Skip to main content Skip to search
01 Sep 2018
9 min 36 sec
Ariana Maki
Video Overview
Creators: 
Duptho, Sonam Chophel

Phurba Lhamo and friends sing a song called "Omo Omo Mani". It has deep spiritual value and reflects kindly on society. The lyrics speak of a father who is like a golden stupa, a mother like a mandala, daughter like the moon, siblings like the stars, a beloved like a flower and a house like a miniature.

༉  བོད་སྒྲའི་གླུ་གཞས་ ཡབ་ཆེན་ཨ་པ་གསེར་གྱི་མཆོད་རྟེན་འདྲ། །ཟེར་མི་འདི་ བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྩེ་སྦས་གླིང་ལས་ ཕུར་པ་ལྷ་མོ་དང་ཆ་རོགས་ཚུ་གིས་འཐེན་ཏེ་ཡོདཔ་ད་ གླུ་གཞས་འདི་ འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ནང་ དགའ་སྐྱིད་དང་ལྡན་པའི་རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་ཚུ་ག་ཅི་བཟུམ་ཡོད་རུང་ སྙིང་པོ་མེདཔ་ཤེས་ཞིནམ་ལས་ སྙིང་པོ་ཡོད་པའི་དམ་པའི་ཆོས་བསྒྲུབ་ནི་གི་དོན་ལས་འགྱོཝ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ ཡབ་ཆེན་ཨ་པ་གསེར་གྱི་མཆོད་རྟེན་འདྲ། །ཡུམ་ཆེན་ཨ་མ་གཡུ་ཡི་མཎྜལ་འདྲ། །བུ་དང་བུ་མོ་དཀར་གསལ་ཟླ་བ་འདྲ། །ཕམ་དང་སྤུན་ཆ་གནམ་ཁའི་སྐར་མ་འདྲ་ཟེར་ འ་ནཱི་བཟུམ་སྦེ་ཡོད་དེ་འབད་རུང་ དེ་ཚུ་ག་ར་བཀོ་བཞག་སྟེ་འགྱོ་ནི་ ཟེར་བའི་དོན་ཨིན་པས།

