Skip to main content Skip to search
01 Sep 2018
12 min 59 sec
Ariana Maki
Video Overview
Creators: 
Norzin Lhamo

SIngye Dorji from Gangtey in Wangdiphodrang district shares an account of Pema Lingpa. He was a Buddhist saint who lived in Bhutan. He was inseperable from Guru Padmasambhava (Rinpoche) throughout his rebirths and represented Guru's enlightened activity. In the Nyingma tradition of Vajrayana Buddhism, Pema Lingpa is the most important figure next to/after Guru Rinpoche. He is often referred to as “Ugyen Padma Gyaltshab” meaning the representative of Guru Rinpoche. In the past, Terton King Pema Lingpa manifested in the form of great masters and Khandros. Pema Lingpa was a reincarnation of princess Lhacham Pemasel (daughter of King Trisong Deutsen) to be born in Bumthang after a certain number of rebirths. He is a well-respected, prominent figure in the history of the Nyingma tradition and recognized as one of the five Terton Kings, who are among the one hundred major and one thousand minor treasure revealers.

པདྨ་གླིང་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདི་ སྒང་སྟེང་རྒེད་འོག་ལས་ སྲིད་རྒྱལ་རྡོ་རྗེ་གིས་བཤདཔ་ཨིནམ་ད་ བླམ་འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ར་སྐུ་འཁྲུངས་ཏེ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ར་བཞུགས་མི་ འབྲུག་གི་བླམ་ངོ་མ་ཅིག་ཨིནམ་ད་ པདྨ་གླིང་པ་འདི་དུས་ནམ་ར་འབད་རུང་ གུ་རུ་པདྨ་སམྦྷ་དང་འབྲེལ་བ་མེད་པར་བཞུགས་ཏེ་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ངོ་ཚབ་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ མཛད་བཞུགསས་བཞུགསཔ་མས། རྙིང་མི་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་འབད་བ་ཅིན་ པདྨ་གླིང་པ་འདི་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཤུལ་ལས་ བླམ་ཁག་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིནམ་ད་ ཁོ་ལུ་ཨུ་རྒྱན་པདྨའི་རྒྱལ་ཚབ་ཟེར་ཡང་ཞུ་སྲོལ་ཡོདཔ་ད་ སྔོན་པདྨ་གླིང་པ་གིས་ བླམ་དང་མཁའ་འགྲོ་ལེ་ཤ་ཅིག་གི་ གཟུགས་སུ་སྤྲུལ་བྱོན་ས་ལས་ ཁོ་བོད་ཀྱི་རྒྱལཔོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན་སྲསམོ་ ལྷ་ལྕམ་པདྨ་གསལ་གྱི་སྐུ་སྐྱེ་ཨིནམ་ད་ བུམ་ཐང་ལུ་སྐུ་འཁྲུངས་ཡོདཔ་ཨིན། པདྨ་གླིང་པ་འདི་ རྙིང་མི་ཆོས་ཀྱི་ཧོངས་ལས་ གནམ་མེད་ས་མེད་རྩ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་དང་ གུས་བཀུར་འོས་པ་ཅིག་ཨིནམ་མ་ཚད་ གཏེར་སྟོན་རྒྱལ་པོ་ལྔའི་གྲལ་ལས་གཅིག་དང་ གཏེར་ཆོས་བརྒྱ་དང་དང་རྩ་བརྒྱད་བཞེས་མི་སླ་ལས་ཅིག་ཨིན། 

 

