Skip to main content Skip to search
01 Sep 2018
1 min 37 sec
Ariana Maki
Video Overview
Creators: 
Duptho, Sonam Chophel

༉  བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྩེ་རྫོང་ཁག་སྦས་གླིང་ལས་ ཀརྨ་བདེ་སྐྱིད་དང་ཆ་རོགས་ཚུ་གིས་ རྩང་མོ་དང་འདྲ་བའི་གླུ་གཞས་ ཁ་ནས་མཆོད་རྟེན་བསྐོར་ར་ཟེར་མི་ཅིག་འཐེན་ཏེ་ཡོདཔ་ད་ དུས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྐྱོ་ཚིག་དང་དགའ་ཚིག་ དགྲ་ཚིག་དང་གཉེན་ཚིག་ལ་སོགས་པའི་ཚིག་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་འཐེནམ་ཨིན་པས། འདི་ནང་གི་ཚིག་ཚུ་བལྟ་བ་ཅིན་ བུམོ་ཚུ་གིས་རྨགཔ་འཚོལ་བའི་སྐོར་བའི་ལས་ སྐོར་གཏམ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་པས།

Dema and friends from Bayling Gewog (county) in Tashiyangtse Dzongkhag (district), sing a Zhungdra song called "Khai Nay Choeten Kora". It was sung during the chenga kora and nagay kora celebrations at chorten kora festival, while circumnavigating the chorten. It show a sign of tendrel or good auspices, as well as serves as general entertainment.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • སྒྲོལ་མ་དང་ཆ་རོགས་ཚུ་ Dema & Friends
  ཁའི་ནས་མཆོད་རྟེན་བསྐོར་ར་ལེ། །སྭོ་ལེགས་མོ་ཡ། སེམས་ནི་རིགས་གསུམ་དགོན་པ་ལེ། སྭོ་ལེགས་མོ་ཡ།
 • སྒྲོལ་མ་དང་ཆ་རོགས་ཚུ་ Dema & Friends
  སྒོམ་ཆེན་ཀྱེ་ཀྱེ་འོང་ན་ལེ། །སྭོ་ལེགས་མོ་ཡ། ཨར་མོ་དགོ་ན་བཞེས་ཤིག་ལེ། །སྭོ་ལེགས་མོ་ཡ།
 • སྒྲོལ་མ་དང་ཆ་རོགས་ཚུ་ Dema & Friends
  ཁའི་ནས་མཆོད་རྟེན་བསྐོར་ར་ལེ། །སྭོ་ལེགས་མོ་ཡ། སེམས་ནི་གདོང་འདི་སྒར་པ་ལེ། །སྭོ་ལེགས་མོ་ཡ།
 • སྒྲོལ་མ་དང་ཆ་རོགས་ཚུ་ Dema & Friends
  སྒར་པ་ཀྱེ་ཀྱེ་འོང་ས་ལེ། །སྭོ་ལེགས་མོ་ཡ། ཨར་མོ་དགོ་ན་བཞེས་ཤིག་ལེ། །སྭོ་ལེགས་མོ་ཡ།
 • སྒྲོལ་མ་དང་ཆ་རོགས་ཚུ་ Dema & Friends
  བསྐོར་ར་བསྐོར་ནས་(ན་)བསྐོར་བཅུག་ལེ། །སྭོ་ལེགས་མོ་ཡ། །[ནོ་གོར་?]བསྐོར་ན་སྟོང་པ་ལེ། །སྭོ་ལེགས་མོ་ཡ། །
 • སྒྲོལ་མ་ Dema
  ལགས་སོ།། །།