Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
7 min 28 sec
David Germano
Video Overview
Creators: 
Unknown

A monk explains the iconography of a contemporary Manjushri thangka painted in Lhasa. - "And he carries a sword in his right hand and a book in his left hand. What the book symbolizes is that one eliminates the darkness of ignorance with wisdom (pointing to the sword) and understands all dharma teachings (pointing to the book). In order to understand all teachings immediately Manjushri bestows wisdom on other beings."

"The main purpose of the sword is to eliminate the darkness of ignorance. For this purpose we have the sword. Simply by rasing the sword it destroys all darkness of ignorance. The reason why the top of the sword is in flame is because the flame cuts the darkness of ignorance swiftly."

文殊菩萨是智慧之神。佛身略歪象征青春,左手持经书,右手持剑象征征服、黑暗、愚昧、无知。膜拜文殊菩萨等于膜拜所有的智慧之神。 一位和尚在解释一幅当代在拉萨画的文殊菩萨唐卡中各肖像图案的含义。

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ད་འདི་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་དེ་རེད་པ། འདྲ་སྐུ། འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཟེར་ཡས་དེ་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། ད་གཙོ་བོ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ལྷ་ཡིན་པ། གཞན་གྱི་ཁོ་རང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ནུས་མཐུ་གཙོ་བོ་དེ་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། ཤེས་རབ་ཀྱི། ཤེས་རབ་འཕེལ་ཡས། དཱ། འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་སྐུ་གཟུགས་ད་འདུག་ཟེ་ཉམ་༿ཏོག་ཙམ་༾ཀྱོག་ཙ་༿ཙམ་༾བྱས་བཞུགས་ཡས་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། གཞོན་ནུའི་ཆ་ཆས་ཡིན་པ། གཞོན་ནུའི་ཆ་ལུགས་འཆང་བར་བྱས་པ། གཞོན་ནུའི་ཆ་ལུགས་འཆང་བ་ཟེར་དུས་ཙ་༿ཙམ་༾ནས། ཁོ་གཞོན་ནུ་ཟེར་ཡས་དེ་གང་ཡིན་ནའི་གཅིག་ཕ་གའི་འགྱིང་ཉམས་ཡིན་ནའི་རེད། ག་རེ་ཉམས་དེ་འདྲ་པོ་ཞེ་དྲག་དེ་བྱེད་པོ་ཡོའོ་༿ཡོད་༾རེད་པ། 
  da 'di 'jam dpal dbyangs kyi de red pa/_'dra sku/_'jam dpal dbyangs zer yas de ga re red zer na/_da gtso bo shes rab kyi lha yin pa/_gzhan gyi kho rang thun mong ma yin pa'i nus mthu gtso bo de ga re red zer na/_shes rab kyi/_shes rab 'phel yas/_dA/_'jam dpal dbyangs kyi sku gzugs da 'dug ze nyam {tog tsam }kyog tsa {tsam }byas bzhugs yas ga re red zer na/_gzhon nu'i cha chas yin pa/_gzhon nu'i cha lugs 'chang bar byas pa/_gzhon nu'i cha lugs 'chang ba zer dus tsa {tsam }nas/_kho gzhon nu zer yas de gang yin na'i gcig pha ga'i 'gying nyams yin na'i red/_ga re nyams de 'dra po zhe drag de byed po yo'o {yod }red pa/_
  Well, this is a painting of Manjushri. Manjushri is primarily a deity of wisdom. His unique task is to increase wisdom. The reason why he sits in this slightly bent posture is because he manifests as a youthful looking person. He carries a youthful appearance. The reason why he is called "one who carries a youthful appearance" (this quote is from Manjushrimulakalpa) is because a young person dignity, etc.
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  འོང་ཨ་ནི་་་ཕྱག་གཡས་ལ་ཡ་རལ་གྲི། གཡོན་ལ་གླེགས་བམ་ཟེར། གླེགས་བམ་དེ་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། གླེགས་བམ་མཚོན་བྱེད། གླེགས་བམ་དེ་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། ཤེས་རབ་འདིས་ཨ་ནི་་་ཉོན་མོངས་པའི་མི་ཤེས་པའི་མུན་པ་ཐམས་ཅད་བཅོམ་ནས། ཨ་ནི་་་གསུང་རབ་ཐམས་ཅད། ཨ་ནི་་་དེ་རང་རྒྱུད་ལ་ཚུར་ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད་ད། བདེ་བླག་ཏུ་རྟོགས་ཐུབ་ཡས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཨ་ནི་་་ ཤེས་རབ་དེ་སྩལ་བ་ཡིན་ཟེར།
  'ong a ni phyag g.yas la ya ral gri/_g.yon la glegs bam zer/_glegs bam de ga re red zer na/_glegs bam mtshon byed/_glegs bam de ga re red zer na/_shes rab 'dis a ni nyon mongs pa'i mi shes pa'i mun pa thams cad bcom nas/_a ni gsung rab thams cad/_a ni de rang rgyud la tshur ga re zer dgos red da/_bde blag tu rtogs thub yas kyi ched du a ni _shes rab de stsal ba yin zer/
  And he carries a sword in his right hand and a book in his left hand. What the book symbolizes is that one eliminates the darkness of ignorance with wisdom (pointing to the sword) and understands all dharma teachings (pointing to the book). In order to understand all teachings immediately Manjushri bestows wisdom on other beings.