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • སྲིད་རྒྱས་རྡོ་རྗེ། Cigay Dorji
  འ་ནཱི་ཏེ་ མཆོད་རྟེན་བཞེངས་ཚར་འབད་ཞིནམ་ལས་ ཏེ་ ཨ་ནཱི་ཡུམ་བྱ་རྫི་མ་གིས་ མཆོད་རྟེན་བཞེངས་མི་འདི་ཨིན་མས་བ་ལགས་ ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་ སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་ མཁས་པ་བེེ་རོ་ཙ་ན་ཟེར་ ཁོང་གསུམ་གྱིས་ ཏེ་ ཨ་ནཱི་ ཆོས་བརྩམ་ནི་ཕྱིར་དུ་ མཆོད་རྟེན་འདི་བཞེངསམ་ད་ལུ་ ཏེ་དེ་ལས་འ་ནཱ་ལུ།
 • སྲིད་རྒྱས་རྡོ་རྗེ། Cigay Dorji
  ཏེ་ མཆོད་རྟེན་འདི་བཞེངས་ས་ ཏེ་ སྦྱང་སེར་ཨ་ནཱི་སྦེ་ ལྡིངས་འགྱོཝ་ད་ ཏེ་ ཨ་ནཱ་རྒྱལཔོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱི་ ཨ་ནཱ་ལས་མར་ ཏེ་ ཁྲག་བཙགས་ ཏེ་ སྦྱང་སེར་འདི་ ཁྲག་འཐུང་སྡོདཔ་ད་ ཏེ་ རྒྱལཔོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱིས་ ཚ་ཐང་ཐ་ཨ་ནཱི་སྦེ་བསད་བཞགཔ་ད།
 • སྲིད་རྒྱས་རྡོ་རྗེ། Cigay Dorji
  འ་ནཱ་གི་ལན་ཆགས་ཀྱིས་འབད་ཞིན་ན་ ཏེ་ སྦྱང་སེར་འདི་ ཕྲང་ཕྲང་ར་ང་བཅས་ར་ ད་རིས་ནངས་པ་འབད་བ་ཅིན་འདི་ ལེགས་ཤོམ་འདི་ནང་(??) བཏང་ཚུགས་པ་ཅིན་དགའ་ཟེར་ དེ་ལས་ ལེགས་ཤོམ་འདི་ནང་ ཤི་ཚར་རུང་ཡང་ ཏེ་ ཚངས་རྒྱ་(??) ཟེར་བའི་ ལོ་རྒྱུས་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་མས་བ་མ་པ།
 • སྲིད་རྒྱས་རྡོ་རྗེ། Cigay Dorji
  ཏེ་ ང་བཅས་ར་ ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ས་(??) ཤི་རུང་ཡང་བསམ་རྫོགས་ཟེར་ ཏེ་ དམྱལ་བ་ལུ་མི་འགྱོ་ཟེར་བའི་ལོ་རྒྱུས་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་བ་ལགས། ཏེ་ འ་ནཱི་འབདཝ་ད་ ཏེ་ འ་ནཱི་འབདཝ་ཅིག་ ཏེ་དེ་ལས་ ཏེ་ སྲསམོ་གཅིག་འཁྲུངས་ ཏེ་ སྲསམོ་འདི་ སྤ་་་གནམ་མེད་ས་མེད་ ཏེ་ མཁའ་འགྲོམ་ ཡིད་ངེ་ཐིང་ངེ་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ ཏེ་ ག་ནི་བ་འཇའ་རིསམོ་སྦེ།
 • སྲིད་རྒྱས་རྡོ་རྗེ། Cigay Dorji
  ཏེ་ གནམ་མེད་ས་མེད་ མཁས་ཚུལ་ག་ནི་བ་ཆེཝ་སྦེ་ ཏེ་ གནམ་མེད་ས་མེད་མཁས་དྲག་སྦེ་ཟེར་ ཏེ་ གནམ་མེད་ས་མེད་ ཏེ་དེ་ དགུང་ལོ་བཅོ་ལྔ་ཟེར་བའི་བསྒང་ལས་ ཏེ་སྙུང་ ཏེ་དེ་ལས་ཏེ་ བཤགས་ཟེར་བཤགས་ནི་མེད་ ཏེ་ སྙུང་སྙུངམ་ས་ ཨ་ནཱི་སྦེ་བཞུགས་སྡོད་ཞིནམ་ལས།
