished of pure teaching, There be set of demons teaching.
 • སེངྒེ་བཟང་མོ་ Singye Zangmo
  འདི་ཚུ་སུ་དང་གང་ལུ་སྤྲོད་རྒྱུ་མེད། །བུ་མོ་ཆོས་ལ་འགྲོ་བའི་མཚམས་གང་(ཁང་)རེད། །བུ་མོ་ཆོས་ལ་འགྲོ་བའི་མཚམས་ཁང་རེད། །
  It’s not going to give anyone, It’s the hermitage; she will be living when she practice dharma.
 • སེངྒེ་བཟང་མོ་ Singye Zangmo
  ལགས་སོ་ལགས།། །།
  Thank you,