Skip to main content Skip to search
15 Feb 2017
1 min 36 sec
Rinchen Dorji
Video Overview
Creators: 
Dawa Tshering, Thinley Dorji

In this video, Gyelpo talks about the context in which “The Beautiful Yak Lhadar Gaw,” a popular folk song, was composed. According to oral tradition, two men from Soe village, Chuni Dorji and Gup Lingchung, wrote the lyrics and composed the tune, respectively. Quickly, the song became very popular. Gyelpo says that Lhadar Gaw was the most popular yak in Soe, a unique animal that would lead its herd during the seasonal migration. Due to its fame, the king of Paro decided to take possession of the animal. Lhadar Gaw’s herder loved the yak very much, however he had no choice but to give it away to the king. 

 

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
  • ཚེ་རིང་ Tshering
    ཨེ་ཧ་་་་་ ད་ ཏེ་ཇོ་མོ་གི་སྐོར་ལས་ ཞུ་བ་ཅིན་ ཇོམོ་འདི་ མ་པ་འཛམ་བུ་གླིང་གི་ལྷ་ཨིན་པས་ལགས། ཏེ་ཇོམོ་ཟེར་ ཡར་གནམ་མེད་ས་མེད་ རྩ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན་པས་ལགས། གནས་ཆེན་ཇོ་མོ་ལྷ་རི་ཟེར། ཨེ་ཧེ་ཧེ་ཧེ་་་་་་།
  • རྒྱལ་པོ ཏེ་འ་ནཱི་ད་ མ་པ་གདན་ས་ཅིག་ ཡར་ང་བཅས་སྲོས། ཇོ་མོ་ལྷ་རི་ལུ་ཨིན་པས་ལགས། ད་ཡས་ནཱ་འབདཝ་ད་ ཏེ་ད་ནཱ་ ང་བཅས་ནཱ་ སྲོས་ཀྱི་ཆ་ཁྱབ་ ཆ་མཉམ་ ཇོམོ་བསྟེན་མ་དགོ་མི་ ག་ཡང་མེད་ལགས། པུ་ར་(ག་ར)བསྟེན་དགོ་ལགས། ཏེ༌ཡུལ་ལྷ་ཁྲོས༌དོ་ ཡུལ་ལྷ་ཁྲོས་དོ། ག་ཅི་ཅིག་འབད་དགོ་ཟེར་རུང་ ང་བཅས་འཕྲང་འཕྲང་ར་ ཇོམོ་གསོལ་དགོ་ལགས།
    Gyelpo:s
  • ཚེ་རིང་ Tshering
    ཏེ་ལོ་མཆོད་ཅིག་བཏང་སྟེ་འབད་རུང་ དང་པ་ར་ ནཱེམ་ ཚེ་དཔག་མེད་བཏང་། དེའི་ཤུལ་ལས་ ཏེ་ཚེ་རིངམ་དང་ཇོ་མོ། ཆོ་ག་འ་ནཱི་སྦེ་གཏང་དགོ་ལགས། ཏེ་ཡར་ ཇོ་མོ་ལྷ་རི་བཞུགས་པའི་ཁ་ཐུག་ལུ་ ད་རེས་ ནཱེམ་བླམ་མི་ལ་རས་པ་གི་ ཏེ་གསང་ཡུམ་སྦེ་ཨིན་པས་ལགས།། །།