 • སྲིད་རྒྱས་རྡོ་རྗེ། Cigay Dorji
  ཏེ་དེ་ལས་ཏེ་ ག་ཏེ་མེདཔ་མོ་བཏབ་ས་ལས་བཏབ་ ཏེ་ དེ་ལས་ཏེ་ གདོན་བཅོས་འབད་ས་ལས་འབད་ ཏེ་ དྲག་ཀྲར་ཟེར་ དང་ཕུ་དྲག་ཀྲར་ཟེར་ཡང་མེདཔ་འདྲས་ དྲུང་འཚོ་འབོ་ཏེ་ ཁོ་རྒྱལཔོ་འབད་ནི་འདི་གིས་ ཏེ་ དྲུང་འཚོ་ཚུ་གིས་བཅོ་རུང་ བཅོ་མ་ཚུགསཔ་སྦེ་འབད་ཞིནམ་ལས།
 • སྲིད་རྒྱས་རྡོ་རྗེ། Cigay Dorji
  འམ་ད་མེན་པས་ ད་ག་གིས་ཡང་འབད་མི་ཚུགས་པས་ ཏེ་ ང་རའི་ནུ་གཅུང་ པད་མ་འབྱུང་གནས་ལུ་ གཅིག་སླབ་དགོ་ནི་མས། ཏེ་ ཁོ་གིས་བཅོ་ཚུགས་མ་ཤེས་ གཞན་གྱིས་འདི་མི་ཚུགས་ནི་མས་ཟེར་ ཏེ་ རྒྱལཔོ་འདི་གིས་ དེ་སྦེ་གསུངས།
 • སྲིད་རྒྱས་རྡོ་རྗེ། Cigay Dorji
  ཏེ་ འ་ནཱ་ལས་ཏེ་ ཕྱག་ཞུ་མི་གཅིག་ ཏེ་ པདྨ་འབྱུང་གནས་ མར་ཤོག་ཟེར་སླབ་ཤིག་ ཏེ་ ངེའི་བུམོ་འདི་ སྤུ་ལས་དྲག་མ་ཚུགས་ད་ ང་བསམ་རྫོགས་པ་ཟེར་རུང་ ཁོ་ལས་བལྟ་བ་ཅིན་ བསམ་རྫོགས་ཚུགས་ནི་ཨིན།
 • སྲིད་རྒྱས་རྡོ་རྗེ། Cigay Dorji
  གཞན་ལས་འདི་ཏེ་ ང་བསམ་ར་མི་རྫོགས་ནི་ ཏེ་ད་ འ་ནི་སྦེ་སྡོད་ཡི་ད་ ཁོ་གིས་ཞལ་གཟིགས་འབད་ཞིནམ་ལས་ད་ འེང་ད་ ངེའི་ཕོ་རྒན་མ་སླབ་ ང་འོང་དོ་ཟེར་ཞུ་ཤིག་ཟེར།
 • སྲིད་རྒྱས་རྡོ་རྗེ། Cigay Dorji
  མ་པ་ཕོ་རྒནམ་ཨིན་ ཏེ་ ཚེ་ཟད་མང་བའི་བར་ཆད་འདི་ཨིན་པ་ཅིན་ ལུག་བསད་པའི་ཕོ་བའི་ནང་ར་ཚུད་ཚར་རུང་ ང་གིས་ལོག་ ཁྱོད་ཀྱི་བུམོ་འདི་ བཏོན་བྱིན་འོང་ཟེར་ཞུ་ཤིག་ཟེར།
 • སྲིད་རྒྱས་རྡོ་རྗེ། Cigay Dorji
  ཚེ་ཟད་ནིའི་བར་ཆད་འདི་འབད་བ་ཅིན་ ཏེ་ ང་གིས་ཡང་བཅོ་ཁ་མེད་ ཏེ་ ཚར་གཅིག་རོགས་བཏང་རང་བཏང་དགོ་ ཏེ་ འ་ནཱ་ལས་ཏེ་ཨིན་ཟེར་གསུང་། ཏེ་དེ་ལས་ ཡུདཔ་ཅིག་ཁ་ལས་ཏེ་ བྱོན་དེས་ཟེར་མས་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ ཏེ་ བྱོན་འབད་ ཏེ་ མཁས་པ་བེེ་རོ་ཙ་ན་ ཆོས་ཀྱི་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་ ཏེ་ ཨོ་རྒྱན་པད་མ་འབྱུང་གནས་ ཁོང་གསུམ་ཡུམ་བྱ་རྫི་མོའི་སྲས་ཨིན་མས་བ་ལགས་རོགས།
 • སྲིད་རྒྱས་རྡོ་རྗེ། Cigay Dorji
  ཏེ་ ཁོང་གསུམ་ག་ར་ ཡུམ་བྱ་རྫི་མོའི་སྲས་ཨིན་མས་ཏེ་ ཆོས་ཀྱི་འཛིན་པ་མས། ཏེ་དེ་ལས་ཏེ་ ཁོ་བྱོན་པའི་ཤུལ་ལས་ཏེ་ དབའི་ ཕོ་རྒན་མ་ཟེར་ ད་ཁྱོད་ཚ་གྱང་ཡང་འབད་མི་དགོ་པས་ཟེར།
 • སྲིད་རྒྱས་རྡོ་རྗེ། Cigay Dorji
  ད་ཚེ་ཟད་ཟད་པའི་གི་ཡར་སོང་ནུག་ ད་ང་གིས་ ཁྱོད་ཀྱི་བུམོ་ལོག་ལྷོང་མི་ཚུགས་པས་ཟེར་ ཏེ་ དེ་འབདཝ་ད་ ད་ འ་ནཱི་གི་ལོ་རྒྱུས་འདི་ ག་ཅི་སྨོ་ཟེར་བ་ཅིན་ ཨ་ནཱི་ང་བཅས་ཨ་ཕ་ན་ཏེ་ མཆོད་རྟེན་འདི་རྐྱབ་སྡོདཔ་ད་ལུ་ ཏེ་ ཁྱོད་ཁར་ལུ་ སྦྱང་སེར་གཅིག་གིས་ སོ་བཏབ་ནུག་ཟེར།
 • སྲིད་རྒྱས་རྡོ་རྗེ། Cigay Dorji