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  རལ་གྲི་དེ་གཅོད་ཡས་དགོས་པ་གཙོ་བོ་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན་ཉོན་མོངས་པའི་མི་ཤེས་པའི་མུན་པ་དེ་བཅོམ་ཡས་ཀྱི་ཆེད་དུ། འོ་་་དེའི་ཆེད་དུ་ཨ་ནི་་་ དེ་ཡིན་ཟེར། རལ་གྲི་དེ་འདུག་ཟེར། རལ་གྲི་དེ་གང་འཕྱར་པ་ཙམ་གྱིས་ཨ་ནི་་་ ཉོན་མོངས་པའི་མི་ཤེས་པའི་ཨོང་་་ ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད། ད་མི་ཤེས་པའི་ཉོན་མོངས་པ་དེ་གྱད་༿དེ་ཚོ་༾། ཨ་ནི་་་འཇིག་པར་བྱེད་ཡས་ཀྱི། ད་དེའི་རལ་གྲིའི་དབུ་ལ་ཡ་ཨ་ནི་་་ མེ་འབར་བ་དེ་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། ཨོང་་་ མི་ཤེས་པའི་མུན་པ་དེ་གྱད་༿དེ་ཚོ་༾ཐམས་ཅད། མེ་དེས་ཨ་ནི་་་རྦད་དེ་མྱུར་དུ་གཅད་ཐུབ་པ།
  ral gri de gcod yas dgos pa gtso bo ga re red zer na nyon mongs pa'i mi shes pa'i mun pa de bcom yas kyi ched du/_'o de'i ched du a ni _de yin zer/_ral gri de 'dug zer/_ral gri de gang 'phyar pa tsam gyis a ni _nyon mongs pa'i mi shes pa'i ong _ga re zer dgos red/_da mi shes pa'i nyon mongs pa de gyad {de tsho }/_a ni 'jig par byed yas kyi/_da de'i ral gri'i dbu la ya a ni _me 'bar ba de ga re red zer na/_ong _mi shes pa'i mun pa de gyad {de tsho }thams cad/_me des a ni rbad de myur du gcad thub pa/
  The main purpose of the sword is to eliminate the darkness of ignorance. For this purpose we have the sword. Simply by rasing the sword it destroys all darkness of ignorance. The reason why the top of the sword is in flame is because the flame cuts the darkness of ignorance swiftly.
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  རྡོ་རྗེ་དེ་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། ཤེས་རབ་འདི་ལ་གཅིག་རང་རྒྱུད་ལ་ཡ་རྟོགས་པ་བསྐྱེད་ཚར་ན། འགྱུར་བ་མེད་པ་དེ་འདྲས་ཀྱི་མཚོན་བྱེད་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཨ་ནི་་་ རལ་གྲིའི་དབུས་སུ་རྡོ་རྗེ་སྦྱར་བ། དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་འདྲ་དེ་འོ་དེ་ཡིན་ཟེར། ད་དེ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ལ་ནུས་པ་དེ་འདྲས་ག་པར་ཡོའོ་རད་༿ཡོད་རེད་༾ཟེར་ན། འོང་། བསྐལ་པ་གཅིག་ལ་མཚོན་ན། དཔེར་ན།
  rdo rje de ga re red zer na/_shes rab 'di la gcig rang rgyud la ya rtogs pa bskyed tshar na/_'gyur ba med pa de 'dras kyi mtshon byed kyi ched du a ni _ral gri'i dbus su rdo rje sbyar ba/_dgos pa rgyu mtshan gtso bo 'dra de 'o de yin zer/_da de 'jam dpal dbyangs la nus pa de 'dras ga par yo'o rad {yod red }zer na/_'ong /_bskal pa gcig la mtshon na/_dper na/
  This vajra symbolizes that once wisdom is cultivated it will remain without any change. In order to symbolize this immutability a vajra is attached to the sword. This is the main reason. How is it that Manjushri has so much power? Well, within one eon,
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  བདག་ཅག་གི་སྟོན་པའི་བསྐལ་པ་འདི་ལ་ཆ་བཞག་ན། བསྐལ་བཟང་སངས་རྒྱས་སྟོང་ཟེར་བསྐལ་པ་གཅིག་ལ་ཡ། བསྐལ་བཟང་སངས་རྒྱས་སྟོང་ཡོའོ་༿ཡོད་༾རེད་པ། བསྐལ་བཟང་སངས་རྒྱས་སྟོང་གི་ནང་ནས་ཀྱང་། ད་བསྐལ་བཟང་སངས་རྒྱས་སྟོང་ཐམས་ཅད་ང་ཚོས་མཇལ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་ལ། ཐམས་ཅད་ལ་ང་ཚོས་ཨ་ནི་་་ འོང་། ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད། ད་ཆོས་ཉན་ཡས་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་པ། ཡིན་ནའི་ལའི་བསྐལ་བཟང་སངས་རྒྱས་སྟོང་གིས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྔགས་པ་དེ། ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། རིགས་གསུམ་གྱི་མགོན་པོ་གསུམ་ཟེར་ཡས་དེ། རིགས་གསུམ། རིགས་གསུམ་ལ་ཡ་བསྔགས་བཞག་ཡོའོ་རེད༿ཡོད་རེད་༾།
  bdag cag gi ston pa'i bskal pa 'di la cha bzhag na/_bskal bzang sangs rgyas stong zer bskal pa gcig la ya/_bskal bzang sangs rgyas stong yo'o {yod }red pa/_bskal bzang sangs rgyas stong gi nang nas kyang /_da bskal bzang sangs rgyas stong thams cad nga tshos mjal thub kyi ma red la/_thams cad la nga tshos a ni _'ong /_ga re zer dgos red/_da chos nyan yas la sogs pa de 'dras zhu thub kyi ma red pa/_yin na'i la'i bskal bzang sangs rgyas stong gis phyogs gcig tu bsngags pa de/_ga re red zer na/_rigs gsum gyi mgon po gsum zer yas de/_rigs gsum/_rigs gsum la ya bsngags bzhag yo'o red{yod red }/
