Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
2 min 15 sec
David Germano
Audio Overview
Creators: 
Unknown

Description not yet available.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • གནས་མཆོག་ཁ་བ་དཀར་པོ། 
  gnas mchog kha ba dkar po/_
 • གནས་མཆོག་ལ་ནི་ཁ་བ་དཀར་པོ། བུ་མོ་ང་ཡི་ཕ་ཡུལ། ཉམས་ཆུང་ལ་ནི་མི་ཡུལ་འགྲིམས་དུས། ཕ་ཡུལ་ཡིད་ལ་འཁོར་བྱུང་། 
  gnas mchog la ni kha ba dkar po/_bu mo nga yi pha yul/_nyams chung la ni mi yul 'grims dus/_pha yul yid la 'khor byung /_
 • ཁ་བ་དཀར་པོའི་ཡུལ་ལ། ཆུང་འདྲིས་ནོར་བུ་ལས་༼ལུས་༽སོང་། ལས་༼ལུས་༽སོང་། ཆུང་འདྲིས་ནོར་བུ་ལས་༼ལུས་༽སོང་། 
  kha ba dkar po'i yul la/_chung 'dris nor bu las (lus )song /_las (lus )song /_chung 'dris nor bu las (lus )song /_
 • ནོར་བུ་ལ་ནི་དྲན་པའི་གླུ་དེ་མི་ཡུལ་ཕྱོགས་ནས་བླངས་ཡོད། ང་གཉིས་ལ་ནི་ལས་འགྲོའི་མདུད་པ་མཛེས་པའི་སྨྱུག་མ་རྒྱས་སོང་། བརྩེ་དུང་ལྡན་པའི་མི་དེ་སྨྱུག་མའི་ནང་ནས་མཇལ་བྱུང་། མཇལ་བྱུང་། སྨྱུག་མའི་ནང་ནས་མཇལ་བྱུང་།
  nor bu la ni dran pa'i glu de mi yul phyogs nas blangs yod/_nga gnyis la ni las 'gro'i mdud pa mdzes pa'i smyug ma rgyas song /_brtse dung ldan pa'i mi de smyug ma'i nang nas mjal byung /_mjal byung /_smyug ma'i nang nas mjal byung /
 • ཨོ་ཧོ་།ཨོ་ཧོ།ཨོ་ཧོ།ཨོ་ཧོ་ཨོ། ཨོ་ཧོ་ཨོ།ཨོ་ཧོ་ཨོ།ཨོཧོ་ཨོ།ཨོཧོ། བརྩེ་དུང་ལྡན་པའི་མི་དེ་སྨྱུག་མའི་ནང་ནས་མཇལ་བྱུང་། མཇལ་བྱུང་། སྨྱུག་མའི་ནང་ནས་མཇལ་བྱུང་། བརྩེ་དུང་ལྡན་པའི་མི་དེ་སྨྱུག་མའི་ནང་ནས་མཇལ་བྱུང་། མཇལ་བྱུང་། སྨྱུག་མའི་ནང་ནས་མཇལ་བྱུང་། སྨྱུག་མའི་ནང་ནས་མཇལ་བྱུང་། 
  o ho /o ho/o ho/o ho o/_o ho o/o ho o/oho o/oho/_brtse dung ldan pa'i mi de smyug ma'i nang nas mjal byung /_mjal byung /_smyug ma'i nang nas mjal byung /_brtse dung ldan pa'i mi de smyug ma'i nang nas mjal byung /_mjal byung /_smyug ma'i nang nas mjal byung /_smyug ma'i nang nas mjal byung /_