  དེ་ལས་ ཁྱོད་ཀྱིས་སྦྱང་སེར་འདི་ བསད་ད་ནུག་ཟེར་ ཏེ་ ཨ་ནཱི་སྦྱང་སེར་འདི་གི་ ལན་ཆགས་འདི་གིས་ ད་རེས་ཁྱོད་ཀྱི་སེམས་ལུ་གནམ་མེད་ས་མེད་སྡུག་བསྔལ་ཕོག་མི་འདི་ འ་ནཱི་སྦྱང་སེར་འདི་ ཟུག་རྐྱབ་པའི་རྣམ་སྨིན་འདི་ ཁྱོད་ར་ལུ་འཁོར་ཞིནམ་ད་ ཁྱོད་གནམ་མེད་ས་མེད་སྡུག་བསྔལ་ཕོག་མི་འདི་ འ་ནཱི་ཨིན་མས་ཟེར།
 • སྲིད་རྒྱས་རྡོ་རྗེ། Cigay Dorji
  ད་ དེ་འབདཝ་ད་ ད་ལྟོ་ང་བཅས་ད་ ཁོ་དང་པ་ཁྱོད་ལས་ ཏེ་འབད་ དེ་ལས་གཉིས་པ་ལུ་ ཏེ་ བསྔོཝ་སྨོན་ལམ་འདི་ ང་ལས་འབད་ཞིན་ན་ ད་འབདན་ད་ ཏེ་ བྱང་ཁ་ཐུག་ལུ་ ཏེ་ སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ཡིད་ངེ་ཐེང་ངེ་འཇའ་རིསམོ་གཅིག་ ཆོས་ཀྱི་འཛིན་པར་གནས་པ་བརྟན་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ ཤེས་ཚུགས་མི་གཅིག་ལུ་ སྐྱེས་བར་འགྱོཝ་ཨིན་ཟེར་ འ་ནཱི་སྦེ་ཨིན་ཟེརཝ་ད་ འ་ནཱི་ང་བཅས་པད་མ་གླིངཔ་ཨིན་ཟེརཝ་མས་བ་ལགས།
 • སྲིད་རྒྱས་རྡོ་རྗེ། Cigay Dorji
  ཏེ་ད་ འ་ནཱ་སྐྱེས་བར་ཡར་སོང་ཡི་ཟེར་ ད་སྐྱེས་རབས་འདི་ འ་ནཱི་སྦེ་འགྱོ་ཡི་ཟེར་ ད་འ་ནཱི་སྦེ་ཨིན་ཟེར་འབད་ཞིན་ན་ འ་་་ཨིན་མས་ཟེར་ ཏེ་ འབད་ཞིནམ་ད་ ཏེ་དེ་ལས་པདྨ་གླིངཔ་འདི་ཡར་ སྐུ་འཁྲུངས་ནི་ཨིན་བ་ཡར་འཁྲུངས་ད་ཨིན་ ཏེ་ སྦྱིན་བདག་མེད་ དེ་གཙོ་འཛིན་མེད་ ༼བཀའི༽མཇུག་མ་ལས་ཤུགས་ཅིག་མེད་འབད་སྦེ་ (??) ལུག་འཚོ་ནི་ཡོདཔ་མས་ལུག
 • སྲིད་རྒྱས་རྡོ་རྗེ། Cigay Dorji
  ཏེ་ ཡུམ་མོ་རའི་ལུག་ཨིན་མས་ ཏེ་ ལུག་འདི་ཏེ་ ཨ་ནཱི་ཏེ་ ་་་་་(??) ཏེ་ཐོག་ཁར་ཏེ་ ཆར་བཀབ་གནགཔོ་བཀལ་ ཏེ་ ན་བཟའ་འདི་ཡང་ གོ་འདི་བཞེས་ ཆར་བཀབ་གཅིག་བཀལ་ ཨ་ཡར་ལུག་འདི་བདའ་ ཡར་རི་ཁར་བསྐྱལ་ ཏེ་ཡར་རི་ཁར་བུམ་ཐང་ལུ་ཡོད་ལོ་ལགས ད་ལྟོ་བར་ཡང་ཡོད་ལོ་ ང་འདི་ མཇལ་བར་མ་ལྷོད།
 • སྲིད་རྒྱས་རྡོ་རྗེ། Cigay Dorji
  རྡོ་འདི་གུ་ལུ་ ལུག་གི་རྐང་རྗེས་རང་ཡོད་ཟེར་ནི་འདུག་བ་ལགས་ ཏེ་ ཨ་ནཱ་རྡོ་འདི་གུ་ མནལ་གཟིམས་འབད་སྦེ་ བཞུགས་སྦེ་ ལུག་འདི་ཚུ་ རོགས་ཏེ་ཁོ་བྱིན་རླབས་ཆེ་ནི་འདི་གིས་ ལུག་ཚུ་ཚར་གཅིག་ རི་ཁར་ལས་ཕར་ རྩྭ་ཟ་བར་འགྱོ་ ཡུདཔ་ཅིག་ཕྱི་རུ་འགྱོ་རནམ་པའི་བསྒང་ལས་ ལུག་ཚུ་ལོག་རྡོ་ཕུག་འདི་གི་རྩ་བར་འོང་།
 • སྲིད་རྒྱས་རྡོ་རྗེ། Cigay Dorji
  དེ་ལས་ཏེ་ ལུག་འདི་བདའ་ད་རུང་ཕར་ལོག་ ཏེ་ ཡུམ་འབད་སར་སོང་ ད་རུང་ཕྱི་རུ་ཚོགས་བཞེས་ དེ་གི་ནངས་པ་ཡར་ རྡོ་འདི་གི་རྩ་བ་ར་ ལུག་འཚོ་བཞུགསཔ་ད་ ཏེ་ འདི་ཚེ་ཏེ་ ཚར་གཅིག་འབདཝ་ད་ ཏེ་ ཁོ་མནལ་གཟིམས་ཏེ་ བཞུགས་བཞུགསཔ་ན་ར་ ཏེ་ དེ་ལས་ཏེ་ ཨམ་སྲུ་འཇའ་རིསམོ་ ཡིད་ངེ་ཐིང་ངེ་གསུམ་དེ་ཅིག་ ཁོང་ལྔ་འཐོན་འོང་ཡི་ཟེར་ཨིན་མས།
 • སྲིད་རྒྱས་རྡོ་རྗེ། Cigay Dorji