  for instance within this eon of the Buddha Shakyamuni there are One Thousand Buddhas of the Fortunate Eon. So, there are One Thousand Buddhas of the Fortunate Eon. But, there is no way that we could see all One Thousand Buddhas of the Fortunate Eon, and we also could not receive teachings from all One Thousand Buddhas of the Fortunate Eon. Nevertheless, the Lords of the Three Lineages are the ones whom One Thousand Buddhas of the Fortunate Eon praise together. They praise the Lords of the Three Lineages.
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  རིགས་གསུམ་གྱི་ནང་ནས་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ལ་ཡ། ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཨ་ནི་་་ཤེས་རབ་ཐམས་ཅད་ཁོང་ལ་མངའ་བསྡད་ཡོའོ་རེད་༿ཡོད་རེད་༾ཟེར། ཨ་ནི་་་ཁོང་ལ་ཡ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ཙམ་གྱིས། ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་། ཨ་ནི་་་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཨ་ནི་་་དངོས་གྲུབ་བརྙེད་ཡས་ཀྱི་ཆེད་དུ། གསོལ་བ་བཏབ་པ་ཡིན་ན། ཨ་ནི་་་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ལ་ཡ། གསོལ་བ་བཏབ་པ་ཙམ་གྱིས། ཨ་ནི་་་ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་གོ་ཆོད་ཀྱི་འདུག་ཟེར།
  rigs gsum gyi nang nas ga re red zer na/_'jam dpal dbyangs la ya/_phyogs bcu'i sangs rgyas thams cad kyi a ni shes rab thams cad khong la mnga' bsdad yo'o red {yod red }zer/_a ni khong la ya gsol ba btab pa tsam gyis/_phyogs bcu'i sangs rgyas thams cad la yang /_a ni shes rab kyi a ni dngos grub brnyed yas kyi ched du/_gsol ba btab pa yin na/_a ni 'jam dpal dbyangs la ya/_gsol ba btab pa tsam gyis/_a ni phyogs bcu'i sangs rgyas la gsol ba btab pa'i go chod kyi 'dug zer/
  Amongst the Lords of the Three Lineages, it is Manjushri who embodies the wisdom of all Buddhas of the ten directions. If one asks for the feat of wisdom to all Buddhas of the ten direction..., Making a wish to Manjushri only is similar to making a wish to all Buddhas of the ten directions.
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  འོང་དེ་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། ཨ་ནི་་་ཤེས་རབ་ཐམས་ཅད་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ལ་མངའ་བསྡད་ཡོའོ་རེད་༿ཡོད་རེད་༾ཟེར། བྱས་ཙང་ཁོང་གིས་ཨ་ནི་་་ འོང་། ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཚབ་དང་མ་སོང་ན། གོ་ཆོད་པ་དེ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོའོ་རེད་ཟེར། ཨོང་་་ ད་ག་ནང་བཞིན་སྤྱན་རས་གཟིགས། ང་ཚོའི་རིགས་གསུམ་མགོན་པའི་ནང་ལོགས་ལ། འོང་། འཇམ་དཔལ་དབྱངས། སྤྱན་རས་གཟིགས། ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་རེད་པ། སྤྱན་རས་གཟིགས་ལ་ཡ། ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི། ཨ་ནི་་་སྙིང་རྗེ་ཐམས་ཅད་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡོམས་བྱས། ཨ་ནི་་་སུར་དེ་མངའ་ཡོའོ་རེད་༿ཡོད་་རེད་༾ཟེར་ན། སྤྱན་རས་གཟིགས་ལ་དེ་མངའ་བསྡད་ཡོའོ་རེད་༿ཡོད་རེད་༾ཟེར། 
  'ong de ga re red zer na/_a ni shes rab thams cad 'jam dpal dbyangs la mnga' bsdad yo'o red {yod red }zer/_byas tsang khong gis a ni _'ong /_phyogs bcu'i sangs rgyas kyi tshab dang ma song na/_go chod pa de byed thub kyi yo'o red zer/_ong _da ga nang bzhin spyan ras gzigs/_nga tsho'i rigs gsum mgon pa'i nang logs la/_'ong /_'jam dpal dbyangs/_spyan ras gzigs/_phyag na rdo rje red pa/_spyan ras gzigs la ya/_ga re red zer na/_phyogs bcu'i sangs rgyas thams cad kyi/_a ni snying rje thams cad phyogs gcig tu bsdoms byas/_a ni sur de mnga' yo'o red {yod red }zer na/_spyan ras gzigs la de mnga' bsdad yo'o red {yod red }zer/_
  The reason why that is so because Manjushri possesses all wisdom. Therefore, he can represent the Buddhas of the ten directions. Similarly, Avalokitesvara, one of the three Lords of the Lineages-Manjushri, Avalokitesvara, and Vajrapani-embodies compassion of all the Buddhas of the ten directions. So, it is Avalokitesvra who posseses this compassion.
