Skip to main content Skip to search
19 Jul 2018
1 min 22 sec
Rinchen Dorji
Video Overview
Creators: 
Yeshi Wangchuk, Rinchen Dorji

This video is an explanation of programs at National Institute for Zorig Chusum (the thirteen Bhutanese arts and crafts). The programs took six years to finish initially, but now can be done in five years. In the first years of training, students complete simple work such as creating a Buddha with simple gestures and without anything in his hands. As students reach the end of the program, the work becomes more complicated. Students also learn Dzongkha, as their work depends on Dzongkha scriptures. They also learn computer skills and other co-curricular activities that are intended to help their future careers. Dawa Penjor, an instructor at the institute, shared the information.

བཟོ་རིགས་བཅུ་གསུམ་སྐོར་ལས་ སླབ་དཔོན་ཟླ བ་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་བཤད་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། སློབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་འདི་ཡང་ ལོ་ངོ་དྲུག་གིས་རིང་ཨིན་རུང་ ད་རེས་ནང་པ་ ལོ་ལྔ་གིས་དོན་ལུ་འབད་ བཞག་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ལོ་ངོ་དང་པ་ནང་ལུ་་འབད་བ་ཅིན་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ ལཱ་ འཇམ་ཏོག་ཏོ་ འབད་དོ་ཡོདཔ་ ཨིན་མས། འདི་ཡང་ སངས་རྒྱས་ཀྱིས་སྐུ་བཞེངས་བཅུག་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། འདི་ཡང་ བརྡ་ཚན་ག་ནི་ཡང་ མེདཔ་འབད་ཨིན་མས། ལོ་ངོ་མཇུག་བསྡུ་ནི་རེནམ་ད་ལུ་ ལཱ་ཡང་ཁག་སུ་འབད་ འགྱོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ལཱ་འདི་ཚུ་མཐའ་མར་ དོ་རུང་ཁོང་གིས་ རྫོག་ཁ་ཆོས་མཚན་འདི་ཡང་ ལྷབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། དེ་ལས་ལས་རིམ་གཞན་ཚུ་ཡང་ ལྷབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ་Rinchen Phuntsho རིན་ཆེན་ཕུན་ཚོགས
  སྒྲུབ་ཐོབ་ཐང་སྟོང་་རྒྱལ་པོ་ ཏེ་འ་ནཱི་འདི་ ཁོ་ང་བཅས་རའི་ས་འཇིགས་པ་ ཆུའི་འཇིགས་པ་ རླུང་གི་འཇིགས་པ་ མེ་གི་འཇིགས་པ་ ཁོ་སྒྲུབ་ཐོབ་པ་འབད་ཞིནམ་ལས་ ཏེ་འ་ནཱི་བཟུམ་ལུ་ ཕན་ཐོགས་ཟེར་མས་སྦ།
 • ་Rinchen Phuntsho རིན་ཆེན་ཕུན་ཚོགས
  འ་ནཱི་ཆུ་རུད་འོང་ནི་གི་ ཏེ་ས་ཡོམ་རྐྱབ་ དེ་ལས་འ་ནཱི་གི་ གནམ་མེད་ས་མེད་ གནམ་ཁ་ལུ་འབྲུག་ལྡིར་ རླུང་འཚུབ་འོང་ ཏེ་ཆུ་རུད་འོང་ ཏེ་འ་ནཱི་བཟུམ་འབད་མི་ལུ་ ས་ཆུ་མེ་རླུང་གི་འཇིགས་པ་ལུ་ བཀག་ཚུགས་གསེས་མས་སྦ།
 • ་Rinchen Phuntsho རིན་ཆེན་ཕུན་ཚོགས
  ཁོ་སྒྲུབ་ཐོབ་པ་ཨིན་ཟེར་ ཏེ་འ་ནཱི་བཟུམ་སྦེ་ ཁ་གནོན་ལུ་བཏུབ་ཟེར་བསྒྲུབ་དགོ་ཟེར་ ཕན་པ་འ་ནཱི་བཟུམ་ཅིག་ཡོད་ཟེར་ འ་ནཱི་སྐུ་ཉོ་མི་ཡ?
 • ་Tendrel Zangpo རྟེན་འབྲེལ་བཟང་པོ
  ཨོང་ལགས།
 • ་Rinchen Phuntsho རིན་ཆེན་ཕུན་ཚོགས
  ཨེང་་་་་་སྐུ་ཉོ་མི་འདི་ ཁོང་ལེ་ཤཱ་ཐོན་ཡི་ ཁོ་འདི་ཧ་ལམ་ སྟོང་ཕྲག་གཅིག་ཡང་རྫོགས་སོང་ཡི།
 • ་Rinchen Phuntsho རིན་ཆེན་ཕུན་ཚོགས
  ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ་འདི་དད་པ་འདུག་ གནམ་མེད་ས་མེད་འབག་འགྱོཝ་མས་ སྐུ་སྟོང་ཁྲག་ལྷགཔ་ཅིག་ འ་ནཱེ་སྦེ་འབག་འགྱོཝ་མས།