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ཕུར་པ་ལྷ་མོ་དང་ཆ་རོགས་ཚུ་ Phurpa Lhamo & Friends
  ཨོ་མོ་ཨོ་མོ་མ་ཎི་དབའེ་པདྨེ་ཧཱུཾ། །ཨོ་དང་ལས་ས་མ་ཎི་དབའེ་པདྨེ་ཧཱུཾ། །པདྨེ་ཧཱུཾ།
 • ཕུར་པ་ལྷ་མོ་དང་ཆ་རོགས་ཚུ་ Phurpa Lhamo & Friends
  ཡབ་ཆེན་ཨ་པ་གསེར་གྱི་དབའེ་མཆོད་རྟེན་འདྲ། །གསེར་གྱི་མཆོད་རྟེན་འདྲ་རུང་དབའེ་ཆོས་ལ་འགྲོ། །ཆོས་ལ་འགྲོ།
  My father is like that of Golden stupa, even then I will go to practise dharma
 • ཕུར་པ་ལྷ་མོ་དང་ཆ་རོགས་ཚུ་ Phurpa Lhamo & Friends
  ཨོ་མོ་ཨོ་མོ་མ་ཎི་དབའེ་པདྨེ་ཧཱུཾ། །ཨོ་དང་ལས་ས་མ་ཎི་དབའེ་པདྨེ་ཧཱུཾ། །པདྨེ་ཧཱུཾ།
 • ཕུར་པ་ལྷ་མོ་དང་ཆ་རོགས་ཚུ་ Phurpa Lhamo & Friends
  ཡུམ་ཆེན་ཨ་མ་གཡུ་ཡི་དབའེ་མནྜལ་འདྲ། །གཡུ་ཡི་མན་དལ་འདྲ་རུང་དབའེ་ཆོས་ལ་འགྲོ། །ཆོས་ལ་འགྲོ།
  My mother is like that of turquise mandala, even then I will go to practise dharma
 • ཕུར་པ་ལྷ་མོ་དང་ཆ་རོགས་ཚུ་ Phurpa Lhamo & Friends
  ཨོ་མོ་ཨོ་མོ་མ་ཎི་དབའེ་པདྨེ་ཧཱུཾ། །ཨོ་དང་ལས་ས་མ་ཎི་དབའེ་པདྨེ་ཧཱུཾ། །པདྨེ་ཧཱུཾ།
 • ཕུར་པ་ལྷ་མོ་དང་ཆ་རོགས་ཚུ་ Phurpa Lhamo & Friends
  བུ་དང་བུ་མོ་དཀར་གསལ་དབའེ་ཟླ་བ་འདྲ། །དཀར་གསལ་ཟླ་བ་འདྲ་རུང་དབའེ་ཆོས་ལ་འགྲོ། །ཆོས་ལ་འགྲོ།
  My son and daughter is like that of moon, even then I will go to practise dharma
 • ཕུར་པ་ལྷ་མོ་དང་ཆ་རོགས་ཚུ་ Phurpa Lhamo & Friends
  ཨོ་མོ་ཨོ་མོ་མ་ཎི་དབའེ་པདྨེ་ཧཱུཾ། །ཨོ་དང་ལས་ས་མ་ཎི་དབའེ་པདྨེ་ཧཱུཾ། །པདྨེ་ཧཱུཾ།
 • ཕུར་པ་ལྷ་མོ་དང་ཆ་རོགས་ཚུ་ Phurpa Lhamo & Friends
  ངེའི་སྤུན་ཆ་གནམ་ཁའི་དབའེ་དཀར་མ་འདྲ། །གནམ་ཁའི་དཀར་མ་འདྲ་རུང་དབའེ་ཆོས་ལ་འགྲོ། །ཆོས་ལ་འགྲོ།
  My siblings is like that of star, even then I will go to practise dharma
 • ཕུར་པ་ལྷ་མོ་དང་ཆ་རོགས་ཚུ་ Phurpa Lhamo & Friends
  ཨོ་མོ་ཨོ་མོ་མ་ཎི་དབའེ་པདྨེ་ཧཱུཾ། །ཨོ་དང་ལས་ས་མ་ཎི་དབའེ་པདྨེ་ཧཱུཾ། །པདྨེ་ཧཱུཾ།
 • ཕུར་པ་ལྷ་མོ་དང་ཆ་རོགས་ཚུ་ Phurpa Lhamo & Friends
  ངེའི་གཉེན་གྲོགས་སྤང་གི་དབའེ་མེ་ཏོག་འདྲ། །སྤང་གི་མེ་ཏོག་འདྲ་རུང་དབའེ་ཆོས་ལ་འགྲོ། །ཆོས་ལ་འགྲོ།
  My beloved is like that of flower in a meadow , even then I will go to practise dharma
 • ཕུར་པ་ལྷ་མོ་དང་ཆ་རོགས་ཚུ་ Phurpa Lhamo & Friends
  ཨོ་མོ་ཨོ་མོ་མ་ཎི་དབའེ་པདྨེ་ཧཱུཾ། །ཨོ་དང་ལས་ས་མ་ཎི་དབའེ་པདྨེ་ཧཱུཾ། །པདྨེ་ཧཱུཾ།
 • ཕུར་པ་ལྷ་མོ་དང་ཆ་རོགས་ཚུ་ Phurpa Lhamo & Friends
  ངེའི་ཁང་ཁྱིམ་བཀྲ་ཤིས་དབའེ་སྒོ་མང་འདྲ། །བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་འདྲ་རུང་དབའེ་ཆོས་ལ་འགྲོ། །ཆོས་ལ་འགྲོ།
  My house is like that of miniature, even then I will go to practise dharma
 • ཕུར་པ་ལྷ་མོ་དང་ཆ་རོགས་ཚུ་ Phurpa Lhamo & Friends
  ཨོ་མོ་ཨོ་མོ་མ་ཎི་དབའེ་པདྨེ་ཧཱུཾ། །ཨོ་དང་ལས་ས་མ་ཎི་དབའེ་པདྨེ་ཧཱུཾ། །པདྨེ་ཧཱུཾ།
 • ཕུར་པ་ལྷ་མོ་དང་ཆ་རོགས་ཚུ་ Phurpa Lhamo & Friends
  ངེའི་ས་གཞི་༼བྱིན་གྱི་རླབས་ཤིང་༽འདྲ། །བྱིན་གྱི་རླབས་ཤིང་འདྲ་རུང་དབའེ་ (ཆོས་ལ་འགྲོ། །) ༢
 • ཕུར་པ་ལྷ་མོ་དང་ཆ་རོགས་ཚུ་ Phurpa Lhamo & Friends
  ཨོ་མོ་ཨོ་མོ་མ་ཎི་དབའེ་པདྨེ་ཧཱུཾ། །ཨོ་དང་ལས་ས་མ་ཎི་དབའེ་པདྨེ་ཧཱུཾ། །པདྨེ་ཧཱུཾ།
 • ཕུར་པ་ལྷ་མོ་དང་ཆ་རོགས་ཚུ་ Phurpa Lhamo & Friends
  ལགས་སོ་ལགས།། །།
  O k Thank pou