Skip to main content Skip to search
01 Sep 2018
3 min 4 sec
Ariana Maki
Video Overview
Creators: 
Monika Subba, Kencho Wangmo

Pema Deki sings a Boedra song called "Ja Na Nor Bu Ri Gi Phar Ja Na". It describes the importance of the place located in between two mountains in Tibet.

ཨམ་པདྨ་བདེ་སྐྱིད་ ཀྱི་འཐེན་མི་འབོད་སྒྲ་ རྒྱ་ན་ནོར་བུ་རིག་གི་ཕར་རྒྱབ་ན་ ཟེར་མི་འདི་རྒྱལ་ཁབ་མཐའ་ཡས་མེད་པའི་ས་གནས་ག་ར་ནང་ལུ་འཐེན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། ཞབས་ཁྲྭ་འདི་གི་དོན་དག་དེ་ འབོད་ལུ་ཡོད་པའི་ས་གནས་མཁས་པར་ཅན་ཅིག་གི་ གནས་བཤད་རྐྱབ་ཨིན་མས།

 

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • པདྨ་བདེ་སྐྱིད་
  རྒྱ་ནག་ནོར་བུ་རི་གི་ཕར་རྒྱབ་ན་ལ། །རྒྱ་ནག་ནོར་བུ་རི་གི་ཕར་རྒྱབ་ན་ལ།
 • པདྨ་བདེ་སྐྱིད་
  ཨོ་ལོ་ནོར་བུ་རི་གི་ཚུར་རྒྱབ་ན་ལ། །ཨོ་ལོ་ནོར་བུ་རི་གི་ཚུར་རྒྱབ་ན་ལ། །
 • པདྨ་བདེ་སྐྱིད་
  གཞོན་པ་རྣམ་གསུམ་ལྷ་ཁང་ཁྲ་མོ་བཞེངས་ལ། །གཞོན་པ་རྣམ་གསུམ་ལྷ་ཁང་ཁྲ་མོ་བཞེངས་ལ། །
 • པདྨ་བདེ་སྐྱིད་
  བཞུགས་པ་རྣམ་གསུམ་མཚན་ལྡན་བླ་མ་བཞུགས་ལ། །བཞུགས་པ་རྣམ་གསུམ་མཚན་ལྡན་བླ་མ་བཞུགས་ལ། །
 • པདྨ་བདེ་སྐྱིད་
  མཚན་ལྡན་བླ་མའི་ཐུགས་རིག་སྒོམ་པ་གནང་ལ། །མཚན་ལྡན་བླ་མའི་ཐུགས་རིག་སྒོམ་པ་གནང་ལ། །
 • པདྨ་བདེ་སྐྱིད་
  བྱིན་རླབས་སྲུང་སྐུད་བསྟན་པ་དར་སེ་དར་ལ། །བྱིན་རླབས་སྲུང་སྐུད་བསྟན་པ་དར་སེ་དར་ལ། །
 • པདྨ་བདེ་སྐྱིད་
  རྒྱ་ནག་ནོར་བུ་རི་གི་ཕར་རྒྱབ་ན་ལ། །རྒྱ་ནག་ནོར་བུ་རི་གི་ཕར་རྒྱབ་ན་ལ། །
 • པདྨ་བདེ་སྐྱིད་
  ཨོ་ལོ་ནོར་བུ་རི་གི་ཚུར་རྒྱབ་ན་ལ། །ཨོ་ལོ་ནོར་བུ་རི་གི་ཚུར་རྒྱབ་ན་ལ། །
 • པདྨ་བདེ་སྐྱིད་
  གཞོན་པ་རྣམ་གསུམ་རྗོང་ཆེན་ཁྲ་མོ་བཞེངས་ལ། །གཞོན་པ་རྣམ་གསུམ་རྗོང་ཆེན་ཁྲ་མོ་བཞེངས་ལ། །
 • པདྨ་བདེ་སྐྱིད་
  བཞུགས་པ་རྣམ་གསུམ་དབང་ཆེན་དཔོན་པོ་བཞུགས་ལ། །བཞུགས་པ་རྣམ་གསུམ་དབང་ཆེན་དཔོན་པོ་བཞུགས་ལ།།
 • པདྨ་བདེ་སྐྱིད་
  དབང་ཆེན་དཔོན་པོའི་ཐུགས་རིག་སྒོམ་པ་གནང་ལ། །དབང་ཆེན་དཔོན་པོའི་ཐུགས་རིག་སྒོམ་པ་གནང་ལ། །
 • པདྨ་བདེ་སྐྱིད་
  ཟས་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་བསྟན་པ་དར་སེ་དར་ལ། །ཟས་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་བསྟན་པ་དར་སེ་དར་ལ། །
 • པདྨ་བདེ་སྐྱིད་
  རྒྱ་ནག་ནོར་བུ་རི་གི་ཕར་རྒྱབ་ན་ལ། །རྒྱ་ནག་ནོར་བུ་རི་གི་ཕར་རྒྱབ་ན་ལ། །
 • པདྨ་བདེ་སྐྱིད་
  ཨོ་ལོ་ནོར་བུ་རི་གི་ཚུར་རྒྱབ་ན་ལ། །ཨོ་ལོ་ནོར་བུ་རི་གི་ཚུར་རྒྱབ་ན་ལ། །
 • པདྨ་བདེ་སྐྱིད་
  གཞོན་པ་རྣམ་གསུམ་ཡུལ་བཟང་ཁྲ་མོ་བཞེངས་ལ། །གཞོན་པ་རྣམ་གསུམ་ཡུལ་བཟང་ཁྲ་མོ་བཞེངས་ལ། །
 • པདྨ་བདེ་སྐྱིད་
  བཞུགས་པ་རྣམ་གསུམ་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀུ་བཞུགས་ལ། །བཞུགས་པ་རྣམ་གསུམ་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀུ་བཞུགས་ལ། །
 • པདྨ་བདེ་སྐྱིད་
  ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀྱི་ཐུགས་རིག་སྒོམ་པ་གནང་ལ། །ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀྱི་ཐུགས་རིག་སྒོམ་པ་གནང་ལ། །
 • པདྨ་བདེ་སྐྱིད་
  བུ་དང་བུ་མོའི་བསྟན་པ་དར་སེ་དར་ལ། །བུ་དང་བུ་མོའི་བསྟན་པ་དར་སེ་དར་ལ། ། ཟེར།