Skip to main content Skip to search
06 Sep 2018
14 min 31 sec
Video Overview
Creators: 
Dawa Tshering
Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • མཚམས་པ་
  ད་ང་བཅས་ཀྱིས་མ་པ་ འ་ནི་ལྷ་འདི་གི་ཁུངས་དང་དགོས་པ་བསྐྱེལ་དགོ་པ་ཅིན་གནམ་མེད་ས་མེད་མཐའ་རིང་འདྲག་ཨིན་མ་པ་ ད་དེ་སྦེ་སླབ་དགོ་པ་ཅིན་སླབ་འདི་ཡང་མི་ཚར་བས་ལགས། It has long story about the origin of the Lhasol and it will take time to narrate it.
 • མཚམས་པ་
  སྟེ་སྔོན་མོ་ ང་བཅས་ན་ལུ་འ་ནི་གིས་མོན་པའི་གི་གཡུས་ སྟེ་ད་ལྷ་སྲིན་སྡེ་འགེགས་ཤུགས་ཆེ་བའི་བསྒང་འབད་ནི་འདི་གིས་ སྟེ་ཡར་ལྷ་གིས་དཔའ་བོ་དང་ སྟེ་ཁོ་ག་ལས་འབྱུང་ནུག་ཟེར་བ་ཅིན་ཏེ་ཡར་སྤང་རི་ཟམ་པ་ སྟེ་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་འབྱོན་པའི་སྐབས་འདི་ལུ་སྟེ་ཡར་ལས་མར་ཕྱག་ཞུ་འོང་པའི་གིས་སྟེ་ དགེ་གཉེན་དགེ་གཉེན་ཁོ་རང་ The culture of performing lhasol was firstly originated during the time when the deities and the spirits were prominent in the country. Gengyen the guardian deity accompanied Zhabdrung reached Bhutan.
 • མཚམས་པ་
  སྟེ་དགེ་གཉེན་གྱི་འོག་ལས་ སྟེ་ད་རུང་དགེ་གཉེན་་ཁོ་རང་ཞབས་དྲུང་གི་ཕྱག་ཞུ་སྟེ་ དགེ་གཉེན་གྱི་ཞབས་དྲུང་ཁོ་རང་གི་ཕྱག་ཞུ་མི་ སྟེ་ཁོ་དཔའ་བོ་བཙན་ལྔ་ བཙན་ལྔ་འདུག་ལགས། བཙན་ལྔ་ཡོད་ས་ལས་སྟེ་དཔའ་བོ་ གཅིག་དཀར་སྦྱིས་དཔའ་བོ་ཟེར་ དཀར་སྦྱིས་དཔའ་བོའི་རྒྱ་མཚོ་ཟེར་ Beside Gengyen there were five Pawo with him serving Zhabdrung. Among them Kabji Paw was one of it.
 • མཚམས་པ་
  སྟེ་འ་ནི་འདི་སྟེ་མར་གྱི་སྟེ་སྤང་རི་ཟམ་པ་ ལྷོད་དེ་ལྷ་སྲིན་སྡེ་འགེགས་འདི་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་དམ་ལུ་བཏགས་ དགེ་གཉེན་ཁོ་རང་ཡང་ མི་གི་གཟུགས་འགྱུར་པར་ནི་མེདཔ་པའི་གི་དམ་བཅའ་གནང་ཚར་བའི་བསྒང་ལས་ དེ་ལས་ཁོང་བཙན་ལྔཔ་འདི་ཡང་ རང་རང་སར་ས་ཕྱོགས་སུ་ ཕྱོགས་ཕྱོགས་ ལུ་རྒྱབ་ཤུགས་བརྐྱབ་དགོཔ་འབད་ Gengyen was sudued and made protector deity when Zhabdrung was subdueing all the deities in the country. The five Pawos went to different directions separately.
 • མཚམས་པ་
  སྟེ་འབྱུངམ་ལས་བརྟེན་ཏེ་གིས་འབད་ དེ་ལས་ཁོ་ལུ་ཡང་སྟེ་ དེ་ལས་དེ་བསྒང་ལས་ཁོ་སྡོད་སའི་སྒོ་འཚོལ་སྟེ་གིས་ ཁོ་རང་ཁོ་རང་འཚོལ་ཏེ་གིས་ ལྷ་སྲིན་སྡེ་འགེགས་ཚུ་དར་ཁྱབ་གནམ་མེད་ས་མེད་འགྱོ་སྡོད་ནུག་པ་ ཁོ་ཡང་སྟེ་སྔོན་ཤེས་མཁན་འབད་ནི་འདི་གིས་སྟེ་ ཁོ་ཡང་ཡར་ལས་མར་ཁོ་རང་གིས་ཁོ་རང་འཚོལ་འདི་གིས་འབད་དེ་ ཁོ་གིས་སྟེ་ལུང་བསྟན་ཅིག་ག་ལུ་བབས་འོང་ག་ དུས་ཚོད་ག་བཟུམ་ཅིག་གི་དུས་ཚོད་ཁར་ལྷོདཔ་འོང་ལུང་བསྟན་བབས་ཚུགས་ག་ཟེར་ འབྱོནམ་ད་ལུ། ག་སྟེ་ལས་འབྱོན་ནུག་ག་ཟེར་བ་ཅིན། When deities were prominent in the country. The Paw through his supernatural power and went in search of his destination.
 • མཚམས་པ་
  སྟེ་ཡར་ལས་འཕྲང་འཕྲང་སྟེ་ སྟེ་ཡར་ལས་མར་བྱི་ལི་ལ་བརྒལ་སྟེ་གི་འབད་ ཕར་སྤུ་ན་ཁར་བརྐྱབ་སེང་ནུག། Finally he went to Punakha crossing the place called Bjili Gang.