Skip to main content Skip to search
03 Sep 2012
14 min 33 sec
Otto Wendekar
Video Overview
Creators: 
Unknown

The Architectural Documentation of a Traditional Tibetan House in Bora Township, Labrang County, Ganlho Prefecture, Gansu Province. The Tibetan Heritage Foundation (THF) sent two of their students,  Anne and Juni, to Thsauguthang Village to select and document the most traditional house. Both of them are from architecture universities in Berlin, Germany. 

འདི་ནི་བོད་ལུགས་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་ཁང་པ་འཛུགས་བསྐྲུན་བྱེད་སྟངས་ཀྱི་བརྙན་དཔེ་ཞིག་ཡིན། འདིར་མཇར་མན་འཛུགས་བསྐྲུན་སློབ་གྲྭ་ནས་ཐོན་པའི་ཆེད་ལས་སློབ་མ་གཉིས་ཡུལ་བླ་བྲང་གི་འབོ་ར་ས་ཆའི་ཚ་ངུ་ཐང་སྡེ་བར་ཕྱིན་ཏེ། ཆེད་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་སའི་ཁང་པ་གཅིག་འདམས་ནས་ཡོངས་རྫོགས་ཞིབ་འཕྲའི་འགོས་ནས་རི་མོར་ཕབ་སྟེ་རྒྱུ་ཆ་རུ་བསྐྲུན། རི་མོ་རུ་ཕབ་པའི་རྒྱུ་ཆ་དེ་ཧ་ཅང་ཞིབ་འཕྲ་ཡིན་ལ་བེད་སྤྱོད་ཆེད་གལ་ཏེ་ལོ་དུ་མའི་རྗེས་ནས་ཁང་དེ་འདྲ་བ་ཞིག་གསར་བསྐྲུན་བྱེད་དགོས་ཚེ། རི་མོའི་རྒྱུ་ཆ་དེར་བལྟས་ནས་སྔོན་གྱི་ཁང་པ་དེ་དང་འཁྲུལ་དུ་མེད་པ་ཞིག་བཟོ་ཐུབ།