Skip to main content Skip to search
01 Sep 2018
3 min 4 sec
Ariana Maki
Video Overview
Creators: 
Monika Subba, Kencho Wangmo

The women in the audio named Pema Deki sang a Boedra song Called "Ja na nor bu ri gi phar ja na". This song is sung in most parts of the contrry. Song describes the importance of the place located inbetween two mountains in Tibet.   

 

ཨམ་པདྨ་བདེ་སྐྱིད་ ཀྱི་འཐེན་མི་འབོད་སྒྲ་ རྒྱ་ན་ནོར་བུ་རིག་གི་ཕར་རྒྱབ་ན་ ཟེར་མི་འདི་རྒྱལ་ཁབ་མཐའ་ཡས་མེད་པའི་ས་གནས་ག་ར་ནང་ལུ་འཐེན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། ཞབས་ཁྲྭ་འདི་གི་དོན་དག་དེ་ འབོད་ལུ་ཡོད་པའི་ས་གནས་མཁས་པར་ཅན་ཅིག་གི་ གནས་བཤད་རྐྱབ་ཨིན་མས།

 

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • པདྨ་བདེ་སྐྱིད་
  རྒྱ་ནག་ནོར་བུ་རི་གི་ཕར་རྒྱབ་ན་ལ། །རྒྱ་ནག་ནོར་བུ་རི་གི་ཕར་རྒྱབ་ན་ལ།
 • པདྨ་བདེ་སྐྱིད་
  ཨོ་ལོ་ནོར་བུ་རི་གི་ཚུར་རྒྱབ་ན་ལ། །ཨོ་ལོ་ནོར་བུ་རི་གི་ཚུར་རྒྱབ་ན་ལ། །
 • པདྨ་བདེ་སྐྱིད་
  གཞོན་པ་རྣམ་གསུམ་ལྷ་ཁང་ཁྲ་མོ་བཞེངས་ལ། །གཞོན་པ་རྣམ་གསུམ་ལྷ་ཁང་ཁྲ་མོ་བཞེངས་ལ། །
 • པདྨ་བདེ་སྐྱིད་
  བཞུགས་པ་རྣམ་གསུམ་མཚན་ལྡན་བླ་མ་བཞུགས་ལ། །བཞུགས་པ་རྣམ་གསུམ་མཚན་ལྡན་བླ་མ་བཞུགས་ལ། །
 • པདྨ་བདེ་སྐྱིད་
  མཚན་ལྡན་བླ་མའི་ཐུགས་རིག་སྒོམ་པ་གནང་ལ། །མཚན་ལྡན་བླ་མའི་ཐུགས་རིག་སྒོམ་པ་གནང་ལ། །
 • པདྨ་བདེ་སྐྱིད་
  བྱིན་རླབས་སྲུང་སྐུད་བསྟན་པ་དར་སེ་དར་ལ། །བྱིན་རླབས་སྲུང་སྐུད་བསྟན་པ་དར་སེ་དར་ལ། །
 • པདྨ་བདེ་སྐྱིད་
  རྒྱ་ནག་ནོར་བུ་རི་གི་ཕར་རྒྱབ་ན་ལ། །རྒྱ་ནག་ནོར་བུ་རི་གི་ཕར་རྒྱབ་ན་ལ། །
 • པདྨ་བདེ་སྐྱིད་
  ཨོ་ལོ་ནོར་བུ་རི་གི་ཚུར་རྒྱབ་ན་ལ། །ཨོ་ལོ་ནོར་བུ་རི་གི་ཚུར་རྒྱབ་ན་ལ། །
 • པདྨ་བདེ་སྐྱིད་
  གཞོན་པ་རྣམ་གསུམ་རྗོང་ཆེན་ཁྲ་མོ་བཞེངས་ལ། །གཞོན་པ་རྣམ་གསུམ་རྗོང་ཆེན་ཁྲ་མོ་བཞེངས་ལ། །
 • པདྨ་བདེ་སྐྱིད་
  བཞུགས་པ་རྣམ་གསུམ་དབང་ཆེན་དཔོན་པོ་བཞུགས་ལ། །བཞུགས་པ་རྣམ་གསུམ་དབང་ཆེན་དཔོན་པོ་བཞུགས་ལ།།
 • པདྨ་བདེ་སྐྱིད་
  དབང་ཆེན་དཔོན་པོའི་ཐུགས་རིག་སྒོམ་པ་གནང་ལ། །དབང་ཆེན་དཔོན་པོའི་ཐུགས་རིག་སྒོམ་པ་གནང་ལ། །
 • པདྨ་བདེ་སྐྱིད་
  ཟས་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་བསྟན་པ་དར་སེ་དར་ལ། །ཟས་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་བསྟན་པ་དར་སེ་དར་ལ། །
 • པདྨ་བདེ་སྐྱིད་
  རྒྱ་ནག་ནོར་བུ་རི་གི་ཕར་རྒྱབ་ན་ལ། །རྒྱ་ནག་ནོར་བུ་རི་གི་ཕར་རྒྱབ་ན་ལ། །
 • པདྨ་བདེ་སྐྱིད་
  ཨོ་ལོ་ནོར་བུ་རི་གི་ཚུར་རྒྱབ་ན་ལ། །ཨོ་ལོ་ནོར་བུ་རི་གི་ཚུར་རྒྱབ་ན་ལ། །
 • པདྨ་བདེ་སྐྱིད་
  གཞོན་པ་རྣམ་གསུམ་ཡུལ་བཟང་ཁྲ་མོ་བཞེངས་ལ། །གཞོན་པ་རྣམ་གསུམ་ཡུལ་བཟང་ཁྲ་མོ་བཞེངས་ལ། །
 • པདྨ་བདེ་སྐྱིད་
  བཞུགས་པ་རྣམ་གསུམ་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀུ་བཞུགས་ལ། །བཞུགས་པ་རྣམ་གསུམ་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀུ་བཞུགས་ལ། །
 • པདྨ་བདེ་སྐྱིད་
  ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀྱི་ཐུགས་རིག་སྒོམ་པ་གནང་ལ། །ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀྱི་ཐུགས་རིག་སྒོམ་པ་གནང་ལ། །
 • པདྨ་བདེ་སྐྱིད་
  བུ་དང་བུ་མོའི་བསྟན་པ་དར་སེ་དར་ལ། །བུ་དང་བུ་མོའི་བསྟན་པ་དར་སེ་དར་ལ། ། ཟེར།