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། ད་སངས་རྒྱས་ས་ལ་འགྲོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། སྔོན་དང་པོར་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་མ་བསྐྱེད་པ་ལ། ཨ་ནི་་་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ལ་འགྲོ་ཡས་ཡོའོ་༿ཡོད་༾མ་རེད། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དེ་བསྐྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་གཞི་རྟེན་གྱི་ཨ་ནི་་་ ད་སྐྱབས། ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད། ད་གསོལ་བ་འདེབས་ས་གཙོ་བོ་དེ་ག་པར་འདེབས་ཀྱི་ཡོའོ་རེད་༿ཡོད་རེད་༾ཟེར་ན། འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ལ་བཏབ་ཀྱི་ཡོའོ་རེད་༿ཡོད་རེད་༾ འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ལ་ཡ། ཨ་ནི་་་རྦད་དེ་ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི། སྙིང་རྗེ་ཚང་མ་ཁོང་ལ་མངའ་བསྡད་ཡོའོ་རེད་༿ཡོད་རེད་༾ ཁོང་ལ་མངའ་བ་ཡིན་ཙང་ང་ཚོས་ཨ་ནི་་་རྦད་དེ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ལ་ཡ། གསོལ་བ་བཏབ་པ་ཡིན་ན་ཨ་ནི་་་ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གསོལ་བ་བཏབ་པ། གོ་ཆོད་པ།
  ga re red zer na/_da sangs rgyas sa la 'gro dgos kyi yod na/_sngon dang por byang chub kyi sems ma bskyed pa la/_a ni sangs rgyas kyi sa la 'gro yas yo'o {yod }ma red/_byang chub kyi sems de bskyed dgos kyi yod na/_byang chub kyi sems kyi gzhi rten gyi a ni _da skyabs/_ga re zer dgos red/_da gsol ba 'debs sa gtso bo de ga par 'debs kyi yo'o red {yod red }zer na/_'phags pa spyan ras gzigs la btab kyi yo'o red {yod red }_'phags pa spyan ras gzigs la ya/_a ni rbad de phyogs bcu'i sangs rgyas thams cad kyi/_snying rje tshang ma khong la mnga' bsdad yo'o red {yod red }_khong la mnga' ba yin tsang nga tshos a ni rbad de spyan ras gzigs la ya/_gsol ba btab pa yin na a ni phyogs bcu'i sangs rgyas thams cad kyi gsol ba btab pa/_go chod pa/
  The reason why that is so is because if one wishes to achieve Buddhahood there is no way that one could achieve it without developing bodhicitta first. So, if one wants to develop bodhicitta one has to pray to Arya Avalokitesvra, the object of worhip, the foundation of bodhicitta. Arya Avalokitesvra possesses all the compassion of all the Buddhas of the ten directions. So, if we pray to Avalokitesvara we are also praying to all Buddhas of the ten directions.
