Skip to main content Skip to search
28 Aug 2018
4 min 48 sec
Ariana Maki
Video Overview
Creators: 
Sonam Tobgye, Ugyen

༉  རྩང་མོ་ཟེར་མི་འདི་ བུཚ་དང་བུམོ་ཚུའི་བར་ན་ ཡོན་ཏན་དང་རིག་པའི་རྩལ་ འགྲན་བསྡུར་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་འཐེནམ་ཨིནམ་ད་ རྩང་མོ་ལུ་ དགྲ་གླུ་དང་གཉེན་གླུ་ བསྟོད་གླུ་དང་སྨད་གླུ་ དེ་ལས་དགའ་གླུ་ཟེར་ཡོད། མི་ཚུ་གིས་ ཞིང་ནང་ལཱ་འབད་བའི་སྐབས་དང་ནོར་འཚོ་བའི་སྐབས་ ལོ་ཐོག་སྲུང་སྡོདཔ་ད་ རང་ལུགས་ཀྱི་ཁྱིམ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་སུ་ རྩང་མོའི་འགྲན་བསྡུར་རྐྱབ་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ད་རེས་ནངས་པར་ དེ་སྦེ་འཐེན་སྲོལ་གནམ་མེད་ས་མེད་ཅིག་མིན་འདུག རྩང་མོ་འདི་ མི་རང་སོའི་ནང་ན་མནོ་བའི་ཚོར་སྣང་ཚུ་ སྐད་ཀྱི་གདངས་མ་འདྲཝ་གི་ཐོག་ལས་གཞན་ལུ་ སླབ་མི་ཅིག་ཨིནམ་ད་ རྩང་མོ་འདི་ སྤྱིར་བཏང་གི་གླུ་གཞས་བཟུམ་སྦེ་ལེའུ་བསྒྱུར་ཏེ་ རྐྱབ་སྲོལ་མ་པ་ལས་ར་མེདཔ་ཨིན། ད་ལྟོའི་རྩང་མོ་འདི་ བསྡུ་སྒྲིག་གི་དོན་ལུ་འབདཝ་ལས་ ནོར་བུ་སྒྲོལ་མ་དང་བསོད་ནམས་ལྷ་མོ་གཉིས་ཀྱིས་ རྩང་མོ་ཆ་མཉམ་སླ་བསྲེ་སྟེ་འཐེནམ་མ་གཏོགས་ འགྲན་བསྡུར་འབད་འཐེན་འཐེནམ་མེན་ཏེ་འབད་ད་རུང་ ད་ལྟོའི་རྩང་མོ་འདི་ ལམ་ལུགས་དང་མཐུནམ་སྦེ་ དང་པ་ར་གཅིག་གིས་གཅིག་ ཡིད་ཆེས་བཅུག་ནིའི་དོན་ལུ་བསྟོད་གླུ་འཐེན་དོ་ཡོདཔ་ད་ དྲོད་འབར་ཡི་འབར་ཡི་ དགྲ་གླུ་དང་སྨད་གླུ་འཐེན་ཞིནམ་ལས་ མཇུག་ལུ་གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་འཆམ་ཁ་བཟོ་སྟེ་ གཉེན་གླུ་འཐེནམ་ཨིན་མས།

Tsangmo is a type of song used to express individual's emotions, conveying their inner warmth and affection to another person, through numerious lyrical tunes. Tsangmo can be sung to express love, hatred and any other feelings. While it is sung, the Tsangmo songs are never sung with dance, as it is a poetry song for a singing expression without a dance. It is usually a composition limited to a verse of four lines for an expression. The current Tsangmo is a mixture of all categories of Tsangmo as Norbu Dema and Sonam Lhamo sings it for archival purpose but in reality, if it is a competation, they will sing as per opponent's verses, whether it be question, answer etc. The current Tsangmo begins in systametic way, where it begins with laudatory tsangmo to impress each other but when they get to climax, they sang antagonizing tsangmo to defame. And it is usual that they comporise and sings befriending tshangmo and reconcile.

 

