Skip to main content Skip to search
05 Sep 2018
2 min 15 sec
Samten Yeshi
Video Overview
Creators: 
Sonam Tobgye

Singye Zangmo from Dungkar Gewog (county) in Lhuntse Dzongkhag (district) sings a Boedra song. The lyrics are rather unclear and the meaning is difficult to grasp. The verses seem to revolve around alcohol and its effects.

 

གླུ་གཞས་འདི་བོད་སྒྲ་བཟུམ་ཅིག་ཡོདཔ་ད་ འཐེན་མི་འདི་ལྷུན་རྩེ་རྫོང་ཁག་ ཀུར་སྟོད་རྒེད་འོག་ལས་ སེངྒེ་བཟང་མོ་ཨིནམ་ད་ ཚིག་འདི་དག་ཏོག་ཏོ་མེདཔ་མ་ཚད་ དོན་དག་ཡང་ཧ་གོ་ཚུགས་པ་ གནམ་མེད་ས་མེད་ལ་ཁག་འདུག། ནཱེ་སྦེ་ལྟ་བའི་སྐབས་ འདི་ནང་ ཆང་དང་འདིའི་ཉིས་དམིགས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ སླབ་དོ་བཟུམ་ཅིག་ཡོད་རུང་ དྭངས་འཕྲོས་འཕྲོས་སྦེ་ཧ་མི་གོ་བས། 

 

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • སེངྒེ་བཟང་མོ་ Singye Zangmo
  [ཆང་འདི་ལ་མི་འཐུང་གང་ལ་ལས་བྱེད། །ཡ་ལ་ ཆང་གི་རྒྱ་མཚོ་མེ་ལ་འཁྱིལ། །ཡ་ལ་ ཆང་གི་རྒྱ་མཚོ་མེ་ལ་འཁྱིལ། ། What to do without drinking alcohol, The ocean of alcohol has been formed in fire.
 • སེངྒེ་བཟང་མོ་ Singye Zangmo
  གླུ་འདི་མི་བཏང་གང་ལ་ལས་བྱེད། །ཡ་ལ་ གླུ་ཡི་ནོར་ནི་མེ་ལ་ནི་ས། །ཡ་ལ་ གླུ་ཡི་ནོར་ནི་མེ་ལ་ལས་ས། །
  What to do without singing, The wealth of song is hot like fire.
 • སེངྒེ་བཟང་མོ་ Singye Zangmo
  ཆང་འདི་རྒྱུ་ནི་མི་ལ་ལས་འཐུང་། །ཡ་ལ་ ས་བདག་ཀླུ་ཡི་སྐྱེས་ལ་བ་རེད། །ཡ་ལ་ ས་བདག་ཀླུ་ཡི་སྐྱེས་ལ་བ་རེད། །
  The fire like alcohol is drink, Will be born as the nagas.
 • སེངྒེ་བཟང་མོ་ Singye Zangmo
  ལྟོ་འདི་རྒྱུ་ནི་མེ་ལ་ལས་བཟའ། །ཡ་ལ་ གང་གོ་ལ་ཡི་སྐྱེས་ལ་བ་རེད། །?]
  The origin of food is the fire, Will be born as the ganggola.
 • སེངྒེ་བཟང་མོ་ Singye Zangmo
  ལགས་སོ་ལགས།། །།
  Thank you.