Skip to main content Skip to search
01 Sep 2018
4 min 29 sec
Ariana Maki
Video Overview
Creators: 
Duptho, Sonam Chophel

Choden and her friends sing a song called "Ja Nag Gyal Poi Gokha", passed down by the village elders. It is performed during the consecration of monasteries, chortens, a lochoe (annual ritual blessing a house), etc. as a sign of tendrel or good auspices. The lyrics say not to be overconfident but also not to give up when you don't know the solution to a problem.

༉  གླུ་གཞས་ རྒྱ་ནག་རྒྱལ་པོའི་སྒོ་ཁ་ལུ། །བྱ་མོ་རྨ་བྱ་གཉིས་ཀྱིས་བྲོ་འཆམ་དོ། །བྲོ་ལ་ཤེས་ཤེས་ཟེར་ཏེ་འཆམ་ས་མེད། །བྲོ་ལ་མ་ཤེས་ཟེར་ཏེ་བཞག་ས་མེད་ཟེར་ བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྩེ་སྦས་གླིང་ལས་ ཆོས་སྒྲོན་དང་ཆ་རོགས་ཚུ་གིས་འཐེན་མི་གླུ་གཞས་འདི་གིས་ དོན་དག་རྡོག་རྡོག་རིལ་རི་ཅིག་སྟོན་ནི་མིན་འདུག ཨིན་རུང་ བྲོ་ལ་ཤེས་ཤེས་ཟེར་ཏེ་འཆམ་ས་མེད། །བྲོ་ལ་མ་ཤེས་ཟེར་ཏེ་བཞག་ས་མེད། །ཟེར་མི་ཚིག་ལུ་བལྟ་བ་ཅིན་ དགྲ་གླུ་བཟུམ་ཅིག་ཡང་མཐོངམ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ རང་དང་མ་འཆམ་མི་ མི་ཅིག་རྨ་བྱའི་གཟུགས་སུ་བཀོད་དེ་ དགྲ་དཔག་སྟེ་སླབ་པའི་ཚུལ་ཅིག་ཨིན་མས།

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ཆོས་སྒྲོན་དང་ཆ་རོགས་ཚུ་ Choden & Friends
  རྗེ་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་པོའི་དབའེ་སྒོ་ཁ་ལུ། །བྱ་མོ་རྨ་བྱ་ངེ་གི་དབའེ་བྲོ་འཆམ་དོ། །བྲོ་འཆམ་དོ།
 • ཆོས་སྒྲོན་དང་ཆ་རོགས་ཚུ་ Choden & Friends
  བྲོ་ལ་ཤེས་ཤེས་ཟེར་སེ་དབའེ་འཆམ་ས་མེད། །བྲོ་ལ་མ་ཤེས་ཟེར་སེ་དབའེ་བཞག་ནི་མེད། །བཞག་ནི་མེད།
  In a gate of His Majesty, 'the King of China', I. the peacock, am dancing. I cannot dance saying that I know, And I cannot keep saying that I do not know.
 • ཆོས་སྒྲོན་དང་ཆ་རོགས་ཚུ་ Choden & Friends
  རྗེ་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་པོའི་དབའེ་སྒོ་ཁ་ལུ། །བྱ་མོ་ལྷ་བྱ་ངེ་གི་དབའེ་བྲོ་འཆམ་དོ། །བྲོ་འཆམ་དོ།
 • ཆོས་སྒྲོན་དང་ཆ་རོགས་ཚུ་ Choden & Friends
  བྲོ་ལ་ཤེས་ཤེས་ཟེར་སེ་དབའེ་འཆམ་ས་མེད། །བྲོ་ལ་མ་ཤེས་ཟེར་སེ་བཞག་ས་མེད། །བཞག་ས་མེད།
  In a gate of His Majesty, 'the King of China', I. the devine bird, am dancing. I cannot dance saying that I know, And I cannot keep saying that I do not know.
 • ཆོས་སྒྲོན་དང་ཆ་རོགས་ཚུ་ Choden & Friends
  རྗེ་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་པོའི་དབའེ་སྒོ་ཁ་ལུ། །བྱ་མོ་ཁྲུང་ཁྲུང་ངེ་གི་དབའེ་བྲོ་འཆམ་དོ། །བྲོ་འཆམ་དོ།
 • ཆོས་སྒྲོན་དང་ཆ་རོགས་ཚུ་ Choden & Friends
  བྲོ་ལ་ཤེས་ཤེས་ཟེར་སེ་དབའེ་འཆམ་ས་མེད། །བྲོ་ལ་མ་ཤེས་ཟེར་སེ་དབའེ་བཞག་ནི་མེད། །བཞག་ནི་མེད།
  In a gate of His Majesty, 'the King of China', I. the black-necked crane, am dancing. I cannot dance saying that I know, And I cannot keep saying that I do not know.
 • ཆོས་སྒྲོན་དང་ཆ་རོགས་ཚུ་ Choden & Friends
  ལགས་སོ།། །།
  Thank you