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཨ་ནི་་་འཕྲིན་ལས་ཡང་དེ་ལ་འཇུག་ཐུབ་པ། དེ་འདྲས་ཡོའོ་རེད་༿ཡོད་རེད་༾ཟེར། ད་དེ་བྱེད་པ་ལ་ཡ། ཨེ་་་བདུད། འོང་མི་དང་། མི་མ་ཡིན་དེ་འདྲས་ཀྱི་ཡང་། ཁོ་རང་ལམ་བཟང་པོ་ཞིག་ལ་འགྲོ་དགོས་དུས་ཙ་ནས། དེ་ལ་བར་ཆད་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་་་་་ཡང་བར་ཆད་མང་པོ་ཡོའོ་རེད་༿ཡོད་རེད་༾པ། བར་ཆད་མང་པོ་ཡོད་དུས་ཙ་ནས་དེ་ཞི་བར་བྱེད་ཡས་དེ། ད་ནུས་པ་དེ་སུར་ཡོའོ་རེད་༿ཡོད་རེད་༾ཟེར་ན། ཨ་ནི་་་དཔལ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ།
  phyogs bcu'i sangs rgyas thams cad kyi a ni 'phrin las yang de la 'jug thub pa/_de 'dras yo'o red {yod red }zer/_da de byed pa la ya/_e bdud/_'ong mi dang /_mi ma yin de 'dras kyi yang /_kho rang lam bzang po zhig la 'gro dgos dus tsa nas/_de la bar chad mchog tu gyur pa yang bar chad mang po yo'o red {yod red }pa/_bar chad mang po yod dus tsa nas de zhi bar byed yas de/_da nus pa de sur yo'o red {yod red }zer na/_a ni dpal phyag na rdo rje/
  And one can also receive blessings of all Buddhas of the ten directions. So when one enters on the virtous path, one comes across many great human, non-human and demonic obstacles. And it is Sri Vajrapani who has the power to pacify all these obstacles.
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེར་ཡོའོ་རེད་༿ཡོད་རེད་༾ཟེར། ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ལ་ཡ་ཨ་ནི་་་ རྦད་དེ་ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཨ་ནི་་་བདུད་ཀྱི་ཨ་ནི་་་དཔུང་ཐམས་ཅད་བཅོམ་ཡས་ཀྱི་ནུས་པ་འགང་ག་༿ཚང་མ་༾ཁོང་ལ་མངའ་བསྡད་ཡོའོ་རེད་༿ཡོད་རེད་༾ཟེར། ཨ་ནི་་་ང་ཚོས་ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་བྱས། འགང་ག་༿ཚང་མ་༾འདེབས་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་པ། ད་དེ་ལེགས་པའི་ལམ་ལ་འགྲོ་བར་བྱ་བ་ལ་ཡ་བར་ཆད་ཞི་བ་བྱེད་ཆེད། ཨ་ནི་་་འོང་། དཔལ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ། དཔལ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་དང་། དཔལ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ལ་ཡ། ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཨ་ནི་་་མཐུ་དང་ནུས་པ་འགང་ག་༿ཚང་མ་༾ཁོང་ལ་མངའ་བསྡད་ཡོའོ་རེད་༿ཡོད་རེད་༾
  phyag na rdo rjer yo'o red {yod red }zer/_phyag na rdo rje la ya a ni _rbad de phyogs bcu'i sangs rgyas thams cad kyi a ni bdud kyi a ni dpung thams cad bcom yas kyi nus pa 'gang ga {tshang ma }khong la mnga' bsdad yo'o red {yod red }zer/_a ni nga tshos phyogs bcu'i sangs rgyas thams cad la gsol ba 'debs byas/_'gang ga {tshang ma }'debs thub kyi ma red pa/_da de legs pa'i lam la 'gro bar bya ba la ya bar chad zhi ba byed ched/_a ni 'ong /_dpal phyag na rdo rje la gsol ba btab/_dpal phyag na rdo rje la gsol ba btab dang /_dpal phyag na rdo rje la ya/_ga re red zer na/_phyogs bcu'i sangs rgyas thams cad kyi a ni mthu dang nus pa 'gang ga {tshang ma }khong la mnga' bsdad yo'o red {yod red }
  Vajrapani possesses the power to destroy all the strengths of demons. There is no way that we could pray to all the Buddhas of the ten drections, right? But, you can pray to Sri Vajrapani for the pacification of obstacles in order to enter the virtous path. Sri Vajrapani has all the powers of all Buddhas of the ten directions.
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ཁོང་ལ་མངའ་བ་ཡིན་ཙང་། ཨ་ནི་་་དཔལ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པས། ཨ་ནི་་་ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ལ་ཡ། གསོལ་བ་བཏབ་པ་ཡིན་ཟེར། ཨ་ནི་་་ ད་མདོར་བསྡུས་ནས་བཤད་ན། ཨ་ནི་འོང་། རིགས་གསུམ་མགོན་པོ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པས། ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་དང་ཨ་ནི་་་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་ཨ་ནི་་་ཉན་ཐོས་དང་རང་རྒྱལ་ཚང་མ་ལོགས་ལ་ཡ་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་གོ་ཆོད། དེ་རྣམས་ཀྱི་ཨ་ནི་་་མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་དང་འཕྲིན་ལས་ཐམས་ཅད་ཨ་ནི་་་གང་ཟག་དེའི་རྒྱུད་ལ་འཇུག་ཐུབ་ཀྱི་རེད་ཟེར།
  khong la mnga' ba yin tsang /_a ni dpal phyag na rdo rje la gsol ba btab pas/_a ni phyogs bcu'i sangs rgyas thams cad la ya/_gsol ba btab pa yin zer/_a ni _da mdor bsdus nas bshad na/_a ni 'ong /_rigs gsum mgon po la gsol ba btab pas/_phyogs bcu'i sangs rgyas thams cad dang a ni byang chub sems dpa' dang a ni nyan thos dang rang rgyal tshang ma logs la ya gsol ba btab pa'i go chod/_de rnams kyi a ni mchog dang thun mong gi dngos grub dang 'phrin las thams cad a ni gang zag de'i rgyud la 'jug thub kyi red zer/
  Since he has the power, when you pray to Sri Vajrapani you are also praying to all the Buddhas of the ten directions. And in brief, when you pray to the Lords of the Three Lineages you are also praying to all the Buddhas, bodhisattvas, Sravakas, and Pratyekabuddhas of the ten directions. The supreme and uncommon feats and benefits will reach the worshippers.