  དེ་ལས་ཏེ་ ཁོང་ལྔ་འོང་པའི་ཤུལ་ལས་ ཏེ་ དབའི་པད་མ་གླིང་པ་ ཁྱོད་བཟོ་ལྟ་དེ་ཅིག་ར་ཨིན་ན་ཟེར་ ཡར་བཞེངས་ཤིག་ ཡར་བཞེངས་ཤིག་ཟེར་ ཏེ་ བཟོ་ལྟ་དེ་ཅིག་ར་ཨིན་ན་ཟེར་ ཏེ་ དེ་ལས་ཏེ་ ཏེ་ པདྨ་གླིང་པ་མར་ལས་ཡར་བཞེངས་འབད་ཞིན་ད་ ཏེ་ ང་ག་ཨིན་མས་གོ་ཟེར་ཏེ།
 • སྲིད་རྒྱས་རྡོ་རྗེ། Cigay Dorji
  བུད་དྷ་མཁའ་འགྲོ་དེ་གིས་ ཏེ་ དང་པ་ར་ ཏེ་ ང་ཁྱོད་ག་ཨིནམ་མི་ཤེས་ ཨ་ཛའི་ བཟོ་བལྟ་ད་ འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ག་དེ་སྦེ་ བདག་འཛིན་འབད་ནི་ཟེར་ ནེ་ཚུན་ཚོད་ཀྱི་དུག་པ་སྒོམ་ཏེ་དབའི་ བཟོ་ལྟ་ཤིག་ཟེར་ ང་བུད་དྷ་མཁའ་འགྲོ་ཨིན་ མི་ལུ་གཟིགས་མི་འདི་འབདཝ་ད་(??) དེ་ལས་ཏེ་ བུད་དྷ་མཁའ་འགྲོ་གི་མཚན་རྟགས་འདི་མཐོང་།
 • སྲིད་རྒྱས་རྡོ་རྗེ། Cigay Dorji
  ཏེ་ ཨིན་པས་ག་ཟེརཝ་ད་ ཏེ་ ཡ་་་ ཨིན་པས་ཨིན་པས་ ཏེ་དེ་ལས་ མོ་ག་ཨིན་པས་གོ་ཟེརཝ་ད་ ད་རུང་ང་གིས་མི་ཤེས་པས་ཟེར་ ལྟ་མས་ཟེར་ཁྱོད་ ང་བཅས་ཕུད་རྡོག་གཅིག་ར་ ངོ་མི་ཤེས་ནི་འོང་ནི་མས་ཟེར་ བཟོ་ལྟ་བལྟ་ད་ཟེར་ ཁ་གི་ ཏེ་ ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལས་ཏེ་ འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དག་བྱོན་མི་ ཁྱོད་བཟུམ་ཙང་ཙ་ར་འབད་བ་ཅིན་དེ་ བསྐྱལ་སར་བསྐྱལཝ་མས་ཟེར།
 • སྲིད་རྒྱས་རྡོ་རྗེ། Cigay Dorji
  ཏེ་ མོ་ག་ཨིན་པས་གོ་ཟེར་ད་ མོ་ཡང་མི་ཤེས་པས་ཟེརཝ་ད་ ཏེ་ རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་ཨིན་མས་ གཟིགས་མས་ཟེར་ དེ་འབད་ཞིནམ་ན་ ད་རྡོ་རྗེ་མཁའ་གྲོ་གི་མཚན་རྟགས་འདི་ ཨ་ནཱ་མོ་གི་ངོ་སྟོན་ཞིན་ན་རྐྱངམ་ཅིག་ ཏེ་ ཁོ་གི་བདའ་འཛིན་མས་ཟེར་ཨིན་མས་ དེ་ལས་ཏེ་ད་ བདའ་འཛིན་ཞིནམ་ལས་ འམ་་་ཨིན་མས་ཨིན་མས་ཨའེ།
 • སྲིད་རྒྱས་རྡོ་རྗེ། Cigay Dorji
  ན་མོ་ཟེར་ ཏེ་ ཁོ་ར་འ་ནཱི་སྦེ་གསུངས་ཞིནམ་ལས་ དེ་ལས་ད་རུང་ཏེ་ ཁོ་རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་འདི་ལུ་ ད་མོ་ག་ཨིན་པས་གོ་ཟེརཝ་ད་ ད་རུང་མོ་ཡང་མི་ཤེས་པས་ཟེར་ ཏེ་ མ་ཤེས་པ་ཅིན་ མོ་རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་ཨིནམ་སྦེ་གཟིགས་དགོ་ཟེར།
 • སྲིད་རྒྱས་རྡོ་རྗེ། Cigay Dorji
  ཏེ་ད་རུང་ ཏེ་ རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་ཨིནམ་ ཏེ་འ་་་ཨིན་པས་མནོཝ་ད་ ད་རུང་མཚན་རྟགས་ཀྱི་བདའ་འཛིན་ ཏེ་དེ་ལས་ཏེ་ ད་མོ་ག་ཨིན་པས་གོ་ཟེར་ ད་རུང་འདི་ཡང་མི་ཤེས་ཟེར་ ཏེ་མོ་པདྨ་མཁའ་འགྲོ་ཨིན་ཟེར།
 • སྲིད་རྒྱས་རྡོ་རྗེ། Cigay Dorji
