Skip to main content Skip to search
05 Sep 2018
3 min 53 sec
Samten Yeshi
Video Overview
Creators: 
Sonam Tobgye

Norbu Rigi Tsawa is a Boedra song sang by Changmo from Kurtoe district. The current song that she sang was a kind of introductory song with beautiful tone but it seems she had forgotten some of the lyrics as she repeatately sang the same verse for several times. The lyrics of the song introduces a precious jewel as a wish fulfilling jem that was originated from a beautiful lake. Thus, the song disclose significance and sacredness of lake and the jewel and rest of the lyrics are repeatedly sang by the singer.

 

ལྷུན་རྩེ་རྫོང་ཁག་ ཀུན་སྟོད་རྒེད་འོག་ལས་ ལྕང་ག་མོ་གིས་ ནོར་བུ་རི་གི་རྩ་བ་ཟེར་མི་ བོད་སྒྲའི་གླུ་གཞས་རྙིངམ་འདི་འཐེནམ་ཨིནམ་ད་ མོ་གིས་འཐེན་མི་གདངས་ཧན་ཏོང་ཏོ་སྦེ་ཡོད་མི་འདི་ ངོ་་སྤྲོད་འབད་བའི་ གླུ་གཞས་ཅིག་ཨིན་རུང་ མོ་གིས་ཚིག་འདི་ ལོག་ཅི་ལོག་ཅི་སླབ་ས་ལྟཝ་ད་ ཚིག་ལ་ལུ་ཅིག་ བརྗེད་སོངཔ་བཟུམ་ཅིག་འདུག། གླུ་གཞས་འདི་ནང་ མཚོ་འཇའ་ཆི་ཆི་ཅིག་ལས་བྱུང་བའི་ ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ ང་བཅས་་ར་ལུ་ རྒྱུ་ནོར་ག་ཅི་ཡང་བྱིན་མི་ ནོར་བུ་དགོས་འདོད་སྤུངས་འཇོམས་ཅིག་ཨིན་ཟེར་ ངོ་སྤྲོད་འབདཝ་ཨིནམ་ལས་ འདི་ནང་ མཚོ་དང་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ ག་དེ་ཅིག་བྱིན་རླབས་ཆེཝ་ཨིན་ན་སྟོནམ་ཨིན་མས། 

 

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • བལྕོ་ལྔ་མོ་ Changa Mo
  ནོར་བུ་རི་གི་རྩ་བ་ན། །མཚོ་ངོ་མ་ཤེས་མཚོ་གཅིག་འདུག །མཚོ་ངོ་མ་ཤེས་མཚོ་གཅིག་འདུག །
  In the root of jewel hill, there’s unrecognizable lake.
 • བལྕོ་ལྔ་མོ་ Changa Mo
  མཚོ་ལས་མཚོ་ངོ་མ་ཤེས་ན། །ནོར་བུ་འཁྲུངས་བའི་(པའི་)མཚོ་མོ་རེད། །ནོར་བུ་འཁྲུངས་བའི་(པའི་)མཚོ་མོ་རེད། །
  If lake is unrecognized, that is the lake where jewel arise.
 • བལྕོ་ལྔ་མོ་ Changa Mo
  ནོར་ལས་ནོར་ངོ་མ་ཤེས་ན། །ནོར་བུ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་རེད། །ནོར་བུ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་རེད། །
  If jewel is not recognized, it’s the wish-fulfilling jewel.
 • བལྕོ་ལྔ་མོ་ Changa Mo
  ནོར་ལས་ནོར་ངོ་མ་ཤེས་ན། །ནོར་བུ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་རེད། །ནོར་བུ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་རེད། །
  In the mid of jewel hill, if lake is unrecognized;
 • བལྕོ་ལྔ་མོ་ Changa Mo
  ནོར་བུ་རི་གི་སྐེད་པ་ན། །མཚོ་ལས་མཚོ་ངོ་མ་ཤེས་ན། །མཚོ་ལས་མཚོ་ངོ་མ་ཤེས་ན། །
 • བལྕོ་ལྔ་མོ་ Changa Mo
  མཚོ་ལས་མཚོ་ངོ་མ་ཤེས་ན། །མཚོ་ལ་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་མོ་རེད། །མཚོ་ལ་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་མོ་རེད། །
  If lake is unrecognized, it’s the biggest ocean.
 • བལྕོ་ལྔ་མོ་ Changa Mo
  ནོར་བུ་རི་གི་རྩེ་མོ་ན། །ནོར་བུ་རི་གི་རྩེ་མོ་ན། །ནོར་བུ་རི་གི་རྩེ་མོ་ན། །
 • བལྕོ་ལྔ་མོ་ Changa Mo
  ནོར་བུ་རི་གི་རྩེ་མོ་ན། །ནོར་ལས་ནོར་ངོ་མ་ཤེས་ན། །ནོར་བུ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་རེད། །
  On the peak of jewel hill, if jewel is not recognized; It’s the wish-fulfilling jewel.
 • བལྕོ་ལྔ་མོ་ Changa Mo
  ལགས་སོ།། །།
  Thank you,