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  འོ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཨ་ནི་་་རིགས་གསུམ་མགོན་པོ་ཟེར་ཡས་དེ། ང་ཚོས་ད་རྩ་ཆེན་པོ་ཞིག་དང་། དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་བརྩི་དགོས་ཡས་དེ། འོང་་་རྒྱུ་མཚན་འོ་དེར་ཐུག་པ་རེད་ཟེར། དེ་འདྲས་ཡིན་ཙང་ཨ་ནི་་་དེའི་ནང་ནས་ཀྱང་ཨ་ལས་་་སྔོན་ལ་ཡ། མི་ཤེས་པའི་རྨོངས་སྒྲིབ་དེ་བརྗེད་ཡས་ལ་ཡ། ཨ་ནི་་་མཆོག་ཏུ་འགྱུར་པ་དེ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས། འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་བྱས། གང་ལྟར་ད་ང་ཚོས་ཨ་ནི་་་རྦད་དེ། བླང་དོར་གྱི་གནས་མི་ཤེས་པ་དེ་གྱད་༿དེ་ཚོ་༾ཨ་ནི་་་ཤེས་ཡས་ཀྱི་ཆེད་དུ། ཨ་ནི་་་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ལ་གསོལ་བ་བཏབ། འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པས་མ་ཚད། འཇམ་དཔལ་དབྱངས་རང་གིས་སྒྲུབ། འཇམ་དབྱངས་ཀྱི་འཕྲིན་ལས། རང་གི་རྒྱུད་ལ་སྐྱེད་པ་བྱེད། དེ་སྐྱེད་པའི་ཨ་ནི་་་ནུས་པ་དེ་ལ་བརྟེན་བྱས། ཨ་ནི་་་བླང་དོར་གྱི་གནས་ལ་མཇལ་བྱས། ཨ་ནི་་་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཟེར།
  'o de la brten nas a ni rigs gsum mgon po zer yas de/_nga tshos da rtsa chen po zhig dang /_de gal chen po zhig la brtsi dgos yas de/_'ong rgyu mtshan 'o der thug pa red zer/_de 'dras yin tsang a ni de'i nang nas kyang a las sngon la ya/_mi shes pa'i rmongs sgrib de brjed yas la ya/_a ni mchog tu 'gyur pa de 'jam dpal dbyangs/_'jam dpal dbyangs la gsol ba btab byas/_gang ltar da nga tshos a ni rbad de/_blang dor gyi gnas mi shes pa de gyad {de tsho }a ni shes yas kyi ched du/_a ni 'jam dpal dbyangs la gsol ba btab/_'jam dpal dbyangs la gsol ba btab pas ma tshad/_'jam dpal dbyangs rang gis sgrub/_'jam dbyangs kyi 'phrin las/_rang gi rgyud la skyed pa byed/_de skyed pa'i a ni nus pa de la brten byas/_a ni blang dor gyi gnas la mjal byas/_a ni thar pa dang thams cad mkhyen pa zer/
  Because of that we pay a great respect to the Lords of the Three Lineages, and we consider these lords very important. This the reason why. Amongst these, Manjushri is the supreme deity for eliminating the obscurations of ignorance. In any case, we pray to Manjushri in order to understand obscure facts such as what is to be adopted and what is to be negated. Not only doe we pray to Manjushri we also have to accomplish him, we have to develop his benefits. Due to the generation of such power we will achieve liberation and enlightenment through perceiving the difference between virtues and non-virtues.
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  སྔོན་དང་། སྔོན་ལ་ཡ་ཐར་པའི་ས་ལ་འགྲོ་ཐུབ་པའི་ཨ་ནི་་་ཐབས་ལ་འབད། དེ་ནས་ཨ་ནི་་་རང་ཐར་བ་ཙམ་གྱིས་མི་འགྲིག་པར་གཞན་མ་རྒན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ། ཨ་ནི་་་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པ་བྱེད་ཡས་ཆེད་དུ། ཨ་ནི་་་སྔོན་ལ་ཡ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་བྱས། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེད་པར་བྱེད། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དེ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེད་པར་བྱས་ནས། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་རྒྱུད་ལ་བསྐྱེད་ནས། ཨ་ནི་་་རྒྱལ་སྲས་ཀྱི་སྤྱོད་པ། 
  sngon dang /_sngon la ya thar pa'i sa la 'gro thub pa'i a ni thabs la 'bad/_de nas a ni rang thar ba tsam gyis mi 'grig par gzhan ma rgan sems can thams cad kyi don du/_a ni sangs rgyas thob pa byed yas ched du/_a ni sngon la ya spyan ras gzigs la gsol ba btab byas/_byang chub kyi sems rgyud la skyed par byed/_byang chub kyi sems de rgyud la skyed par byas nas/_byang chub kyi sems rgyud la bskyed nas/_a ni rgyal sras kyi spyod pa/_
  So, first strive for the achievement of liberation. And then one generates bodhicitta through making prayers to Avalokitesvara in order to achieve Buddhahood for all other sentient beings, because simply achieving liberation for oneself is not enough. Once one has developed bodhicitta, one practices the Six Perfections of Wisdom, the practices of bodhisattvas.