  ཏེ་དེ་ལས་ ད་རུང་འ་ནཱི་ག་ཨིན་པས་གོ་ཟེར་ ཏེ་ འདི་ཡང་མི་ཤེས་པས་ཟེར་ འདི་ཏེ་ བྱང་ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་ཨིན་ཟེར་ ཏེ་ ཁྱོད་ང་བཅས་ངོ་ཤེས་པས་ཟེར།
 • སྲིད་རྒྱས་རྡོ་རྗེ། Cigay Dorji
  ཏེ་དབའི་ འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་ གཟིགས་པ་གཟིགས་ནི་མིན་འདུག་ ཏེ་ ད་ཁྱོད་བཟོ་ལྟ་འ་ནཱི་སྦེ་ཨིན་མས་ཟེར། དེསྦེ་ཞིན་ལས་ ད་ཁྱོད་ང་བཅས་ལྔ་ངོ་ཤེས་དའི་སྨོ་ཟེར? ཏེ་ ཤེས་དའི་ཟེར་ ཏེ་ ཤེས་ད་བ་ཅིན་ ཀྲིག་ཀྲི་ཨིན་མས་ཏེ་ ད་ཕར་ཞིང་ཁམས་ ལྟ་སྨ་རེད་ ཞིང་ཁམས་མཇལ་སྨ་རེད་ཟེར།
 • སྲིད་རྒྱས་རྡོ་རྗེ། Cigay Dorji
  ཏེ་ བཏུབ་ཟེར་ ཏེ་ བུད་དྷ་མཁའ་འགྲོ་འདི་ ཕྱག་ཨ་ནཱི་སྦེ་ ཡར་སེང་ ཧེ་མ་ཕྱག་སེང་ནི་མེན་པ་ ཨ་་་ཨ་ཕི་ནང་ ག་ཅི་འདུག་ཟེར་ འདི་ནང་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག་ ཨ་ཁའི་་་བཟོ་ལྟ་ད་ ཁོ་ར་གི་ ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ར་ ངོ་མ་ཤེསཔ་ཡར་སོང་ནུག་ཟེར་ ཏེ་ མོ་ར་ཕྱག་ཨ་ནཱི་སྦེ་ སེང་འབད་ད་འ་ནཱ་ལས་གཟིགས་ཤིག་འདིནི་ཟེར།
 • སྲིད་རྒྱས་རྡོ་རྗེ། Cigay Dorji
  ཏེ་ ཨ་ནཱ་ལས་ཕར་ ཏེ་༼མི་ཕར་སྐྱིད༽?? ནཱ་ལས་ཕར་གཟིགསཔ་ད་ ཏེ་ ལྷ་ཁང་ཕྲ་ཆེམ་ཆེ་ཅིག་ ༼སྲསམོ༽ གིས་སྤུབས་འབད་སྦེ་ རབ་རོབ་མཚམས་ཅིག་སྦེ་ རབ་རོབ་མཚམས་ཅིག་སྦེ་ ཏེ་ མཇལ་ཚུགས་ཞིན་ལས་ ཏེ་ ཨའོ་ ཨ་ཕི་ནང་ ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཟེར་ ༼ཚག་ཁ་འདི་སེར་བུ༽འདུག་ཟེར།
 • སྲིད་རྒྱས་རྡོ་རྗེ། Cigay Dorji
  འ་ནཱི་ང་བཅས་ནུབ་ཕྱོགས་བདེ་བ་ཅན་གྱི་ ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཨ་ནཱི་མེན་བོ་ཟེར་ ད་རབ་རིབ་མཇལ་ཚུགས་པས་ག་ ཨ་ནཱི་རབ་རིབ་འདི་ ལས་ཨིན་ཁྱོད་ཟེར་ ཨ་ནཱི་ཁྱོད་ལས་བཞེས་མཆི་ནུག་བ་ཟེར་ ད་ཨ་ནཱི་གཏི་མུག་འདི་མས་ཟེར་ ཏེ་ད་ དེ་འབདན་འགྱོ་གེ་ ད་ ང་བཅས་ཕར་ལུ་འགྱོ་གེ་ཟེར།
 • སྲིད་རྒྱས་རྡོ་རྗེ། Cigay Dorji
  ཏེ་ དེ་ལསནི་ ཏེ་ ནཱ་ལས་ཕར་སྦེ་ ཏེ་ པད་མ་གླིངཔ་ ནཱ་ལས་ཞུ་འགྱོཝ་ད་ དེ་ལསནི་མར་ སྒོ་ཁར་ལྷོད་པའི་བསྒང་ལསནི་ ཏེ་ཡེ་ཤེས་མགོནམོ་འདི་སྟེ་ བདུད་རྒྱལཔོ་ར་ཛ་སྦེ་ ཏེ་ གནག་ཐག་སྦོམ་ཅིག་ ཕྱག་ལུ་བསྣམས་ ཞྭམོ་བང་ཀ་བཟུམ་ཅིག་བཙུགས།
 • སྲིད་རྒྱས་རྡོ་རྗེ། Cigay Dorji
  དེ་ལས་ཨ་ནཱི་སྦེ་ ༼ཤ་ཏབ་ཆུག་ཆུག༽ སྦེ་ ༼རིས་མོ་ཟེར་བ༽ (??) ཏེ་ དེ་ལསནི་ ཏེ་ དབའི་པད་མ་གླིང་པ་ ཁྱོད་བལྟ་(??)ག་ཨིན་མས་གོ་ཟེར་ ཨ་ཛའི་ མ་ཤེས་ ང་འདྲོགས་ཡང་འདྲོག་མས་ཟེར་ འེང་སྡོད་ཤིག་སྡོད་ཤིག་ཟེར་ ཏེ་ ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ལྟཝ་ད་ ཨ་ནཱི་ག་ཨིན་པས་གོ་ཟེར།
 • སྲིད་རྒྱས་རྡོ་རྗེ། Cigay Dorji
