Skip to main content Skip to search
16 Mar 2015
4 min 47 sec
Rinchen Dorji
Video Overview
Creators: 
Penchela, Ugyen Phuntsho

This song is an ode style composition made in honor of Punakha Dzong. The song is classified as Zhungdra (Bhutanese classical) due to its long and slow form. This song typically accompanies a line dance classified as "Dangrim", which means the song of a longer tune or line dance. Although the creator and exact date of the composition are unknown, it is certain that it was written after the construction of Punakha Dzong in 1637.

 

༉  གླུ་གཞས་ འབྲུག་པའི་སྤུ་ན་བདེ་ཆེན་འདི་ གླུ་གཞས་ཀྱི་གྲལ་ལས་ གཞུང་སྒྲ་འདི་ཨིནམ་ད་ དེ་ཡང་ སྤུ་ན་ཁའི་རྫོང་དང་ ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ བསྟོད་པ་རྐྱབ་སྟེ་བརྩམས་བརྩམས་ཅིག་ཨིན་མས། དེ་སྦེ་ བླམ་དང་དཔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་ཡུལ་གོང་མ་ཚུ་ལུ་བསྟོད་པའི་སྒོ་ལས་གླུ་གཞས་ཚུ་བརྩམས་སྦེ་འཐེན་པ་ཅིན་ རང་བསོད་ནམས་བསག་པའི་དགོས་པ་ཡོདཔ་ཨིནམ་ད་ ད་ལྟོ་སྨིན་དྲུག་གིས་འཐེན་མི་གླུ་གཞས་འདི་ སྤུ་ན་ཁ་རྫོང་གི་སྐོར་ལས་ཤུགས་ཆེ་སུ་ཅིག་སྦེ་འཐོནམ་ཨིན་མས། དེ་ཡང་ ཡར་གངས་རི་གུ་ལས་ཁ་བ་དེ་བཞུ་འོང་མི་ཕོ་ཆུ་དང་མོ་ཆུ་གཉིས་ཀྱིས་ རྫོང་གི་གཡས་གཡོན་ལས་བསྐོར་ར་རྐྱབ་སྟེ་འགྱོ་མི་ལུ་བརྟེན་ ཁ་བ་རྒྱ་མཚོ་འཁྱིལ་ས་དང་ བླམ་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་བཞུགས་ས་ཨིན་ཟེར་ རྫོང་དེ་ལུ་བསྟོད་པ་རྐྱབ་ཨིན་པས།

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • Mindu:
  མིན་དྲུག། འབྲུག་པའི་སྤུ་ན་ལ་བདེ་ཆེན། །ལྷ་ཡི་ཕོ་བྲང་ལ་འདྲ་དོ། ། The Pungthang Dechen of Druk resembles the paradise of the Gods.
 • Mindu:
  མིན་དྲུག། སོ་ཡ་ རྨ་བྱ་བུ་ཁྲིད། །ལ་ཡི་སྟེང་ལུ་བཞུགས་སོང་། ། And on the mountain resides a peacock
 • Mindu:
  མིན་དྲུག། འབྲུག་པའི་ཐང་བཟོ་ལ་སྒོ་ཅུང་། །དངུལ་དཀར་མེ་ལོང་ལ་འདྲ་དོ། ། The window of Punthang Dechen resembles a silver mirror
 • Mindu:
  མིན་དྲུག། སོ་ཡ་ རྨ་བྱ་བུ་ཁྲིད། ལ་ཡི་སྟེང་ལུ་ཆགས་སོང་། And on the mountain resides a peacock
 • Mindu:
  མིན་དྲུག། ཁ་བ་རྒྱ་མཚོ་ལ་འཁྱིལ་ས། །ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ལ་བཞུགས་སའི། ། The place where snow swirls like an ocean is the place where Ngawang Namgyel resides
 • Mindu:
  མིན་དྲུག། སོ་ཡ་ རྨ་བྱ་བུ་ཁྲིད། །ལ་ཡི་སྟེང་ལུ་ཆགས་སོང་། ། And on the mountain resides the peacock