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • བསོད་ནམས་ལྷ་མོ་ Sonam Lhamo
  རྒྱ་མཚོའི་དབྱིངས་ནི་(ན་)བཞུགས་པའི། །ནོར་བུ་གདུང་དཀར་གཡས་འཁྱིལ། ། ཕྱི་ལ་དཀར་དཀར་མདངས་སོང་། །ནང་ལ་གསུང་སྐད་སྙན་སོང། །
 • ནོར་བུ་སྒྲོལ་མ་ Norbu Dema
  དཀར་ཡོལ་ཆག་ན་ཆག་གེ །དཀར་ཡོལ་ཁྲོམ་ནས་ཉོ་གེ ། ང་ཡི་དྲིན་ཅན་ཕ་མ། །ཁྲོམ་ནས་ཉོ་ས་མིན་འདུག །
 • བསོད་ནམས་ལྷ་མོ་ Sonam Lhamo
  ཕར་གྱི་ཁྲོམ་སྟོན་ལྷ་ཁང་། །དཀོན་གཉེར་མེད་པའི་ལྷ་ཁང། ། གསུང་དང་སྙན་པའི་ཆོས་དྲིལ། །གསིལ་མཁན་མེད་པ་ལུས་སོང། །
 • ནོར་བུ་སྒྲོལ་མ་ Norbu Dema
  གཡུ་འདི་སྔོན་མོ་དགོ་ན། །ང་རང་སྐེ་ལ་བཏགས་ཡོད། ། ཁྱོད་ཀྱི་རྡོ་གཡུ་སྔོན་མོ། །བཏགས་དགོ་བསམ་པ་མིན་འདུག །
 • བསོད་ནམས་ལྷ་མོ་ Sonam Lhamo
  ལས་འཕྲོ་མེད་པའི་འཇམ་པ། །སྙིང་གཏམ་ཚིག་ནི་དགའ་རྒྱུ། ། མཇུག་མཐའ་མེད་པའི་ཆུ་མོ། །སྐུ་གཟུགས་བཙུགས་ནི་དགའ་རྒྱུ། །
 • ནོར་བུ་སྒྲོལ་མ Norbu Dema
  ཆུ་ལ་སྐྱོ་རོགས་ཉ་མོ། །བྲག་ལ་སྐྱོ་རོགས་འུག་པ། ། ལས་ངན་ཅན་གྱི་སྤྲང་མོ། །སྐྱོ་རོགས་བྱེད་མཁན་མིན་འདུག །
 • བསོད་ནམས་ལྷ་མོ་ Sonam Lhamo
  ཤིང་མོ་ཤིང་དཀར་གཅིག་ལ། །རྫབ་ཕྱི་ལྦ་བ་ཆགས་ཡོད། ། ཁྲ་ལ་འགྱུར་ལྡོག་མེད་ན། །གཏིང་ཤན་ལས་ཀྱིས་འཁོར་འོང། །
 • ནོར་བུ་སྒྲོལ་མ་ Norbu Dema
  རྒྱ་ལམ་འོག་གི་ཨོམ་ཆུ། །སྡུག་ཆུ་ཨིན་པ་མ་ཤེས། ། ནང་སེམས་གཞོན་པའི་སྟབས་ཀྱིས། །ཧུབ་གསུམ་འཐུང་མ་ཤོག །
 • བསོད་ནམས་ལྷ་མོ་ Sonam Lhamo
  གཙང་མོ་གཙང་ནས་ཉོ་བའི། །གཙང་མོ་ལྷ་དང་འདྲ་སོང་། ། སྒམ་པོ་ལ་ལ་སླེབས་ཚེ། །གཙང་མོ་སྤྲེའུ་ལ་གྱུར་སོང་། །
 • ནོར་བུ་སྒྲོལ་མ་ Norbu Dema
  རྩིག་པའི་རྨང་ནས་འཐོན་པའི། །གནག་པོ་སྡིག་པ་རྭ་ཙ། ། ཁྱོད་ར་གནག་པས་མ་ཚད། །རི་བོ་ཨམ་རྩང་གནག་སོང། །
 • བསོད་ནམས་ལྷ་མོ་ Sonam Lhamo
  གསེར་སྲང་བརྒྱ་ནས་འཐོན་པའི། །གསེར་སྐུ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ། ། ཁྱོད་ལ་བྱིན་རླབས་ཆེ་ཀྱང་(ཡང་)། །ང་ནི་ཕྱག་དབང་མི་ཞུ་ལོ། །
 • ནོར་བུ་སྒྲོལ་མ་ Norbu Dema
  བྱ་པོད་ཁན་ཏ་ལ་གྱིས། །ཁང་པའི་ཤིང་ར་འགྲིམས་སོང་། །
  [མཐོན་པོ་ཀེ་ཀྱི་?]འོང་མི། །ཤོག་སྒྲོ་བྱ་དང་མ་མཉམ། །
 • བསོད་ནམས་ལྷ་མོ་ Sonam Lhamo
  ད་ག་དེ་སྦེ་སླབ་ན་ ཨེ་ཧི་ཧི་་་་་་ ང་གིས་གཅིག་ཡང་མི་ཤེས་པས་ གཏང་ཤིག་ ཁྱོད་ཀྱིས་གཏང་ད་
 • ནོར་བུ་སྒྲོལ་མ་ Norbu Dema
  དཀར་ཡོལ་སེང་གླིང་འཇམ་པ། །ཟ་ས་གཅིག་པུ་ཨིན་པ། ། ལ་མོ་དཔལ་ལི་ལ་མོ། །བརྒལ་ས་མཉམ་དུ་མིན་འདུག། །།