  མི་ཤེས་ཟེར་ དབའི་ཁྱོད་ ཁོ་ངོ་མི་ཤེས་ག་ཟེར་ ཁོ་ངབཅས་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལུ་ ཏེ་ ཆོས་སྐུ་པད་མ་གླིང་པ་འདི་ ཁོ་མེན་བུ་ཟེར། འབད་ཞིནམ་ལས་ ཡ་ཨིན་ན་ཟེར་འབདཝ་ཅིག
 • སྲིད་རྒྱས་རྡོ་རྗེ། Cigay Dorji
  དེ་ལས་ ཨ་་་མེན་པས། ཧེ་མ་པད་མ་གླིང་པ་ལུ་ ཨ་ནཱི་ཁོ་ག་ཨིན་པས་གོ་ཟེར་ ཏེ་ ག་ཨིནམ་སྨོ་ཟེརཝ་ད་ ང་མི་ཤེས་པས་ ང་འདྲོག་ཡང་འདྲོག་མས་ཟེར་ ང་བཅས་ཏེ་ ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལས་ཏེ་ མགོནཔོ་ཚེ་དཔག་མེད་ ཏེ་ ཁོ་ཨིནམ་སྦེ་གཟིགས་མས་ཟེརཝ་ད་འབད་ཚེ་ དེ་ལས་འབདན་ཏེ།
 • སྲིད་རྒྱས་རྡོ་རྗེ། Cigay Dorji
  ༼ལགཔ་གི་ལྕགས་འགྱིར་ཏེ་སྦེ༽ ན་བཟའ་༼ཧོ་བྱེམ་བྱེ་སྦེ་༽ དོད་རིལ་རི་སྦེ་ འབད་བའི་བསྒང་ལས་ཏེ་ མགོནཔོ་འདི་ཁོ་ར་སྐུ་ངོ་མ་སྦེ་ར་ མཇལ་ཡི་ཟེརཝ་མས། ཡ་ ཨིན་མས་ཨིན་མས་ཟེར་ འབད་ཞིནམ་ལས་ ཏེ་ དེ་ལས་ཏེ་ མགོནཔོ་འདི་ཞི་བ་སྦེ་མཇལ་ དེ་ལས་ཏེ་ ནཱ་ལས་སྦེ་ ཡར་གུ་རུ་སྐུ་མདུན་བསྐྱལ།
 • སྲི་རྒྱས་རྡོ་རྗེ སྲིད་རྒྱས་རྡོ་རྗེ། Sigay Dorji གུ་རུའི་སྐུ་མདུན་ལུ་བསྐྱལ་ཞིནམ་ལས་ ཏེ་ གུ་རུ་འདི་ཨ་རྒས་ ཨ་རྒས་རོ་ཁོག་རོ་ཁོག་ཐལ་ཏེ་ བཀུག་འགྱོ་ནུག་ཟེར་ཨིན་མས་ ཨེ་ཧེང་་་དེ་ལས་ཏེ་ པད་མ་གླིང་པ་ ཁྱོད་ལྟལ་ད་ ཨ་ནཱི་ག་ཨིན་པས་གོ་ཟེརཝ་ད་ ཏེ་མ་ཤེས་ མི་ཨ་རྒས་ཨ་རྒས་གཅིག་འདུག་ཟེརཝ་ད། ཨ་འོ་་་ དབའི་ཟེར། Cigay Dorji
 • སྲིད་རྒྱས་རྡོ་རྗེ། Cigay Dorji
  ཁྱོད་་་་(??) ང་ར་ངོ་མ་ཤེས་པས་ཟེར་ ཏེ་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ཨིནམ་བ་གཟིགས་ཤིག་ཟེར་འབདཝ་ད་འབདན་ ཡ་་་སྐྱབས་སུ་མཆི་ ང་ཨྱོན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ཨིནམ་ སྐུ་མདུན་ལུ་ལྷོད་ནུག་ཟེར་མནོཝ་ཅིག
 • སྲིད་རྒྱས་རྡོ་རྗེ། Cigay Dorji
  ས་༼རྫོང་རྫོང་༽འབད་ཚེ་ ཏེ་ གོ་ལ་༼རྒསཔ༽ ཅིག་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་ བཞུགས་ནུག་ཟེར་ཨིན་པས་ དབའི་ ཨྱོན་རིན་པོ་ཆེ་ ཁྱོད་ཀྱི་ནཱ་ལས་མར་གཟིགསཔ་ད་ ཨ་ནཱི་ག་ཨིན་མས་གོ་ཟེརཝ་ད་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ཡང་ མི་ཤེས་པས་ཟེར།
 • སྲིད་རྒྱས་རྡོ་རྗེ། Cigay Dorji
  དབའི་ ང་བཅས་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལུ་ ཏེ་ ཆོས་སྐུ་པད་མ་གླིང་པ་་་་་(??)ཟེརཝ་ད་ དབའི་ཨིན་ན་ ཨིན་མས་ཨིན་མས། དབའི་ རོགས་ཕར་ ད་ལྟོ་ཁོ་ནཱ་འོང་ར་མ་རན་ རོགས་ད་ལྟོ་ཁོ་ནཱ་འོང་མ་རན་ རོགས་ཁོ་ད་ལྟོ་ཕར་ར་བཞག་དགོ་ ཁོ་ཏེ་ ཕར་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དག་ལུ་ བཏང་བཏངམ་ཨིན་ཟེརཝ་ད་ ཏེ་ ཨ་ཁའི་ འདི་གི་བཟོ་ལྟ་ཁམས་གསུམ་སེམས་ཅན་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ལུ་ ཕན་ཐོགས་པ་ ཐོགས་ནི་མིན་འདུག་ཟེར།
