Skip to main content Skip to search
01 Sep 2018
6 min 27 sec
Ariana Maki
Video Overview
Creators: 
Penchela
Transcript search
No results found for this search
0 of 0
  • བི་རེན་རའི་ Biran Rai
    ད་རེས་གླང་གི་ཏི་ཧར་ཨིན། དེ་བསྒང་ང་བཅས་ཀྱིས་ མེ་ཏོག་གི་ཕྲེང་བ་བཏགས་ དེ་ལས་ ཀྲི་ཀ་སྦྱར་ཞིན་ན་ སྤོས་འདི་ཚུ་བཏང་སྟེ་ གྲླང་ལུ་གུས་བཏུད་ཞུཝ་ཨིན། དེ་ལས་ རྩྭ་ཚུ་བྱིནམ་ཨིན།
    Today is Goru tihar and on Goru tihar, we make flower garland, we put tika to ox and we even light incense to pay homage to oxen. And we too feed them.
  • བི་རེན་རའི་ Biran Rai
    གླང་ལུ་གུས་བཏུད་ཞུ་དགོ་མི་དེ་ཡང་ ཀཱག་ལས་ཏི་ཧར་ལས་ བཱ་ཡེ་ཀྲི་ཀ་ཚུན་ ཉིནམ་ག་ར་བརྩིཝ་ལས་བརྟེན་ཨིན་ དེ་ལས་ ད་རེས་ གོ་རུ་ཏི་ཧར་འབདཝ་ལས་ གླང་གུ་མེ་ཏོག་གི་ཕྲེང་བ་བཏགས་ཏེ་ རྩྭ་ཚུ་བྱིན་ཞིནམ་ལས་ ལས་སྡིག་ཚུ་འོང་མ་བཅུག་ཟེར་བའི་ སྨོན་ལམ་ཚུ་བཏབ་སྟེ་ ཕྱག་འཚལཝ་ཨིན།
    The reasons behind paying homage to ox is, in all days of tihar from Kak (crow) tihar to bhai tika, we do pay homage. And today being Goru Tihar, we put garland over ox, we feed them and prostrate to their feet praying let sin not be befall on us.