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  སྦྱིན་སོགས་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་ལ་ཉམས་ལེན་བྱེད། སྦྱིན་སོགས་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་ལ་ཉམས་ལེན་བྱེད་པ་ལ་ཡ། བགེགས་ད་ཨ་ནི་་་དྲེགས་པའི་གནོད་པ་གནོད་འཚེ་མང་པོ་ཡོད་པ་ཡིན་ཙང་། ཨ་ནི་་་དཔལ་གསང་དབང་འདུས་པ་ལ། དཔལ་གསང་དབང་འདུས་པ་རྒྱུད་ལ་འགྲོ་བར་བྱེད་པ་ལ། ཨ་ནི་་་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ། དཔལ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ཡི། ཨ་ནི་་་ མཐུ་དང་ནུས་པ་བརྟེན་བྱས་བགེགས་དེ་གྱད་༿དེ་ཚོ་༾ཞི་བར་བྱས། དེ་ཞི་བའི་མཐུ་ལ་བརྟེན་ནས། ཨ་ནི་་་རང་རྒྱུད་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བྱས། ཨ་ནི་་་རྒྱས་སྲས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ལ་བསླབ་བྱས་ཨ་ནི་་་འོང་། སངས་རྒྱས་ས་ལ་འོ་་་འདུག་སེ་འགྲོ་ཡས་ཀྱི་ཐབས་འོ་དེ་ལ་འབད་བྱས། དགོས་པ་གཙོ་བོ་དེ་འོ་་་འདུག་སེ་ཡིན་ཟེར།
  sbyin sogs phar phyin drug la nyams len byed/_sbyin sogs phar phyin drug la nyams len byed pa la ya/_bgegs da a ni dregs pa'i gnod pa gnod 'tshe mang po yod pa yin tsang /_a ni dpal gsang dbang 'dus pa la/_dpal gsang dbang 'dus pa rgyud la 'gro bar byed pa la/_a ni phyag na rdo rje/_dpal phyag na rdo rje yi/_a ni _mthu dang nus pa brten byas bgegs de gyad {de tsho }zhi bar byas/_de zhi ba'i mthu la brten nas/_a ni rang rgyud kyi byang chub kyi sems gong nas gong du 'phel byas/_a ni rgyas sras kyi spyod pa la bslab byas a ni 'ong /_sangs rgyas sa la 'o 'dug se 'gro yas kyi thabs 'o de la 'bad byas/_dgos pa gtso bo de 'o 'dug se yin zer/
  When one practices the Six Perfections of Wisdom, one faces many obstacles and harms. Since there are many harms and obstacles there is Sri Guhyasamaja. In order to enter the tantra of Sri Guhyasamaja, one has to practice Sri Vajrapani. Due to the power of Sri Vajrapani all the obstacles will be pacified. Due to the pacification of all obstacles one's bodhicitta will increase continuously. And due to this one will practice the practices of bodhisattvas, and this is how one makes effort to travel along the path of Buddhahood. This is the main reason.
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ཁོ་རང་རྣམ་པ་གསུམ། དེ་ཡ་ང་ཚོས་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་དང་། ད་ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད། དགོས་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་བརྩི་དགོས་ཡས་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། ད་ཁོ་་་ལག་པ་གཅིག་གཅིག་གོ་༿གཅིག་པུར་༾གིས། ཁོ་དེ་ཡོང་གི་མ་རེད་པ། ད་ཁོ་ལྡོག་པ་ཟེར་ཡས་དེ་བརྒྱབ་པ་ལ། ལག་པ་འདིས་འདའི་༿འདིར་༾ཡ། བརྟེན་དགོས་རེད་པ། དཔེར་ན་ལྡོག་པ་བརྒྱབ་དུས་ཙ་ནས་འདུག་ཟེ་བྱེད་པའི་སྐབས། ལག་པ་འདི་མེད་པ་ཡིན་ན། ལྡོག་པ་བརྒྱབ་སའི་རྟེན་ཡོའོ་༿ཡོད་༾མ་རེད་པ། འོ་དེ་ནང་བཞིན། ཤེས་རབ་འཕེལ་བ་ཙམ་གྱིས་གཅིག་གོ་༿གཅིག་པུས་༾གིས་འགྲིགས་གི་ཡོའོ་༿ཡོད་༾མ་རེད།
  kho rang rnam pa gsum/_de ya nga tshos gal chen po zhig dang /_da ga re zer dgos red/_dgos gal chen po zhig la brtsi dgos yas rgyu mtshan ga re red zer na/_da kho lag pa gcig gcig go {gcig pur }gis/_kho de yong gi ma red pa/_da kho ldog pa zer yas de brgyab pa la/_lag pa 'dis 'da'i {'dir }ya/_brten dgos red pa/_dper na ldog pa brgyab dus tsa nas 'dug ze byed pa'i skabs/_lag pa 'di med pa yin na/_ldog pa brgyab sa'i rten yo'o {yod }ma red pa/_'o de nang bzhin/_shes rab 'phel ba tsam gyis gcig go {gcig pus }gis 'grigs gi yo'o {yod }ma red/
  These are the reasons why we consider these three deities very important. For instance, one cannot clap with only one hand, right? In order to do the ritual clapping, this hand has to depend on the other hand, right? For instance, when you do the ritual clapping, if this hand were not there, you would not have the base for the ritual clapping, right? Similarly, simply increasing the wisdom won't be enough.