 • སྲིད་རྒྱས་རྡོ་རྗེ། Cigay Dorji
  ༼ར་གཅིག་ ཨ་ཡ་ལས་ཡར་ ནོར་འཚོ་སྡོད་ནི་འདུག་ཟེར(??)༽ ཏེ་ ད་ ཕར་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལུ་ ཕན་ཐོགས་དགོ་པ་ཅིན་འདི་ ཆོས་གཅིག་དང་ལུང་གཅིག་ ནཱ་ལས་གནང་པ་ཅིན་ བཀྲིན་ཆེ་བས་ཟེར་ འབད་ཞིནམ་ལས་ ཡ་་་ཨིན་ན་ ཨིན་པས་ཨིན་པས།
 • སྲིད་རྒྱས་རྡོ་རྗེ། Cigay Dorji
  ཡོན་ཏན་མེད་པར་ ཁོ་ཕར་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་བདག་འཛིན་འབད་མ་ཚུགསཔ་མས་སྨོ་ཟེར་ ཨིན་མས་ག་ཟེར་ ནཱ་ཤོག་ཤིག་ཟེརཝ་ཅིག་ ཏེ་ པདྨ་གླིངཔ་ནཱ་ལས་ ཁོང་གཉིས་དབུ་མཐུད་པའི་ཕྱིར་ ཧུ་འུ་་་ཟེར་ཏེ་ ཨྱོན་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ ཡར་ལས་མར་དབུགས་རྫོགས་རྫོགས་མར་ ཆོས་སྐུ་པདྨ་གླིངཔ་ལུ་གནང་།
 • སྲིད་རྒྱས་རྡོ་རྗེ། Cigay Dorji
  དེ་ལས་ ཨུ་ཨུ་་་ཟེར་ མར་ལས་དབུགས་རྫོགས་རྫོགས་ཡར་འཐེན་ ད་རུང་མར་གནང་ ད་རུང་ཡར་འཐེན་ལེན་གསུམ་ གནང་ཚརཝ་ཅིག་ ཡ་ད་འབདན་ད་ཁྱོད་བཏུབ་ ད་བཏང་ཤིག་ཟེརཝ་ཅིག་ ཏེ་ ང་བཅས་པད་གླིང་གི་ཆོས་ ཏེ་ འདི་བསྒང་ལས་ ཏེ་ དར་ར་ར་་་་ཚིག་ཐེངས་ཅིག་ར་ལྷག་མ་མེད་པར།
 • སྲིད་རྒྱས་རྡོ་རྗེ། Cigay Dorji
  ཏེ་ གུ་རུའི་སྐུ་མདུན་བསྐྱོར་འབད་ཞིནམ་ལས་ འམ་འམ་ ནངས་པ་འགྱོ་ནངས་པ་འགྱོ་ ཕར་ལོག་བསྐྱལ་ ཕར་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ གནམ་མེད་ས་མེད་དམྱལ་བ་ཚུད་སོང་ནུག་ ད་དེ་སྦེ་མི་བཏུབ་ཟེར་ དེ་འབད་ཞིནམ་ལས་ ད་རུང་མཁའ་འགྲོམ་ཁོང་ར་གིས་༼ཡིག་ལ་རིག་ཤིཏ༽(??)
 • སྲིད་རྒྱས་རྡོ་རྗེ། Cigay Dorji
  ཏེ་ རྡོ་འདི་གུ་བཀལ་ ཏེ་ རྡོ་འདི་གུ་ལས་ ཏེ་ ༼ཚོང་རྒྱ་??༽ ཏེ་འདི་ཚེ་ཕར་བྱོན་འབད་བའི་བསྒང་ལསནི་ དེ་ལས་ཏེ་ ཕར་གྱི་ཁྱིམ་འདི་ཚུ་ཡང་ གཞའ་ཚོན་སྒོར་ དེ་ལས་ཏེ་ གནམ་མེན་ས་མེད་སྒྲུབ་རྟགས་སྦོམ་སྦེ་སྟོན་ འབད་ཞིནམ་ལས་ཏེ་ འ་ནཱ་ལས་ དེ་ལས་ཏེ་ ཁོ་སངས་རྒྱས་འབད་ འ་ནཱི་སྦེ་བྱོན་བྱོནམ་ཨིན་ཟེར།
 • སྲིད་རྒྱས་རྡོ་རྗེ། Cigay Dorji
  འ་ནཱི་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག་ལགས་ འ་ནཱི་ཚུ་ སྔོན་མ་ང་བཅས་ནཱ་ ཨ་ནཱི་དགེས་བཤེས་ཅིག་ཡོད་ལགས། ཨ་ནཱི་རྟག་བུ་ར་ངེའི་ནཱ་ ཆོ་ག་ཡང་ ཁོ་གིས་བཏང་ཏེ་རོགས་ ཁོ་གི་ནཱ་ལུ་ རྣམ་ཐར་ཡང་འདུག་བ་ལགས། འ་ནཱི་ང་བཅས་གསུང་གྲོས་ཕུལ་ད་ལུ་ ཁོ་གིས་འ་ནཱི་སྦེ་ཡོད་ ཨ་ནཱི་སྦེ་ཡོད་ཟེར་ ཨ་ནཱི་སྦེ་གསུང་གནང་དེས་ གོ་གོཝ་ཨིན་ལགས། ད་འདི་ཨ་ནཱི་ཅིག་ར་ཨིན་ལགས།