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  ཤེས་རབ་འདི་ཡ་ཁོ། ལམ་ལོག་པ་གཅིག་ལ་འགྲོ་གི་རེད་པ། དེ་མི་འགྲོ་བོའི་ཆེད་དུ། ཤེས་རབ་དེ་ཡོད་པའི་སྟེང་དུ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཚུར་རྒྱུད་ལ་སྐྱེད་པ་བྱེད། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཡོད་པ་གཅིག་གོ་༿གཅིག་པུ་༾གིས་ཡང་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་ཡོའོ་༿ཡོད་༾མ་རེད། གོ་ཆོད་ཀྱི་ཡོའོ་༿ཡོད་༾མ་རེད། ཡང་ཁོ་བདུད་དང་། འོང་། གཞན་མུ་སྟེགས་ལ་སོགས་པའི་དེ་འདྲས་ཀྱི་གནོད་པ་ཞེ་དྲག་ཡོང་གི་རེད། དེ་ཟློག་ཡས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཨ་ནི་་་ དཔལ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ལ་ཡ། ཨ་ནི་་་གསོལ་བ་བཏབ་བྱས། ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་རང་སྟོབས་གིས་གཞན་གྱི་བདུད་དཔུང་འཇོམས་པ་ལ། རང་སྟོབས་ཀྱིས་བྱེད་ནུས་ཡས་ཀྱི་ཨ་ནི་་་ཤེས་རབ་དེ་སྐྱེད་ཡས་ཀྱི་ཆེད་དུ། ཨ་ནི་་་གསང་བ། འོང་། ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ལ་ཡ། ཨེ་་་གསོལ་བ་བཏབ་བྱས། དེ་གསུམ་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ནས་ཨ་ནི་་་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ལ་འགྲོ་དགོས་པ།
  shes rab 'di ya kho/_lam log pa gcig la 'gro gi red pa/_de mi 'gro bo'i ched du/_shes rab de yod pa'i steng du byang chub kyi sems tshur rgyud la skyed pa byed/_byang chub kyi sems yod pa gcig go {gcig pu }gis yang phan thogs kyi yo'o {yod }ma red/_go chod kyi yo'o {yod }ma red/_yang kho bdud dang /_'ong /_gzhan mu stegs la sogs pa'i de 'dras kyi gnod pa zhe drag yong gi red/_de zlog yas kyi ched du a ni _dpal phyag na rdo rje la ya/_a ni gsol ba btab byas/_phyag na rdo rje rang stobs gis gzhan gyi bdud dpung 'joms pa la/_rang stobs kyis byed nus yas kyi a ni shes rab de skyed yas kyi ched du/_a ni gsang ba/_'ong /_phyag na rdo rje la ya/_e gsol ba btab byas/_de gsum zung 'brel gyi thog nas a ni sangs rgyas kyi sa la 'gro dgos pa/
  Wisdom will be directed towards a non-virtuous path, right? So, in order to avoid this, one has to develop bodhicitta in addition to the development of wisdom. Simply having bochicitta is also not helpful. One might encounter many harms by demons, hedonists, and so forth. So, in order to revert those harms, one makes prayers to Sri Vajrapani. So, one prays to Vajrapani in order to cultivate wisdom for overcoming others' demonic influences through one's own power. So, one follows the path to enlightenment through these three deities.
 • སྐུ་ཞབས་ལགས
  འོ་དེ་འདྲས་ཀྱི་ཐབས་བསྟན་བྱེད་ཀྱི། ད་ལམ་གྱི་གཙོ་བོ་འདྲ་དེ་བསྟན་བྱེད་འདྲ་དེ། འོ་འདུག་ཟེ་ཡིན། འོ་དེ་འདྲས་འདྲ་གཅིག ཨ་ནི་ལས་སེ།
  'o de 'dras kyi thabs bstan byed kyi/_da lam gyi gtso bo 'dra de bstan byed 'dra de/_'o 'dug ze yin/_'o de 'dras 'dra gcig_a ni las se/
  Well, this is the main path or the path-revealer. Thank you.